Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiến nghị cơ cấu tổ chức mới

Kiến nghị cơ cấu tổ chức mới

Tải bản đầy đủ - 0trang

55Mơ hình cơ cấu tổ chức mới của cơng tyGi¸m đốcCác Phó Giám đốcKhối

Quản lýPhòng Tổ chức Hành

Phòng Nhân chính

Phòng TC Kế toán

Phòng CBĐT&KDPhòng Công trình 1

Phòng Công trình 2

Phòng Địa kỹ thuật

Phòng Địa hình

Trung tâm QH Kiến trúc

CNTT TH VTChi nhánh,

Văn phòng

đại diệnNhóm các tổ

t vấn và

chuyên gia t

vấnChi nhánh Miền Trung

VP Đại diện Miền NamKiến trúc

T vấn giám sát XDCTKhối

Sản xuất56Vi mụ hỡnh ny ta có thể thấy rất rõ được ưu điểm nổi bật của nó

hơn mơ hình hiện tại của doanh nghiệp. Trên cơ sở của mơ hình cũ mơ

hình này có các điểm khác biệt cơ bản sau:

Thứ nhất, Mơ hình này có thêm một phòng chun về lĩnh vực kế

hoạch và nghiên cứu thị trường. Nếu như trước kia, công ty khơng chú ý

nhiều đến lĩnh vực này, thì khi ra nhập nền kinh tế thế giới đây là vấn đề

cần đặc biệt quan tâm. Qua việc xây dựng thêm phòng kế hoạch và

nghiên cứu thị trường sẽ giúp công ty giải quyết về lĩnh vực thị trường

vốn trước kia do phòng chuẩn bị đầu tư và kinh doanh đảm nhiệm. Nếu

trước kia nhiệm vụ này được giao cho phòng chuẩn bị đầu tư đảm nhiệm

nhưng vì phòng này có q nhiều công việc cần phải làm nên không

nhiệm vụ này không được chú ý nhiều do vậy không mang lại hiệu quả

cao.

Thứ hại, Mơ hình này đã có sự phân cấp rõ ràng hơn. Thông qua việc

lập thêm một vài phó giám đốc chuyên về một mảng nhất định sẽ làm

cho cơng việc có tính chun mơn hố hơn. Giám đốc không cần phải

theo dõi tất cả các công việc một cách cụ thể mà có thể thơng qua phó

giám đốc vẫn biết được tình hình cơng ty. Nhờ vậy việc quản lý của giám

đốc sẽ đơn giản hơn và mang lại hiệu qủa cao hơn.57Kết luận

Trong xu thế phát triển chóng mặt như hiện nay, trong bất cứ ngành

nghề nào, bất cứ môi trường kinh doanh nào, các tổ chức đều phải đối

mặt với những mối đe doạ. Các đe doạ này dù hữu hình hay vơ hình đều

có ảnh hưởng đến sự sống còn của tổ chức. Tổ chức khơng thể lường hết

cũng như khơng thể kiểm sốt được các đe doạ vì chúng thuộc về mơi

trường khách quan. Nhưng mặt khác để hạn chế được các ảnh hưởng xấu

của mơi trường khách quan, tổ chức có thể hồn thiện chính mình để có

thể chống đỡ được các mối đe doạ, cũng như tận dụng được các cơ hội

mà môi trường khách quan tạo ra. Với những kiến nghị mà tơi đã nêu ra

ở trên với mục đích có thể làm tài liệu tham khảo để Cơng ty Cổ phần Tư

vấn Đầu tư và Xây dựng Đường Sắt có thể tham khảo hi vọng sẽ giúp

q Cơng ty có thể hồn thiện được tổ chức của mình.58TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PGS.TS. Đoàn Thị Thu Hà,PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền,

Giáo trình Khoa học quản lý I

2. PGS.TS. Đồn Thị Thu Hà,PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Huyền,

Giáo trình Khoa học quản lý II

3. Những vấn đề cốt lõi của quản lý- HAROLD KOONTZ- Nhà xuất

bản Khoa học và kỹ thuật-HN-1992

4. Tạp chí xây dựng T12/20075. Báo cáo nguồn nhân lực của phòng Tổ chức hành chính

6. Mơ hình Cơ cấu Tổ chức của phòng Tổ chức hành chính

7. Báo cáo các Cơng trình đã thực hiện từ Phòng chuẩn bị đầu tư và

kinh Doanh

8. Giấy đăng ký Kinh Doanh của Công ty CPTVĐT & XD Đường

Sắt

9. ChúngTa.com

10. Luận văn của các khoá trênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến nghị cơ cấu tổ chức mới

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×