Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 41 41

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 41 41

Tải bản đầy đủ - 0trang

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Ch¬ng III: Mét số biện pháp nhằm đẩy mạnh đẩy xuất khẩu

hàng thêu ren tại công ty xuất nhập khẩu thủ công

mỹ nghệ (ARTEXPORT).I. Xu híng ph¸t triĨn xt khÈu cđa ViƯt Nam và yêu cầu

đặt ra cho doanh nghiệp xuất khẩu hàng thêu ren của Việt

Nam.

..................................................................................................

65

1. Để thực hiện các mục tiêu trên cần thực hiện các biện

pháp:

..................................................................................................

65

2. Phơng hớng phát triển cđa C«ng ty trong thêi gian tíi.

..................................................................................................

66

II. Mét sè biƯn pháp chủ yếu thúc đẩy xuất khẩu hàng thêu

ren

tại

công

ty

..................................................................................................

70

1. Các giải pháp đề xuất đối với doanh nghiệp

..................................................................................................

70

1.1. Tăng cờng nghiên cứu và xây dựng một chiến lợc thị trờng

..................................................................................................

70

1.2.

Nâng

cao

chất

lợng

sản

phẩm

..................................................................................................

75

1.3.

Xây

dựng

chính

sách

giá

..................................................................................................

77

1.4.

Đa

dạng

hoá

các

hình

thức

xuất

khẩu

..................................................................................................

78

1.5.

Tổ

chức

lại

bộ

máy

quản120

Mai- TMQT 40BNgun ThÞ QnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368..................................................................................................

79

1.6.

Nâng

cao

hiệu

quả

sử

dụng

vốn

..................................................................................................

80

1.7.

Tạo

nguồn

hàng

xuất

khẩu

kịp

thời

..................................................................................................

80

1.8. Phát triển và mở rộng liên doanh , liên kết

..................................................................................................

81

1.9.

Vấn

đề

con

ngời

..................................................................................................

82

1.10.

Duy

trì

củng

cố

mối

quan

hệ

..................................................................................................

82

1.11.

Doanh

nghiệp

nên

hỗ

trợ

về

vốn

..................................................................................................

83

1.12.

Tổ

chức

tốt

kênh

thông

tin

..................................................................................................

83

1.13.

Một

số

biện

pháp

khác

..................................................................................................

III.

Kiến

nghị

đối

với

nhà

nớc.

..................................................................................................

83

2.1.

Nhà

nớc

thực

hiện

trợ

cấp

xuất

khẩu

..................................................................................................

84

2.2. Cấp tín dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu

..................................................................................................

84

2.3. Hình thành và phát triển các tổ chức t vấn dịch vơ

..................................................................................................

85

121

Mai- TMQT 40BNgun ThÞ QnhWebsite: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.3682.4.

Hoàn

thiện

các

thủ

tục

..................................................................................................

85

2.5.

Một

số

kiến

nghị

khác

..................................................................................................

86

Kết

luận

..................................................................................................

87

Tài

liệu

tham

khảo

..................................................................................................

88122

Mai- TMQT 40BNguyễn Thị QuỳnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 41 41

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×