Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

V. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

Tải bản đầy đủ - 0trang

QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CƠNG TRÌNH



TTHĐ

KH-ĐT

KTKT

TCKT

TVĐT

CK-ĐO

Đ-ĐK

TKCSHT

Chủ ĐT

QA/QC

HTQLCL

DA

CNDA

GĐDA

DAĐTXDCT

TVĐTXDCT

TCVN

CGTL

KH

PA

a

b



: Tiếp thị - Hợp đồng

: Kế hoạch - Đầu tư

: Kinh tế - Kỹ thuật

: Tài chính - Kế tốn

: Tư vấn đầu Tư

: Cơ khí - Đường ống

: Điện - Điều khiển

: Thiết kế cơ sở hạ tầng

: Chủ Đầu tư

: Quality Assurance/ Quality Control

: Hệ thống Quản lý Chất lượng

: Dự án

: Chủ nhiệm Dự án

: Giám đốc Dự án

: Dự án Đầu tư xây dựng Cơng trình

: Tư vấn Đầu tư xây dựng Cơng trình

: Tiêu chuẩn Việt Nam

: Chuyển giao tài liệu

: Kế hoạch

: Phương án

: Đạt/ Duyệt/ Đồng ý / Chấp thuận

: Không đạt/ Không duyệt/ Không đồng ý/ Khơng chấp thuận



VI.NỢI DUNG

VI.1. Lưu đồ



STT



Trách nhiệm



1



TGĐ Cơng ty,

GĐ Chi nhánh



2



Chủ nhiệm DA/

Bộ phận được giao

nhiệm vụ



Lưu Đồ



Giao nhiệm vụ thực hiện

DA/Thành lập BDA



Lập kế hoạch thực hiện DA



Tài liệu/Biểu Mẫu

- QĐ của TGĐ/GĐ

- Hợp đồng

- Hồ sơ Chào thầu

- Kế hoạch THDA

(F01/PVE-P7.3-1)

- Danh mục tài

liệu (DA Thiết kế)

(F07/PVE-P7.3-1)



Trang 5/12



TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008

Kết thúc, lưu hồ sơ



QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CƠNG TRÌNH



- Mục lục (DA Tư

vấn đầu tư)



3



4



5



6



Kế hoạch thực hiện

dự án



TGĐ/GĐ, Chủ

nhiệm DA



Chủ nhiệm DA,

Thành viên tham

gia DA



Biên bản họp

(F02/PVE-P7.3-1)



Chủ nhiệm DA,

Thành viên tham

gia DA



Phiếu yêu cầu/Giao

việc

(F03/PVE-P7.3-1)



b



Chủ Nhiệm DA,

Thành viên tham

gia DA



Phê duyệt kế

hoạch thực hiện

DA



-Dấu

SQUACHECK

-F04/PVE-P4.2-1

-F04/PVE-P7.3-1



a

7



Chủ nhiệm DA, Bộ

phận liên quan



Họp triển khai kế hoạch

DA



Thực hiện DA



8



TGĐ/GĐ, Chủ

nhiệm DA, Các

thành viên, bộ

phận liên quan



9



10



11



Chủ nhiệm DA,

Các thành viên, bộ

phận liên quan



Văn bản chuyển

giao tài liệu

(F05/PVE-P7.3-1)



b

Kiểm tra, xem

xét

Giao nộpa Báo cáo



TGĐ/GĐ, Chủ

nhiệm DA, Các

thành viên, bộ phận

liên quan

Chủ nhiệm DA,

Các thành viên, bộ

phận liên quan



Biên bản họp



Văn bản chuyển

giao tài liệu



b

-F01/PVE-P7.2-2

-F06/PVE-P7.3-1



Họp bảo vệ Dự

Đánh giá mục tiêu

án hoàn thành DA,



Thăm dò ý kiến khách hàng.

a



VI.2 Diễn giải



b



Qui trình kiểm sốt

hồ sơ, tài liệu

(PVE-P4.2-1)



Đệ Trình Chủ ĐT

xem xét, phê

duyệt



 Bước 1: Giao nhiệm vụ thực hiện Dựa án, thành lập BDA

Tổng Giám đốc (hoặc người được ủy quyền) ra Quyết định giao việc cho DEC

thực hiện Dự án.

TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008



Trang 6/12



QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CƠNG TRÌNH



Giám đốc DEC (hoặc người được ủy quyền) ra Quyết định thành lập BDA

hoặc giao việc trực tiếp cho Chủ nhiệm Dự án/ Bộ phận thực hiện Dự án thực

hiện theo đúng yêu cầu của Dự án, các quy định của Công ty và phù hợp với

pháp luật Nhà nước.

Chủ nhiệm Dự án sẽ tiếp nhận các thông số đầu vào của Dự án (Quyết định,

Hợp đồng, Hồ sơ Chào thầu, các tài liệu khác có liên quan, …) để tổ chức Lập

kế hoạch triển khai Dự án.

 Bước 2: Lập kế hoạch thực hiện Dự án

Chủ nhiệm Dự án, Bộ phận được giao nhiệm vụ sau khi tiếp nhận công việc sẽ

nghiên cứu phạm vi công việc, các yêu cầu của Hợp đồng để tổ chức triển khai

lập “Kế hoạch thực hiện Dự án” theo biểu mẫu (F01/PVE-P7.3-1) và đệ trình

lên TGĐ/ GĐ xem xét và phê duyệt. “Kế hoạch thực hiện Dự án” bao gồm

các nội dung sau:

1. Giới thiệu chung Dự án:

2. Mục đích:

3. Phạm vi cơng việc:

4. Mã số Dự án:

5. Kế hoạch thực hiện:

-



Lập Sơ đồ tổ chức thực hiện Dự án.



-



Nhân lực, trang thiết bị, phần mềm.... thực hiện Dự án



-



Tiến độ thực hiện Dự án.



-



Biện pháp thực hiện đảm bảo yêu cầu



-



Dự trù kinh phí thực hiện Dự án.



-



Lập Danh mục quản lý tài liệu (CMDR) Dự án theo mẫu (F07/PVE-P7.3-1)

(đối với các Dự án thực hiện Thiết kế), lập Mục lục tài liệu theo Luật xây

dựng và các văn bản liên quan (đối với Dự án lập Dự án ĐTXDCT)



6. Đề xuất/kiến nghị:

 Bước 3: Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Dự án

Chủ nhiệm Dự án / Bộ phận thực hiện Dự án đệ trình “Kế hoạch thực hiện Dự

án” lên TGĐ/GĐ xem xét/ Phê duyệt. Khi có thay đổi/ điều chỉnh, Chủ nhiệm

TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008



Trang 7/12



QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CƠNG TRÌNH



Dự án và Bộ phân được giao nhiệm vụ nhanh chóng hoàn thiện và đệ trình lại

lên TGĐ/GĐ để phê duyệt và tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

 Bước 4: Họp triển khai kế hoạch thực hiện Dự án

Trước khi tiến hành thực hiện Dự án, Chủ nhiệm Dự án, Thành viên tham gia

DA sẽ tiến hành họp triển khai thực hiện Dự án. Toàn bộ nội dung cuộc họp

triển khai kế hoạch thực hiện Dự án được thực hiện theo “Kế hoạch thực hiện

Dự án” đã được phê duyệt được và được ghi chép lại bằng “Biên bản Họp”

theo biểu mẫu (F02/PVE-P7.3-1). Biên bản họp này sẽ được các thành viên

tham gia ký tên xác nhận.

Chủ nhiệm Dự án/ Bộ phận được giao nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo nội

dung cuộc họp lên TGĐ/GĐ.

 Bước 5: Thực hiện

Dựa trên “Kế hoạch thực hiện Dự án” được duyệt và Biên bản họp triển khai

Dự án. Chủ nhiệm Dự án và các Thành viên tham gia Dự án sẽ phối hợp để

triển khai cơng việc.

Chủ trì thiết kế, Người phụ trách nhóm sẽ thực hiện việc xem xét, nghiên cứu

các thông số đầu vào sao cho đảm bảo đúng và đủ các thông tin số liệu.





Nếu các thông số đầu vào chưa đầy đủ thì yêu cầu Chủ nhiệm Dự án xem

xét bổ sung bằng “Phiếu yêu cầu/Giao việc” theo biểu mẫu (F03/PVEP7.3-1)







Nếu các thơng số đầu vào còn thiếu mà khơng thể bổ sung ngay được thì

Chủ nhiệm Dự án tiến hành công tác thu thập số liệu hoặc làm văn bản

gửi TGĐ/GĐ/Khách hàng để yêu cầu cung cấp thêm.



Sau khi đã có đầy đủ các thơng số đầu vào Trưởng nhóm sẽ chỉ đạo các thành

viên thực hiện công việc theo “Kế hoạch thực hiện Dự án” đã được duyệt hoặc

trực tiếp triển khai thực hiện công việc được giao đạt chất lượng, đồng thời

đảm bảo sao cho các sản phẩm đầu ra cơ bản đáp ứng các yêu cầu sau:





Sản phẩm thiết kế phải ở dạng có thể kiểm tra được, được xác nhận đã

tuân thủ theo dữ liệu đầu vào.







Tuân thủ theo tiêu chuẩn và qui phạm thiết kế đã được qui định.







Đảm bảo an toàn và tính năng kỹ thuật của cơng trình được thiết kế.



Các tài liệu Thiết kế phải có đầy đủ các thơng tin sau:

TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008



Trang 8/12



QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CƠNG TRÌNH





Mã số công việc và tên Dự án;







Tên tài liệu, số phiên bản, số tài liệu;







Chữ ký của người thực hiện, người kiểm tra, người phê duyệt;







Ngày xuất bản;



Sau khi các thành viên tham gia Dự án hoàn thành các tài liệu của Hồ sơ thiết

kế/Thuyết minh DAĐTXDCT theo phạm vi công việc được phân cơng sẽ trình

lên Nhóm trưởng để kiểm tra. Trưởng nhóm chun mơn sẽ thực hiện việc xem

xét tài liệu/hồ sơ một cách kỹ lưỡng, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu

của phạm vi công việc của Dự án, nhận biết mọi vấn đề trục trặc và đề xuất lên

Chủ nhiệm Dự án để có hướng giải quyết, yêu cầu người thực hiện tiến hành

chỉnh sửa để hoàn chỉnh phần việc của mình đã thực hiện.

Trong q trình thực hiện dự án các Bộ phận/Nhóm chun mơn phải tiến hành

lập báo cáo t̀n/tháng (có thể lập bằng Email) nhằm đánh giá, xem xét mức độ

hoàn thành công việc theo kế hoạch đã đề ra. Chủ nhiệm dự án/Điều phối viên

Dự án xem xét, tổng hợp báo cáo lên BanTGĐ/GĐ/Khách hàng.

 Bước 6: Kiểm tra và xem xét

Tài liệu sau khi được hoàn chỉnh bởi các nhóm chun mơn, Trưởng các nhóm

chun mơn sẽ kiểm tra lần cuối và xác nhận cho sản phẩm Thiết kế/Tư vấn

bằng đóng dấu “SQUAD CHECK” nếu đạt yêu cầu theo các tiêu chí sau:

 Đáp ứng các yêu cầu đầu vào của Thiết kế/Tư vấn và phát triển;

 Sự phù hợp của sản phẩm thiết kế;

 Đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu, các chế tài, luật định;

 Xác định các đặc tính cốt yếu cho an toàn và sử dụng đúng sản phẩm;

 Đáp ứng xu hướng áp dụng và phát triển trong tương lai;

Sảm phẩm Thiết kế/ Tư vấn sẽ chuyển cho CNDA/Điều phối viên để phân phối

tài liệu lần lượt đến các Nhóm chun mơn liên quan (bằng – “Sổ phân phối tài

liệu/ hồ sơ thuộc HTCL” theo biểu mẫu (F04/PVE-P4.2-1) xem xét cho ý kiến

về các dữ liệu, thông số giao diện liên quan đến bộ phận đó.



Mẫu dấu SQUAD CHECK :



ISSUED FOR SQUAD CHECK

Team:



Total pages:



Passing to:



PM:



TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008



Date:



No.:......

Signature:

Coordinator:



Trang 9/12



QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CƠNG TRÌNH

Comment

To:



(Yes/No)



Date

Required



Completed



Signature



Process

Pipeline

Piping

Mechanical

Electric

Instrument

Structure

Civil

Others



Sau khi nhận được yêu cầu xem xét tài liệu các Trưởng Nhóm liên quan sẽ tổ

chức triển khai thực hiện. Tất cả các ý kiến nhận xét, yêu cầu chỉnh sửa sẽ

được ghi, đánh dấu trực tiếp trên sản phẩm bằng mực đỏ đồng thời lập Phiếu

xem xét tài liệu (Review Comments) theo mẫu (F04/PVE-P7.3-1) và chuyển

lại cho CNDA/Điều phối viên gồm Tài liệu đã xem xét và Phiếu xem xét tài

liệu đã điền đầy đủ thông tin theo mẫu. CNDA/Điều phối viên sẽ phân phối

ngược lại cho bộ phận trực tiếp thực hiện tiến hành xem xét, chỉnh sửa theo

“SQUAD CHECK”. Nếu tài liệu “SQUAD CHECK” mà chưa đáp ứng yêu

cầu thì CNDA/Điều phối viên sẽ tiến hành họp các nhóm liên quan để xem xét

và đưa ra phương án giải quyết. Khi có sự thay đổi thơng số đầu vào thì sẽ tiếp

tục tiến hành “SQUAD CHECK”.

Chủ nhiệm Dự án sẽ phê duyệt Hồ sơ, Tài liệu sau khi đã xem xét, kiểm tra sản

phẩm phù hợp và đệ trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

 Bước 7: Họp bảo vệ Dự án (Nếu cần)

Tùy theo tính chất, mức độ của Dự án mà có thể tiến hành họp bảo vệ Dự

án như sau:

Khi Hồ sơ, Tài liệu Thiết kế/ Thuyết minh DA ĐTXDCT được hoàn thiện theo

đúng như yêu cầu của hợp đồng đã ký kết. Chủ nhiệm Dự án sẽ tổ chức họp

bảo vệ Dự án trước Ban TGĐ/ Ban GĐ, các Chuyên gia của PVE/DEC… Cuộc

họp này sẽ xem xét và đánh giá lại toàn bộ Hồ sơ Thiết kế/Thuyết minh

DAĐTXDCT trước khi được chuyển tới Chủ đầu tư /Khách hàng xem xét và

phê duyệt.

TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008



Trang 10/12



QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CƠNG TRÌNH



Thư ký cuộc họp sẽ ghi chép toàn bộ nội dung cuộc họp bảo vệ Dự án bằng

“Biên bản Họp” và được các thành viên tham gia ký tên xác nhận.

Sau khi họp bảo vệ Dự án và nhận được các ý kiến chỉnh sửa từ Ban TGĐ/ Ban

GĐ, các Chuyên gia của PVE/DEC… Chủ nhiệm Dự án, các thành viên tham

gia dự án sẽ nhanh chóng hoàn thiện Hồ sơ Cơng việc.

Hồ sơ Thiết kế/Thuyết minh DAĐTXDCT sau khi hoàn tất phê duyệt sẽ được

chuyển giao cho Bộ phận tổng hợp hồ sơ thực hiện copy nhân bản bằng và

chuyển giao đệ trình cho Chủ Đầu Chủ đầu tư/Khách hàng xem xét và phê

duyệt.

 Bước 8: Đệ trình Chủ Đầu tư xem xét, phê duyệt

Chủ nhiệm Dự án, các thành viên tham gia dự án, các bộ phận liên quan có

trách nhiệm đệ trình Hồ sơ Thiết kế/DAĐTXDCT tới Chủ Đầu tư/Khách hàng

xem xét và phê duyệt. Chuyển giao Báo cáo bằng “Văn bản chuyển giao tài

liệu” theo biểu mẫu (F05/PVE-P.7.3-1) làm cơ sở theo dõi qúa trình phê duyệt

của Chủ đầu tư/Khách hàng và quyết tốn, thanh lý hợp đồng.

Khi có ý kiến đề nghị thay đổi từ phía Chủ đầu tư/ Khách hàng; Chủ nhiệm Dự

án sẽ tiến hành xem xét một cách kỹ lưỡng; Chủ nhiệm Dự án sẽ phân cơng

cho Trưởng các Nhóm chun mơn tiến hành hiệu chỉnh lại tài liệu.

Khi có sự thay đổi so với yêu cầu của phạm vi cơng việc được duyệt, các

Nhóm sẽ tổng hợp tất cả những sự thay đổi đó, gửi cho Chủ nhiệm Dự án yêu

cầu tổ chức cuộc họp mời Chủ Đầu tư/ Khách hàng và các cấp có thẩm quyền

liên quan để xem xét, thống nhất những thay đổi bằng Biên bản cuộc họp và

phải có chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền các bên. Trên cơ sở Biên

bản cuộc họp, Chủ nhiệm Dự án sẽ triển khai thực hiện công việc theo các thay

đổi đã thống nhất.

 Bước 09: Giao nộp Báo cáo

Sau khi Hồ sơ Thiết kế/Thuyết minh DAĐTXDCT đã được Chủ Đầu tư/

Khách hàng phê duyệt, Ban Dự án, Các bộ phận liên quan có trách nhiệm

Chuyển giao Báo cáo cuối cùng tới Chủ Đầu tư/ Khách hàng bằng “Văn bản

chuyển giao tài liệu” làm cơ sở thanh lý Hợp đồng.

 Bước 10: Đánh giá mục tiêu chất lượng dự án và thăm dò sự thỏa mãn

của khách hàng

TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008



Trang 11/12



QUY TRÌNH THỰC HIỆN THIẾT KẾ VÀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD CƠNG TRÌNH



Chủ nhiệm Dự án, Điều phối viên và các Bộ phận liên quan sẽ tiến hành lập

phiếu đánh giá mục tiêu hoàn thành dự án theo mẫu (F06/PVE-P7.3-1) và lấy

phiếu thăm dò sự thỏa mãn của khách hàng theo biểu mẫu (F01/PVE-P7.2-2)

để tổng hợp kết quả thực hiện và kiểm điểm rút kinh nghiệm cho dự án tiếp

theo.

 Bước 11: Kết thúc và Lưu hồ sơ

Hồ sơ Dự án sẽ được lưu bởi bộ phận chuyên môn 01 Bộ sẽ được lưu trữ tại

thư viện của PVE và 01 Bộ sẽ được lưu trữ tại thư viện của DEC. Hồ sơ sẽ

được phân loại và hủy bỏ theo “Quy trình kiểm sốt hồ sơ” (PVE-P4.2-1)

của PVE và phù hợp với qui định của Pháp luật.

VII.BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM:



Các Biểu mẫu liên quan áp dụng cho Quy trình này.

 F01/PVE- P7.3-1: Kế hoạch thực hiện dự án.

 F02/PVE- P7.3-1: Biên bản họp.

 F03/PVE- P7.3-1: Phiếu giao việc/Yêu cầu

 F04/PVE- P7.3-1: Văn bản chuyển giao tài liệu.

 F04/PVE-P4.2-1: Sổ phân phối tài liệu.

 F05/PVE-P7.3-1: Phiếu đánh giá mục tiêu hành thành dự án

 F06/PVE-P7.3-1: Phiếu xem xét tài liệu (Review Comments)

 F07/PVE-P7.3-1: Danh mục quản lý tài liệu (CMDR)

 F01/PVE-P7.2-2: Phiếu thăm dò sự thỏa mãn của khách hàng.



TÀI LIỆU HTQLCL ISO 9001:2008



Trang 12/12



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×