Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THI CÔNG VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THI CÔNG VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

trương đầu tư, về khảo sát thiết kế, về quá trình thi cơng cũng như q trình khai thác

rất khó khắc phục và rất tốn kém.

- Cơng trình xây dựng liên quan đến nhiều ngành kinh tế - kỹ thuật khác nhau,

từ khâu khảo sát, thiết kế, chế tạo sản phẩm, cung cấp các yếu tố đầu vào đến việc sử

dụng cơng trình xây dựng.

- Cơng trình xây dựng liên quan đến môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, lợi ích

cộng đồng tại nơi xây dựng cơng trình. Có thể nói, cơng trình xây dựng mang tính chất

tổng hợp về kỹ thuật, kinh tế - xã hội, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc và quốc phòng.

- Cơng trình xây dựng có tính chất đơn chiếc, riêng lẻ.

1.1.3. Các hoạt động trong q trình thi cơng xây dựng

1.1.3.1. Các hoạt động trong q trình thi cơng xây dựng [12]

- Xây dựng chương trình cụ thể phù hợp với tiến trình công việc đã nêu trong

hồ sơ dự thầu và các điều kiện của hợp đồng ghi rõ thời gian cụ thể của từng cơng việc

phải hồn thành.

- Lên kế hoạch và sắp xếp tổ chức ở trên công trường cũng như lắp đặt các

phương tiện thiết bị cần thiết cho việc thi công và các dịch vụ cho chủ đầu tư và các

nhà thầu.

- Lên kế hoạch tiến độ về nhu cầu loại, số lượng các nguồn lực cần thiết (con

người, máy móc, vật liệu) trong thời gian thi cơng cơng trình.

- Xây dựng những cơng trình tạm thời và vĩnh cửu cần thiết cho việc xây dựng dự án.

- Nhà thầu phối hợp với các nhà thầu phụ tham gia xây dựng cơng trình.

- Tiến hành giám sát xây dựng để đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của tiêu

chuẩn mà thiết kế đã lựa chọn. Theo chức năng của mình, các chủ thể có phương thức

giám sát khác nhau.

- Điều chỉnh những sai số khi thi công ở trên cơng trường có thể khác với

những con số đã được ghi dự toán trong hồ sơ hợp đồng.5- Giữ lại tất cả các hồ sơ và báo cáo về mọi hoạt động xây dựng và kết quả của

các cuộc kiểm tra chất lượng.

- Kiểm tra thanh toán tiền cho những phần việc đã hồn thành.

- Tiến hành cơng tác chăm lo sức khỏe và kiểm tra an toàn lao động để đảm bảo

an tồn cho cơng nhân và mọi người trên cơng trường.

1.1.3.2. Những lưu ý trong q trình thi cơng xây dựng cơng trình

- Cơng trình xây dựng có tính đa dạng, cá biệt và chi phí lớn, lại được chế tạo

theo đơn hàng của chủ đầu tư thơng qua đấu thầu cho từng cơng trình. Vì vậy, gây nên

các tác động đến quá trình sản xuất xây dựng như phụ thuộc vào kết quả đấu thầu, dẫn

đến các doanh nghiệp xây dựng bị động trong việc đầu tư, đổi mới cơng nghệ thi cơng,

máy móc thiết bị; giá cả cơng trình xây dựng được định trước khi chế tạo sản phẩm

(khi tham gia đấu thầu) dẫn đến rủi ro cao do biến động của giá cả thị trường.

- Thời gian xây dựng cơng trình dài, làm cho vốn đầu tư của chủ đầu tư và vốn

sản xuất của các doanh nghiệp xây dựng thường bị ứ đọng tại cơng trình. Điều này đòi

hỏi việc tổ chức quản lý xây dựng phải tập trung thi công dứt điểm, rút ngắn thời gian

xây dựng, có thể thanh tốn tạm ứng vốn và các dự trữ cho sản xuất hợp lý.

- Mục đích cuối cùng của tổ chức và quản lý sản xuất xây dựng là hồn thành

cơng trình đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng và có lợi nhuận cho doanh nghiệp. Vì

vậy, cần lựa chọn phương án tổ chức thi công tối ưu, tận dụng tối đa các nguồn vật tư,

nhân lực tại địa phương để giảm giá thành xây dựng.

- Tổ chức sản xuất xây dựng phải tiến hành ngoài trời, chịu ảnh hưởng của các

điều kiện khí hậu, đòi hỏi khi lập biện pháp tổ chức thi công phải chú ý đến điều kiện

thời tiết của vùng, khu vực xây dựng; các biện pháp khắc phục ảnh hưởng của thời tiết

nhằm giảm tối đa các tổn thất ngừng nghỉ việc và phải sửa chữa do các yếu tố thời tiết

tác động; nâng cao tỉ lệ cơ giới hóa trong xây dựng cũng như chế tạo các thành phần

hoặc bán thành phần trong công xưởng.

1.1.4. Quản lý thi cơng xây dựng cơng trình

1.1.4.1. Khái niệm về quản lý thi cơng xây dựng cơng trình

6- Quản lý thi cơng xây dựng cơng trình bao gồm quản lý tiến độ thi công, quản lý khối

lượng thi công, quản lý chất lượng cơng trình xây dựng, quản lý chi phí thi cơng xây

dựng cơng trình và quản lý về an tồn trong thi cơng xây dựng cơng trình.

- Quản lý thi cơng xây dựng cơng trình là việc giám sát, chỉ đạo, điều phối, tổ chức,

lên kế hoạch đối với các giai đoạn của vòng đời dự án xây dựng cơng trình. Mục đích

của nó là từ góc độ quản lý và tổ chức, áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện

tốt mục tiêu dự án như: mục tiêu về giá thành, mục tiêu thời gian, mục tiêu chất lượng.

Vì thế làm tốt cơng tác quản lý là một việc có ý nghĩa vơ cùng quan trọng.

- Chu trình quản lý thi cơng xây dựng cơng trình xoay quanh 3 nội dung chủ yếu là (1)

Lập kế hoạch, (2) Tổ chức phối hợp thực hiện mà chủ yếu là quản lý tiến độ thời gian,

chi phí thực hiện và (3) Giám sát các công việc dự án xây dựng cơng trình nhằm đạt

được các mục tiêu đã định.

- Chi tiết hơn của quản lý thi công xây dựng cơng trình gồm những nội dung sau: [12]

+ Quản lý phạm vi thi cơng xây dựng cơng trình: tiến hành khống chế q trình quản

lý đối với nội dung cơng việc của dự án xây dựng cơng trình nhằm thực hiện mục tiêu

thi cơng xây dựng cơng trình,…

+ Quản lý thời gian thi cơng xây dựng cơng trình: là q trình quản lý mang tính hệ

thống nhằm đảm bảo chắc chắn hoàn thành dự án xây dựng theo đúng thời gian đề ra.

Nó bao gồm các cơng việc như xác định hoạt động cụ thể, sắp xếp trình tự hoạt động,

bố trí thời gian, khống chế thời gian và tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình.

+ Quản lý chi phí thi cơng xây dựng cơng trình: là q trình quản lý chi phí, giá thành

dự án xây dựng cơng trình nhằm đảm bảo hồn thành dự án xây dựng cơng trình mà

chi phí khơng vượt q mức trù bị ban đầu. Nó bao gồm việc bố trí nguồn lực, dự tính

giá thành và khống chế chi phí.

+ Quản lý chất lượng thi cơng xây dựng cơng trình: Là q trình quản lý có hệ thống

việc thực hiện dự án xây dựng cơng trình nhằm đảm bảo đáp ứng u cầu về chất

lượng mà khách hàng đặt ra. Nó bao gồm việc quy hoạch chất lượng, khống chế chất

lượng và đảm bảo chất lượng,…

7+ Quản lý nguồn nhân lực của dự án xây dựng cơng trình: là phương pháp quản lý

mang tính hệ thống nhằm đảm bảo phát huy hết năng lực, tính tích cực, sáng tạo của

mỗi người trong dự án thi cơng xây dựng cơng trình và tận dụng nó một cách hiệu quả

nhất. Nó bao gồm các việc như quy hoạch tổ chức, xây dựng đội ngũ, tuyển chọn nhân

viên và xây dựng các ban quản lý dự án thi cơng xây dựng cơng trình.

+ Quản lý việc trao đổi thông tin dự án thi công xây dựng cơng trình: là biện pháp

quản lý mang tính hệ thống nhằm đảm bảo việc truyền đạt, thu thập, trao đổi một cách

hợp lý các tin tức cần thiết cho việc thực hiện dự án thi công xây dựng công trình cũng

như việc truyền đạt thơng tin, báo cáo tiến độ thi cơng xây dựng cơng trình.

+ Quản lý rủi ro trong thi cơng xây dựng cơng trình: Khi thực hiện dự án thi cơng xây

dựng cơng trình có thể sẽ gặp phải những yếu tố rủi ro mà chúng ta không lường trước

được. Quản lý rủi ro là biện pháp quản lý mang tính hệ thống nhằm tận dụng tối đa

những yếu tố có lợi khơng xác định và giảm thiểu tối đa những yếu tố bất lợi không

xác định cho dự án thi cơng xây dựng cơng trình. Nó bao gồm việc nhận dạng, phân

loại rủi ro, cân nhắc, tính tốn rủi ro, xây dựng đối sách và khống chế rủi ro.

+ Quản lý việc mua bán của dự án thi cơng xây dựng cơng trình: là biện pháp quản lý

mang tính hệ thống nhằm sử dụng hàng hóa, vật liệu, máy móc trang thiết bị thu mua

được từ bên ngoài tổ chức thực hiện dự án thi cơng xây dựng. Nó bao gồm việc lên kế

hoạch thu mua, lựa chọn việc thu mua và trưng thu các nguồn vật liệu.

+ Quản lý việc giao nhận thi công xây dựng cơng trình: một số dự án thi cơng xây

dựng cơng trình sau khi thực hiện hồn thành, hợp đồng cũng kết thúc cùng với sự

chuyển giao kết quả. Dự án mới bước vào giai đoạn đầu vận hành sản xuất nên khách

hàng có thể thiếu nhân lực quản lý kinh doanh hoặc chưa nắm vững được tính năng, kỹ

thuật của dự án, vì thế cần có sự hỗ trợ của đơn vị thi công, giúp đơn vị tiếp nhận dự

giải quyết vấn đề này, từ đó xuất hiện khâu quản lý việc giao – nhận dự án xây dựng

cơng trình. Quản lý việc giao – nhận dự án cần có sự tham gia của đơn vị thi cơng dự

án xây dựng và đơn vị tiếp nhận, tức là cần có sự phối hợp chắt chẽ giữa hai bên giao

nhận, như vậy mới tránh được tình trạng dự án tốt nhưng hiệu quả kém, đầu tư cao

nhưng lợi nhuận thấp.81.1.4.2. Vai trò quản lý thi cơng xây dựng cơng trình

- Liên kết tất cả các hoạt động, cơng việc của dự án xây dựng;

- Tạo điều kiện cho việc liên hệ, gắn bó giữa nhóm quản lý dự án với khách hàng, chủ

đầu tư và các nhà cung cấp đầu vào;

- Tăng cường sự hợp tác và chỉ rõ trách nhiệm của các thành viên tham gia dự án xây

dựng;

- Tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao hơn.

- Tạo điều kiện phát hiện sớm những khó khăn vướng mắc nảy sinh và điều chỉnh kịp

thời trước những thay đổi hoặc điều kiện khơng dự đốn được. Tạo điều kiện cho sự

đàm phán trực tiếp giữa các bên liên quan để giải quyết những bất đồng;

1.1.4.3. Mục tiêu của quản lý thi công xây dựng công trình

1. Kết quả cuối cùng cần đạt (chất lượng của dự án xây dựng):

- Mỗi một dự án thi công xây dựng cơng trình thường đặt ra một hay nhiều mục

tiêu cần đạt được (mục tiêu kỹ thuật công nghệ, mục tiêu kinh tế tài chính, mục tiêu

kinh tế xã hội, quốc phòng,...).

2. Nguồn lực:

- Để đạt được kết quả mong muốn, mỗi dự án thi công xây dựng công trình đều

dự trù chi phí nguồn lực huy động cho dự án (nhân lực, tài lực, vật lực, kinh phí,...).

Trên thực tế, do những biến cố rủi ro làm cho chi phí, nguồn lực thực tế thường có

nguy cơ vượt quá dự kiến ban đầu. Cũng có những trường hợp không đủ nguồn lực

huy động cho dự án thi công xây dựng như đã dự kiến làm cho dự án triển khai không

thuận lợi, phải điều chỉnh, thay đổi lại mục tiêu so với dự kiến ban đầu,…

3. Thời gian:

- Để thực hiện một dự án thi công xây dựng đòi hỏi phải có thời gian ngắn nhất

và thường bị ấn định khống chế do nhiều lý do (cạnh tranh thị trường, tranh thủ thời

cơ, giành cơ hội,...). Ngay trong từng giai đoạn của chu trình dự án cũng có thể bị9những khống chế về thời gian thực hiện. Thông thường, tiến trình thực hiện một dự án

xây dựng theo thời gian có thể chia ra 3 thời kỳ: Khởi đầu, triển khai và kết thúc.

- Nếu một dự án xây dựng được thực hiện mà đạt được kết quả cuối cùng như

dự kiến (độ hoàn thiện yêu cầu) trong một thời gian khống chế với một nguồn lực đã

xác định thì dự án xây dựng xem là đã hồn thành mục tiêu tổng thể. Tuy nhiên, trên

thực tế mục tiêu tổng thể thường rất khó, thậm chí khơng thể nào đạt được và do đó

trong quản lý dự án người ta thường phải tìm cách kết hợp dung hòa 3 phương diện chính

của một dự án xây dựng bằng cách lựa chọn và thực hiện phương án kinh tế nhất theo

từng trường hợp cụ thể.

- Ba yếu tố cơ bản: Thời gian, chi phí và kết quả là những mục tiêu cơ bản của quản lý

dự án thi công xây dựng và giữa chúng có mỗi liên quan chặt chẽ với nhau. Sự kết hợp 3

yếu tố này tạo thành mục tiêu tổng thể của quản lý dự án thi cơng xây dựng cơng trình.

1.1.4.4. Những biện pháp quản lý chi phí trong q trình thi cơng xây dựng cơng trình

- Để quản lý tốt chi phí trong q trình thi cơng xây dựng cơng trình ngồi áp dụng

đúng và tuân thủ đầy đủ theo các quy định, văn bản quy phạm luật, nghị định, thơng tư

của chính phủ và các bộ ban hành ra còn phải nắm rõ các chính sách nhà nước quy

định trong cơng tác quản lý xây dựng để thực hiện tốt công việc quản lý chi phí các dự

án. Việc áp dụng các quy chuẩn tiêu chuẩn phải thống nhất trong một dự án.

- Quản lý tốt chi phí trong q trình thi cơng xây dựng cơng trình là cơng việc chính để

kiểm sốt và quản lý tốt chi phí đầu tư của dự án. Kiểm soát tổng mức đầu tư, tổng dự

toán để chi phí đầu tư xây dựng cơng trình khi hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng

không vượt quá tổng mức đầu tư là điều cần thiết của nhà quản lý. Rà soát thiết kế,

quản lý tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dánh giá hồ sơ thầu, lựa chọn tốt nhà thầu là

các yếu tố để quản lý tốt chi phí và khống chế tổng mức đâu tư của dự án.

- Kiểm sốt chi phí trong các giai đoạn đầu tư xây dựng của dự án để khống chế và

quản lý chi phí một cách có hiệu quả:

a) Kiểm sốt chi phí thơng qua đấu thầuĐấu thầu là cách tốt nhất để khống chế có hiệu quả chi phí của dự án:

10-Thực hiện đấu thầu cơng trình đem lại những lợi ích:+ Thúc đẩy cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu thực hiện cơng trình tốt nhất.

+ Đấu thầu có lợi cho việc khống chế chi phí của dự án do tính hợp lý của phương án

được chọn.

+ Giảm thời gian thi cơng, do đó giảm thời gian dự án và giảm được chi phí dự án.

-Thực hiện linh hoạt các hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với tính chất, loạivà cấp cơng trình theo quy định của pháp luật. Đối với các nhà thầu việc quyết lựa

chọn cơng trình để tham gia đấu thầu phải hết sức linh hoạt; phải lấy mục tiêu hiệu

quả, rút ngắn thời gian thực hiện dự án, đồng thời vẫn theo ngun tắc lựa chọn những

cơng trình mà nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm, phù hợp với mục tiêu

quản lý.

b) Kiểm sốt chi phí thơng qua thương thảo và ký hợp đồngSau khi trúng thầu, việc thương thảo để ký kết hợp đồng là cực kỳ quan trọng, nó ảnh

hưởng trực tiếp đến tổng chi phí thi cơng xây dựng cơng trình. Chủ đầu tư và nhà thầu

có thể đàm phán với nhau tăng hoặc giảm giá trị hợp đồng so với kết quả trúng thầu

sao cho cả 2 bên đều cảm thấy phù hợp nhất.

Hiện nay các Cơng ty ln đề cao quy trình soạn thảo và ký kết hợp đồng, hợp đồng

của họ rất chi tiết, chặt chẽ và dự liệu cả những tình huống hiếm khi xảy ra. Đảm bảo

mọi chi phí phát sinh đều nằm trong vòng kiểm sốt. Tránh gây thiệt hại cho cả 2 bên.

c) Xử lý biến động giá, chi phí xây dựng cơng trìnhCó nhiều yếu tố yếu dẫn đến phải điều chỉnh chi phí xây dựng cơng trình:

+ Thay đổi khối lượng do các nguyên nhân về khảo sát, đo đạc không kỹ, điều kiện địa

chất, thủy văn phức tạp, khơng lường trước được hoặc do sai sót trong thiết kế; vì vậy

cần có sự điều chỉnh, bổ sung hoặc giảm bớt khối lượng công việc xây dựng.

+ Những chi phí phát sinh khơng lường trước được do phải ngừng thi công, kéo dài11thời gian xây dựng, chậm bàn giao mặt bằng thi công, hoặc chủ đầu tư muốn thay đổi,

bổ sung thêm,. dẫn tới phải bổ sung, điều chỉnh chi phí.

+ Giá cả thay đổi, chế độ chính sách về lương, khấu hao, chính sách thuế thay đổi.

+ Những bất khả kháng khác.

- Những yếu tố biến động nêu trên đều dẫn đến khả năng phải xem xét điều chỉnh chophù hợp với hợp đồng đã ký kết. Ngun tắc điều chỉnh chi phí:

+ Những cơng tác xây dựng đã có ghi trong hợp đồng thì được điều chỉnh chi phí bổ

sung theo giá trị hợp đồng đã ký kết.

+ Những cơng tác xây dựng khơng có trong hợp đồng thì 2 bên A-B thỏa thuận theo

nguyên tắc: nhà thầu đề xuất, kỹ sư định giá xây dựng kiểm tra đề xuất của nhà thầu,

kiến nghị thực hiện.

d) Kiểm soát chi phi ở giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa cơng trình vào khai thác sửdụng

- Được thực hiện khi cơng trình hay giai đoạn dự án hoàn thành để chuẩn bị đưa vàovận hành, khai thác sử dụng.

- Theo khoản mục chi phí phải thực hiện khống chế:+ Giá trị quyết toán phần xây dựng kiến trúc.

+ Giá trị quyết toán phần mua sắm, lắp đặt thiết bị.

+ Giá trị quyết toán các khoản mục khác.

- Nội dung khống chế chi phí ở giai đoạn này:+ Đối chiếu khối lượng hoàn thành nghiệm thu theo thiết kế.

+ Đối chiếu khối lượng phát sinh được thanh toán và khơng được thanh tốn

+ Phân tích, so sánh để loại bỏ những khối lượng tính sai, trùng lặp và bổ sung khối

12lượng phát sinh đã thực hiện.

+ Xác định lượng tiêu hao vật liệu chủ yếu: khối lượng, chủng loại, mức chênh lệch,

tìm nguyên nhân tăng giảm.

+ Kiểm tra đối chiếu giá trị thanh toán theo hợp đồng.

+ So sánh, phân tích giá thành xây dựng.

+ Lập báo cáo giải trình.

- Yếu tố con người trong cơng tác quản lý và xây dựng dự án cơng trình cũng là vấn đề

ảnh hưởng lớn đến chi phí xây dựng cơng trình. Việc đào tạo con người có chun

mơn và trình độ trong công tác quản lý, thi công xây dựng để thực hiện tốt cho một dự

án xây dựng. Sử dụng khoa học công nghệ tiên tiến và các giải pháp ứng dụng hiện đại

vào xây dựng cơng trình là yếu tố đảm bảo chất lượng cơng trình và tiến độ xây dựng.

Nhiều yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí đầu tư các dự án xây dựng cơng

trình, song việc quản lý chi phí là vấn đề rất khó khăn trong cơng tác quản lý.

e) Kiểm sốt chi phí thơng qua ứng dụng cơng nghệ tin họcHiện nay việc ứng dụng công nghệ tin học vào quá trình quản lý là rất quan trọng. Tuy

chưa phổ biến nhưng ở Việt Nam đã có nhiều Cơng ty sử dụng các phần mềm vào

công tác quản lý và nó tỏ ra rất tiện lợi và hiệu quả cao. Các phần mềm đang được sử

dụng hiện nay như:

- Microsoft Project là một phần mềm quản lí dự án được phát triển và bán bởiMicrosoft. Chương trình này được thiết kế để hỗ trợ quản lí dự án trong việc phát triển

các kế hoạch, phân công nguồn lực cho dự án, theo dõi tiến độ, quản lí ngân sách và

phân tích khối lượng cơng việc. Cho đến nay, chương trình này là chương trình để

phục vụ cho việc lập kế hoạch tiến độ và điều khiển tiến độ có hiệu quả bậc nhất.

- ERP: Hệ thống Quản trị Tài nguyên Doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning -ERP) là hệ thống phần mềm để giúp cho một công ty quản lý các hoạt động chủ chốt

của mình bao gồm: kế tốn, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho,

13hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, quản

lý nhân sự, theo dõi đơn hàng, quản lý bán hàng, v.v.... Mục tiêu tổng quát của hệ

thống này là đảm bảo các nguồn lực thích hợp của doanh nghiệp như nhân lực, vật tư,

máy móc và tiền bạc có sẵn với số lượng đủ khi cần, bằng cách sử dụng các công cụ

hoạch định và lên kế hoạch. Phần mềm ERP cho phép công ty cung cấp và tổng hợp số

liệu của nhiều hoạt động riêng rẽ khác nhau để đạt được mục tiêu trên.

- PMS (Project Management System) là phần mền quản lý thơng tin dự án xây dựng.

PMS thích hợp cho khách hàng là Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và tổ chức tư vấn

quản lý dự án theo quy định của luật pháp Việt Nam

1.2. Công tác quản lý chi phí thi cơng xây dựng cơng trình tại

các doanh nghiệp xây dựng

1.2.1. Tình hình quản lý chi phí sản xuất trong giai đoạn thi

cơng của các doanh nghiệp

Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước cũng như thế giới đang ở giai đoạn khó

khăn, bên cạnh chính sách điều tiết của Chính phủ, tự thân các doanh nghiệp đều phải

chủ động linh hoạt để ứng phó với khó khăn đó, đặc biệt là tăng cường tiết kiệm chi

phí quản lý, sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh doanh. [4]

Để kiểm sốt chi phí, một trong những phương thức mà hầu hết các doanh

nghiệp xây dựng đang áp dụng là thực hiện giao khoán nội bộ thơng qua hợp đồng

giao khốn giữa cơng ty với các đội thi cơng. Tạo ra một cơ chế giao khốn hợp lý là

yếu tố quan trọng để khống chế chi phí thi cơng. Tại các doanh nghiệp đã xây dựng và

ban hành quy định giao khoán nội bộ với các dự án khác nhau, khơng ngừng hồn

thiện định hệ thống các định mức kỹ thuật, định mức vật tư chủ yếu, định mức giao

khoán nội bộ và thường xuyên hiệu chỉnh, bổ sung hệ thống định mức phù hợp với

điều kiện của từng dự án. Do tính chất, đặc điểm của ngành, sản phẩm xây dựng mà ở

các doanh nghiệp đã hình thành các đội, tổ đảm nhận các lĩnh vực cơng việc khác nhau

mang tính chun mơn hóa hoặc tổng hợp. Trong cơ cấu tổ chức quản lý ở một cơng ty

xây dựng nói chung và ở các đơn vị thi cơng cơ giới và xây lắp nói riêng hiện nay, nếu

công ty là đơn vị trung tâm sẽ có các dạng cơ cấu tổ chức: cơng ty – xí nghiệp đội – tổ;

cơng ty – đội – tổ; cơng ty – xí nghiệp – cơng trình – đội – tổ… Tuy cơ cấu tổ chức có

14khác nhau nhưng trong bất cứ cơ cấu nào cũng cho thấy mắt xích cuối cùng là đội – tổ

xây dựng. Nó là đơn vị tổ chức cơ bản chủ yếu trong doanh nghiệp, ở đó thực hiện sự

kết hợp giữa sức lao động của người lao động với tư liệu sản xuất để hồn thành cơng

trình.

1.2.2. Những vấn đề tồn tại trong cơng tác quản lý chi phí thi

cơng xây dựng

1.2.2.1. Hệ thống định mức, đơn giá thi công hiện hành

Ở nước ta công tác quản lý giá trong xây dựng luôn được quan tâm và ngày càng được

hoàn thiện cả về nội dung và phương pháp tính tốn. Nội dung và cơ cấu giá trị dự tốn

cơng trình xây dựng qua các thời kỳ đã gắn liền với sự phát triển của ngành xây dựng

cũng như của đất nước, đã dần dần phản ánh đầy đủ các loại chi phí cần thiết để tạo nên

cơng trình xây dựng. Việc phân loại các chi phí phù hợp với các đặc điểm của từng loại

chi phí, đảm bảo việc tính tốn và quản lý chi phí được thuận lợi và sát thực tế hơn.

Hệ thống định mức, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật dùng để lập dự báo bao gồm các loại định

mức thi cơng, định mức dự tốn, đơn giá xây dựng cơ bản, giá tính cho 1m 2 sử dụng

hay một đơn vị công suất các ngôi nhà, hạng mục công trình, cơng trình thơng dụng

cũng như các định mức tính theo tỷ lệ (định mức chi phí chung, thu nhập chịu thuế

tính trước) ngày một hồn thiện.

Về việc quản lý giá đã xóa bỏ chế độ thực thanh, thực chi, chuyển sang thực hiện việc

quản lý giá theo định mức, đơn giá xây dựng cơ bản và khối lượng công việc thực hiện

phù hợp với hồ sơ thiết kế được duyệt.

Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động đầu tư và xây dựng cơng tác định giá và quản lý giá

còn bộc lộ một số tồn tại sau:

- Còn thiếu căn cứ, cơ sở khoa học để xác định các chỉ tiêu về giá sản phẩm xây dựng

trong các giai đoạn của quá trình đầu tư và xây dựng như tổng mức đầu tư, tổng dự

toán,... Các chỉ tiêu này được xác định theo cách ước tính,...

- Việc quản lý giá trong đấu thầu xây dựng còn nhiều tồn tại như giá gói thầu trong kế

hoạch đấu thầu sẽ khó có thể là mức giá hợp lý là giá trần khi xét thầu vì giá gói thầu15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THI CÔNG VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×