Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4.5 Đơn giá cước vận chuyển cho công tác vận chuyển đất

Bảng 4.5 Đơn giá cước vận chuyển cho công tác vận chuyển đất

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ghi chú:

Cij – 1000 đồng/m3

cij - 1000 đồng/m3 km

Lij - km

Bài toán được viết dưới dạng bài toán quy hoạch tuyến tính:

Hàm mục tiêu:

Min:9.513*X11 + 22.334*X12 + 15.247*X13 + 4.790*X14 + 4.567*X21 +22.334*X24

Điều kiện ràng buộc:

X11+X12+X13+X14 = 113,151

X21+X24 = 27,551

X11+X21 = 21,300

X12= 51,500

X13= 45,500

X14+ X24 = 22,402

Sử dụng phần mềm Lingo để giải bài toán vận chuyển tối ưu cho gói thầu XL7.92Kết luận chương 3

Tăng cường cơng tác quản lý chi phí thi cơng xây dựng cơng trình là một yếu tố cần

thiết và cấp bách trong công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình. Tăng

cường cơng tác quản lý chi phí nhằm quản lý có hiệu quả chi phí xây dựng, tránh lãng

phí thất thoát và đảm bảo giá trị chất lượng xây dựng cơng trình về mặt giá trị tài chính

kinh tế xã hội.

Trên cơ sở kết hợp những nghiên cứu về lý luận và thực tiễn trong công tác quản lý chi

phí thi cơng xây dựng cơng trình tại CTCP Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng. Tác giả luận

văn đã nghiên cứu đề xuất được một số giải pháp cơ bản nhằm góp phần nâng cao

cơng tác quản lý chi phí thi cơng xây dựng cơng trình như tăng cường q trình giám

sát thi cơng xây dựng; sử dụng hợp lí nguyên vật liệu; bố trí hợp lí, hiệu quả máy móc

trên cơng trường. Trong đó có đề xuất tìm phương án vận chuyển tối ưu nhất, chi phí

vận chuyển thấp nhất được áp dụng cụ thể tại một cơng trình Công ty đang thi công.

Các giải pháp mà tác giả đề xuất có cơ sở khoa học để giải quyết vấn đề tồn tại trong

cơng tác quản lý chi phí sản xuất tại CTCP Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng93KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Tăng cường công tác quản lý chi phí thi cơng xây dựng cơng trình nói chung, và các

dự án đầu tư xây dựng cơng trình thủy lợi nói riêng đang là một đòi hỏi cấp bách của

thực tiễn quản lý chi phí xây dựng của nước ta. Quản lý chi phí thi cơng xây dựng

cơng trình là một lĩnh vực phức tạp, rộng, bao gồm nhiều nội dung quản lý chi phí

khác nhau, q trình quản lý thường dài và liên quan đến nhiều chủ thể khác nhau như

chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan quản lý chuyên môn Nhà nước....

Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, tác giả đã tập chung nghiên cứu những vấn đề

liên quan đến Công tác quản lý chi phí thi cơng xây dựng cơng trình tại Cơng ty Cổ

phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng. Để đạt được những nội dung này, tác giả đã hoàn

thành những nghiên cứu sau đây:

- Đã nghiên cứu, hệ thống hóa có phân tích một số vấn đề lý luận cơ bản về q trình

thi cơng xây dựng cơng trình, chi phí và quản lý dự thi cơng xây dựng cơng trình. Hệ

thống, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí thi cơng xây dựng cơng trình và các

biện pháp quản lý chi phí hiện nay;

- Đã tiến hành phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý chi phí thi cơng xây

dựng cơng trình Cơng ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng trong thời gian qua.

Chỉ ra được những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý

chi phi thi cơng xây dựng cơng trình và tìm ra những ngun nhân chủ yếu dẫn đến

những tồn tại, hạn chế này để có cơ sở thực tiễn cho việc giải pháp khắc phục;

- Đề xuất được một số giải pháp có cơ sở khoa học, có tính hiệu quả và khả thi góp

phần nâng cao chất lượng cơng tác quản lý chi phí thi cơng xây dựng cơng trình do

Cơng ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng thực hiện.942. Kiến nghị:

+ Về phía nhà nước:

Nhà nước cần ban hành những quy định, hướng dẫn và kiểm tra về quản lý xây dựng

cơng trình một cách thống nhất, có sự ổn định tương đối nhằm giúp bảo đảm quá trình

đầu tư đúng thủ tục, quy trình sử dụng vốn hiệu quả, đảm bảo chất lượng cơng trình

xây dựng, đảm bảo đưa cơng trình vào sử dụng đúng tiến độ và đem lại giá trị kinh tế

xã hội. Nhà nước cần phân cấp quản lý, giảm dần sự can thiệp trực tiếp, tạo sự chủ

động cho Nhà thầu trong hoạt động xây dựng cơng trình.

+ Về phía Cơng ty:

Với mỗi dự án trước khi đi vào thực hiện, Công ty cần có các phương án chuẩn bị, đưa

ra lựa chọn tiến độ thi công phù hợp, tổ chức mặt bằng thi công hợp lý đảm bảo thuận

tiện nhất cho công việc.

Công ty cần quy hoạch tốt nguồn nhân sự để đảm nhận các vị trí quan trọng, đáp ứng yêu

cầu phát triển của Cơng ty trong giai đoạn mới. Hồn thiện công tác tổ chức sản xuất, sắp

xếp lại lực lượng lao động hợp lý để tăng năng suất lao động. Đây là một yêu cầu vừa cấp

bách vừa lâu dài. Muốn như vậy Doanh nghệp và các cơ quan quản lý nhà nước phải có

kế hoạch đào tạo, bồ dưỡng nâng cao năng lực, tay nghề cho đội ngũ. Từng bước thực

hiện tiêu chuẩn hóa để đội ngũ cán bộ công nhân đủ sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thành lập Tổ tư vấn giúp việc lựa chọn mua vật tư, sửa chữa để xác định giá mua vật

tư của đơn vị, đồng thời ban hành quy định cụ thể về trình tự, thủ tục mua, bán vật tư

tại đơn vị mình cho phù hợp. Xây dựng kế hoạch quản lý và đổi mới cơng nghệ, máy

móc thiết bị thi công đáp ứng nhiệm vụ thi công tại các dự án lớn. Rà soát hệ thống

thiết bị, thay thế thiết bị sử dụng khơng hiệu quả.

Hàng năm có kế hoạch giao khốn thu và chi phí cho các xí nghiệp thành viên để các đơn

vị thành viên chủ động trong sản xuất kinh doanh, tiết kiệm các chi phí không cần thiết.

Với những vấn đề được cập nhật trong luận văn, tác giả hy vọng góp một phần nào đó trong

việc đề xuất một số giải pháp quản lý chi phí trong q trình thi cơng nhằm giảm giá thành

cơng trình tại Cơng ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng.Tác giả xin chân thành cảm

ơn những ý kiến đóng góp q báu của các thầy, cơ giáo cùng bạn bè và đồng nghiệp.95DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]Bộ Xây dựng (2016); Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 về việc[2]Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình.

Chính phủ (2015); Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về Quản lý chi[3]phí dự án đầu tư xây dựng cơng trình;

Cơng ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Hải Phòng, Hồ sơ năng lực và báo cáo tài[4]chính năm 2013, 2014, 2015;

Hà Thu Quỳnh (2016); Luận văn “Giải pháp tăng cường cơng tác quản lý chi phí

thi công xây dựng tại Công ty cổ phần Xây dựng Thái Ngun, áp dụng cho[5]Cơng trình kiên cố hố Hệ thống kênh Hồ Phượng Hoàng, huyện Đại Từ”.

Nguyễn Trọng Hoan (2002) Định mức kỹ thuật, đơn giá - dự toán trong xây[6]dựng, Nhà xuất bản Nông nghiệp;

Trần Vinh Hiền (2013); Luận văn “Đề xuất một số giải pháp quản lý chi phí

trong q trình thi cơng nhằm giảm giá thành cơng trình tại Tổng cơng ty xây[7]dựng cơng trình giao thơng 4”;

Nguyễn Xn Phú (2009), Giáo trình Kinh tế xây dựng thủy lợi, Trường Đại học[8]Thủy Lợi;

Dương Đức Tiến (2012), Bài giảng Phân tích chi phí trong xây dựng nâng cao,Trường Đại học Thủy Lợi;

[9] Nguyễn Trọng Tư (2012), Bài giảng Kế hoạch tiến độ, Trường Đại học Thủy Lợi;

[10] Nguyễn Bá Uân, Bài giảng Phương pháp định giá xây dựng, Trường Đại học

Thủy Lợi;

[11] Nguyễn Bá Uân, Ngô Thị Thanh Vân (2006), Giáo trình Kinh tế thủy lợi, Nhà

xuất bản Xây dựng, Hà Nội;

[12] Nguyễn Bá Uân, Giáo trình Quản lý dự án xây dựng nâng cao, Trường Đại học

Thủy Lợi;

[13] Trịnh Quốc Thắng (2011), Giáo trình Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng, Nhà xuất

bản xây dựng;

[14] Trang web của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng,

Bộ Nơng nghiệp và phát triển nông thôn.

http://centax.edu.vn/cac-loai-chi-phi-trong-ke-toan-xay-dung/96Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4.5 Đơn giá cước vận chuyển cho công tác vận chuyển đất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×