Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
ảnh hưởng của nồng độ muối lên tỉ lệ dị hình của ấu trùng

ảnh hưởng của nồng độ muối lên tỉ lệ dị hình của ấu trùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tỉ lệ ấu trùng dị hình ở các nồng độ muối khác nhau phân bố theo phơng

trình sau:

y = 0.0154x2 - 0.1504x + 0.4511r2 = 0.9911Phơng trình bậc hai có a> 0 chứng tỏ rằng phơng trình có điểm cực tiểu.

Hay nói cách khác, có mức nồng độ muối cho tỉ lệ dị hình thấp nhất. Ngoài

điểm này, nồng độ muối quá cao hay quá thấp đều cho tỉ lệ dị hình cao hơn.

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi khẳng định thêm các kết luận của Huang,

W,B. (2000) [41] vµ cđa Horvath L; Tamas G. vµ Tolg I (1984) [29] là : Khả

năng tồn tại của các giai đoạn phát triển sớm ở những nồng độ muối khác

nhau phụ thuộc vào chức năng của dịch chất bên trong tế bào. ở nồng độ

muối khác xa với nồng độ phân bố tự nhiên, hiện tợng phôi dị hình sẽ xuất

hiện. Sự phát triển phôi bị dừng, màng trứng sẽ phồng lên khoảng 20% [41].

Nếu phôi cá đợc ấp ở nồng độ muối không thích hợp mà đã phát triển đợc

đến giai đoạn phôi vị thì sẽ tồn tại cho đến trớc khi nở. Tuy nhiên, những

phôi này khi nở đều có dấu hiệu dị hình biểu hiện đuôi ngắn và cong hơn, tim

đập rất chậm [29].

Khi nghiên cứu về sự phát triển phôi của một số loài cá xơng nói chung,

Bunn N. A.; Fox C.J. vµ Webb T. (2000) [33] cho rằng: Thời gian nở của

trứng tăng khi nồng độ muối không thích hợp. Quá trình phát triển phôi kéo

dài đã tiêu tốn một phần năng lợng làm cho kích thớc noãn hoàng của trứng

bị giảm đi sau khi nở. Kích thớc noãn hoàng nhỏ thờng thấy khi trứng đợc

ấp trong nồng độ muối quá thấp hoặc quá cao. Điều này bắt gặp ở đa số các

loài cá, ngay cả với những loài rộng muối. Kích thớc ấu trùng nhỏ hơn khi

trứng đợc ấp trong nồng độ muối khác với môi trờng tự nhiên [33].

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đối với phôi cá giò cho thấy: tuy mức độ

ảnh hởng không mạnh mẽ nh nhiệt độ nhng nồng độ muối cũng có ảnh

hởng khá rõ đến quá trình phát triển phôi cá giò. ở nồng độ muối 30, 35,

40o/oo phôi cá giò có thời gian nở ngắn hơn, tỉ lệ nở cao hơn và tỉ lệ dị hình51thấp hơn các mức nồng độ muối khác. Đây là những mức nồng độ muối đợc

chúng tôi chọn để sử dụng trong thí nghiệm 2 nhân tố.

Một số hình ảnh phôi và ấu trùng dị hình do ảnh hởng của nồng độ muốiHình 3.9a: Giai đoạn phôi vị dị hìnhHình 3.9b: Giai đoạn phôi vị dị hìnhKhối noãn hoàng co lại.Phần noãn hoàng méo móHình 3.9c. Giai đoạn thể phôi dị hình ở phần đầuHình 3.9d: ấu trùng dị hình, phần đuôi cong523.3.ảnh hởng đồng thời của nhiệt độ và nồng độ muối

lên phát triển phôi cá giò3.3.1. ảnh hởng đồng thời của 2 nhân tố nhiệt độ và nồng độ muối lên

thời gian nở của phôi cá giò

Nhiệt độ và nồng độ muối có ảnh hởng đồng thời lên thời gian nở của phôi

cá giò (độ tin cậy >95%). Cụ thể ở bảng 3.7 và hình 3.10:

Bảng 3.7: ảnh hởng đồng thời của nhiệt độ và nồng độ muối lên thời gian

nở của phôi cá giò

Nhiệt độ (oC)232629Nồng độ muối (o/oo)303540303540303540Thời gian (giờ)32333724.52526202222.5Giờ

40

3532.0023oC30

25

2037.0033.0024.50

20.0025.0026.00

22.5022.0026oC

29oC15

303540pptHình 3.10: ảnh hởng đồng thời của nhiệt độ và nồng độ muối lên thời

gian nở của phôi cá giò

Cùng một nhiệt độ ấp, nồng độ muối càng tăng, thời gian nở càng kéo dài.

Thời gian nở của mức 30o/oo luôn nhanh hơn hai mức còn lại. Chênh lệch thời

gian nở ở nhiệt độ 23oC lớn hơn 2 mức còn lại. ở nhiệt độ 23oC, chênh lệch

thời gian nở giữa các nồng độ 30 o/oo- 35o/oo- 40o/oo là 1 giờ và 4 giờ. Trong53khi đó, ở nhiệt độ 26oC, biên độ thời gian giữa các nồng độ muối trên là 30

phút và 1 giờ; ở nhiệt độ 29oC, biên độ là 2 giờ và 30 phút.

Cùng một nồng độ muối, khi nhiệt độ càng tăng, thời gian nở càng giảm. Thời

gian nở ở nhiệt độ 29oC luôn nhanh nhÊt. Sù sai kh¸c vỊ thêi gian në râ rƯt

nhÊt khi nồng độ muối 40/oo. Thời gian nở của các nhiệt độ 23, 26 và 29oC

lần lợt là 32 giờ, 24 giờ 30 phút và 20 giờ. Trong khi đó, thời gian nở khi

nồng độ 40/oo cũng ở các mức nhiệt độ ấy lần lợt là 37 giờ, 26 giờ và 22 giờ.

Nếu trong điều kiện kết hợp giữa mức nhiệt độ thấp và nồng độ muối cao, thời

gian nở sÏ cµng dµi. Cơ thĨ, trong thÝ nghiƯm cđa chóng tôi, ở nhiệt độ 23oC

và nồng độ muối 40/oo, thời gian nở lên đến 37 giờ.

Ngợc lại, nếu kết hợp ®iỊu kiƯn nhiƯt ®é cao vµ nång ®é mi thÊp, thời gian

nở sẽ đợc rút ngắn rõ rệt. Thí nghiệm của chúng tôi cho thấy nếu nhiệt độ

29oC và nồng ®é muèi 30º/oo, thêi gian në chØ cßn 20 giê.

Khi nghiên cứu ảnh hởng của nhiệt độ và nồng độ muối lên sự điều hoà thẩm

thấu của ấu trùng tôm P.stylirostris, P. Lemaire et al (2002) [35] công bố:

giảm nhiệt độ sẽ làm giảm khả năng điều hoà thẩm thấu ở nồng độ muối thấp

(nhợc trơng) và nồng độ muối cao (u trơng). Phôi cá có nồng độ muối

hơi thấp hơn nớc biển (26o/oo). Vì thế, ở nồng độ muối càng cao khi giảm

nhiệt độ sẽ càng làm kéo dài thời gian nở. Khi nhiệt độ tăng, khả năng điều

hoà thẩm thấu của tế bào cũng tăng kể cả ở các mức nồng độ muối cao.

3.3.2. ảnh hởng đồng thời của 2 nhân tố nhiệt độ và nồng độ muối lên tỉ

lệ nở của phôi cá giò

Nồng độ muối và nhiệt độ có mối quan hệ với nhau trong ảnh hởng đồng thời

đến tỉ lệ nở của cá giò (ở ®é tin cËy 95%). KÕt qu¶ thĨ hiƯn cơ thĨ ở bảng 3.8

và hình 3.11.54Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

ảnh hưởng của nồng độ muối lên tỉ lệ dị hình của ấu trùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×