Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân loại tài nguyên

Phân loại tài nguyên

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Tài nguyên không tái tạo: tồn tại một cách hữu hạn và sẽ mất

đi hoặc hoàn toàn bị biến đổi khơng còn giữ được tính chất

ban đầu sau q trình sử dụng.

Đó là các tài ngun khống sản, nhiên liệu khống…

• Tài ngun phong phú là nguồn năng lượng mặt trời, sức

gió, sức nước, địa nhiệt, khơng khí, nước,...

b. Tài nguyên nhân văn

Tài nguyên nhân văn là những thuộc tính của mơi

trường tồn tại cùng với sự tồn tại của con người và là sản

phẩm hoạt động của con người cả hữu hình lẫn vơ hình.

Người ta phân ra hai loại tài nguyên nhân văn:

- Di sản tinh thần bao gồm chính trị, văn hố, xã hội, khoa

học, các mối quan hệ của con người,...

- Cộng đồng dân cư bao gồm nguồn lao động và dân số.III. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG1. Sự phát triển

“Phát triển là quá trình nâng cao điều kiện sống về

vật chất và tinh thần của con người bằng những hoạt

động sản xuất, cải tiến quan hệ xã hội, nâng cao chất

lượng văn hóa”.

Phát triển là một trong những xu thế tự nhiên và quy

luật tất yếu của mỗi cá nhân, cộng đồng, quốc gia và của

mọi thời đại. Cùng với sự gia tăng dân số, các nhu cầu

về đời sống văn hóa, phát triển xã hội ngày càng tăng.

Sự phát triển của con người chỉ có thể được tiến hành

mãi mãi (bền vững) khi và chỉ khi Sinh quyển vẫn duy trì

được tính đa dạng và năng suất sản xuất của nó.2. Phát triển Bền vững

“Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu

của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng

nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt

chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và

bảo vệ môi trường”.

Trong phát triển bền vững, điều chú ý nhất là thỏa mãn các nhu

cầu hiện tại và không làm tổn hại đến sự thoả mãn nhu cầu của xã

hội loài người trong tương lai, đảm bảo sử dụng đúng mức, ổn định

và phát triển lâu bền nguồn tài nguyên thiên nhiên, ĐDSH và môi

trường sống.

Do đó, phát triển bền vững khơng chỉ là phát triển kinh tế, văn

hóa, xã hội một cách lâu bền nhờ khoa học, cơng nghệ tiên tiến mà

còn phải đảm bảo những điều kiện môi trường sống cho con người,

tài nguyên ĐDSH đang tồn tại và duy trì mãi mãi.

Quan điểm hiện đại đã được công nhận và phổ biến trong các

hoạt động phát triển bền vững là người sản xuất phải có thái độ “đối

xử thân thiện với mơi trường”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân loại tài nguyên

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×