Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tổng quan về công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Linh Hương

1 Tổng quan về công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Linh Hương

Tải bản đầy đủ - 0trang

GVHD: TS. PHẠM NGỌC DƯỠNG

Phòng hành chính

Cơ cấu tổ chức bộ máy của cơng ty được sơ đồ hóa lại trong hình dưới đây:

Chủ tịch cơng ty

(chủ sở hữu cơng ty)

Giám đốc cơng tyPhòng

hành chínhPhòng

tài chính – kế tốnPhòng

sản xuất – kinh

doanhHình 1.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV SXTM Linh Hương

Nguồn: Tổ nhân sự công ty TNHH MTV SXTM Linh Hương

Chủ tịch công ty (chủ sở hữu)Chủ tịch Cơng ty có quyền cao nhất điều hành mọi hoạt động của Công ty.

Chủ tịch Công ty có thể thuê Giám đốc hoặc đồng thời là Giám đốc, người đại diện

theo pháp luật của Công ty.

Quyền của chủ tịch:

a) Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

b) Quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều

lệ cơng ty có quy định khác;

c) Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân

khác;Page 38GVHD: TS. PHẠM NGỌC DƯỠNG

d) Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa

vụ tài chính khác của cơng ty;

đ) Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản cơng ty;

e) Thu hồi tồn bộ giá trị tài sản của cơng ty sau khi cơng ty hồn thành giải thể hoặc

phá sản;

g) Các quyền khác theo quy định của Luật và Điều lệ công ty

 Giám đốc công tyDo Chủ tịch công ty bổ nhiệm hoặc thuê, với nhiệm kỳ không quá năm năm.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch công ty về việc thực hiện các quyền và

nhiệm vụ của mình.

Quyền và nghĩa vụ:

Quyết định các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

Bổ nhiệm, miến nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức

danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch cơng ty;

Trình báo cáo quyết tốn tài chính hằng năm lên Chủ tịch công ty.

Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ cơng ty và pháp luật có liên

quan.Page 39GVHD: TS. PHẠM NGỌC DƯỠNG

Tiêu chuẩn và điều kiện:

Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp

theo quy định của pháp luật

Khơng phải là người có liên quan đến Chủ tịch cơng ty, người có thẩm quyền trực tiếp

bổ nhiệm người đại diện theo uỷ quyền hoặc Chủ tịch cơng ty;

Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm thực tế tương ứng trong quản trị kinh doanh

hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện

khác quy định tại Điều lệ cơng ty11.

 Các phòng banPhòng hành chínhXây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động; kế hoạch tiền lương hàng năm;

Quản lý cán bộ, nhân sự lao động và tiền lương theo các quy định của Nhà nước

và của Cơng Ty TNHH MTV SXTM Linh Hương

Quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị văn phòng của Cơng ty;

Thực hiện cơng tác văn thư, lưu trữ hồ sơ theo quy định.Phòng tài chính – kế tốn

Tổ chức và quản lý tồn bộ các hoạt động kế tốn, tài chính của Cơng ty theo

phân cấp và các quy chế, quy định của Công Ty TNHH MTV SXTM Linh

Hương và các quy định của Nhà nước.Quản lý tồn bộ các loại quỹ của Cơng ty theo đúng quy định của Công Ty

TNHH MTV SXTM Linh Hương11 Xem tại: https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-doanh-nghiep/quy-dinh-cua-phap-luat-ve-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien.aspxPage 40GVHD: TS. PHẠM NGỌC DƯỠNG

Thực hiện chế độ báo cáo tài chính và lưu trữ, bảo quản đầy đủ chứng từ kế tốnban đầu theo quy định hiện hành.

Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm.Phòng sản xuất kinh doanh

Thực hiện cơng tác marketing, nghiên cứu thị trường; chọn lựa sản phẩm chủ lực và

xây dựng chiến lược phát triển, thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia hội

thảo, hội chợ, tìm kiếm đối tác; thực hiện liên doanh, liên kết, mở rộng mạng lưới kinh

doanh trên thị trường nội địa và phát triển kinh doanh xuất, nhập khẩu. Chủ động giao

dịch, đàm phán trong và ngoài nước, ký các thư từ, đơn chào hàng, trao đổi thơng tin

với khách hàng trong nước và nước ngồi trong quá trình giao dịch khi đi đến ký kết

hợp đồng kinh doanh của Cơng ty;Chủ động soạn thảo các hợp đồng kinh tế có liên quan đến hoạt động kinh doanh

của Công ty; Tổ chức thực hiện đúng quy định các hợp đồng kinh doanh đã được ký

kết;Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu của

Công ty như: chuẩn bị nguồn cung ứng xuất khẩu, tiêu thụ hàng nhập khẩu, các khâu

giám định, kiểm dịch, hải quan, giao nhận, bảo hiểm, khiếu nại đòi bồi thường,... và

đối ngoại như: tìm kiếm giao dịch giữa những người bán và người mua, giải quyết

tranh chấp khiếu nại với khách hàng có liên quan đến các hoạt động kinh doanh của

Cơng ty;Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế tốn Cơng ty trong các nghiệp vụ thu tiền bán

hàng hóa, thanh tốn tiền mua hàng hóa - dịch vụ có liên quan đến hoạt động kinh

doanh trên cơ sở các cam kết và quy định của pháp luật hiện hành;Page 41GVHD: TS. PHẠM NGỌC DƯỠNG

Phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các đơn vị kinh doanh trực thuộc quản lý theo

dõi thực hiện các hợp đồng kinh tế cho đến khi hoàn thành việc thanh lý hợp đồng đã

ký kết theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;Xây dựng và triển khai thực hiện phương án kinh doanh sau khi được Ban Giám

đốc Công ty phê duyệt. Thống kê, báo cáo hoạt động kinh doanh theo đúng tiến độ và

quy định. Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh trước Ban Giám đốc

Cơng ty;Lưu trữ các hồ sơ, hợp đồng kinh tế có liên quan đến cơng tác kinh doanh của Công

ty theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2.1.3Lĩnh vực kinh doanh của cơng tyLĩnh vực kinh doanh chính của công ty là Xuất khẩu cao su thiên nhiên sang các thị

trường trên thế giới đặc biệt là Trung Quốc.

Ngồi ra, cơng ty còn chế biến cao su tổng hợp để buôn bán với các doanh nghiệp

trong nước và xuất khẩu đi một số nước lân cận nhưng con số này không đáng kể.

Trong tương lai, công ty dự định sẽ lấn sâu vào lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ cao

su như nệm, lốp xe.

2.2 Thực trạng hoạt động xuất khẩu của công ty Linh Hương

2.2.1 Kết quả hoạt động xuất khẩu của công ty giai đoạn 2010 – 2014Nhìn vào biểu đồ dưới đây ta có thể thấy tình hình xuất khẩu cao su của cơng ty luôn

phát triển mạnh mẽ qua các năm và trên đà tăng trưởng. Điều này chứng tỏ công ty đã

tạo được lòng tin tại thị trường Trung Quốc. Từ năm 2010 – 2014 tổng sản lượng cao

su xuất khẩu đã tăng từ 15 ngàn Tấn lên 22,5 ngàn Tấn tức đã tăng 50% trong đó, từ

năm 2010 – 2011, sản lượng xuất khẩu tăng 20% tương ứng 3 ngàn tấn từ 15 ngàn lên

18 ngàn tấn. Từ năm 2011 – 2012, sản lượng tiếp tục tăng từ 18 ngàn tấn lên 10 ngàn

tấn. Từ năm 2012 – 2014 do công ty gặp một số khó khăn về tài chính, cũng như bị ảnhPage 42GVHD: TS. PHẠM NGỌC DƯỠNG

hưởng của thị trường cao su thế giới nên sản lượng xuất khẩu tuy vẫn tăng nhưng có

phần kém hơn so với các năm trước. Cụ thể từ 2012 – 2013 tăng từ 20 ngàn tấn lên

21,5 ngàn tấn và từ 2013 – 2014 chỉ tăng thêm 1 ngàn tấn. Tuy nhiên, công ty đã có

nhưng biện pháp tối ưu để tránh tình trạng này và đã dự báo rằng đến năm 2015,

sảnlượng cao su xuất khẩu của công ty sang Trung quốc sẽ tăng lên 25 ngàn tấn.

Biểu đồ 2.1: Sản lượng cao su xuất khẩu sang TQ của công ty TNHH MTV SXTM

Linh Hương giai đoạn 2010 – 2014 (Tấn)

Nguồn: phòng sản xuất – kinh doanh công ty TNHH MTV SXTM Linh Hương

Biểu đồ 2.2 dưới đây thể hiện tổng kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên qua thị

trường Trung Quốc của công ty TNHH MTV SXTM Linh Hương. Phân tích biểu đồ ta

thấy: Năm 2011 là năm sản lượng cao su đã mức đỉnh điểm do trúng mùa, việc giá cao

su trên thế giới tăng vọt cùng với nhu cầu thiêu thụ khá cao cho nên công ty đã đạt

được tổng giá trị xuất khẩu là 42,359,153 USD. Tuy nhiên sau năm 2011, từ năm 2012

trở về sau này, sản lượng xuất khẩu giảm sút do khủng hoảng du thừa cao su trên thị

trường cao su thế giới, đặc biệt do ảnh hưởng của công ty sản xuất ô tô lớn nhất TQ đã

làm cho giá cao su giảm sút dẫn đến kim ngạch cũng giảm theo. Tuy nhiên dù kim

ngạch có giảm nhưng cũng khơng hẳn là giảm q nhiều q đột ngột. Nhìn chung thì

cơng ty vẫn giữ được giá trị xuất khẩu ở mức an toàn và vẫn đem lại lợi nhuận cho

công ty.

Biểu đồ 2.2: Tổng kim ngạch xuất khẩu qua TQ của công ty TNHH MTV SXTM

Linh Hương giai đoạn 2011 – 2014 (USD)

Nguồn: Phòng Tài chính – Kế tốn cơng ty Linh HươngMặt hàng xuất khẩu

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của công ty là Cao su thiên nhiên.

2.2.2Page 43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tổng quan về công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại Linh Hương

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×