Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000

Hoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000

Tải bản đầy đủ - 0trang

27Trong quá trình làm việc của mình, các thành viên trong công ty đã

không ngừng học hỏi và cống hiến khả năng của mình cho sự nghiệp

phát triển của cơng ty nói riêng và của ngành xây dựng nói chung. Và

trong cơng ty cũng có một số cá nhân được hiệp hội tư vấn xây dựng

VECAS trao tặng bằng khen như ông Đặng Xuân Thuỷ và ông Phạm

Minh Tuấn. Hiện nay công ty cũng tạo điều kiện cho các thành viên tham

gia các khoá học do VECAS mở ra để cho các thành viên trong cơng ty

có thể học hỏi và hồn thiện mình.

2.Cơ cấu tổ chức của cơng ty hiện nay

2.1. Mơ hình cơ cấu tổ chức của cơng ty hin nay

Sơ đồ tổ chức công ty

Giám đốcCác Phó Giám đốcKhối

Quản lýPhòng Tổ chức Hành

Phòng Nhân chính

Phòng TC Kế toán

Phòng CBĐT&KD

Phòng Công trình 1

Phòng Công trình 2

Phòng Địa kỹ thuật

Phòng Địa hình

Trung tâm QH Kiến trúc

CNTT TH VTChi nhánh,

Văn phòng

đại diệnChi nhánh Miền Trung

VP Đại diện Miền NamKhối

Sản xuất28Nhóm các tổ

t vấn và

chuyên gia t

vấnKiến trúc

T vÊn gi¸m s¸t XDCTTừ mơ hình cơ cấu ở trên ta có thể nhận thấy đây là mơ hình tổ chức

trực tuyến chức năng. Mơ hình này được sử dụng khá phổ biến ở các

công ty xây dựng.

2.2. Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận trong cơng ty

2.2.1. Phòng Địa hành (ĐH)

Phòng địa hình là đơn vị chủ yếu thực hiện cơng tác khảo sát địa hình

cơng trình, tham gia tư vấn giám sát thi công theo nội dung CCHN cho

phép. Ngồi ra có thể tham gia tư vấn thiết kế một số hạng mục cơng

trình giao thơng;

* Phòng ĐH có nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý lao động, tài sản, máy móc thiết bị trong đơn vị

theo nội quy, quy chế của công ty.

- Phối hợp với các phòng Cơng trình soạn thảo đề cương khảo sát

địa hình… phục vụ công tác thiết kế. Triển khai thực hiện hợp đồng kinh

tế và giao khốn nội bộ về cơng tác khảo sát địa hình, tư vấn thiết kế một

số cơng trình giao thơng Cơng ty giao. Tư vấn giảm sát xây dựng cơng

trình giao thơng theo nội dung CCHN quy định. Đánh giá, Phân phối sản

phẩm theo quy chế khốn nội bộ của Cơng ty;

* Các cơng tác khác được Cơng ty giao.

2.2.2. Phòng Địa kỹ thuật (ĐKT)

Phòng ĐKT là đơn vị chủ yếu thực hiện công tác khảo sát, thí nhiệm địa

chất, thủy văn cơng trình. Ngồi ra Phòng ĐKT còn đảm nhiệm tư vấn

thiết kế cơng trình nền đường đặt biệt và tư vấn giám sát thi cơng theo

nội dung CCHN cho phép.29* Phòng ĐKT có nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý lao động, tài sản, máy móc thiết bị trong đơn vị

theo nội quy, quy chế của công ty.

- Triển khai thực hiện hợp động kinh tế và giao khốn nội bộ về

cơng tác khảo sát địa chất, thủy văn cơng trình. Thực hiện cơng tác tư

vấn thiết kế một số cơng trình nên đường đặt biệt. Tư vấn giám sát xây

dựng cơng trình giao thơng theo nội dung CCHN quy định.

- Phối hợp với các phòng Cơng trình soạn thảo đề cương về địa

chất, thủy văn cơng trình. Thực hiện cơng tác tư vấn thiết kế một số

cơng trình nên đường đặc biệt. Tư vấn giám sát xây dựng cơng trình giao

thơng theo nội dung CCHN quy đinh.

- Phối hợp với các phòng Cơng trình saọn thảo đề cương về đề

chất, Thủy văn… Thực hiện cơng tác thí nghiệm phục vụ cơng tác thiết

kế. Đánh giá, Phân phi sản phẩm theo quy chế khốn nội bộ của Công

ty;

- Tham gia xây dựng các quy định về quản lý nội bộ, quy chế

khoán và các chế độ chính sách áp dụng trong cơng ty.

- Các cơng tác khác được Cơng ty giao.

2.2.3. Phòng cơng trình 2 ( CT1).

Phòng cơng trình 1 là đơn vị trực tiếp triển khai các công tác tư vấn thiết

kế, thiết kế bản vẽ thi cơng… các cơng trình giao thơng về Cầu – Hầm ,

kiến trúc dân dụng, công nghiệp. Tư vấn giám sát xây dựng cơng trình

giao thơng. Và thưch hiện các chức năng khác do Giám đốc giao.

* Phòng CT1 có nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý lao động, tài sản, máy móc thiết bị trong đơn vị

thheo nội quy, quy chế của Công ty.

- Triển khai thực hiện hợp đồng kinh tế và giao khoán nội bộ về tư

vấn thiết kế, thiết kế bản vẽ thi công… các cơng trình giao thơng về30đường sắt, đường bộ, nhà ga, bến, bãi… Tư vấn giám sát xây dựng cơng

trình giao thông theo nội dung CCHN quy định. Đánh gia, phân phối sản

phẩm theo quy chế khốn nội bộ của Cơng ty.

- Tham gia xây dựng các quy định về quản lý nội bộ, quy chế

khốn và các chế độ chính sách áp dụng cho công ty.

- Các công tác khác được Cơng ty giao.

2.2.4. Phòng Cơng nghệ thơng tin - Tín hiệu – Viễn thơng ( CNTTTH-VT)

Phòng CNTT-TH-VT là đơn vị tổ chức triển khai, quản lý công tác phát

triền khoa học – công nghệ. Khảo sát, Tư vấn thiết kế các cơng trình về

CNTT-TH-VT và thực hiện các chức năng khác do giám đốc giao.

* Phòng CNTT-TH-VT co nhiệm vụ:

- Tổ chức quản lý lao động, tài sản, máy móc thiết bị trong đơn vị

theo nội quy, quy chế của Công ty.

- Tham mưu, nghiên cứu và tổ chức triển khai công tác phát triển

khoa học – công nghệ, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ. Quản lý hệ

thống thiết bị và các phần mềm CNTT, điện doanh nghiệp

- Khảo sát, tư vấn thiết kế các cơng trình về CNTT-TH-Vt.

- Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính sửa chữa, làm mới

thiết bị CNTT, điện tử văn phòng, cải tiến cơng nghệ phù hợp với tính

chất và u cầu kỹ thuật cho phép. Thường trực công tái sáng kiến, cải

tiến và hợp lý hóa sản xuất.

- Thực hiện các cơng việc khác được giám đốc giao.

2.2.5. Phòng chuẩn bị Đầu tư và Kinh doanh (CBĐT&KD).

Phòng CBĐT&KD là đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc quản lý, xây

dựng và tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty: Lập kế hoạch

SXKD, đầu tư đồng thời điều hành các nguồn lực của Công ty để thực31hiện; Thẩm tra, theo dõi quản lý Dự; Quản lý hợp đồng Kinh tế và thực

hiện các chức năng khác do Giám đốc giao.

* Phòng CBĐT&KD có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch tìm kiếm việc làm, thu thập số liệu phục vụ việc

xây dựng hồ sơ thầu của công ty. Tham mưu ký kết thanh lý HĐKT.

- Thẩm tra, theo dõi quản lý Dự án.

- Lên kế hoạch chung, theo dõi cụ thể tình hình thực hiện kế hoạch

sản xuất của các các đơn vị sản xuất trong công ty ở tất cả các cơng trình

theo tuần, tháng kịp thời đánh giá, báo cáo Giám đốc.

- Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo quy chế khốn tiền lương, sửa

đổi bổ sung thơng qua Đại hội CNLĐ cơng ty hàng năm. Thực hiện

thanh, quyết tốn khốn gọn cơng trình, sản phẩm giữa cơng ty với các

đơn vị sản xuất trong công ty.

- Thực hiện các cơng việc khác được giám đốc giao.

2.2.6. Phòng tài chính Kế tốn (TCKT).

Phòng TCKT là đơn vị tham mưu, giúp giám đốc quản lý, xây dựng và

tổ chức thực hiện cơng tác tài chính, kế tốn của doanh nghiệp theo quy

định của Nhà nước và Cơng ty.

* Phòng Tài chính Kế tốn có nhiệm vụ:

- Quản lý tiền mặt, tiền gửi và nguồn vốn, tài sản khác của doanh

nghiệp. Phối hợp với phòng TCHC, phòng CBĐT&KD xây dựng kế

hoạch và thực hiện quản lý tài chính trong việc đầu tư, mua sắm vật tư,

thiết bị, công cụ dụng cụ, kế hoạch tiền lương, kế hoạch vốn phục vụ

SXKD. Đầu tư, xây dựng, mua sắm thiết bị vật tư, công cụ dụng cụ theo

kế hoạch được Công ty giao.

- Tham mưu, tổ chức thực hiện việc chào bán, phát hành và theo

dõi quản lý cổ phần, cổ phiếu của công ty.32- Phối hợp với các phòng chức năng nghiên cứu, xây dựng chiến

lược phát triển Cơng ty. CHủ trì soạn thảo các quy chế, quy định về cơng

tác tài chính – kế tốn của cơng ty

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

2.2.7. Phòng tổ chức - hành chính (TCHC)

Phòng TCHC là đơn vị tham mưu, giúp Giám đốc quản lý, xây dựng và

tổ chức thực hiện các mặt

công tác về Tổ chức – lao động và Hành chính quản trị của Cơng ty.

Thực hiện các chức năng khác do Giám đốc giao.

* Phòng tổ chức – hành chính có nhiệm vụ:

- Nghiên cứu,xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các quy

định,quy chế, thể lệ quản lý liên quan đến nghiệp vụ Tổ chức – cán bộ,

lao động – tiền lương, các chế độ chính sách đối với người lao động,

BHXH, BHLĐ; công tác thi đua khen thưởng – kỷ luật, Bảo vệ quân sự;

Hành chính quản trị, Văn thư – lưu trữ theo quy định hiện hành của nhà

nước và Công ty.

- Theo dõi, quản lý nhân lực; tham mưu đề xuất cho lãnh đạo

Công ty về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, tuyển dụng lao động và giải

quyết các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Quản lý, sử dụng con dấu Công ty,thực hiện tốt công tác văn thư,

lưu trữ theo quy định của Pháp luật và Công ty.

- Tham mưu, đề xuất các phương án tổ chức, quản lý vị trí làm

việc của các phòng, ban cơ quan và đơn vị, Quản lý vật tư thiết bị, máy

móc – phương tiện vận tải

- Lập và báo cáo thống kê định kỳ với cấp trên và cơ quan chức

năng có liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

2.3. Mối quan hệ giữa các bộ phận33Từ chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận ta có thể thấy được mối

quan hệ giữa các bộ phận theo cơng việc. Trước tiên là Phòng Chuẩn bị

đầu tư và kinh doanh có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, liên hệ với họ,

sau đó lập hồ sơ dự thầu nộp Giám đốc. Giám đốc và Phó giám đốc sẽ

thẩm định dự án xem có khả thi hay khơng, sau đó quyết định. Nếu dự án

được duyết thì Phòng chuẩn bị đầu tư và kinh doanh sẽ làm các thủ tục

dự thầu và kí kết hợp đồng. Nếu cơng ty chúng thầu thì các phòng về kĩ

thuật sẽ đảm nhận việc thực hiện theo lệnh của Giám đốc. Trong quá

trình thực hiện các bộ phận đảm nhận gói thầu phải có nhiệm vụ báo cáo

cho giám đốc về tình hình thực hiện đồng thời báo cáo tình hình thu chi

của dự án cho Phòng Tài chính. Phòng tài chính có nhiệm vụ thu thập

thơng tin tài chính, xác định tình hình kinh doanh và lập báo cáo tài

chính cho giám đốc. Phòng Tổ chức- Hành chính khơng có quan hệ với

các bộ phận mà chỉ quan hệ với các thành viên trong công ty về vấn đề

lao động và chế độ. Ta thấy quan hệ giữa các bộ phận trong công ty chỉ

là mang tính một chiều, các bộ phận chỉ làm cơng việc mà mình được

giao phó, chứ khơng được đưa ra ý kiến trong quá trình làm việc. Điều

này giúp công việc của công ty được thực hiện một cách nhất qn tuy

nhiên nó khơng phát huy được năng lực của các bộ phận trong công ty.

3. Đánh giá cơ cấu tổ chức của công ty

3.1. Các mặt đã đạt được

3.1.1. Ưu điểm của mơ hình trực tuyến chức năng

Ưu điểm lớn nhất của mơ hình trực tuyến chức năng là sẽ làm cho các

thành viên trong tổ chức hồn thành tốt cơng việc của mình. Do các

cơng việc được lặp đi lặp lại nhiều lần nên các thành viên trong tổ chức

sẽ có nâng cao được chun mơn nghiệp vụ của mình do đó hiệu quả tác

nghiệp sẽ rất cao. Đồng thời công ty sẽ phát huy đầy đủ hơn những ưu

thế của chun mơn hố ngành nghề. Do việc thực hiện các công việcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×