Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số ý kiến đóng góp

3 Một số ý kiến đóng góp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thứ hai, Lập dự phòng phải thu khó đòi. Để tính mức dự phòng khó đòi,

cơng ty cần đánh giá khả năng thanh toán của mỗi khách hàng, trên cơ sở đó để

tính ra dự phòng khó đòi. Khi lập dự phòng khó đòi, càn ghi rõ họ tên, địa chỉ,

nội dung từng khoản nợ, số tiền cần phải thu của đơn vị nợ trong đó ghi rõ số nợ

phải thu khó đòi

Thứ ba, tăng cường cơng tác quản lý NVL nhằm tránh tình trạng mất mát,

thiếu hụt từ đó sẽ làm giảm bớt chi phí sản xuất.KẾT LUẬN

Trong quá trình đất nước ta đang hội nhập với khu vực và thế giới cụ thể

là Việt Nam vừa được chính thức gia nhập WTO, mỗi doanh nghiệp phải tự tìm

cho mình con đường để tồn tại và phát triển. Doanh nghiệp cần phải tìm cho

mình một hướng đi vững chắc, xây dựng các mục tiêu cụ thể, như vậy doanh

nghiệp mới chủ động trong việc biến động của môi trường kinh doanh.

Công ty TNHH Một thành viên Thép Phúc Tiến đã và đang hướng tới

điều đó, tuy nhiên để làm được thì cơng ty phải có một tiềm lực tài chính ổn

định, vững chắc, cơng ty phải cân nhắc và sử dụng tài sản, vốn, các khoản thu

chi hợp lý. Để làm được điều đó đòi hỏi phòng kế tốn tài chính phải có nhữngSv: Nguyễn Mai Anh21Mã sv: 12300459nhân viên có năng lực, u thích cơng việc và có ý định gắn bó lâu dài với cơng

ty.

Quan thời gian thực tập tại Công ty TNHH Một thành viên Thép Phúc Tiến

được sự hướng dẫn nhiệt tình của Th.s Đồn Vân Khánh cùng với sự giúp đỡ

tận tình của các anh chị trong cơng ty, đặc biệt là phòng kế tốn cùng đã giúp em

hiểu được tình hình sản xuất kinh doanh của Cơng ty. Qua đó em có thêm cơ hội

trau dồi kiến thức về thực tiễn còn yếu kém của mình.

Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên trong q trình hồn thành báo

cáo sẽ khơng tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự chỉ bảo hơn nữa

của các thầy cô giáo cũng như các cán bộ kế tốn tại cơng ty để bản thân được

hồn thiện hơn và có điều kiện trau dồi cho những kiến thức đã được tích luỹ

trong những năm học qua.

Em xin chân thành cám ơn !Sv: Nguyễn Mai Anh22Mã sv: 12300459Phụ LụcPhụ lục 01: Quy trình sản xuất sản phẩm của công tySv: Nguyễn Mai Anh23Mã sv: 12300459Xử lý quặngTạo dòng thép

nóng chảyĐúc tiếp liệuCánThành phẩmKCS (TT kiểm tra

chất lượng SP)Nhập kho TPPhụ lục 02: Sơ đồ bộ máy quản lý công tySv: Nguyễn Mai Anh24Mã sv: 12300459GIÁM ĐỚCCÁC PHĨ GIÁM ĐỚCKHỚI VĂN PHỊNGKHỚI SẢN XUẤT1.Phòng hành chính nhân sự1. Phòng kế hoạch sản xuất2.Phòng kế hoạch tổng hợp2. Trung tâm kiểm tra chất lượng3.Phòng kế tốn tài chính3. Kho ngun vật liệu, kho

thành phẩm4.Phòng kinh doanhXưởng

NungXưởng

ĐúcXưởng

cán nóngXưởng

cán

nguộiPhụ lục 03 :Chỉ tiêu

1. Doanh thu bán hàng và

cung cấp dịch vụSv: Nguyễn Mai AnhNăm 2013Năm 2014Chênh lệch

Tương

Tuyết đối

đối230,175,719,000 237,947,799,000 7,772,080,00025Mã sv: 123004590.032. Các khoản giảm trừ doanh

thu

3. Doanh thu thuần về BH và

CCDV2,390,0000.02230,049,953,000 237,819,643,000 7,769,690,0000.034. Giá vốn hàng bán213,583,479,000 220,195,331,000 6,611,852,0000.035. Lợi nhuận gộp

6. Doanh thu hoạt động tài

chính12576600016,466,474,00012815600017,624,312,000 1,157,838,0000.0733,561,08034,316,004754,9240.027. Chi phi tài chính180,024,400197,100,50017,076,1000.098. Chi phi bán hàng1,242,292,0001,324,277,00081,985,0000.075,059,449,0005,298,913,000239,464,0000.0510,018,269,68010,838,337,504820,067,8240.0811. Thu nhập khác360,478,600889,030,494528,551,8941.4712. Chi phí khác145,700,000153,966,5658,266,5650.0613. Lợi nhuận khác

14. Tổng lợi nhuận kế tốn

trước th́

15. Chi phí th́ TNDN hiện

hành

16. Lợi nhuận sau thuế

TNDN214,778,600735,063,929520,285,3292.4211,573,401,433 1,340,353,1530.139. Chi phí quản lý doanh

nghiệp

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt

động kinh doanh17.Tổng Nguồn vốn10,233,048,280

2558262070335,088,2880.138,680,051,075 1,005,264,8650.13152,807,860,000 158,288,069,000 5,480,209,0000.047,674,786,21018.Tổng số lao động ( người )

19. Thu nhập bình quân LĐ2893350358557635780.144,150,0004,750,000600,0000.14Phụ lục 04: SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁNSv: Nguyễn Mai Anh26Mã sv: 12300459Kế toán trưởngKế toán tổng hợpKế tốn

khoKế tốn ngun

vật liệu và tập hợp

chi phí giá thànhSv: Nguyễn Mai AnhKế tốn

cơng nợ27Kế tốn

tiền lươngKế tốn tiền

mặt, tiền gửi

ngân hàngMã sv: 12300459Phụ lục 05: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TỐN THEO HÌNH THỨC KẾ TỐN

NHẬT KÝ CHUNGChứng từ kế toánSổ Nhật ký

đặc biệtSỔ NHẬT KÝ

CHUNGSổ, thẻ kế toán

chi tiếtSỔ CÁIBảng tổng hợp

chi tiếtBảng cân đối

số phát sinhBÁO CÁO TÀI CHÍNHGhi chú:

Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ

Quan hệ đối chiếu, kiểm traSv: Nguyễn Mai Anh28Mã sv: 12300459Phụ lục 06: Phiếu thu

Mẫu số: 01-TT

(Ban hành theo TT 200/2014/TT- BTC ngày

22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)Số 032Công ty TNHH MTV Thép Phúc TiếnPHIẾU THU

Ngày 10 tháng 03 năm 2015Nợ TK: 111

Có TK: 131Họ và tên người nộp tiền: Nguyễn Đình Tú

Địa chỉ: Nhà phân phối Hạnh Nguyên

Lý do nộp: Thanh toán tiền hàng

Số tiền: 19.700.000 đ (Viết bằng chữ) Mười chín triệu bảy trăm nghìn đồng chẵn../

Kèm theo02 Chứng từ gốcKế toán trưởngNgười nộp tiền(Ký,họ tên)(Ký,họ tên)Người lập phiếuThủ quỹ(Ký,họ tên)(Ký,họ tên)(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế tốn Cơng ty)Sv: Nguyễn Mai Anh29Mã sv: 12300459Phụ lục 07 : Phiếu chi

Mẫu số: 02-TT

(Ban hành theo TT 200/2014/TT- BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)Số 257Công ty TNHH MTV Thép Phúc TiếnPHIẾU CHI

Ngày 31 tháng 03 năm 2015Nợ TK: 642,1331

Có TK: 111Họ và tên người nộp tiền: Nguyễn Mai Anh

Địa chỉ: Phòng Tài chính – Kế tốn

Lý do nộp: Thanh tốn tiền điện thoại tháng 03/2015

Số tiền: 1.925.000 đ (Viết bằng chữ) Một triệu chính trăm hai mươi lăm nghìn đồngchẵn ./.

Kèm theo 02 Chứng từ gốc

Kế toán trưởngNgười nhận tiền(Ký,họ tên)Người lập phiếu(Ký,họ tên)(Ký,họ tên)Thủ quỹ

(Ký,họ tên)(Nguồn: Phòng Tài chính – Kế tốn Cơng ty)Sv: Nguyễn Mai Anh30Mã sv: 12300459Phụ lục 08: SỔ CÁI TK 111

Mẫu số: 02-TT

(Ban hành theo TT 200/2014/TT- BTC ngày

22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

Công ty TNHH MTV Thép Phúc Tiến

SỔ CÁI TÀI KHOẢN

TK 111: Tiền mặt

Năm : 2015

( Trích Số liệu tháng 03 / 2015 )

ĐVT: đồngNgày

GSChứng từ

Số

CTNhật ký chung

Diễn giảiNgày

CTTrang

/SổSTT/

DòngTài

khoản

đối

ứngDư đầu kỳ

.........10/03PT 3210/0331/03PC

25731/03............Nợ150.260.000

.........Thu tiền của NPP

Hạnh Ngun0116131Chi tiền điện thoại

T03/20150117642,

133.1............Số phát sinhTổng phát sinh......19.700.0001.925.000

...325.000.000 330.426.000Dư cuối kỳ144.834.000- Sổ này có ....trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....

- Ngày mở sổ: 01/01/2015

Ngày 31 tháng 03 năm 2015

Người ghi sổ

(ký, họ tên)Sv: Nguyễn Mai Anh...Kế toán trưởng

(ký, họ tên)31Giám đốc

(ký, họ tên)Mã sv: 12300459Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số ý kiến đóng góp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×