Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Là loại hình kinh doanh từ hai chủ sở hữu trở lên

Thành viên của CTCK hợp danh bao gồm : thành viên góp vốn và thành

viên hợp danh . các thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn bàn tồn

bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của cơng ty . các thành viên góp vốn khơng

tham gia điều hành công ty , họ chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần

vốn góp của mình đối với các khoản nợ của công ty .

Công ty hợp danh thương không được phép phát hành bất cứ một loại

chứng khốn nào.

2. Cơng ty cổ phần (CTCP)

CTCP là pháp nhân độc lập với chủ sở hữu công ty là các cổ đông

cổ đông chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh

nghiệp tong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

CTCP có quyền phát hành chứng khoán ( cổ phiếu và trái phiếu) ra cơng

chúng theo quy định của pháp luậtvè chứng khốn hiện hành .

3. Công ty TNHH

Thành viên của cty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản

khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào doanh nghiệp

Cty TNHH khơng được phép phát hành cổ phiếu .

1.1.3. Điều kiện và thủ tục thành lập CTCK

Để được thành lập, các tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau :

 Điều kiện về vốn : CTCK phải có vốn điều lệ tối thiểu phải bầng vốn

pháp định . vốn pháp định thường được quy định cụ thể cho từng loại hình

nghiệp vụ.

Ví dụ : theo nghị định 14/ 2007/NĐ-CP quy định cho từng loại hình kinh

doanh như sau :

-Mơi giới 25 tỷ đồng-Tự doanh 100 tỷ đồng-Bảo lãnh phát hành 165 tỷ đồng-Tư vấn đầu tư chứng khoán 10 tỷ đồng.Trường hợp xin cấp phép cho nhiều loại hình kinh doanh thì vốn pháp

định là tổng số vốn pháp định của từng loại hi nhf riêng lẻ.

 Điều kiện nhân sự : những người quản lý hay nhân viên giao dịch của

công ty phải đáp ứng các yêu cầu về kiến thức , trình độ chun mơn và kinh

nghiệm , cũng như mức độ tín nhiệm , tính trung thực , Hầu hết các nước điều

yêu cầu nhân viên CTCK phải có giấy phép hành nghề . Những

 người dữ các chức danh quản lý còn phải có giays phép đại diện .

 Điều kiện về cơ sở vật chất: các tổ chức và cá nhân sáng lập CTCK

phải đảm bảo yêu cầu cơ sở vật chất tối thiểu cho CTCK .

Ở Việt Nam quy định cơ sở vật chất đối với CTCK được cấp phép hoạt

động phải đáp ứng các điều kiện sau :

Có phương án kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã

hội và phát triển ngành chứng khốn.

Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho việc kinh doanh chứng khoán.

Giám đốc (TGĐ), các nhân viên kinh doanh (không kể nhân viên kế tốn,

văn thư hành chính, thủ quỹ) của CTCK phải có giấy phép hành nghề do UBCK

Nhà nước cấp.

1.1.4. Nguyên tắc hoạt động của CTCK

CTCK hạot động theo hai nhóm nguyên tắc cơ bản đó là nhóm ngun tắc

mang tính đạo đức và nhóm ngun tắc mang tính hành chính .

 Nhóm nguyên tắc đạo đức :

CTCK phải đảm bảo giao dịch trung thực và cơng bằng vì lợi ích của

khách hàng

Kinh doanh có kỹ năng , tận tuỵ , có tính thần trách nhiệm

Ưu tiên thực hiện lệch của khách hàng trứơc khi thực hiện lệch của cơng

ty .

Có nghĩa vụ bảo mật cho khách hàng , không được tiết lộ thông tin vè tài

khoản khách hàng khi chưa được khách hàng đồn ý bằng văn bản trừ khi có yêu

cầu của cơ quan quản lý nhà nước .CTCK khi thực hiện nghiệp vụ tư vấn phải cung cấp thông tin đầy đủ cho

khách hàng và giải thích rõ ràng về các rủi ro mà khách hàng có thể phải gánh

chịu , đồng thời không được khẳng định về lời nhuận các khoản đầu tư mà họ tư

vấn .

CTCK không đựơc phép nhận bất cứ khoản thù lao nào ngồi các khoản

thù lao thông thường cho dịch vụ tư vấn của mình .

Ở nhiều quốc gia , các CTCK phải đóng góp vào quỹ bảo vệ nhà đầu tư

chứng khốn để bảo vệ lợi ích khách hàng trong trường hợp CTCK mất khả năng

thanh toán .

Nghiêm cấm thực hiện các giao dịch nội gián , các CTCK không được

phép sử dụng các thông tị nội bộ đẻ mua bán chứng khóan cho chính mình gây

thiệt hại đến lợi ích của khách hàng .

Các CTCK không được tiến hánh các hoạt động có thể làm cho khách

hàng và cơng chúng hiểu lầm về giá cả , giá trị và bản chát của chứng khóan hoặc

các hoạt động khác gây thiệt hại cho khách hàng .

 Nhóm ngun tắc tài chính :

Đảm bảo các yêu cầu về vốn , cơ cấu và nguyên tắc hoạch toán , báo cáo

theo quy định của UBCKNN đảm bảo nguồn tài chính trong cam kết kinh doanh

chứng khoán với khách hàng .

CTCK khoong được dùng tiền của khách hàng làm nguồn tài chính để

kinh doanh , ngồi trừ trường hợp số tiền đó dùng phục vụ cho giao dịch của

khách hàng .

Cơng ty chứng khốn phải tách bạch tiền và chứng khoán của khách hàng

với tài sản của mình . CTCK khơng được dùng chứng khóan của khách hàng làm

vật thế chấp để vay vốn trừ trường hợp đươck khách hàng đồng ý bằng văn bản .

1.1.5. Cở cấu tổ chức của CTCK

Cơ cấu tổ chức của CTCK phụ thuộc vào loại hình nghiệp vụ chứng

khốn mà công ty thực hiện cũng như quy mô hoạt động kinh doanh chứng

khốn của nó . tuy nhiên chúng đều có đặc điểm chung là hệ thống các phongban chức năng được chia thành hai khối khác nhau là khối nghiệp vụ và khối

phụ trợ .

 Khối nghiệp vụ ( font office) là khối thực hiện các giao dịch kinh

doanh . khối này đem lịa thu nhạp cho công ty bằng cách đáp ứng nhu cầu của

khách hàng và tạo ra các sản phẩm phù hợpvới nhu cầu đó . tương ướng với klhối

nghiệp vụ do khối này phụ trách sẽ có những bộ phận phòng , ban nhất định :

-Phòng mơi giới-Phong tự doanh-Phòng bảo lãnh phát hành-Phòng tư vấn-Phòng ký quỹTuy nhiên căn cứ vào quy mơ thị trường và sự chú trọng vàp các nghiệp

vụ mà cơng ty chứng khốn có thể chun sâu từng bộ phận hoặc tông hợp các

nghiệp vụ vào trong một bộ phận .

 Khối phụ trợ ( back office) là khối không trực tiếp thực hiện các

nghiệp vụ kinh doanh , nhưng nó khơng thể thiếu được trong vận hành của

CTCK vì hoạt động của nó mang tính trợ giúp cho khối nghiệp vụ khối này bao

gồm các bộ phận sau :

-Phòng nghiên cứu và phát triển-Phong phân tích và thơng tin thị trường-Phong kế hoạch cty-Phòng phát triển sản phẩm mới-Phong cơng nghệ thơng tin-Phong pháp chế-Phòng kế tốn thanh tốn và kiểm sốt nội bộ-Phòng ngân quỹ, ký quỹ-phong tổng hợp hành chính nhân sựCó thể tham khảo sơ đồ khối sau :

Sơ đồ 1.1 : Mơ hình tổ chức khối I (font office) củacơng ty chứng khốnPhó giám đốc điều hành

khối một (font office)Phong

mơi

giớiPhòng tự

doanhPhòng

bảo lãnh

phát hànhPhòng tư

vấn đầu tưPhòng ký

quỹSơ đồ 1.2. Mơ hình tổ chức khối II (back office) của cơng ty chứng

khốnPhó giám đốc điều

hành khối hai ( back

office)Phòng

nghiên

cứu phát

triểnPhòn kế

tốn

thanh

tốn và

kiểm

tốn nội

bộPhong

phân tích

và thơng

tin thị

trườngPhòng

ngân quỹ

ký quỹPhòng kế

hoạch

cơng tyPhòng

tổng hợp

hành

chính

nhân sự1.1.6. Vai trò chức năng của CTCKPhòng

phát triển

sản phẩm

mớiPhòng

cơng nghệ

thơng tinPhòng pháp

chếCơng ty chứng khoán là tác nhân quan trọng thúc đẩy sự phát triển nền

kinh tế nói chung và thị trườn chứng khốn nói riêng . nhờ các CTCK mà chứng

khốn được lưu thông từ nhà phát hành tới người đầu tư và có tính thanh khoản

qua đó huy động nguồn vốn từ nơi nhàn rỗi đẻ phân bổ vào những nơi sử dụng có

hiệu quả .

1.1.6.1. Chức năng cơ ban của cơng ty chứng khoán

Tạo cơ chế huy động vốn linh hoạt giữa người có tiền nhàn rỗi đếnngười sử dụng vốn

Cung cấp cơ chế giá cho giáo dịch tạo tính thanh khoản cho chứng khốn

 góp phần điều tiết và bình ổn thị trường

1.1.6.2. Vai của cơng ty chứng khốn

 Đối với tổ chức phát hành : CTCK tạo cơ chế huy động vốn phục vụ

nhà phát hành , là trung gian cho người đầu tư và nhà phát hành

 Đối với nhà đầu tư : CTCK làm giảm chi phí giao dịch , nâng cao hiệu

quả đầu tư

 Đối với thị trường chứng khốn :

a) Góp phần tạo lập giá

b) Góp phần làm tăng tính thanh khoản cho các tài sản tài chính.

 Đối với cơ quan quản lý thị trường : CTCK có vai trò cung cấp thơng

tin về thị trường chứng khóan cho cơ quan quản lý

1.1.7. Các hoạt động nghiệp vụ chính của CTCK

1.1.7.1.Nhiệp vụ mơi giới chứng khoána) Khái niệm : là hoạt động kinh doanh chứng khốn trong đó một cơng

ty chứng khốn điện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao

dịch tại sở giao dịch chứng khoán hoặc thị trường OTC mà chính khách hàng

phải chịu trách nhiệm đối với hạu quả kinh tế của việc giao dịch đó .

b) chức năng của hoạt động môi giớiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TƯ VẤN CỔ PHẦN HOÁ CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×