Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lí luận chung về giao tiếp trong kinh doanh:

Lí luận chung về giao tiếp trong kinh doanh:

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Giao tiếp trong kinh doanh mang tính kế thừa và chọn lọc :thông qua

giao tiếp sẽ lưu giữ những dấu ấn về cấp trên,cấp dưới, đồng nghi ệp,

khách hàng để những lần giao tiếp có thể vững vàng h ơn chủ đ ộng

hơn.-Tính chủ thể trong giao tiếp :mỗi cá nhân trong giao tiếp đóng vai trò

khác nhau khi là người nói, khi là người nghe...-Sự lan truyền lây lan cảm xúc và tâm trạng: Con người có kh ả năng

đồng cảm khi giao tiếp, khi tiếp xúc tâm trạng của người này sẽ ảnh

hưởng đến người khác.2.3.Một số nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp.-Trong kinh doanh ai cũng quan trọng-Phải nghiêm túc trong cơng việc và giao tiếp-Kín đáo, thận trọng-Khơng phung phí thời gian của mình và người khác-Phải duy trì chữ tín2.4.Các hoạt động giao tiếp chủ yếu trong kinh doanh.-Hội họp.-Tiếp khách.-Giao tiếp qua điện thoại,máy fax.-Đối thoại.-Thư từ giao dịch.-Tiếp xúc với báo chí.2.5.Vai trò của giao tiếp trong kinh doanh:Để đàm phán, thảo luận, bàn bạc, đi đến ký kết các hợp đồng kinh t ế, đ ể

thực hiện quá trình mua bán… giao tiếp giúp truy ền đ ạt các ch ỉ th ị, m ệnh l ệnh…

hay nói một cách khác là để thực hiện chức năng giao tiếp cơ bản của quản trị.

Trên thương trường giao tiếp giúp con người tìm hiểu, tiếp nhận các

thơng tin, từ đó đề ra những quyết định chính xác và k ịp th ời cho ho ạt

động kinh doanh.

Trong cuộc sống, giao tiêp giúp con người trao đổi, tâm s ự tình c ảm, ý

nghĩ với nhau.

5Ngày nay giao tiếp trong kinh doanh càng có tầm quan tr ọng đặc bi ệt do

mơi trường kinh doanh đang có những biến đổi lớn, tổ chức, đối tác, phong cách

và nội dung quản lý…cũng đã thay đổi nhiều đòi hỏi các nhà quản tr ị kinh

doanh cần phải xác lập các chuẩn mực về úng xử đ ể phù h ợp v ới hoàn

cảnh trong và ngoài nước.

2.6.Ý nghĩa của giao tiếp trong kinh doanh.Giao tiếp trong kinh doanh có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế phát tri ển và

mở rộng tái sản xuất, giải quyết những mâu thuẫn nội bộ tạo “nhân hòa” để

kinh

doanh có hiệu quả.

Giao tiếp trong kinh doanh sẽ tạo được mối quan hệ tốt đẹp với các đối

tác, với bạn hàng, với cấp trên, với cộng sự và đó cũng là những tiêu chu ẩn quan

trọng để tuyển chọn người lãnh đạo kinh doanh

Giao tiếp trong kinh doanh có tác dụng truyền bá, giao l ưu văn hóa, văn

minh giữa các dân tộc trên Thế giới, là tấm gương phán ánh trình đ ộ con ng ười,

đất nước về lối sống, phong tục, tập quán… của mỗi dân tộc, thúc đ ẩy xã h ội

ngày càng phát triển, tạo điều kiện hòa nhập với Thế giới.

Đặc biệt trong kinh doanh, giao tiếp còn là mơi trường thuận lợi để học

hỏi, nâng cao trình độ, nghệ thuật kinh doanh, xóa bỏ thói quen ích kỷ, h ẹp hòi,

bảo thủ, lạc hậu…6II.THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP TẠI VIỆT NAM

1. Thực trạng hoạt động giao tiếp của nhà quản trị tại Việt Nam:Nhiều cuộc khảo sát cũng chỉ ra rằng kĩ năng giao ti ếp là thu ộc tính h ết

sức cần thiết của nhà quản trị, nó quyết định trong cơng việc và thành đạt trong

sự nghiệp, đặc biệt với những người lãnh đạo. Kỹ năng này liên quan t ới nhi ều

hoạt động, từ kỹ năng viết đến kỹ năng nói, kết hợp tư thế và cử ch ỉ, đ ộng tác đ ể

diễn tả quan điểm và mục đích của vấn đề muốn đề cập. Người ta thấy rằng, có

ít nhất 80% thời gian của nhà quản trị dùng cho giao ti ếp bằng l ời. H ầu h ết các

nhà quản trị thường gặp vấn đề trong giao tiếp. Tuy nhiên họ thường khơng

nhận ra hoặc cố tình khơng thừa nhận mình giao tiếp kém hi ệu quả. Vì v ậy, l ợi

ích trong giao tiếp quyết định thành công của nhà quản trị, dường như bị các nhà

quản trị bỏ qua và họ không cảm thấy cấp thi ết phải nâng cao trình đ ộ kỹ năng

giao tiếp.

Kĩ năng giao tiếp ảnh hưởng nhiều từ văn hóa giao tiếp của người Việt

Nam. Qua một số cơng trình nghiên cứu của các tác gi ả trong và ngoài n ước có

thể nêu lên một số nét cơ bản như:

Thứ nhất: người Việt Nam thích giao tiếp và coi trọng giao tiếp

Thứ hai: Trong giao tiếp người Việt Nam còn rụt rè, đặc biệt là trong mơi trường

giao tiếp không quen thuộc. Trước mặt người lại hoặc không thật quen bi ết, h ọ

thường ái ngại, rụt rè, tức là họ ngại tiếp xúc, gặp gỡ v ới người lạ, ng ại b ộc l ộ

mình trước người chưa quen biết. Không hiếm khi điều này ngăn cản ng ười Viêt

nắm bắt những cơ hội tiếp xúc, thiết lập những mối quan hệ mới.

Thứ ba: Trong giao tiếp ứng xử, người Việt thường coi trọng tình cảm, thường

lấy tình cảm làm chuẩn mực ứng xử. Đương nhiên người Việt mu ốn ứng xử v ừa

có tình, vừa có lý, song khi phải cân nhắc giữa tình và lý thì khơng hi ếm khi tình

được coi trọng hơn “Một trăm cái lý khơng bằng một tý cái tình”.

Thứ tư: Người Việt Nam thích đánh giá, tìm hiểu, quan sát đối tượng giao ti ếp.

Khác với người Phương Tây thường tránh nói đến những vấn đề riêng, khi ti ếp

xúc gặp gỡ trò chuyện với một người nào đó, người Việt Nam thường quan tâm,

hỏi han đến hoàn cảnh của họ. Đặc tính này xuất phát từ tâm lý c ộng đ ồng làng

xã mà ra. Cũng do đặc tính này mà người Việt hay để ý đến nhau, đến những

người cạnh mình, hay bàn tán chuyện người khác và khơng ít khi d ẫn đ ến tình

trạng “Trong nhà chưa tỏ, ngồi ngõ đã tường”. Trong cơng s ở, đi ều này gây ra s ự

cản trở trong công việc, và sự kìm hãm giữa các cá nhân.

Thứ năm: người Việt coi trọng sự ý tứ, tế nhị, và coi trọng sự hòa thuận.

Thứ sáu: cách xưng hơ của người Việt phong phú, phức tạp và có xu h ướng gia

đình hóa. Cũng đã có ý kiến cho rằng nên thay đổi cách xưng hơ ở cơng s ở, vì cách

xưng hơ kiểu gia đình như: “anh, chị, em,…” thường không giúp người ta ý th ức

được trách nhiệm cá nhân mà dẫn đến sự cả nể trong giải quyết cơng việc.

72. Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình giao tiếp:

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến q trình giao tiếp nhưng có th ể k ể đến

một số ngun nhân chính như sau:

2.1.Yếu tố chủ quan:-Q tải thơng tin-Nhầm lẫn nghĩa của từ-Nhận thức khác nhau-Sức khỏe-Tâm lý2.2.Yếu tố khách quan:Người gửi đi thơng điệp có kiến thức nghèo nàn về chủ đề, hoặc là ch ủ đ ề đó đã

khơng được chuẩn bị một cách thích đáng.

Do bản chất của người Việt Nam là nóng tính vì v ậy trong khi giao ti ếp v ẫn còn

nhiều tình huống như mất bình tĩnh, tranh luận xảy ra…

Ngồi ra còn nhiều hạn chế nữa như trang phục khơng phù h ợp, lu ộm thu ộm,

ánh mắt, nét mặt và những hành động phi ngôn ngữ không phù h ợp v ới giao ti ếp

làm cho đối tượng khó chịu hoặc làm cho cuộc nói chuyện, hoạt động giao ti ếp bị

thất bại.8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lí luận chung về giao tiếp trong kinh doanh:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×