Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Sơ đồ Quy trình chung khi tiến hành tư vấn thiết kế cho một dự án:

1 Sơ đồ Quy trình chung khi tiến hành tư vấn thiết kế cho một dự án:

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÔNG NGHỆ CUNG CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HANIKEN TỪ

NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI VỚI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/hChủ nhiệm Dự án sẽ tiếp nhận các thông số đầu vào của Dự án ( Quyết định, Hợp

đồng, Hồ sơ Chào thầu, các tài liệu khác có liên quan …) để tổ chức Lập kế hoạch

triển khai Dự án.

 Bước 2: Lập kế hoạch thực hiện Dự án

Ban dự án sau khi tiếp nhận công việc sẽ nghiên cứu phạm vi công việc, các yêu

cầu của hợp đồng, tổ chức lập kế hoạch thực hiện Dự án đệ trình lên Tổng Giám Đốc

xem xét và phê duyệt. Kế hoạch thực hiện Dự án bao gồm các nội dung sau:

1. Giới thiệu chung Dự án:

2. Mục đích:

3. Phạm vi cơng việc:

4. Mã số Dự án:

5. Kế hoạch thực hiện:

-Lập Sơ đồ tổ chức thực hiện Dự án.-Nhân lực, trang thiết bị, phần mềm.... để thực hiện Dự án.-Tiến độ thực hiện Dự án.-Biện pháp thực hiện đảm bảo yêu cầu.-Dự trù kinh phí thực hiện Dự án.-Lập danh mục quản lý tài liệu Dự án.6. Đề xuất / kiến nghị:

 Bước 3: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án

Ban dự án đệ trình kế hoạch thực hiện Dự án lên Tổng Giám Đốc xem xét và phê

duyệt. Khi có thay đổi hoặc điều chỉnh, Ban dự án nhanh chóng hồn thiện và đệ trình

lại lên Tổng Giám Đốc để phê duyệt và tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo. Bước 4: Họp triển khai kế hoạch thực hiện Dự án

Trước khi tiến hành thực hiện Dự án, Chủ nhiệm Dự án và các Thành viên tham gia

Dự án sẽ tiến hành họp triển khai thực hiện Dự án. Toàn bộ nội dung cuộc họp triển

khai kế hoạch thực hiện Dự án được thực hiện theo kế hoạch thực hiện Dự án đã đượcSinh viên thực tập: Huỳnh Nho TồnTrang 12CƠNG NGHỆ CUNG CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HANIKEN TỪ

NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI VỚI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/hphê duyệt được. Ban dự án có trách nhiệm báo cáo nội dung cuộc họp lên Tổng Giám

Đốc.

 Bước 5: Thực hiện

Dựa vào kế hoạch thực hiện Dự án được duyệt. Chủ nhiệm Dự án và các Thành

viên tham gia Dự án sẽ phối hợp để triển khai công việc.

Trưởng nhóm thiết kế sẽ thực hiện việc xem xét, nghiên cứu các thông số đầu

vào sao cho đảm bảo đúng và đủ các thông tin số liệu. Nếu các thơng số đầu vào còn

thiếu thì Chủ nhiệm Dự án sẽ làm văn bản gửi Tổng Giám Đốc hoặc Chủ đầu tư để

yêu cầu cung cấp thêm.

Sau khi đã có đầy đủ các thơng số đầu vào Trưởng nhóm sẽ chỉ đạo các thành

viên triển khai thực hiện công việc được giao đạt chất lượng, đồng thời đảm bảo sao

cho các sản phẩm đầu ra cơ bản đáp ứng các yêu cầu sau:

• Sản phẩm thiết kế phải ở dạng có thể kiểm tra được, được xác nhận đã tuân thủ

theo dữ liệu đầu vào.

• Tuân thủ theo tiêu chuẩn và qui phạm thiết kế đã được qui định.

• Đảm bảo an tồn và tính năng kỹ thuật của cơng trình được thiết kế.

Sau khi các thành viên tham gia Dự án hoàn thành các tài liệu của Hồ sơ thiết kế

theo phạm vi công việc được phân công sẽ trình lên Nhóm trưởng để kiểm tra. Trưởng

nhóm chun mơn sẽ thực hiện việc xem xét tài liệu một cách kỹ lưỡng, đánh giá khả

năng đáp ứng các yêu cầu của phạm vi công việc của Dự án, các vấn đề trục trặc nếu

có và đề xuất lên Chủ nhiệm Dự án để có hướng giải quyết, yêu cầu người thực hiện

tiến hành chỉnh sửa để hoàn chỉnh phần việc của mình đã thực hiện.

Trong quá trình thực hiện dự án các Bộ phận chuyên môn phải tiến hành lập báo

cáo nhằm đánh giá, xem xét mức độ hoàn thành công việc theo kế hoạch đã đề ra.

Chủ nhiệm dự án xem xét, tổng hợp để báo cáo lên Tổng Giám Đốc.

 Bước 6: Kiểm tra và xem xét

Tài liệu sau khi được hồn chỉnh bởi các nhóm chun mơn, Trưởng các nhóm

chun mơn sẽ kiểm tra lần cuối và xác nhận kết quả của Dự án. Kết quả của Dự án sẽ

chuyển cho Chủ nhiệm dự án để phân phối tài liệu lần lượt đến các Nhóm chun mơn

liên quan xem xét cho ý kiến về các dữ liệu, thơng số liên quan đến bộ phận đó. Chủ

nhiệm Dự án sẽ phê duyệt Hồ sơ, Tài liệu sau khi đã xem xét, kiểm tra sản phẩm phù

hợp và đệ trình cấp thẩm quyền phê duyệt.Sinh viên thực tập: Huỳnh Nho TồnTrang 13CƠNG NGHỆ CUNG CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HANIKEN TỪ

NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI VỚI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/h Bước 7: Họp bảo vệ Dự án

Khi Hồ sơ Dự án được hoàn thiện theo đúng như yêu cầu của hợp đồng đã ký kết.

Chủ nhiệm Dự án sẽ tổ chức họp bảo vệ Dự án trước Ban Tổng Giám Đốc, các

Chuyên gia của PVE, Phòng Tư Vấn Thiết kế… Cuộc họp này sẽ xem xét và đánh giá

lại toàn bộ Hồ sơ thiết kế trước khi được chuyển tới Chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.

Sau khi họp bảo vệ Dự án và nhận được các ý kiến chỉnh sửa từ Ban Tổng Giám

Đốc, các Chuyên gia của PVE, Phòng Tư Vấn Thiết kế … Chủ nhiệm Dự án, các

thành viên tham gia dự án sẽ nhanh chóng hồn thiện Hồ sơ Cơng việc.

Hồ sơ Thiết kế sau khi hoàn tất phê duyệt sẽ được chuyển giao cho Bộ phận tổng

hợp hồ sơ thực hiện in sao và chuyển giao đệ trình cho Chủ đầu tư xem xét và phê

duyệt.

 Bước 8: Đệ trình Chủ Đầu tư xem xét, phê duyệt

Chủ nhiệm Dự án, các thành viên tham gia dự án, các bộ phận liên quan sẽ đệ trình

Hồ sơ Thiết kế tới Chủ Đầu tư xem xét và phê duyệt.

Khi có ý kiến đề nghị thay đổi từ phía Chủ đầu tư, Chủ nhiệm dự án sẽ tiến hành

xem xét một cách kỹ lưỡng rồi sẽ phân cơng cho Trưởng các Nhóm chun mơn tiến

hành hiệu chỉnh lại tài liệu.

Khi có sự thay đổi so với yêu cầu của phạm vi công việc được duyệt, các Nhóm sẽ

tổng hợp tất cả những sự thay đổi đó, gửi cho Chủ nhiệm Dự án yêu cầu tổ chức cuộc

họp mời Chủ Đầu tư và các cấp có thẩm quyền liên quan để xem xét, thống nhất

những thay đổi. Sau cuộc họp, Chủ nhiệm Dự án sẽ triển khai thực hiện công việc theo

các thay đổi đã thống nhất.

 Bước 9: Giao nộp Báo cáo

Sau khi Hồ sơ Thiết kế đã được Chủ Đầu tư phê duyệt, Ban dự án, các bộ phận liên

quan sẽ Chuyển giao Báo cáo cuối cùng tới Chủ Đầu tư.

 Bước 10: Đánh giá mục tiêu chất lượng dự án và thăm dò sự thỏa mãn của

khách hàng

Chủ nhiệm Dự án, Điều phối viên và các Bộ phận liên quan sẽ tiến hành đánh giá

mục tiêu hoàn thành dự án và lấy ý kiến sự hài của khách hàng để tổng hợp kết quả

thực hiện và kiểm điểm rút kinh nghiệm cho dự án tiếp theo.Sinh viên thực tập: Huỳnh Nho ToànTrang 14CÔNG NGHỆ CUNG CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HANIKEN TỪ

NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI VỚI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/h Bước 11: Kết thúc và Lưu hồ sơ

Hồ sơ Dự án sẽ được lưu bởi bộ phận chuyên môn: 01 Bộ sẽ được lưu trữ tại thư

viện của PVE và 01 Bộ sẽ được lưu trữ tại thư viện của Phòng Tư Vấn Thiết kế. Hồ sơ

sẽ được phân loại và hủy theo Quy trình kiểm sốt hồ sơ của PVE và phù hợp với qui

định của Pháp luật.Sinh viên thực tập: Huỳnh Nho TồnTrang 15CƠNG NGHỆ CUNG CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HANIKEN TỪ

NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI VỚI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/hPHẦN IV: CÔNG NGHỆ CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HEINIKEN TỪ NHÀ

MÁY CNG NHƠN TRẠCH – ĐỒNG NAI VỚI CÔNG SUẤT 1800 m3/h

4.1 TỔNG QUAN:

4.1.1 Đặt vấn đề:

Khí nén thiên nhiên (CNG Compressed Natural Gas ) không chỉ là một loại nhiên

liệu sạch, thân thiện với mơi trường mà còn là nguồn giúp tiết kiệm nhiên liệu, giảm

cước phí vận chuyển.

Thành phần chủ yếu của CNG là metane (CH 4) được lấy từ những mỏ khí thiên

nhiên, khí đồng hành qua xử lý và nén ở áp suất cao (khoảng 250 atm) để tồn trữ. Do

thành phần chủ yếu là hydrocacbon nhẹ, không có benzene và hydrocarbon thơm nên

khi đốt sẽ cháy triệt để khơng giải phóng nhiều khí độc và khơng phát sinh bụi.

CNG còn có thêm những ưu điểm khác như giá thành rẻ hơn so với giá của các loại

nhiên liệu khác từ 10 - 30%. Nếu so với dầu FO, DO và LPG thì dùng CNG trong sản

xuất có giá rẻ hơn 10-15%, dùng trong vận tải có giá rẻ hơn 30-40% .Vì thế, sử dụng

loại nhiên liệu này sẽ góp phần giảm được tối đa chi phí nhiên liệu.

Ngồi ra, loại nhiên liệu này còn có một ưu thế nữa là có thể sử dụng được cho

máy chạy động cơ xăng và động cơ công suất lớn như loại động cơ diesel. Khí CNG

cháy hồn tồn, khơng gây đóng cặn trong buồng đốt và tại bộ chế hòa khí của các

phương tiện nên giúp nâng cao hiệu suất, kéo dài được chu kỳ bảo dưỡng và kéo dài

tuổi thọ máy móc thiết bị.

4.1.2 Giới thiệu đề tài:

Trạm phân phối CNG được xây dựng để cung cấp khí đốt cho nhà máy Bia

Heineken với công suất thiết kế 1800 Sm3/h. Nguồn khí CNG được lấy từ xe bồn

chuyên chở từ nhà máy sản xuất CNG Nhơn Trạch- Đồng Nai, qua trạm điều chỉnh áp

suất, trạm đo và phân phối khí để làm nhiên liệu đốt.

Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam được xây dựng và khánh thành năm 1993. Với

diện tích hơn 12 héc ta đặt tại Phường Thới An, Quận 12, Tp.HCM. Nhà máy đã chính

thức sản xuất thương phẩm bia Tiger vào tháng 10/1993 và bia Heineken vào tháng

07/1994. Nhà máy được trang bị và lắp đặt nhiều thiết bị tiên tiến, dây chuyền chiết

lon tốc độ 90.000 lon/ giờ, những bồn ủ bia HORAP khổng lồ đã nâng công suất hiện

nay của nhà máy lên 420 triệu lít bia/ năm, đủ khả năng cung cấp cho tồn miền Nam.

Trước đây nhà máy chủ yếu sử dụng nguồn nhiên liệu là dầu FO. Nhưng do dầu FO

khi đốt tạo nhiều cặn, khí thải gây ơ nhiễm và giá cả tăng cao. Do có nhiều ưu điểm so

với FO nên nhà máy đã chuyển sang sử dụng CNG làm nhiên liệu thay thế. Nhà máy

đã kí hợp đồng mua CNG từ nhà máy Sản xuất CNG Nhơn Trạch – Đồng Nai với công

suất là 1800 m3/ h.

Nhà máy Sản xuát CNG Nhơn Trạch – Đồng Nai đặt tại khu công nghiệp Nhơn

Trạch 3, huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai, cách nhà máy Bia Heniken khoảng 60km.

Nhà máy được đưa vào hoạt động năm 2012 với công suất thiết kế là 120 triệu m 3/

năm. Nhà máy sẽ lấy nguồn khí từ đường ống số 22 Phú Mỹ - Hồ Chí Minh. CNG qua

Sinh viên thực tập: Huỳnh Nho TồnTrang 16CÔNG NGHỆ CUNG CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HANIKEN TỪ

NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI VỚI CÔNG SUẤT 1800 Sm3/hxử lý sẽ có áp suất khoảng 250 barg, nhiệt độ khoảng 45 oC. CNG cung cấp cho nhà

máy Bia Heineken sẽ được vận chuyển bằng xe bồn chuyên dụng loại 20 ft hoặc 40 ft.

Yêu cầu của CNG cấp cho nhà máy là 5 barg.

4.1.3 Hệ thống ký hiệu, đo lường:

a) Kí hiệu và chú giải:

CNG

SDV

PCV

PSV

TM

MMscmd

b) Đơn vị đo lường:Khí tự nhiên nén

Van ngắt dòng

Van điều chỉnh áp suất

Van xả quá áp

Thiết bị đo lưu lượng loại Tuabin

Triệu mét khối khí trên ngàyÁp suất

Nhiệt độ

Khối lượng

Lưu lượng

Lưu lượng khí

Khối lượng riêngBara, barg

o

C, oK

Kg

kg/h, tấn/h

MMscmd

Kg/m34.2 CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ:

4.2.1 Xe chớ CNG:

Loại 20 ft và 40 ft tương đương với 17 m3 và 34 m3

-Nhiệt độ hoạt động / Thiết kế : 25 / 75oC-Áp suất hoạt động / Thiết kế : 250 / 275 barg4.2.2 Thiết bị gia nhiệt bằng nước:

Loại: đun nóng gián tiếp bằng điện thơng qua nước nóng

-Số lượng: 04 (02 hoạt động và 02 dự phòng)-Áp suất đầu vào tương ứng với các cấp: 250 / 49.5 barg-Công suất thiết kế: 1800 Sm3/h /Thiết bịSinh viên thực tập: Huỳnh Nho TồnTrang 17CƠNG NGHỆ CUNG CẤP CNG CHO NHÀ MÁY BIA HANIKEN TỪ

NHÀ MÁY CNG NHƠN TRẠCH-ĐỒNG NAI VỚI CƠNG SUẤT 1800 Sm3/h

-Cơng suất tiêu thụ tương ứng các cấp: 46.22 /45.91 kW /Thiết bị4.2.3 Thiết bị đo đếm:

Loại: tuabin

-Số lượng: 02 (01 hoạt động và 01 dự phòng)-Áp suất thiết kế: 19 barg-Nhiệt độ thiết kế: 600C (max )-Công suất thiết kế: 1800 Sm3/h /Thiết bị4.2.4 Điều kiện môi trường:

Nhiệt độ: 25oC

-Áp suất: 1 atm4.2.5 Các lò đốt:

Lò đốt 1Lò đốt 2Lò đốt 3Nhiệt độ (oC )27.927.927.9Áp suất (barg )555Lưu lượng (Sm3/h )9005403604.2.6 Thành phần khí đầu vào:

Thành phần khí

(% mol)

N2

CO2

Methane

Ethane

Propane

i-Butane

n-Butane

i-Pentane

n-Pentane

C6+Sinh viên thực tập: Huỳnh Nho TồnNguồn khí Phú Mỹ-Hồ Chí Minh

0.3254

2.9280

87.600

4.9130

2.4340

0.6940

0.5800

0.1960

0.1280

0.1796Trang 18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Sơ đồ Quy trình chung khi tiến hành tư vấn thiết kế cho một dự án:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×