Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một trong 2 phối trí tự do của Fe được liên kết với một trong các histidine này, và còn lại một phối trí tự do trên Fe nắm ở phía kia của vòng sẽ liên kết với oxygen. Nhóm histidine thứ 2 ở gần bên, sẽ đóng vai trò cho các nhiệm vụ khác: nó giúp điều chỉn

Một trong 2 phối trí tự do của Fe được liên kết với một trong các histidine này, và còn lại một phối trí tự do trên Fe nắm ở phía kia của vòng sẽ liên kết với oxygen. Nhóm histidine thứ 2 ở gần bên, sẽ đóng vai trò cho các nhiệm vụ khác: nó giúp điều chỉn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chức năng

Myoglobin có ba chức năng chính

chun chở dưỡng khí (từ hồng huyết cầu vào nội bào

mitochondria)

chức năng xúc tác để "vớt vát" NO (nitrogen oxide)

dự trữ dưỡng khí cho mô thịt.Hemoglobin

Hemoglobin, hay haemoglobin, (viết tắt Hb) - huyết sắc

tố - là một protein phức tạp chứa phần tử sắt có khả năng

thu nhập, lưu giữ và phóng thích oxygen trong cơ thể

động vật hữu nhũ và một số động vật khác.

Thuật ngữ hemoglobin là sự kết hợp của heme và globin,

để cho thấy rằng mỗi đơn vị con của hemoglobin là một

protein cấu trúc hình cầu với nhóm heme (hay haem)

đính kèm; mỗi nhóm heme chứa một phân tử sắt, và nó

đảm nhiệm cho việc gắn kết với oxygen. Các loại

hemoglobin chung nhất đều chứa bốn đơn vị con, mỗi

đơn vị kèm theo một nhóm heme.Chức năng

Vận chuyển oxy đến mô

Phản ứng giữa Hb & oxygen:

 Sựgắn oxy – khơng phải phản ứng oxy hóa. Một

Hb có thể gắn 4 phân tử O2.Sự gắn oxy đòi hỏi ít hơn 0.01 giây. Chịuảnh hưởng của một số chất: 2,3-DPG (2,3Diphosphoglycerate)…Tính chất

1. Kết hợp thuận nghịch với oxy tạo oxyhemoglobin:

Hb

+

Đỏ thẫmO2HbO2

Đỏ tươi- Sự kết hợp và phân ly giữa O2 và Hb được xác định bởi

phân áp oxygen ở môi trường chung quanh Hb.

Ở phổi: phân áp O2 cao → 95-98% Hb kết hợp oxy → theo

máu đến mô.

Ở mô: phân áp O2 thấp (40mmHg) phản ứng xảy ra theo

chiều nghịch, HbO2 phân ly, nhả O2 cho mô

→chức năng của Hb trong hô hấp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một trong 2 phối trí tự do của Fe được liên kết với một trong các histidine này, và còn lại một phối trí tự do trên Fe nắm ở phía kia của vòng sẽ liên kết với oxygen. Nhóm histidine thứ 2 ở gần bên, sẽ đóng vai trò cho các nhiệm vụ khác: nó giúp điều chỉn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×