Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tỉ lệ nợ khó đòi = x 100%

Tỉ lệ nợ khó đòi = x 100%

Tải bản đầy đủ - 0trang

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3681.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngắn hạn

Kinh doanh tín dụng Ngân hàng là nghề kinh doanh tiền tệ , liên quan đến

hầu hết mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi yếu tố kinh tế xã hội và luôn chứa đựng nhiều

rủi ro. Chất lượng và hiệu quả tín dụng ngắn hạn bị ảnh hưởng bởi nhiều nhân tố

như các nhân tố thuộc về phía Ngân hàng , các nhân tố thuộc về khách hàng, các

nhân tố thuộc về môi trường.....

a. Các nhân tố thuộc về NHTM

Chiến lược kinh doanh của NHTM

Bất cứ một doanh nghiệp nào muốn kinh doanh có hiệu qủa thì phải đưa rađược một chiến lược kinh doanh đúng đắn, kinh doanh tín dụng ngắn hạn của Ngân

hàng cũng khơng nằm ngồi quy luật đó. Trong chiến lược kinh doanh các nhà

quản lý đề ra các định hướng, nguyên tắc hoạt động, các mục tiêu cần đạt và

phương pháp tiến hành, nó được cụ thể hố bằng các kế hoạch hoạt động. Nếu

khơng có chiến lược các Ngân hàng sẽ ln rơi vào tình thế bị động, không biết giải

quyết như thế nào với những tình huống bất ngờ xảy ra. Một chiến lược kinh doanh

hiệu qủa sẽ giúp Ngân hàng có một phương hướng phát triển nhất quán, giúp cho

Ngân hàng khai thác tốt nhất năng lực hiện có của Ngân hàng và đồng thời nó cũng

giúp cho Ngân hàng có thể thích ứng một cách nhanh chóng với những biến đổi

của mơi trường kinh doanh . Trên cơ sở chiến lược kinh doanh đúng đắn, Ngân

hàng mới có những kế hoạch đúng đắn cho cá bộ phận trong từng thời kỳ để đảm

bảo thực hiện mục tiêu đề ra, trong đó có bộ phận tín dụng . Một chất lượng tín

dụng đúng đắn trên cơ sở là một chiến lược kinh doanh phù hợp sẽ góp phần nâng

cao chất lượng tín dụng.

Chính sách tín dụng của NHTM

Chính sách tín dụng của các NHTM là một hệ thống các chỉ tiêu mà Ngânhàng đặt ra và các biện pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu đó. Trong chính sách

tín dụng tát cả những vấn đề liên quan đến việc cấp tín dụng cho các khách hàng

đều được đưa ra và xem xét hết sức cụ thể . Các nội dung và chính sách tín dụng

bao gồm: Quy mơ, kỳ hạn, đảm bảo, phạm vi,. Cá khoản tín dụng có vấn đề và cácLê Tiến Dũng13Lớp: Tài chính 46BWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nội dung khác, nó có tác dụng trực tiếp hay gián tiếp tới chất lượng tín dụng ngắn

hạn của các NHTM.

Chính sách tín dụng sẽ cung cấp cho cán bộ tín dụng và các nhà quản lý

Ngân hàng đường lối chỉ đạo cụ thể trong việc ra quyết định tín dụng và xây dựng

danh mục tín dụng : Cấu trúc thực tế của danh mục tín dụng sẽ phản ánh những gì

mà chính sách tín dụng của Ngân hàng đặt ra. Nó cho biết trong một thời kỳ Ngân

hàng chú trọng vào loại hình tín dụng ngắn hạn . Nếu chính sách tín dụng của

Ngân hàng trong một thời kỳ nào đó cho thấy quy mơ tín dụng ngắn hạn bị thu

hẹp, nó có thể là dấu hiệu thể hiện chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng đó

đang có vấn đề hay ít ra là khơng tốt. Như vậy, việc xây dựng và thực hiện chính

sách tín dụng hợp lý, khoa học sẽ giúp cho Ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn,

giúp nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng.

Thẩm định tín dụng

Để nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn cho hoạt động của Ngân hàng, mộtnhiệm vụ cấp thiết đặt ra cho NHTM là phải thực hiện tốt công tác thẩm định dự án

đầu tư.

Thẩm định dự án đầu tư là việc tổ chức, xem xét một cách khái quát toàn

diện các nội dung cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến tính khả thi của dự án . Thẩm

định dự án đầu tư là khâu cuối cùng trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư nhưng lại là

khâu then chốt để quyết định đầu tư và do đó quyết định đến sự thành công hay thất

bại của dự án đầu tư.

Thẩm định dự án đầu tư giúp Ngân hàng phần nào dự báo được hiệu quả tài

chính và tính khả thi của từng dự án để có thể chọn lọc đuợc các cơ hội đầu tư tốt,

có hiệu quả , có khả năng thu hồi vốn và do đó có thể hạn chế được rủi ro phát sinh.

Cũng từ việc thẩm định, Ngân hàng có thể tham gia góp ý cho chủ đầu tư, đồng

thời làm cơ sở để xác định số tiền vay vốn , thời gian cho vay, mức thu lợi hợp lý,

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, trái lại, việc thẩm định

kém có thể dẫn đến một quyết định cho vay sai lầm, ảnh hưởng rất lớn đến cả Ngân

hàng, chủ đầu tư, thậm chí tồn xã hội. Đặc biệt là các khoản tín dụng ngắn hạnLê Tiến Dũng14Lớp: Tài chính 46BWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thường có quy mơ đầu tư lớn, diễn ra trong một thời gian dài luôn chứa đựng những

rủi ro tiềm ẩn không lường trước được, việc thẩm định kém sẽ gây ra những hậu

quả vô cùng nghiêm trọng. Do vậy, làm tốt công tác thẩm định tín dụng , Ngân

hàng sẽ lựa chọn được những khách hàng tốt và dự án đầu tư có hiệu quả cao. Là

điều kiện để nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng.

Quy trình tín dụng ngắn hạnNhư đã nêu ở trên

Nhân tố con người

Cũng như trong bất kỳ lĩnh vực nào, con ngừoi trong hoạt động tín dụng ngắnhạn cũng là nhân tố quyết định đến chất lượng của hoạt dộng này

Nhân tố con người ở đây bao gồm nhận thức, trình độ, kinh nghiệm, năng lực

và tư cách đạo đức của lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng.

Nhận thức đúng về vai trò của tín dụng ngắn hạn, mới có thể cso chính sách

tín dụng phù hợp tạo điều kiện nâng cao chất lượng tín dụng . Con người với trình

độ, kiến thức, kinh nghiệm có thể thu nhận các thông tin về khách hàng và dự án

đầu tư từ đó mới có thể phẩn tích, đánh giá rồi đưa ra quyết định có cho vay hay

khơng. Nếu trình độ, kinh nghiệm, năng lực của con người hạn chế thì khơng thể có

kết quả phân tích, đánh giá đáng tin cậy, Hơn nữa nhiều dự án đầu tư thất bại khơng

phải do trình độ mà do tư cách đạo đức của cán bộ Ngân hàng, đặc biệt là cán bộ tín

dụng . Qua đó có thể thấy được vai trò vơ cùng quan trọng của nhân tố con người

trong việc nâng cao chất lượng tín dụng.

Thơng tin tín dụng

Trong thời đại ngày nay, với tình hình thị trường , cơng nghệm kỹ thuật....biến động nhanh chóng thì thơng tin càng trở nên vô cùng quan trọng và là yếu tố

không thể thiếu được trong bất kỳ một ngành nào. Người nắm được thơng tin chính

là người chiến thắng trong mọi cuộc ganh đua.

Trong cơng tác tín dụng , thơng tin là cơ sở cho quá trình thẩm định dự án là

cơ sở cho q trình phân tích, đánh giá của cán bộ thẩm định. Bên cạnh các thông

tin do chủ đầu tư cung cấp, khả năng tiếp cận, chủ động thu thập các nguồn thơngLê Tiến Dũng15Lớp: Tài chính 46BWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368tin khác và khả năng xử lý, sử dụng các thông tin của Ngân hàng đóng vai trò quan

trọng trong việc đảm bảo kết quả đánh giá là khách quan chính xác. Nếu sử dụng

một nguồn thông tin không đáng tin đầy đủ tồn diện, chính xác, cập nhật là một

nhân tố quan trọng đảm bảo chất lượng hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động

ngắn hạn nói riêng.

b. Các nhân tố thuộc về khách hàng

Khách hàng là người trực tiếp nhận các khoản tín dụng của Ngân hàng, do đó

trong các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng khơng

thể khơng tính đến các yếu tố thuộc về phía khách hàng . kinh doanh tín dụng

Ngân hàng luôn đi liền với hoạt động kinh doanh cuả khách hàng, yếu kém của

khách hàng sẽ tác dụng trực tiếp ngay vào chất lượng, hiệu qủa của tín dụng Ngân

hàng chất lượng tín dụng ngắn hạn ít nhiều phụ thuộc vào các nhân tố thuộc về phía

khách hàng như sau :

Năng lực thị trường của doanh nghiệp

Năng lực thị trường của doanh nghiệp biểu hiện ở khối lượng sản phẩm tiêuthụ, vị trí của doanh nghiệp trên thị trường, khả năng phát triển của lĩnh vực mà

doanh nghiệp đang hoạt động , mối quan hệ với các bạn hàng đối tác.... Năng lực thị

truờng cho biết khả năng thích ứng của doanh nghiệp với thị trường, thể hiện mức

độ chấp nhận thị trường đối với sản phẩm của doanh nghiệp . Năng lực thị trường

của doanh nghiệp càng cao,nhu cầu đầu tư càng lớn, rủi ro của doanh nghiệp càng

nhỏ là nhân tố nâng cao chất lượng tín dụng

Năng lực tài chính của doanh nghiệpNăng lực tài chính của doanh nghiệp thể hiện ở khối lượng vốn tự có và tỷtrọng vốn tự có trong tổng nguồn vốn của doanh nghiệp đang sử dụng. Quy mô và

tỷ trọng vốn tự có càng cao cho thấy tiềm lực tài chính của doanh nghiệp càng

mạnh. Năng lực tài chính của doanh nghiệp trong tín dụng ngắn hạn đòi hỏi doanh

nghiệp phải có số vốn lưu động tối thiểu cho việc duy trì hoạt động thường xuyên

của tài sản cố định.Lê Tiến Dũng16Lớp: Tài chính 46BWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Điều kiện tín dụng ngắn hạn thường quy định một tỷ lệ cụ thể, tối thiểu của

vốn tự có trong tổng nguồn vốn hoạt động hay tỷ lệ vốn tự có so với khối lượng

vốn vay, tỷ lệ vốn tự có tham gia vào dự án vay vốn. Do vậy năng lực tài chính của

doanh nghiệp càng cao,. Khả năng đáp ứng các điều kiện tín dụng càng lớn càng

góp phần vào việ nâng cao chất lượng tín dụng.

 Năng lực quản lý của doanh nghiệp

Sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc rất

nhiều vào năng lực quản lý. Năng lực quản lý thể hiện ở việc tổ chức hệ thống hạch

toán kế toán và quản lý tài chính phù hợp với những quy định của pháp luật. Một

doanh nghiệp có nguồn vốn dồi dào nhưng năng lực quản lý kém có thể gây ra thất

thốt vốn, sử dụng vốn khơng có hiệu quả... tức là khoản tín dụng mà Ngân hàng

đã cung cấp cho doanh nghiệp có chất lượng kém. Do vậy khi đưa ra quyết định cho

vay Ngân hàng phải xem xét tới năng lực quản lý của doanh nghiệp.

 Năng lực sản xuất của doanh nghiệp

Năng lực sản xuất của doanh nghiệp thể hiện ở quy mơ, năng suất, quy trình

sản xuất, tổ chức bán hàng.... nghiên cứu năng lực sản xuất của doanh nghiệp giúp

Ngân hàng đánh giá được khả năng đáp ứng nhu cầu thị truờng về chất lượng, giá

cả, khả năng sinh lời và khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Biểu hiện cụ thể và rõ nét nhất của năng lực sản xuất là doanh nghiệp phải sản xuất

ổn định và có lãi điều đó tạo điều kiện cho doanh nghiệp trả nợ gốc và lãi ngắn hạn

cho Ngân hàng theo đúng quy định trong hợp đồng tín dụng, đảm bảo chất lượng

tín dụng.

 Quyền sở hữu tài sản và khả năng đáp úng các biện pháp đảm bảo

Khả năng đáp ứng các điều kiện tín dụng của doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng

trực tiếp đến chất lượng tín dụng của Ngân hàng. Bởi vì nếu khách hàng không đáp

ứng được các điều kiện của Ngân hàng thì Ngân hàng khơng thể cho vay, điều đó

làm giảm khối lượng tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng nhưng khơng ảnh hưởng gì

tới chất lượng của khoản tín dụng . Mặt khác khi khách hàng gặp rủi ro thì NgânLê Tiến Dũng17Lớp: Tài chính 46BWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368hàng có thể thu hồi được phần nào vốn nhờ thanh lý tài sản đảm bảo. Tuy nhiên đó

chỉ là tình thế bắt buộc, khơng Ngân hàng nào muốn thu hồi nợ thông qua tài sản

đảm bảo. Nhờ có tài sản đảm bảo mà Ngân hàng có thể hạn chế bớt rủi ro nâng cao

chất lượng tín dụng.

Từ những yếu tố trên đặt ra cho các Ngân hàng thương mại phải lựa chọn

khách hàng để đầu tư, phải kiểm tra, thẩm định trước khi cho vay giám sát chặt chẽ

q trình sử dụng vốn vay, có vậy mới đảm bảo được chất lượng tín dụng.

c. Các nhân tố khác

Ngoài các nhân tố thuộc về Ngân hàng, khách hàng còn có rất nhiều những

nhân tố khác ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng ngắn hạn của NHTM.

* Mơi trường kinh tế xã hội

Cơ chế, chính sách và đường lối của nhà nước, chính phủ trong phát triển nền kinh

tế, tạo môi trường đầu tư, ổn định tiền tệ và lạm phát là những yếu tố tác động trực

tiếp đến việc nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn của NHTM. Hoạt động tín

dụng ngắn hạn đạt hiệu quả cao hay thấp, rủi ro nhiều hay ít đều có quan hệ chặt

chẽ với mơi trưòng kinh tế xã hội và sự phát triển của nền kinh tế. Một môi trường

kinh tế xã hội lành mạnh sẽ thúc đẩy việc mở rộng quy mơ tín dụng , chất lượng

hoạt động tín dụng cũng sẽ được nâng lên.

Khơng chỉ mơi trường kinh tế trong nước thay đổi sẽ tác động đến chất lượng

tín dụng mà sự thay đổi của mơi trường kinh tế thế giới cũng gây ra những ảnh

hưởng không nhỏ, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp hoạt dộng xuất nhập khẩu.

Sự thay đổi ấy thể hiện trực tiếp qua sự biến động về nhu cầu thị truờng, sự biến

động về tỷ giá khiến cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu bị thua lỗ,

ảnh hưởng tới việc trả nợ Ngân hàng

Môi trường pháp luật : Nhân tố luật pháp có vị trí hết sức quan trọng đối với

hoạt động Ngân hàng cũng như các hoạt động kinh tế khác, nó chi phối các hoạt

động kinh tế phải tuân thủ theo pháp luât.Lê Tiến Dũng18Lớp: Tài chính 46BWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Nhân tố luật pháp ở đây bao gồm hệ thống các văn bản pháp luật tạo môi

trường, hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Cơ chế chính

sách rõ ràng , đồng bộ, nhất quán sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các Ngân hàng chủ

động thực hiện hoạt động kinh doanh nói chung và hoạt động tín dụng ngắn hạn nói

riêng trong khn khổ quy định của pháp luật. Môi trường luật pháp không ổn định

là một bất lợi lớn đối với các doanh nghiệp vì doanh nghiệp khơng thể dự đốn

chính xác được cơ hội kinh doanh , các hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ không

diễn ra theo đúng kế hoạch làm doanh nghiệp không có khả năng trả nợ cho Ngân

hàng đúng hạn làm chất lượng tín dụng của Ngân hàng giảm. Mặt khác khi môi

trường luật pháp không ổn định sẽ làm các nhà đầu tư mất lòng tin vào thị trường.

Khơng dám đầu tư do đó khối lượng tín dụng ngắn hạn của các NHTM sẽ bị giảm

sút để đảm bảo cho vịêc mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn, đòi hỏi

hệ thống luật pháp phải đồng bộ, đầy đủ, hướng dẫn của hệ thống văn bản dưới luật

phải thống nhất, đồng thời cũgn phải đảm bảo được tính hiệu lực của luật pháp.Lê Tiến Dũng19Lớp: Tài chính 46BWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG HÀ NỘI

2.1 Khái quát về chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Ngoại thương

Được thành lập ngày 01/03/1985, là thành viên trong hệ thống Ngân hàng

Ngoại thương Việt Nam và được nhà nước ta công nhận la doanh nghiệp hạng 1.

Cùng với sự phát triển của Ngân hàng ngoại thương Viêt Nam.chi nhánh Ngân

hàng Ngoại thương Hà Nội với truyền thống chuyên doanh đối ngoại, thanh toán

quốc tế, các dich vụ tài chính, các ngân hàng quốc tế khác. tính đến cuối năm 2005

chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội đã phát triển thành một hệ thống vững

mạnh bao gồm:

-4 chi nhánh cấp 2

-4 phòng giao dịch

-quản lý vốn cổ phần tại công ty cổ phần đông xuân

Chi nhánh Ngân Hàng Ngoại Thương Hà Nội là một trong những Chi nhánh

hàng đầu của Ngân hàng Ngoại thương Việt nam với hệ thống công nghệ thông tin

hiện đại cung cấp các dich vụ tự động hóa cao nhu:VCB ONLINE,thanh toán điện

tử liên ngân hàng, hệ thống máy rút tiền tự động ATM, thẻ ATM connect 24…hệ

thống thanh toán SWIFT toàn cầu và mạng lưới đại lý trên 1200 Ngân hàng tại 85

nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, đảm bảo phục vụ tốt các yêu cầu của khách

hang trên phạm vi toàn cầu. Ngân hàng Ngoại thương được coi là ngân hàng có hệ

thống cơng nghệ thơng tin hiện đại nhất Việt Nam.

Đặc biệt trong chính sách phát triển chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

luôn chỳ trng đào to i ng cỏn b nng ng, nhiệt tình và tinh thơng nghiệp

vụ.

Với phương châm ln mang đến khách hàng sự thành đạt mục tiêu của chi

nhánh Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội là duy trì vai trò Ngân hàng thương mại

hàng đầu ở Việt Nam và trở thành một Ngân hàng quốc tế trong khu vực trong thập

kỷ tới. Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội cam kết xây dựng mơ hình tổ chức tiên tiến

Lê Tiến Dũng20Lớp: Tài chính 46BWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368theo các chuẩn mực qc tế, đa dạng hóa hoạt động đi đầu về ứng dụng công nghệ

ngân hàng hiện đại nhằm cung cấp các dịch vụ tài chính ngân hàng chất lượng cao

cho mọi thành phần kinh tế. Ngân hàng Ngoại thương Hà nội sẽ giữ vững niềm tin

của đơng đảo bạn hàng trong và ngồi nước.

Thơng tin về Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội

Tên đầy đủ: Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh thành phố Hà Nội

Tên viết tắt: Chi nhánh Ngân hàng Ngoại Thương Hà Nội

Tên giao dịch quốc tế : Bank for Foreign Trade of Viet Nam – Hanoi Branch

Viết tắt : Vietcombank Hanoi (VCBHN)

Trụ sở chính : 78 Nguyễn Du – Hai Bà Trưng – Hà Nội

2.1.2 Tổ chức bộ máy

2.1.2.1 cơ cấu tổ chức của NHNT Hà Nội hiện nay

NHNT Hà Nội có 9 phòng ban chức năng, 06 phòng giao dịch và 01 quầy

thu đổi ngoại tệ.

Phòng quan hệ khách hàng

Thực hiện tất cả nghiệp vụ tín dụng phát sinh trong q trình hoạt động và làm

nhiệm vụ giám sát việc sử dụng vốn vay, thu hồi nợ cho các tổ chức, cá nhân trên

địa bàn hà Nội.

Phòng quản lý rủi ro

Xây dựng chính sách quản lý rủi ro tín dụng trong từng thời kì, quản lý danh

mục đầu tư, trực tiếp thẩm định rủi ro đối với từng khoản cấp tín dụng đến khách

hàng, tham gia vào quy trình phê duyệt tín dụng, tham gia và giám sát quá trình

thựuc hiện các quyết định đã được phê duyệt, tham gia xử lý các khoản tín dụng có

vấn đề.

Phòng quản lý nợ

Lưu giữ hồ sơ tín dụng, thực hiện các thao tác nhập dữ liệu tín dụng trên hệ

thống vi tính, thực hiện các báo cáo tín dụng hàng tháng, hang quý, hàng năm, in lãi

vay hàng tháng.

Phòng kế tốn tài chínhLê Tiến Dũng21Lớp: Tài chính 46BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tỉ lệ nợ khó đòi = x 100%

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×