Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Tổ chức thực hiện:

6 Tổ chức thực hiện:

Tải bản đầy đủ - 0trang

việc thực tế của cơng ty.

3.6.2 Quy trình thực hiện:

- Vào ngày cuối cùng hàng tháng , thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm nộp về

phòng tổ chức hành chính :

+Báo cáo thống kê tổng hợp khối lượng cơng việc của đơn vị trong tháng.

+ Nộp bản chấm công làm việc thực tế,bản chấm cơng làm việc thêm giờ(nếu

có).

+ Đánh giá hệ số năng suất Ki của CNV :

 Tháng trùng vào kỳ họp hội đồng xét lương , thủ trưởng đơn vị đánh giá hệ

số năng suất Ki của tồn bộ CNV vào bảng chấm cơng làm việc thực tế , các

tháng khác không cần phải đánh giá .

 Tháng không trùng với kỳ họp hội đồng xét lương , nếu thủ trưởng đơn vị

đề xuất thay đổi hệ số năng suất Ki của CNV thì điền vào bảng chấm công làm

việc thực tế kèm theo bản báo cáo kết quả của công việc của CNV trong tháng và

đề nghị điều chỉnh hệ số của đơn vị.

 Nếu thủ trưởng đơn vị đánh giá hệ số năng suất K i của CNV không thực

hiện theo đúng tiêu chuẩn , phải đánh giá lại theo yêu cầu của hội đồng xét lương

thì sẽ bị hạ 1 bậc hệ số năng suất Ki .

- Căn cứ vào bảng chấm công của các đơn vị, vào các ngày từ 1 đến 5 tháng sau,

phòng tổ chức hành chính có trách nhiêm:

+ Báo cáo hội đồng xét lương phê duyệt: các mức hệ số năng suất K i , số cônglàm việc thực tế và số giờ làm thêm của CBCNV các đơn vị vào kỳ họp hội đồng.

+ Dự kiến các mức hệ số năng suất Ki của trưởng, phó các phòng ban, đơn vị báo

cáo để giám đốc quyết định.

+ Xin ý kiến phê duyệt của giám đốc về mức hệ số năng suất K i của các chức

danh lãnh đạo theo quy định như trên.

- Sau khi có đầy đủ các tài liệu về chấm công và hệ số năng suất, phòng tổ chức

hành chính chuyển cho phòng tài chính - kế tốn để tính và thanh tốn lương cho

CNV.

Bảng hệ số năng suất tính lương thu hập đối với các chức

danh, chéc vụ CBCNV thuộc công ty

STTchức danh,chức vụmức K1K2K3K41Giám đốc cơng ty7.06.56.05.52phóGđ,kế tốn trưởng cơng ty6.05.55.04.53trưởng phòng, trưởng ban điều5.04.54.03.54.54.03.53.0hành

4Phó trưởng phòng,phó ban

điều hành5kỹ sư,cử nhân ,chun viên3.02.52.01.56Cán sự, kỹ thật viên,nhân viên2.52.01.51.0PHẦN III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỒN THIỆN QUẢN LÝ

TIỀN LƯƠNG TẠI CƠNG TY LẮP - MÁY ĐIỆN NƯỚC

(WIMECO).

I.Phương hướng hoàn thiện quản lý tiền lương tại công ty lắp máyđiện nước (WEMICO).

Trả lương lao động là một hoạt động quản lý nhân sự có ý nghĩ rất lớn trong

việc giúp cho tổ chức đạt được hiệu suất lao động cũng nh ư tác động một cách

tích cực tới đạo đức lao động của mọi người lao động.Tuy nhiên, tác động trả

lương còn tuỳ thuộc vào khả năng chi trả và ý muốn trả công của công ty cho

người lao động tương quan với đóng góp của họ.Một cơ cấu tiền lương hợp lý sẽ

là cơ sở để xác định lượng tiền lương công bằng cho từng người lao động cũng

như là cơ sở để thuyết phục họ về lượng tiền lương đó.Cơng ty cần thực hiện và duy trì một cách cố hệ thống cơ cấu tiền lương.Cán bộ

tiền lương cần nắm chắc chính sách trả lương của doanh nghiệp:

- Xây dựng một hệ thống lương khoa học, rõ ràng và dễ hiểu.

-Điều chỉnh các mức tiền công cũ cho người lao động cho phù hợp với hệthống tiền lương mới.

-Khi thực hiện hệ thống tiền lương mới, sẽ có những người lao động hiệntại được trả công cao hơn hay thấp hơn mức tiền lương thiết kế mới. Các mức

tiền lương này phải được điều chỉnh cho hợp lý bằng những biện pháp phù hợp,

những bất hợp lý xảy ra trong tiến hành trả công cũng phải được điều chỉnh.

-Xếp lương cho những người mới được tuyển vào tuỳ theo quan điểm trảlương của cơng ty.

-Tính tốn trả lương theo các dạng các chế độ phù hợp.-Thực hiện tăng lương cho người lao động theo đúng chính sách và thủtục được thiết kế.

- Cập nhât hệ thống tiền lương một cách thường xuyên và thực hiện điều

chỉnh nếu cần thiết.

- Đào tạo người quản lý để họ sử dụng hệ thống tiền lương đúng chính

sách của cơng ty.

II. Một số kiến nghị nhằm hồn thiện quản lý tiền lương tại cơng ty

lắp máy điện nước (WEMICO ).

1. Xây dựng lại đơn giá tiền lương.

Các sản phẩm cơng ty đều phải có định mức lao động và đơn giá tiền lương.

Đơn giá tiền lương được của công ty được xây dựng trên cơ sở:

- Định mức lao động trung bình tiên tiến của công ty và các thông số tiền

lương do nhà nước quy định.

- Đơn giá tiền lương được thông nhất trên cơ sở cấp bậc công việc.

- Mỗi công vịêc được tính một đơn giá riêng, sản phẩm khác nhau thì đơnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Tổ chức thực hiện:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×