Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ cấu tổ chức của công ty hiện nay

Cơ cấu tổ chức của công ty hiện nay

Tải bản đầy đủ - 0trang

28Nhóm các tổ

t vấn và

chuyên gia t

vấnKiến trúc

T vấn giám s¸t XDCTTừ mơ hình cơ cấu ở trên ta có thể nhận thấy đây là mơ hình tổ chức

trực tuyến chức năng. Mơ hình này được sử dụng khá phổ biến ở các

công ty xây dựng.

2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơng ty

2.2.1. Phòng Địa hành (ĐH)

Phòng địa hình là đơn vị chủ yếu thực hiện cơng tác khảo sát địa hình

cơng trình, tham gia tư vấn giám sát thi công theo nội dung CCHN cho

phép. Ngồi ra có thể tham gia tư vấn thiết kế một số hạng mục cơng

trình giao thơng;

* Phòng ĐH có nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý lao động, tài sản, máy móc thiết bị trong đơn vị

theo nội quy, quy chế của cơng ty.

- Phối hợp với các phòng Cơng trình soạn thảo đề cương khảo sát

địa hình… phục vụ công tác thiết kế. Triển khai thực hiện hợp đồng kinh

tế và giao khốn nội bộ về cơng tác khảo sát địa hình, tư vấn thiết kế một

số cơng trình giao thông Công ty giao. Tư vấn giảm sát xây dựng cơng

trình giao thơng theo nội dung CCHN quy định. Đánh giá, Phân phối sản

phẩm theo quy chế khoán nội bộ của Công ty;

* Các công tác khác được Công ty giao.

2.2.2. Phòng Địa kỹ thuật (ĐKT)

Phòng ĐKT là đơn vị chủ yếu thực hiện cơng tác khảo sát, thí nhiệm địa

chất, thủy văn cơng trình. Ngồi ra Phòng ĐKT còn đảm nhiệm tư vấn

thiết kế cơng trình nền đường đặt biệt và tư vấn giám sát thi công theo

nội dung CCHN cho phép.29* Phòng ĐKT có nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý lao động, tài sản, máy móc thiết bị trong đơn vị

theo nội quy, quy chế của công ty.

- Triển khai thực hiện hợp động kinh tế và giao khốn nội bộ về

cơng tác khảo sát địa chất, thủy văn cơng trình. Thực hiện cơng tác tư

vấn thiết kế một số cơng trình nên đường đặt biệt. Tư vấn giám sát xây

dựng cơng trình giao thơng theo nội dung CCHN quy định.

- Phối hợp với các phòng Cơng trình soạn thảo đề cương về địa

chất, thủy văn cơng trình. Thực hiện cơng tác tư vấn thiết kế một số

cơng trình nên đường đặc biệt. Tư vấn giám sát xây dựng cơng trình giao

thơng theo nội dung CCHN quy đinh.

- Phối hợp với các phòng Cơng trình saọn thảo đề cương về đề

chất, Thủy văn… Thực hiện công tác thí nghiệm phục vụ cơng tác thiết

kế. Đánh giá, Phân phi sản phẩm theo quy chế khốn nội bộ của Công

ty;

- Tham gia xây dựng các quy định về quản lý nội bộ, quy chế

khốn và các chế độ chính sách áp dụng trong công ty.

- Các công tác khác được Cơng ty giao.

2.2.3. Phòng cơng trình 2 ( CT1).

Phòng cơng trình 1 là đơn vị trực tiếp triển khai các công tác tư vấn thiết

kế, thiết kế bản vẽ thi cơng… các cơng trình giao thơng về Cầu – Hầm ,

kiến trúc dân dụng, công nghiệp. Tư vấn giám sát xây dựng cơng trình

giao thơng. Và thưch hiện các chức năng khác do Giám đốc giao.

* Phòng CT1 có nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý lao động, tài sản, máy móc thiết bị trong đơn vị

thheo nội quy, quy chế của Công ty.

- Triển khai thực hiện hợp đồng kinh tế và giao khoán nội bộ về tư

vấn thiết kế, thiết kế bản vẽ thi cơng… các cơng trình giao thông về30đường sắt, đường bộ, nhà ga, bến, bãi… Tư vấn giám sát xây dựng cơng

trình giao thơng theo nội dung CCHN quy định. Đánh gia, phân phối sản

phẩm theo quy chế khốn nội bộ của Cơng ty.

- Tham gia xây dựng các quy định về quản lý nội bộ, quy chế

khốn và các chế độ chính sách áp dụng cho công ty.

- Các công tác khác được Công ty giao.

2.2.4. Phòng Cơng nghệ thơng tin - Tín hiệu – Viễn thơng ( CNTTTH-VT)

Phòng CNTT-TH-VT là đơn vị tổ chức triển khai, quản lý công tác phát

triền khoa học – công nghệ. Khảo sát, Tư vấn thiết kế các cơng trình về

CNTT-TH-VT và thực hiện các chức năng khác do giám đốc giao.

* Phòng CNTT-TH-VT co nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý lao động, tài sản, máy móc thiết bị trong đơn vị

theo nội quy, quy chế của Công ty.

- Tham mưu, nghiên cứu và tổ chức triển khai công tác phát triển

khoa học – công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ. Quản lý hệ

thống thiết bị và các phần mềm CNTT, điện doanh nghiệp

- Khảo sát, tư vấn thiết kế các cơng trình về CNTT-TH-Vt.

- Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính sửa chữa, làm mới

thiết bị CNTT, điện tử văn phòng, cải tiến cơng nghệ phù hợp với tính

chất và u cầu kỹ thuật cho phép. Thường trực công tái sáng kiến, cải

tiến và hợp lý hóa sản xuất.

- Thực hiện các cơng việc khác được giám đốc giao.

2.2.5. Phòng chuẩn bị Đầu tư và Kinh doanh (CBĐT&KD).

Phòng CBĐT&KD là đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc quản lý, xây

dựng và tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty: Lập kế hoạch

SXKD, đầu tư đồng thời điều hành các nguồn lực của Công ty để thực31hiện; Thẩm tra, theo dõi quản lý Dự; Quản lý hợp đồng Kinh tế và thực

hiện các chức năng khác do Giám đốc giao.

* Phòng CBĐT&KD có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch tìm kiếm việc làm, thu thập số liệu phục vụ việc

xây dựng hồ sơ thầu của công ty. Tham mưu ký kết thanh lý HĐKT.

- Thẩm tra, theo dõi quản lý Dự án.

- Lên kế hoạch chung, theo dõi cụ thể tình hình thực hiện kế hoạch

sản xuất của các các đơn vị sản xuất trong cơng ty ở tất cả các cơng trình

theo tuần, tháng kịp thời đánh giá, báo cáo Giám đốc.

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo quy chế khốn tiền lương, sửa

đổi bổ sung thông qua Đại hội CNLĐ cơng ty hàng năm. Thực hiện

thanh, quyết tốn khốn gọn cơng trình, sản phẩm giữa cơng ty với các

đơn vị sản xuất trong công ty.

- Thực hiện các công việc khác được giám đốc giao.

2.2.6. Phòng tài chính Kế tốn (TCKT).

Phòng TCKT là đơn vị tham mưu, giúp giám đốc quản lý, xây dựng và

tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế tốn của doanh nghiệp theo quy

định của Nhà nước và Cơng ty.

* Phòng Tài chính Kế tốn có nhiệm vụ:

- Quản lý tiền mặt, tiền gửi và nguồn vốn, tài sản khác của doanh

nghiệp. Phối hợp với phòng TCHC, phòng CBĐT&KD xây dựng kế

hoạch và thực hiện quản lý tài chính trong việc đầu tư, mua sắm vật tư,

thiết bị, công cụ dụng cụ, kế hoạch tiền lương, kế hoạch vốn phục vụ

SXKD. Đầu tư, xây dựng, mua sắm thiết bị vật tư, công cụ dụng cụ theo

kế hoạch được Công ty giao.

- Tham mưu, tổ chức thực hiện việc chào bán, phát hành và theo

dõi quản lý cổ phần, cổ phiếu của công ty.32- Phối hợp với các phòng chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến

lược phát triển Cơng ty. CHủ trì soạn thảo các quy chế, quy định về cơng

tác tài chính – kế tốn của công ty

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

2.2.7. Phòng tổ chức - hành chính (TCHC)

Phòng TCHC là đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc quản lý, xây dựng và

tổ chức thực hiện các mặt

công tác về Tổ chức – lao động và Hành chính quản trị của Công ty.

Thực hiện các chức năng khác do Giám đốc giao.

* Phòng tổ chức – hành chính có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu,xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các quy

định,quy chế, thể lệ quản lý liên quan đến nghiệp vụ Tổ chức – cán bộ,

lao động – tiền lương, các chế độ chính sách đối với người lao động,

BHXH, BHLĐ; công tác thi đua khen thưởng – kỷ luật, Bảo vệ quân sự;

Hành chính quản trị, Văn thư – lưu trữ theo quy định hiện hành của nhà

nước và Công ty.

- Theo dõi, quản lý nhân lực; tham mưu đề xuất cho lãnh đạo

Công ty về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, tuyển dụng lao động và giải

quyết các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Quản lý, sử dụng con dấu Công ty,thực hiện tốt công tác văn thư,

lưu trữ theo quy định của Pháp luật và Công ty.

- Tham mưu, đề xuất các phương án tổ chức, quản lý vị trí làm

việc của các phòng, ban cơ quan và đơn vị, Quản lý vật tư thiết bị, máy

móc – phương tiện vận tải

- Lập và báo cáo thống kê định kỳ với cấp trên và cơ quan chức

năng có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

2.3. Mối quan hệ giữa các bộ phận33Từ chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận ta có thể thấy được mối

quan hệ giữa các bộ phận theo công việc. Trước tiên là Phòng Chuẩn bị

đầu tư và kinh doanh có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, liên hệ với họ,

sau đó lập hồ sơ dự thầu nộp Giám đốc. Giám đốc và Phó giám đốc sẽ

thẩm định dự án xem có khả thi hay khơng, sau đó quyết định. Nếu dự án

được duyết thì Phòng chuẩn bị đầu tư và kinh doanh sẽ làm các thủ tục

dự thầu và kí kết hợp đồng. Nếu cơng ty chúng thầu thì các phòng về kĩ

thuật sẽ đảm nhận việc thực hiện theo lệnh của Giám đốc. Trong quá

trình thực hiện các bộ phận đảm nhận gói thầu phải có nhiệm vụ báo cáo

cho giám đốc về tình hình thực hiện đồng thời báo cáo tình hình thu chi

của dự án cho Phòng Tài chính. Phòng tài chính có nhiệm vụ thu thập

thơng tin tài chính, xác định tình hình kinh doanh và lập báo cáo tài

chính cho giám đốc. Phòng Tổ chức- Hành chính khơng có quan hệ với

các bộ phận mà chỉ quan hệ với các thành viên trong công ty về vấn đề

lao động và chế độ. Ta thấy quan hệ giữa các bộ phận trong công ty chỉ

là mang tính một chiều, các bộ phận chỉ làm cơng việc mà mình được

giao phó, chứ khơng được đưa ra ý kiến trong q trình làm việc. Điều

này giúp cơng việc của công ty được thực hiện một cách nhất qn tuy

nhiên nó khơng phát huy được năng lực của các bộ phận trong công ty.

3. Đánh giá cơ cấu tổ chức của công ty

3.1. Các mặt đã đạt được

3.1.1. Ưu điểm của mơ hình trực tuyến chức năng

Ưu điểm lớn nhất của mơ hình trực tuyến chức năng là sẽ làm cho các

thành viên trong tổ chức hoàn thành tốt cơng việc của mình. Do các

cơng việc được lặp đi lặp lại nhiều lần nên các thành viên trong tổ chức

sẽ có nâng cao được chun mơn nghiệp vụ của mình do đó hiệu quả tác

nghiệp sẽ rất cao. Đồng thời công ty sẽ phát huy đầy đủ hơn những ưu

thế của chun mơn hố ngành nghề. Do việc thực hiện các công việc34của tổ chức được chia tách bạch ra do đó cấp lãnh đạo sẽ có thể nhận xét

một cách chính xác về khả năng làm việc của từng bộ phận . Vì vậy sẽ có

những chính sách khen thưởng hợp lý đối với mỗi bộ phận. Bên canh đó,

các cán bộ có cùng một nghiệp vụ được sắp xếp vào cùng một phòng ban

nên sẽ tạo điều kiện cho họ học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau do đó sẽ giảm

được chi phí đào tạo cho cơng ty. Nhờ việc tổ chức theo mơ hình chức

năng sẽ giúp cho lãnh đạo biết được tình hình nhân sự cũng như khả

năng làm việc của từng bộ phận. Từ đó tổ chức tuyển dụng cán bộ cơng

nhân viên có trình độ chun mơn phù hợp với u cầu của công ty.

3.1.2. Cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm

Khác với các loại hình kinh doanh khác, nguồn nhân lực của cơng ty

quyết định sự sống còn đối với Cơng ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây

dựng Đường Sắt. Nó quyết định đến chất lượng sản phẩm của cơng ty,

uy tín của cơng ty. Nhận thức được sự quan trọng này, công ty luôn đặt

vấn đề nhân lực lên đầu. Hiện nay, cán bộ nhân viên trong công ty 100%

đều tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng. Bên cạnh đó, với hơn

bốn năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, cán bộ nhân viên trong

công ty đã được hoạt động thực tế do đó có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh

vực này. Bên cạnh đó, cơng ty cũng cử các cán bộ đi học để nâng cao

kiến thức. Hiện tại, công ty đã cho một số cán bộ tham gia các khoá học

của hội VECAS. Sau đây là một số cơng trình tiêu biểu mà cơng ty đã

thực hiện trong năm 2006 và 2007.

Năm 2006

TT

1Tên dự ánĐịa

điểm

XD

Thẩm tra dự án Mạng

hiện đại hóa lưới

Trung

tam ĐSVN

ĐHVTĐSDịch Chủ đầu Ngày ký Giá

vụ Tư

trị

vấnThẩm Ban

21/12/06 44

tra DA Quản lý

các

DAĐS352TVGS thi công Lào Cai

XD đường sắt

đôi Pom Hán Làng VàngTVGS3Thẩm tra DT và Uống bí

GSTC cống bảo

vệ ống thải xỉ

qua đường sắt

Cầu Đa Phúc

Hà NộiThẩm Tổng

23/3/06

tra và Công ty

TVGS lắp máy

LiLama

TKBV Tổng

21/8/06

TC

Cơng ty

ĐSVN

KS,

Cơng ty 21/9/06

Lập

CP Cơng

BCKT trình 6

KT10Cắm

mốc

giới

hạn18/7/064025/7/066525/7/0610025/7/062525/7/066025/7/06244

567891011Lắp đặt thử

nghiệm

TVBTDƯL

“TN1” phụ kiện

đàn hồi

Cắm mốc giới

hạn phục vụ giải

phóng mặt bằng

DA “Di dòi ga

Phan thiết

SCL Cầu

Km934+078Phan

ThiếtCơng ty 01/11/06 270

TNHH

nhà nước

1thành

viên

Apatit

VNBan

QLDA

Đường

Sắt khu

vực 3

Km

KS,

Ban

934+079 lập

QLCSHT

BCKT Đường

KT

sắt

SCL Đường 15 Ga Yên KS,

Ban

ga Yên Viên

Viên

lậpBC QLCSHT

KTKT §êng

s¾t

SCl ke trung gian Ga Tháp KS,

Ban

sè 1&2, 2&3 ga Chàm

lập

QLCSHT

Tháp Chàm

BCKT đường sắt

KT

SCL

Công Km

KS,

Ban

Km941+952

941+952 lập

QLCSHT

BCKT đường sắt

KT

SCL lầu thông tin Nghệ An KS,

Ban150

13036cầu Giátlập

BCKT

KT

KS,

lập

BCKT

KT12SCL đường số 3 Quảng

ga Quảng trị

Trị13SCL

Cống Km

KS,

KM897+134

897+134 lập

BCKT

KT

SCL cầu Tây

Nghệ An KS,

lập

BCKT

KT

SCL kéo dài Ga Suối KS,

đường ga suối Vận

lập

Vận

BCKT

KT

Đặt mới đường Sài Gòn KS,

chứa xe trong

lập

XN đầu máy SG

BCKT

KT14151617Đường sắt đôi Lào Cai

nối tư ga Lào Cai

đến cảng ICD

Lào

Caiđuờng sắt trong

cảng18Cải tại mở rộng

đường ngang

Km41+17519Kho hàng ga Phan

sóng thần và bãi Thiết

hàng ga An BìnhHà NamQLCSHT

đường sắt

Ban

25/7/06

QLCSHT

đường sắt80Ban

25/7/06

QLCSHT

đường sắt80Ban

25/7/06

QLCSHT

đường sắt100Ban

26/5/06

QLCSHT

đường sắt200Cơng ty 15/5/06 100

vận

tải

hành

khách

ĐSSG

KS,

Cơng ty 08/02/06 97

lập dự CP

án

TVXDC

Hàng HảiKS,

lập

BCKT

KT

KS,

lập

BCKT

KTCông ty 05/9/06

CP phát

triển Hà

Nam

Công ty 24/4/06

VTHH

đường sắt220100372021222324252627Các cầu ngã Bát,

Ba Bụi, thủy lợi

gói 11A đoạn Cái

Cui – Cái Côn

DA Nam sông

hậu

KS, lập DA đầu

tư 03 cầu trên địa

bàn Lào Cai (DA

cầu GTNT)

Xây dựng nút

giao thông giữa

đường 5 kéo dài

với đường sắt

HN – Yên Viên

SCL đường số 2,

3 ga Hà NộiKm

13+659,

48

15+789,

23

16+1225

Lào CaiHà NộiChi

15/5/06

100

Nhánh

CTCP

DDTXD

Trường

Sơn

KS,

Công Ty 15/02/06 100

lập

TVTK

DA

CTGT

đầu tư 497

KS,

Công Ty 31/3/06 250

lập

TVTK

TKKT GTVTKS,

lập

BCKT

KT

SCL cầu

Km

KS,

Km283+655

283+655 lập

,tuyến

BCKT

ĐSTN

KT

SCL Nhà ga Ga

KS,

Thanh Luyện

Thanh

lập

Luyện

BCKT

KT

Cầu Cái Cui, Cái

dầu gói thầu 11A

dự án đường

Nam Sơng hậuHà NộiKS,

TKBV

TC,

lập dự

tốnKm

09+81.5

43

11+721.

13

Đường

Nam

Sơng

Hậu

Các Cầu thuộc Đồng

dự

án

BOT Hới

đường

tránh

Đồng Hới tỉnh

Quảng BìnhBan

21/2/06

QLCSHT

đường sắt86Ban

21/02/06 83

QLCSHT

đường sắt

Ban

21/02/06 30

QLCSHT

đường sắtTKBV Ban

TC

QLDA

Mỹ

Thuận02/01/06 311TKBV Cơng Ty 13/02/06 300

TC

TNHH

BOT3828Dự án di dời ga Phan

Phan Thiết ra Thiết

khởi Trung Tam,

TP. Phan ThiếtKS,

Tổng 29/12/06 1.25

TKBV Công Ty

5

TC,

ĐSVN

lập

DT,

TDTNăm 2007

TT1Tên Dự ÁnDịchChủ đầu Ngày kýĐiểmVụ tư tư

vấnNâng cấp cải HN-BổBan quản 9/6/20007tạosunglý các dựhànhán đườngVPTuyền2Địađường PT-YBsắt yên viên lào Lào cai chínhsắtcai

Bổ sung rãnh TháiBan quản 19/9/2007dọcquốc3đoạndự án

Thiếtlộ nguyên kếtránhGiá

trị HĐ

2.49340lý các dựBVTC án 18thành phố thái

nguyên

Cải tạo

34mặt QuảngCônglộ Ninhvấntuyển thanphonggiámhòn GaiCốngqua Phúsát

Ban quản 20/11/2007 2đường sắt tai yênvấnlý đầu tưkim 6+262thẩmtradựng thủybằnggaBVTC lợi 7tyxây150Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ cấu tổ chức của công ty hiện nay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×