Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH

THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH

Tải bản đầy đủ - 0trang

1. ĐẠI CƯƠNG

Động kinh là hiện tượng rối loạn chức năng não

gây ra cơn co giật

 Thuốc chữa động kinh là thuốc có khả năng loại trừ

hoặc làm giảm :

- Tần số, mức độ của các cơn động kinh

- Các triệu chứng tâm thần kèm theo

Với liều điều trị không gây ngủThuốc chống động kinh có tác dụng :

- Làm tăng ngưỡng kích thích của các TB TK

quanh vùng gây ra các cơn ĐK ngăn cản sự

lan truyền các xung tác bệnh lý gây cơn co giật.

- Làm giảm sự phóng điện của các TB ở vùng

tổn thương.1.1. Phân loại

Theo cấu trúc hố học :

1.Các barbiturat:NHON

R3OO=Tªn

Phenobarbital

Methylphenobar

bital

(Mephobarbital)R1

-C2H5

- C2H5R2

-C6H5

-C6H5R1

R2R3

-H

-CH32.Dẫn chất deoxybarbiturat:HVD : PrimidonR1

3.Dẫn chất hydantoinHH

NTªnR1Phenytoin

Methylphenytoin

(Mephenetoin)

EthotoinNHC 2H 5

C 6H 5OOR2

ONHON

R3R2R3-C6H5

-C2H5-C6H5

-C6H5-H

-CH3-H-C H-C2H54.Dẫn chất oxazolidindion:

TªnR2R3Trimethadio -CH3 -CH3

n

-C2H5 -CH3

Parametha

dion

5.Dẫn chất succinimid-CH3

-CH3TªnR1R1Methsuxim -CH3

id

-H

Phensuxim -CH3

idR2

-C6H5

-C6H5

-C2H5R3

-CH3

-CH3

-HO

R1OR3

NOO

R2R3

NR1O

R26.Dẫn chất dibenzoazepin:

VD: CarbamazepinN

CO-NH27.Dẫn chất benzodiazepin:R1Clonazepam,

diazepam,

clodiazepoxid,

lorazepam, clobazam, clorazepat.R2Vd: phenacemid, acid valproic,PhenacemidN

X8.Các dẫn chất khác:CH2 -CO-NH-CO- NH2ONCH3- CH2-CH2-CH-COOH

CH2-CH2-CH3Acid valproicPhân loại theo cơ chế tác dụng

-ức chế kênh Na+: Phenytoin, carbamazepin

- ức chế kênh Ca++: Ethosiximid, diazepam

-Tăng hoạt tính GABA: phenobarbital,

diazepam, clonazepam…

-đa cơ chế: Acid valproicMứcc imThuc la chnco giật toàn

thân

mất ý thức

hoàn

toàncác barbiturat,

deoxybarbiturat

d/c hydantoin,d/c

dibenzoazepin

a.valproic (hoặc muối

Na)mất trí

thoáng

qua, thờng ở

TE

với cơn rất

ngắn

(5-30s).d/chất oxazol

(trimethadion),

d/chất

succinimid(ethosuximid)

Na valproatTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×