Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sự cần thiết phải phát triển và quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Sự cần thiết phải phát triển và quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368phẩm. Về mặt lý luận và thực tiễn đều cho thấy vị trí, vai trò của DNNVV đã được

khẳng định. Về số lượng các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm ưu thế tuyệt đối:

khoảng 98% ở Nhật, Đức… Ở Việt Nam, Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng chiếm

tới khoảng 95% trong tổng số các doanh nghiệp. Hơn nữa, nó lại liên kết trong các

ngành nghề, lĩnh vực và tồn tại như một bộ phận không thể thiếu được của nền

kinh tế mỗi nước, là một bộ phận gắn bó chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn, có tác

dụng hỗ trợ, bổ trợ, bổ sung, thúc đẩy các doanh nghiệp lớn phát triển.

Mặc dù còn có các quy định khác về doanh nghiệp về DNNVV nhưng sự

phát triển của DNNVV ở nhiều nước trên thế giới đã khiến cho các nhà kinh tế và

Chính phủ các nước nhận thức đầy đủ hơn về vai trò của DNNVV trong nền kinh

tế. Hiện nay ở hầu hết các nước, DNNVV đóng vai trò quan trọng chi phối rất lớn

đến phát triển kinh tế xã hội, thể hiện trên một số mặt sau:

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) có vai trò lớn trong sự tăng trưởng

kinh tế của rất nhiều quốc gia, kể cả các nước phát triển và đang phát triển. Trong

bối cảnh Việt Nam đang chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập với

kinh tế khu vực và thế giới, doanh nghiệp vừa và nhỏ đã và đang đóng vai trò

quan trọng về nhiều mặt: Đảm bảo nền tảng ổn định và bền vững của nền kinh tế;

huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đáp ứng một cách linh hoạt

nhu cầu của các ngành kinh tế quốc dân; cải thiện thu nhập và giải quyết việc làm

cho một bộ phận đơng đảo dân cư; góp phần xố đói, giảm nghèo, nâng cao mức

sống và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Đặc biệt đối với các nước

đang phát triển như Việt Nam thì giá trị gia tăng hoặc GDP do các doanh nghiệp

nhỏ và vừa tạo ra hàng năm chiếm tỷ trọng khá lớn, đảm bảo thực hiện những chỉ

tiêu cơ bản của nền kinh tế.

Bảng 3: Vai trò của DNNVV trong nền kinh tế quốc dân ở một số nước

Đơn vị tính: %Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A14Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368SốTên nướcDNNVV trong tổngGT Sản lượng củaLao động trongTTsố doanh nghiệpDNNVV trong tổngDNNVV1

2

3

4

5

6

7GTSL nền kinh tế

97,6

45,5

98,2

52

98

50

80

52

93,2

52

98

50,2

96

51,3

Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tưĐức

Pháp

Mỹ

Thái Lan

Hàn Quốc

Đài Loan

Việt Namtrong LĐ

75

73,5

78

80

71

77,8

89,7Sự phát triển nhanh chóng của Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã góp phần

chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với sự nghiệp CNH,

HĐH nông nghiệp nông thôn. Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có nghĩa

là phát triển cơng nghiệp và dịch vụ nơng thơn, xóa dần tình trạng thuần nơng và

độc canh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Hơn nữa, sự phát triển doanh

nghiệp nhỏ và vừa sẽ làm:

- Cơ cấu thành phần kinh tế thay đổi, các cơ sở kinh tế ngồi quốc doanh

tăng lên nhanh chóng, các doanh nghiệp nhà nước được sắp xếp và củng cố lại,

kinh doanh có hiệu quả để phát huy vai trò chủ đạo trong nền kinh tế.

- Cơ cấu ngành: phát triển nhiều ngành nghề đa dạng, phong phú (cả ngành

nghề hiện đại và truyền thống) theo hướng lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm thước

đo.

- Cơ cấu lãnh thổ: Các doanh nghiệp được phân bố đều hơn về lãnh thổ (cả

nông thôn và thành thị, miền núi và đồng bằng). Tuy nhiên, hiện nay các doanh

nghiệp nhỏ và vừa vẫn chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn. Đây là vấn đề cần lưu

tâm trong việc hoạch định chính sách.

Sự ra đời của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã làm cho nền kinh tế năng

động hiệu quả hơn, số doanh nghiệp tăng lên rất nhanh, về mặt số lượng doanh

Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A15Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368nghiệp. Phú Thọ có hơn 2213 doanh nghiệp nhỏ và vừa( có khoảng 1700 doanh

nghiệp thành lập mới giai đoạn từ 2000-2006). Việc ra đời số lượng lớn doanh

nghiệp đã huy động, khai thác mạnh mẽ các nguồn lực xã hội còn tiềm ẩn, lượng

vốn lớn được huy động vào sản xuất kinh doanh thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã

hội, sản xuất khối lượng sản phẩm lớn, đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu ngày

càng cao của xã hội (Tỷ trọng đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tổng

vốn đầu tư xã hội của cả nước năm 2004 ước đạt 32-37%, Phú Thọ đạt khoảng 2730%). Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã cung cấp cho xã hội khối lượng hàng hóa

đáng kể, đáp ứng tốt các nhu cầu nhỏ bé của thị trường. Năm 2006, DNNVV ở

nước ta tạo ra hơn 45% giá trị sản lượng công nghiệp và chiếm 73% giá trị của

công nghiệp địa phương, chiếm 81% tổng mức bán lẻ, 61% tổng lượng vận

chuyển hàng hóa…

Mặt khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng với các doanh nghiệp lớn tạo nên

hệ thống doanh nghiệp đồng bộ. Một bộ phận doanh nghiệp nhỏ và vừa đã thay

thế xứng đáng một số vị trí của các doanh nghiệp lớn, ở những lĩnh vực mà doanh

nghiệp lớn chưa vươn tới, hoặc kinh doanh không hiệu quả, doanh nghiệp nhỏ và

vừa còn đóng vai trò là các xí nghiệp vệ tinh cung cấp nguyên liệu và tiêu dùng

sản phẩm cho doanh nghiệp lớn, góp phần từng bước đưa nền kinh tế phát triển

cân đối, đồng bộ, nhất là trên lĩnh vực thương mai, tiêu thụ nông lâm sản, hàng

hóa, ăn uống, sơ chế ngun liệu cho cơng nghiệp chế biến, góp phần tạo sức

mạnh tổng lực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, theo hướng tăng trưởng công

nghiệp dịch vụ (Theo nguồn số liệu của bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2006 cả

nước có khoảng 83% doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh lĩnh vực thương mại,

sửa chữa; ở Phú Thọ khoảng 84-86%). Các DNNVV với đặc trưng tinh gọn, nhỏ

lẻ, năng động, hoạt động trong các phân đoạn thị trường nhỏ lẻ riêng biệt và đặc

biệt là rất am hiểu thị trường đã hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp lớn trongSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A16Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368việc tiếp cận thị trường, cân đối khả năng cung cầu cho thị trường. DNNVV là

những đối tác vệ tinh cho các doanh nghiệp lớn cung cấp cho các doanh nghiệp

lớn các sản phẩm đầu vào hay tham gia chế tác, gia công các sản phẩm trong chu

kỳ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp lớn, làm tăng tính chun mơn hóa

sản xuất, tăng khả năng hoạt động của các doanh nghiệp trên thị trường.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tạo môi trường cạnh tranh thúc đẩy sản xuất kinh

doanh phát triển có hiệu quả hơn. Sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp nhỏ và

vừa vào sản xuất kinh doanh làm cho số lượng chủng loại hàng hóa dịch vụ trong

nền kinh tế tăng lên rất nhanh chóng. Kết quả là làm tăng tính chất cạnh tranh trên

thị trường, tạo ra sức ép lớn buộc các doanh nghiệp phải thường xuyên tự đổi mới,

giảm chi phí, tăng chất lượng để thích ứng với mơi trường mới. Những yếu tố đó

tác động lớn làm cho nền kinh tế năng động, hiệu quả hơn.

Với đặc điểm nhạy bén, biết tận dụng thời cơ, bộ máy tổ chức gọn nhẹ, tổ

chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả, hoạt động hồn tồn vì mục tiêu lợi nhuận,

doanh nghiệp nhỏ và vừa đã khắc phục được các nhược điểm của các doanh

nghiệp lớn. Việc tiếp nhận, chuyển tải thông tin, xử lý thông tin, đưa ra quyết định

cuối cùng được giải quyết nhanh chóng, khơng phải qua nhiều khâu, nhiều tầng

nấc, đã giúp họ điều tiết linh hoạt, thích ứng nhanh qua với yêu cầu của thị trường,

nên các cơ hội sản xuất kinh doanh của họ đã được tận dụng khá triệt để và mang

lại hiệu quả cao.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác và phát huy tốt các nguồn lực và tiềm

năng tại chỗ của các địa phương, các nguồn tài chính của dân cư các vùng. Hiện

nay, theo đánh giá: Tiềm năng trong dân còn rất lớn chưa được khai thác như tiềm

năng về trí tuệ, tay nghề tinh xảo, lao động, vốn, điều kiện tự nhiên, bí quyết nghề,

quan hệ huyết thống, làng nghề với những hương ước nghề nghiệp (Hiện cả nước

có khoảng 1800 làng nghề, trong đó 2/3 là làng nghề truyền thống). Việc phát triểnSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A17Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các ngành nghề truyền thống trong nông nghiệp hiện

nay là một trong những hướng quan trọng để sử dụng tay nghề tinh xảo của các

nghệ nhân mà hiện nay đang có xu hướng mai một dần, đồng thời thu hút lao động

nông nghiệp phát huy lợi thế từng vùng, nhằm phát triển KT-XH.

Sự ra đời và phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa đã giải quyết việc làm

cho một bộ phận lao động xã hội, nhất là trong lĩnh vực sản xuất các ngành nghề

thủ công, ngành nghề truyền thống, đóng vai trò khơng nhỏ trong việc khắc phục

tình trạng thiếu việc làm, nhất là ở khu vực nông thôn, các khu công nghiệp, đô

thị, lao động dôi dư, có tác dụng làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát

triển tỷ trọng công nghiệp- dịch vụ ngày càng tăng. Với đặc tính của mình, các

doanh nghiệp nhỏ và vừa đã giải quyết được nhiều việc làm với chi phí thấp (Chi

phí trung bình để tạo ra một chỗ việc làm chỉ băng 1/5-1/7 so với doanh nghiệp

lớn). Các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng thu hút thêm đông đảo lực lượng

lao động xã hội, tiêu thụ khối lượng nguyên liệu lớn trong nông nghiệp, lâm

nghiệp và thu về khối lượng ngoại tệ đáng kể cho đất nước, nhiều vùng nguyên

liệu, nhiều ngành nghề, làng nghề truyền thống trước đây bị lãng quên nay được

vực dậy và phát triển( Phú Thọ là các ngành cơ khí nhỏ, đan lát, màng tre trúc xuất

khẩu), thu nhập cho người lao động đã tăng lên rõ rệt, tỷ lệ GDP đóng góp cho

kinh tế ngày một tăng, điều đó càng khẳng định vai trò, vị trí khơng thể thiếu của

các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các địa phương. Về số lượng doanh nghiệp,

DNNVV chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

(theo tiêu chí xác định DNNVV thì số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa thường

chiếm tỷ lệ từ 90-97% tổng số doanh nghiệp trong nền kinh tế). DNNVV thu hút

lượng lao động lớn của toàn xã hội, thường chiếm tỷ trọng lớn 60-85% tổng lao

động toàn xã hội.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A18Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Giải quyết vấn đề việc làm luôn là vấn đề bức xúc đối với hầu hết các nước

trên thế giới, đặc biệt đối với các nước đang phát triển như Việt Nam với dân số

đông và tốc độ tăng trưởng dân số cao. Sự tồn tại và phát triển DNNVV như là

một phương thức có hiệu quả để giải quyết vấn đề thất nghiệp nan giải này, là

nguồn tạo ra việc làm chủ yếu. Với đặc điểm là DNNVV thường được hình thành

dễ dàng với số vốn khơng nhiều, mặt khác thường xuyên đáp ứng tốt sự thay đổi

của thị trường. Vì vậy, mặc dù số lao động trong một doanh nghiệp không lớn

nhưng với số lượng lớn DNNVV trong nền kinh tế đã tạo ra phần lớn công ăn việc

làm cho xã hội. Xét trên góc độ giải quyết cơng ăn việc làm thì DNNVV đóng vai

trò quan trọng hơn các doanh nghiệp lớn, nhất là trong thời kỳ kinh tế suy thoái và

đối với các nước đang phát triển với số vốn khơng nhiều và trình độ quản lý còn

hạn chế. Thực tế đã kiểm chứng, khi kinh tế rơi vào suy thối thì các doanh nghiệp

lớn thường phải cắt giảm số lượng lao động lớn do nhu cầu của thị trường bị thu

hẹp. Tuy nhiên, với đặc điểm nhạy bén với thị trường, linh hoạt, uyển chuyển dễ

thích nghi với thay đổi của thị trường nên các doanh nghiệp này vẫn có thể duy trì

hoạt động nên số lượng lao động thường không thay đổi nhiều. Ở Việt Nam, theo

đánh giá của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, thì lao động của các

doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các khu vực phi nông nghiệp hiện có khoảng 18,2

triệu người, chiếm 83,1% tổng số lao động phi nông nghiệp và chiếm 75% lực

lượng lao động của cả nước.

Bảng 4: Vai trò của DNNVV qua kết quả điều tra

Vai trò

1. Góp phần tăng trưởng kinh tế

2. Tạo việc làm, thu hút vốn, tăng thu nhập

3. Làm cho nền kinh tế năng động, hiệu quả hơn

4. Góp phần phát triển đội ngũ các nhà kinh doanh Việt Nam

Nguồn: Bộ Kế hoạch & Đầu tư.

Sinh viên: Bùi Vinh QuangTỷ lệ ý kiến(%)

52,3

89,8

84,9

63,5Lớp: Kế hoạch – 46A19Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Sự có mặt của các doanh nghiệp nhỏ và vừa làm tăng khả năng cạnh tranh

trong cộng đồng doanh nghiệp, kể cả các doanh nghiệp lớn, tạo nên sự hấp dẫn

trong môi trường kinh doanh, trong chừng mực nào đó nó có tác động làm cho các

doanh nghiệp lớn bớt độc quyền trong kinh doanh và tạo mơi trường bình đẳng

giữa các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa còn có tác dụng thúc đẩy tư duy nhậy bén, linh

hoạt trong phương thức quản lý của các cơ quan nhà nước, đòi hỏi các cơ quan,

cơng chức, viên chức nhà nước phải đổi mới tư duy và phương pháp quản lý trong

cơ chế thị trường, khắc phục tình trạng tư duy quản lý nhà nước cứng nhắc, chạy

theo, cơ chế chính sách bất cập với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay. Cùng

với sự phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa là sự xuất hiện ngày càng nhiều hơn

các nhà kinh doanh. Đây là lực lượng rất cần thiết để góp phần thúc đẩy sản xuất

kinh doanh ở Việt Nam phát triển. Hiện đội ngũ các nhà kinh doanh ở nước ta còn

kiêm tốn cả về số lượng và chất lượng do ảnh hưởng của các cơ chế cũ để lại. Do

đó, sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tác dụng đào tạo, thử thách,

chọn lọc qua thực tế đội ngũ các nhà sản xuất kinh doanh. Qua kết quả điều tra của

Cục thống kê cho thấy 69,3% ý kiến cho rằng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai

trò trong việc phát triển đội ngũ các nhà kinh doanh Việt Nam.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã góp phần đa dạng hóa và tăng thu nhập của

dân cư một cách ổn định, thường xuyên. Theo kết quả điều tra của Viện nghiên

cứu quản lý kinh tế trung ương cho thấy, thu nhập của dân cư vùng có doanh

nghiệp nhỏ và vừa phát triển gấp 6-8 lần thu nhập của vùng thuần nông. Như vậy

sự phát triển mạnh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ góp phần giảm bớt chênh

lệch về thu nhập giữa các bộ phận dân cư, tạo ra sự phát triển tương đối đồng đều

giữa các vùng và cải thiện mối quan hệ giữa các khu vực kinh tế khác nhau.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A20Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Nói tóm lại, ở mỗi nền kinh tế quốc gia hay lãnh thổ, các doanh nghiệp nhỏ

và vừa có thể giữ những vai trò với mức độ khác nhau, song nhìn chung có một số

vai trò tương đồng như sau:

Giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế: các doanh nghiệp nhỏ và vừa

thường chiếm tỷ trọng lớn, thậm chí áp đảo trong tổng số doanh nghiệp (Ở

Việt Nam chỉ xét các doanh nghiệp có đăng ký thì tỷ lệ này là trên 95%).

Thực tế trong những năm qua, sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất

lượng của các DNNVV đã góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng

cũng như vào ngân sách, tạo việc làm, tăng thu nhập cá nhân, góp phần

đáng kể trong việc huy động vốn đầu tư trong dân cho phát triển kinh tế- xã

hội.Giữ vai trò ổn định nền kinh tế: ở phần lớn các nền kinh tế, các doanh

nghiệp nhỏ và vừa là những nhà thầu phụ cho các doanh nghiệp lớn. Sự

điều chỉnh hợp đồng thầu phụ tại các thời điểm cho phép nền kinh tế có

được sự ổn định. Vì thế, doanh nghiệp nhỏ và vừa được ví là thanh giảm sốc

cho nền kinh tế.Làm cho nền kinh tế năng động: vì doanh nghiệp nhỏ và vừa có quy mơ

nhỏ, nên dễ điều chỉnh (xét về mặt lý thuyết) hoạt động.Tạo nên ngành cơng nghiệp và dịch vụ phụ trợ quan trọng: doanh nghiệp

nhỏ và vừa thường chun mơn hóa vào sản xuất một vài chi tiết được dùng

để lắp ráp thành một sản phẩm hồn chỉnh.Là trụ cột của kinh tế địa phương: nếu như doanh nghiệp lớn thường đặt cơ

sở ở những trung tâm kinh tế của đất nước, thì doanh nghiệp nhỏ và vừa lại

có mặt ở khắp các địa phương và là người đóng góp quan trọng vào thu

ngân sách, vào sản lượng và tạo công ăn việc làm ở địa phương.Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A21Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Tạo nguồn thu ngân sách cho quốc gia: Với số lượng lớn doanh nghiệp nhỏ

và vừa xuất khẩu đã tạo ra nguồn ngoại tệ lớn cho đất nước. Với 70,5% các

công ty xuất khẩu tại Việt Nam là các công ty Nhỏ và vừa.

2.2 Sự cần thiết phải phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chiếm tới 96% số doanh nghiệp đăng ký và hoạt động theo luật doanhnghiệp và 99% tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh của cả nước. Nếu xét riêng từng

doanh nghiệp, các DNVVN khơng có lợi thế về mặt kinh tế so với các doanh

nghiệp lớn, song về tổng thể, các DNNVV đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong

việc huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, và có ý nghĩa then chốt trong quá

trình giải quyết các vấn đề xã hội như xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển

đồng đều giữa các khu vực trong cả nước…Thông thường, các doanh nghiệp lớn

tập trung ở các vùng trung tâm đô thị, nơi có cơ sở hạ tầng phát triển nhưng khơng

đáp ứng được tất cả yêu cầu của nền kinh tế như lưu thơng hàng hóa, dịch vụ, phát

triển các làng nghề truyền thống, tiểu thủ cơng nghiệp…Với chiều hướng đó sẽ

gây ra tình trạng mất cân đối lớn trong nền kinh tế và gây ra chênh lệch giàu

nghèo giữa các vùng từ đó gây ra nhiều tệ nạn xã hội. Phát triển doanh nghiệp nhỏ

và vừa sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo lập sự cân đối trong phát triển giữa

các vùng. DNNVV giúp cho các vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn và các nơi

các cơ sở hạ tầng chưa tốt có thể khai thác tốt các tiềm năng của vùng để phát các

ngành sản xuất và dịch vụ, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng, lãnh thổ.

Với quy mô nhỏ và vừa, lại được phân bố ở hầu hết các địa phương nên DNNVV

có khả năng tận dụng tiềm năng lao động, nguyên vật liệu sẵn có của địa phương

hoăc tận dụng các sản phẩm, phế liệu, phế phẩm của các doanh nghiệp lớn để phát

triển. Chúng ta phát triển các DNNVV để khai thác tốt các ngành nghề truyền

thống ở địa phương, đồng thời với các sản phẩm đa dạng về chủng loại, mẫu mã sẽ

góp phần tăng nguồn thu nhập cho địa phương nhờ thơng qua xuất khẩu. Từ đó có

Sinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A22Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368thể nâng cao đời sống của địa phương, giải quyết cơng ăn việc làm của địa

phương, góp phần giảm bớt sự giàu nghèo giữa các vùng.

Ngay tại các nước phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản (nơi tập trung nhiều tập

đoàn kinh tế lớn, nổi tiếng thế giới)…, Chính phủ các nước này cũng xác định vai

trò quan trọng, lâu dài của DNNVV trong nền kinh tế, vì nó là một bộ phận cấu

thành khơng thể thiếu được của nền kinh tế, có mối quan hệ tương hỗ khơng thể

tách rời với các tập đồn kinh tế, đặc biệt trong việc tạo dựng công nghiệp bổ trợ

và mạng lưới phân phối sản phẩm. Với tính năng động cao, các DNNVV là trường

học khởi nghiệp cho các doanh nhân và là mơi trường tạo mối liên kết, tích tụ vốn

để từng bước hình thành và phát triển các doanh nghiệp lớn. Thực tế ở các nước,

đặc biệt ở các nền kinh tế mới phát triển, các doanh nghiệp lớn, kể cả các tập đoàn

xuyên quốc gia (TNC) hay các Chaebon đều hình thành từ các doanh nghiệp nhỏ

và vừa cách đây 30,40 năm. Tuy nhiên, đặc điểm chung của các DNNVV ở tất cả

các nước, nhất là trong giai đoạn hình thành và phát triển, là còn thiếu năng lực về

vốn và công nghệ, và kỹ năng quản lý còn kém khiến họ khó có khả năng cạnh

tranh trong các thị trường mới phát triển. Chính vì vậy các nước đều xác định việc

phát triển DNNVV là một chính sách lâu dài, chứ khơng phải tạm thời.

Hiện nay chúng ta đang trong quá trình hội nhập cao vào nền kinh tế thế

giới, đòi hỏi phải biết tận dụng các lợi thế so sánh để hội nhập, mà các DNNVV là

cơ hội sử dụng tốt các lợi thế này, do đó việc phát triển các DNNVV một cách

mạnh mẽ, đúng hướng sẽ góp phần đẩy mạnh nhanh thực hiện q trình này.

Tóm lại, tuy mỗi nước đều có đặc điểm và trình độ phát triển kinh tế khác

nhau nhưng các DNNVV vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế

xã hội, tạo ra nhiều việc làm góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, ổn định xã hội, duy

trì các làng nghề truyền thống, tăng kim ngạch xuất khẩu cho đất nước, thu hẹp

các khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng. Chính vì vậy, sự tồn tại và phát triểnSinh viên: Bùi Vinh QuangLớp: Kế hoạch – 46A23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sự cần thiết phải phát triển và quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×