Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công tác quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ.

Công tác quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368đổi cơ cấu kinh tế theo hướng CNH –HĐH. Năm 2006, Việt Nam trở thành thành

viên của WTO, nhiều cơ hội và thách thức đang đặt ra cho quá trình hội nhập. Phú

Thọ phải phát huy mọi nguồn lực, vượt thách thức, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa

hiện đại hóa, phấn đấu tăng trưởng cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách hợp

lý. Muốn vậy nhiệm vụ đặt ra là phải tập trung phát triển sản xuất kinh doanh,

phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của

thị trường, phát triển các ngành dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của sản xuất kinh

doanh và đời sống, khuyến kích các thành phần tham gia đầu tư phát triển sản xuất

kinh doanh.

Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đã không ngừng được đổi mới,

thể hiện qua:

4.1. Về tổ chức bộ máy, cán bộ quản lý nhà nước

Trong công tác tổ chức bộ máy đã kiện toàn hệ thống đăng ký kinh doanh từ

tỉnh đến huyện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định

02/2000/NĐ- CP của Chính phủ và Thơng tư 05/TT- LB của Bộ nội vụ về thành

lập Phòng ĐKKD cấp tỉnh và huyện. phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương

(Tháng 7/2000 UBND tỉnh có quyết định thành lập Phòng Đăng ký kinh doanh

trên cơ sở tổ chức lại phòng doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có nhiệm

vụ tham mưu giúp ngành, đề suất với Uỷ ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách

quản lý, cho phép thành lập và chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh

nghiệp nhỏ và vừa, nhưng không theo dõi trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp.

Các sở ngành kinh tế- kỹ thuật, UBND cấp huyện đã tiến hành rà soát lại cơ

cấu, chức năng, nhiệm vụ của phòng Tài chính, kế hoạch, các phòng chuyển mơn,

đã tham mưu cho tỉnh thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại, Trung tâm xúc

tiến đầu tư, Trung tâm khuyến cơng, bố trí cán bộ theo dõi, quản lý hoạt động đối

Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A66Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368với doanh nghiệp tư nhân, phù hợp chức năng, nhiệm vụ nhà nước giao (Cục thuế

có gần 30 cán bộ; các Sở Cơng nghiệp, Thương mại và Du lịch, có một phòng (23 cán bộ), còn lại các sở Giao thơng, Nơng nghiệp và PTNN, xây dựng, bố trí từ 12 cán bộ kiêm nhiệm, giúp sở theo dõi quản lý doanh nghiệp tư nhân hoạt động

thuộc lĩnh vực ngành.

4.2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa

trên địa bàn.

4.2.1 Mơi trường chính sách phát triển DNNVV trên địa bàn Tỉnh.Để cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển có hiệu quả cần phải có

một hệ thống cơ chế, chính sách vĩ mơ của Nhà nước nói chung và của Tỉnh

Phú Thọ nói riêng phải thống nhất tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh

nghiệp phát triển. Các chính sách thường sử dụng là: Chính sách đầu tư,

Chính sách thuế, chính sách tài chính tín dụng, chính sách thị trường, chính

sách xuất nhập khẩu, chính sách đất đai, chính sách cơng nghệ…

Chính sách thuế: Thuế là một trong những công cụ quản lý điều tiết vĩ mô

rất quan trọng, tạo nguồn thu ngân sách, đảm bảo cơng bằng bình đẳng giữa

các hoạt động kinh tế xã hội nhằm khuyến khích các hoạt động nâng cao

năng suất, tăng hiệu quả kinh tế…Riêng đối với Tỉnh Phú Thọ đã vận dụng

khéo léo, linh hoạt chính sách thuế theo đúng đặc thù riêng của Tỉnh. Tỉnh có

các chính sách vận dụng cho từng loại thuế, kèm theo chế độ miễn giảm cho

từng đối tượng chịo thuế, vì vậy giai đoạn 2000-2007 chính sách thuế đã có

tác động rất lớn đến sự phát triển nhanh chóng của các doanh nghiệp nhỏ và

vừa. Tuy nhiên, sự vận dụng chưa được triệt để theo từng lĩnh vực, từng địa

bàn, đôi lúc bị chồng chéo giữa các loại thuế gây mất công bằng, mất bình

đẳng giữa các doanh nghiệp và các thành phần sở hữu. Hiện nay, các doanh

Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A67Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nghiệp trên địa bàn áp dụng hình thức thuế mới theo quy định của Nhà nước

như: Thuế VAT, thuế thu nhập Doanh nghiệp. Qua khảo sát các doanh nghiệp

trên địa bàn thì hầu hết các doanh nghiệp đều cho rằng biều mẫu báo cáo

quyết tốn thuế còn q phức tạp và khơng thực tế,chưa phù hợp

với trình độ của đại đa số DNNVV. Thủ tục miễn giảm thuế trong

ưu đãi đầu tư còn nhiều khó khăn phức tạp, chưa minh bạch,

trong khi triển khai thực hiện. Thủ tục hoàn thuế VAT còn quá

phức tạp và kéo dài, đa số các DNNVV khơng có đủ cơ sở pháp lý,

hố đơn chứng từ để chứng minh mua bán thànhphẩm, nguyên

liệu đầu vào là của hộ dân khơng có hố đơn VAT.Chính sách đất đai, phát triển cơ sở hạ tầng: Nhiều DNNVV thiếu mặt bằng

sản xuất, nhất là ở Thành phố Việt Vrì, Thị xã Phú Thọ. Việc thực hiện chính

sách đất đai cho phát triển DNNVV trong công nghiệp chưa thống nhất ở các

huyện, thành phố nên có nơi vẫn chưa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển

sản xuất. Đối với chính sách đất đai của Tỉnh đã quy định rõ rang đối với

từng loại đất nông nghiệp, phi nông nghiệp theo quy hoạch tổng thể của

Tỉnh, nhưng khi đi vào vận dụng thực tế chính sách này chưa được triển khai

đúng đắn hoặc triển khai rất chậm. Tình hình sử dụng đất đai sai mục đích

còn diễn ra phổ biến. Theo thống kê thì năm 2006 có tới 20 vụ sử dụng và

cấp giấy phép sai quy định. Trên thực tế các DNNVV hiện nay hoặc với mặt

bằng cũ do lịch sử để lại, hoặc được cấp mới tùy thuộc từng địa phương

khơng theo quy hoạch. Chỉ có một số DNNVV (chủ yếu là doanh nghiệp

Nhà nước) được cấp quyền sử dụng đất, còn đa số phải thuê đất. Còn có sự

phân biệt đối xử trong giao, cho thuê đất giữa DN NN với DN dân

doanh; giữa DN lớn và DNNVV; thời gian, thủ tục còn rườm rà, kéoSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A68Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368dài. Giá đất còn cao và tiêu chí để được thuê đất đối với DNNVV,

nhất là DN dân doanh không đáp ứng được. Nguyên nhân là lượng

đất ở các KCN còn ít, khơng đủ khả năng cung cấp cho các

DNNVV có nhu cầu đất chỉ vài ngàn m2 cho một dự ánĐối với phát triển cơ sở hạ tầng để phục vụ như: mạng lưới giao thơng mạng

lưới điện, mạng lưới cấp và thốt nước…Phú Thọ đã có những đầu tư rất lớn

để phát triển cơ sở hạ tầng nhưng so với mặt bằng chung của cả nước còn

chậm, chưa đồng bộ và chưa có tác động lớn đến việc phát triển doanh

nghiệp nhỏ và vừa

Chính sách hỗ trợ vốn: Trong q trình phát triển thì vấn đề bức xúc nhất

của các doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa

nói riêng là vốn. Vốn là yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp sản xuất kinh

doanh. Hiện nay hầu hết các DNNVV đang gặp khó khăn về vốn, trong khi

nhu cầu vốn của toàn xã hội đang ngày càng ra tăng. Hiện nay các doanh

nghiệp trên địa bàn vốn chủ yếu là vốn tự có và vốn vay từ người than bạn

bè…Trong điều kiện hiện nay, thị trường chứng khốn còn chưa phát triển

đầy đủ, còn chứa đựng nhiều rủ ro thì chính sách hỗ trợ vốn của Nhà nước và

của Tỉnh là một hướng quan trọng để giải quyết vấn đề vốn hiện nay của

doanh nghiệp. Tỉnh đã mở rộng đối tượng vay, cải cách hoạt động cho vay

của hệ thống ngân hàng, áp dụng các hình thức tín dụng…nhất là cho phép

các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu, trái phiếu để tạo nguồn vốn đảm bảo

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính sách cơng nghệ, đào tạo: Đây là chính sách tương đối mới được vận dụng

tại Tỉnh Phú Thọ thông qua các cơ quan, tổ chức dưới hình thức tư vấn cơng nghệ

và đào tạo. Các trung tâm tư vấn công nghệ, trung tâm đào tạo và giới thiệu việc

Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A69Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368làm đã góp phần rất lớn cho việc đầu tư công nghệ mới, nguồn nhân lực cả về số

lượng lẫn chất lượng đảm bảo được nhu cầu của các doanh nghiệp. Hàng năm

Tỉnh đã triển khai chương trình hỗ trợ về vốn cho DNNVV thuộc DN NN thay đổi

và ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới, thiết kế mẫu mã, chế tạo sản phẩm mới, đưa

vào sản xuất các nguyên vật liệu mới, các linh kiện thiết bị có hàm lượng kỹ thuật

cao, có chính sách hỗ trợ kinh phí nhằm khuyến khích các DNNVV áp dụng hệ

thống quản lý theo ISO,.....

4.2.2 Thực trạng công tác quản lý của nhà nước đối với Doanh nghiệp nhỏ

và vừa

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội

hàng năm, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách, giải

pháp khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân trong

tất cả các ngành và lĩnh vực như: Xây dựng cơ chế, chính sách và phát triển cơng

nghiệp- tiểu thủ cơng nghiệp; các chương trình phát triển du lịch, dịch vụ; các

chương trình kinh tế nơng nghiệp trọng điểm; các khu đơ thị, khu cụm cơng

nghiệp; chương trình tín dụng ngân hàng gắn với phát triển kinh tế tư nhân của

tỉnh.v.v....; Song song với việc triển khai ở cấp tỉnh, các huyện thành thị đều chỉ

đạo xây dựng chương trình, đề án phát triển DNNVV trên địa bàn, trong đó xác

định những lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển sản

xuất, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương.

Bên cạnh việc xây dựng cơ chế chính sách đối với khu vực DNNVV, Tỉnh

cũng đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách thủ tục hành chính, và cơng tác

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội hàng

năm, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp

khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế tư nhân trong tất cả

các ngành và lĩnh vực như: Xây dựng cơ chế, chính sách và phát triển cơngSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A70Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nghiệp- tiểu thủ cơng nghiệp; các chương trình phát triển du lịch, dịch vụ; các

chương trình kinh tế nơng nghiệp trọng điểm; các khu đô thị, khu cụm công

nghiệp; chương trình tín dụng ngân hàng gắn với phát triển kinh tế tư nhân của

tỉnh.v.v....; Song song với việc triển khai ở cấp tỉnh, các huyện thành thị đều chỉ

đạo xây dựng chương trình, đề án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn,

trong đó xác định những lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát

triển sản xuất, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương. Triển khai thực hiện

có hiệu quả quyết định số 181/2003/QĐ- TTg ngày 04/9/2003 của Thủ tướng

Chính Phủ về thực hiện cơ chế "một cửa" trong việc công khai hố các quy trình,

thủ tục thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận

ưu đãi đầu tư, chứng nhận quyền sử dụng đất, các ngành nghề, lĩnh vực đầu

tư.vv....liên quan đến giải quyết công việc của dân và doanh nghiệp; nghiên cứu

ban hành quy định về tăng cường công tác phối hợp quản lý Nhà nước giữa các

cấp, các ngành đối với các doanh ngiệp sau đăng ký kinh doanh; tiến hành rà soát,

xem xét lại tất cả các thủ tục, quy định, văn bản có liên quan của tỉnh, của Nhà

nước đã ban hành, kịp thời kiến nghị với Chính Phủ xố bỏ các thủ tục, giấy phép

khơng cần thiết; đổi mới quy trình cấp đăng ký kinh doanh, đăng ký mã số thuế,

đăng ký sử dụng con dấu và hỗ trợ doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh theo

đúng tinh thần đổi mới của Luật doanh nghiệp.

Trong công tác tổ chức bộ máy đã kiện toàn hệ thống đăng ký kinh doanh từ

tỉnh đến huyện theo đúng quy định của Luật, phù hợp với tình hình thực tế ở địa

phương và thành lập Trung tâm xúc tiến thương mại, Trung tâm xúc tiến đầu tư,

Trung tâm khuyến cơng,...; Ngồi ra, cấp các ngành đã tổ chức hội nghị đối thoại

với doanh nghiệp, nhằm kịp thời tháo gỡ, khó khăn vướng mắc và động viên, khen

thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh

doanh, góp phần phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Trong thời gian qua, nhờ

Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A71Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368làm tốt công tác hỗ trợ, phối hợp và tạo điều kiện của các cấp, các ngành và thực

hiện cải cách thủ tục hành chính, việc cấ P giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,

đăng ký mã số thuế, đăng ký mẫu dấu đã giảm khoảng 1/3 thời gian so quy định.

Sau đăng ký kinh doanh các cấp, các ngành đã hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà đầu

tư trong việc tìm kiếm mặt bằng (đã được các huyện, thành, thị thực hiện), tư vấn

đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, tư vấn hỗ trợ các dịch vụ có liên quan đến q

trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thông tin kịp thời về danh sách các

doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, giúp cho việc quản lý doanh nghiệp sau

đăng ký kinh doanh có hiệu quả.

Trong những năm qua, ngồi các văn bản quy phạm pháp luật về doanh

nghiệp của nhà nước ban hành còn có các nghị định, nghị quyết của UBND Tỉnh

Phú Thọ ban hành nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Các văn bản

quy phạm và các quyết định này đã điều chỉnh các hoạt động của các loại hình

doanh nghiệp. Tuy nhiên, khung khổ pháp lý đối với phát triển doanh nghiệp còn

tồn tại một số vấn đề như cơ chế chính sách Nhà nước, các quyết định của UBND

Tỉnh đối với phát triển doanh nghiệp còn tồn tại một số vấn đề như cơ chế chính

sách của Nhà nước liên quan đến sự phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa

đồng bộ, còn nhiều vướng mắc chưa được bổ sung kịp thời, nhiều thủ tục hành

chính chưa sửa đổi, chưa theo kịp tiến trình phát triển doanh nghiệp, các thủ tục

mang nặng tính chất hành chính chưa gắn với cơ chế điều chỉnh của thị trường,

chưa quan tâm đầy đủ đến yếu tố chất lượng, hiệu quả và khả năng hội nhập nên

kết quả còn nhiều hạn chế. Được thể hiện qua:

• Đối với Trung ương.

- Ngoài những tồn tại cụ thể đã nêu ở các phần trên, nhìn chung các cơ chế,

chính sách, các quy định pháp lý cho phát triển DNNVV còn nhiều tồn tại, bất

cập. Các văn bản, quy định hỗ trợ DNNVV chưa đi vào cuộc sống, chỉ mới bắtSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A72Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368đầu khởi động ở một số khâu nhưng lại có tính chất chung cho tất cả DN như như

thủ tục hành chính đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ tín dụng,..

- Các chương trình hỗ trợ DNNVV từ các bộ, ngành TW, ở các địa phương

hầu như chưa có.

- Nguồn lực hỗ trợ cho DNNVV còn nhiều hạn chế nhất là về vốn, cơng

nghệ, thị trường, quản trị DN,...

• Đối với địa phương.

- Nhìn chung Tỉnh chưa có chương trình riêng để hỗ trợ cho các DNNVV.

Việc triển khai hỗ trợ DN còn nhiều lúng túng, thiếu nguồn lực.

- Chính sách huy động các nguồn lực cho đầu tư phát riển của các thành

phần kinh tế chưa đạt hiệu quả cao.

- Môi trường đầu tư được cải thiện một bước, tuy vậy vẫn chưa thực sự hấp

dẫn các nhà đầu tư, thủ tục hành chính chưa được đơn giản, còn rườm rà, phức

tạp.

- Cơng tác quy hoạch chi tiết quy hoạch khu vực đầu tư dịch vụ còn thiếu,

nhất là quy hoạch các cụm cơng nghiệp vừa và nhỏ đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản

xuất kinh doanh là sự đòi hỏi chính đáng, cấp bách của các doanh nghiệp có nhu

cầu đầu tư và mở rộng sản xuất. Các khu công nghiệp ở Phú Thọ diện tích đất cho

th khơng còn nhiều; giá, tiêu chí để được vào khu cơng nghiệp vượt tầm tay

nhiều DNDD. Khó khăn lớn đối với các doanh nghiệp là làm sao để “an cư”,

chuyện bức xúc về vốn nhiều khi không thể sánh bằng sự trở ngại trong việc tìm

cho ra một diện tích mặt bằng để họ an tâm sản xuất (do vốn ít, trình độ cơng nghệ

cũ kỹ, không đồng bộ nên không đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi của các khu cơng

nghiệp).Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A73Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368- Việc rà soát đánh giá khả năng cạnh tranh của DNNVV và các yêu cầu,

điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng chiến lược sản phẩm, chuyển dịch cơ

cấu sản phẩm nội bộ doanh nghiệp chưa được triển khai.Chương III: Các định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ

và vừa trên địa bàn Tỉnh

1. Mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn

Tỉnh.

1.1 Mục tiêu định tính.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh dưới các loại hình doanh nghiệp mà luật

Doanh nghiệp quy định sẽ ngày càng phát triển mạnh cả về số lượng và chất

lượng, cả bề rộng lẫn bề sâu, trong đó loại hình cơng ty cổ phần, trách nhiệm hữu

hạn một thành viên sẽ phát triển nhanh hơn. Bước đầu hình thành mơ hình cơng ty

hợp danh, giảm dần doanh nghiệp tư nhân.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ ngày càng mang yếu tố quốc tế đậm nét về

định hướng sản xuất kinh doanh, về thị trường, về công nghệ và các yếu tố cần

thiết khác cho quá trình tái sản xuất mở rộng.

Phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp sẽ ngày càng đa dạng, xét theo cả

từng doanh nghiệp, cũng như toàn bộ khu vực doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh sang

kinh doanh dịch vụ và sản xuất cơng nghiệp có hàm lượng vốn và khoa học cao.

Các doanh nghiệp dân doanh phát triển đến quy mơ nhất định có thể tổ chức

thành lập tổng cơng ty hoặc tập đồn. Mơ hình tổng cơng ty sẽ được tổ chức dưới

dạng cơng ty TNHH một thành viên hoặc công ty cổ phần…trong đó mối quan hệ

giữa tổng cơng ty và các doanh nghiệp thành viên phụ thuộc vào tỷ lệ góp vốn

điều lệ. Doanh nghiệp trong nước mua lại doanh nghiệp liên doanh cũng là một xu

thế tất yếu trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ. Bên cạnh đó sẽ xuất hiện phổ biến các hiện

tượng phá sản, giải thể, chia nhỏ, mua bán chuyển nhượng lại các doanh nghiệp.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A74Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Doanh nghiệp nhà nước nằm trong khối doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ chuyển

đổi theo hướng cổ phần hóa, chuyển thành công ty TNHH một thành viên và thành

lập những cơng ty nhà nước hoạt động theo mơ hình công ty mẹ- công ty con.

Hộ kinh doanh cá thể trong những năm tới sẽ vẫn phát triển bởi mô hình tổ

chức đơn giản, thủ tục thành lập nhanh, lao động chủ yếu là lao động gia đình giản

đơn

1.2 Mục tiêu cụ thể.

Phấn đấu đến 2008 trên địa bàn tỉnh có 2200 doanh nghiệp, chi nhánh và

VPĐD, bình qn tăng 330 DN/năm, tăng 20% so với giai đoạn 2000 - 2005. Thu

hút vốn đầu đến 2008 đạt 6.950 tỷ đồng, bình quân 4 tỷ đồng/DN, tăng khoảng

59% so với giai đoạn 2000 - 2005. Đến 2008 số DN có quy mơ lớn, trình độ cơng

nghệ cao chiếm 8-10 % tổng số doanh nghiệp đang hoạt động; Tổng số thu nộp

ngân sách Nhà nước của khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 415 tỷ đồng,

chiếm khoảng 19,7% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Đến hết năm 2008 ước tạo ra khoảng 210 ngàn chỗ làm mới và lao động

thời vụ cho người lao động, chiếm khoảng 28% tổng nguồn lao động xã hội, trong

đó lao động làm việc trong các doanh nghiệp 175 ngàn lao động, chiếm 23%, tăng

5,7 lần so năm 2000, bình quân 01 doanh nghiệp sử dụng khoảng 28- 32 lao động;

hộ kinh doanh cá thể 4-6 lao động.

Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi, sắp xếp lại mơ hình quản lý phù hợp

như cơng ty cổ phần, mơ hình cơng ty mẹ- cơng ty con, công ty vệ tinh ... để huy

động thêm nguồn lực cho sản xuất kinh doanh; hình thành một hệ thống liên kết từ

khâu sản xuất- chế biến- xuất khẩu đối với từng khu vực như CN chế biến thuỷ

sản, CN sản xuất vật liệu xây dựng, CN khai khoáng... hướng đến hình thành tập

đồn kinh tế CN đa ngành nghề.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A75Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công tác quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×