Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG V: CÂN BĂNG NĂNG LƯỢNG

CHƯƠNG V: CÂN BĂNG NĂNG LƯỢNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khoa Công nghệ TPĐồ án CNCBTPQ3 là nhiệt lượng cần để nâng nhiệt cho băng tải từ 90 lên 160ºC

Q4 là nhiệt lượng tổn thất

5.1.1 Tính Q1

Q1 = G1 * C1 * ΔT1

G1 = 50kg khối lượng dầu shortening dùng để chiên

C1 = 2.422 Kj/kg.K nhiệt dung riêng của shortening

ΔT1 = 160 – 40 = 120ºC

Q1 = 50 * 2422 * 120

= 14532 kJ

5.1.2. Tính Q2

a. Nhiệt lượng cần để tách nước trong lát khoai khi chiên

Q2’’ = Gnước * rnước

= 7.967 * 2254

= 17957.618 kJ

b. Nhiệt lượng cần để nâng tiếp nhiệt độ của snack từ 100 lên 1600C

Q2’’’ = G2’’’ * C2’’’* ΔT2’’’

Trong đó:

G2’’’ = Gsnack – Gdầu thấm

= 89.632 - 34.06

= 55.572 kg

Gsnack là khối lượng bánh sau khi chiên

Gdầu thấm là khối lượng dầu thấm vào khi chiên

C2’’’ là nhiệt dung riêng của snack

C2’’’ = Clát khoai * (1 – Wsnack) + Cnước * Wsnack

= 1.638 * ( 1 – 0.03) + 4.19 * 0.03

= 1.715 kJNhóm 07 – Tổ 0239GVHD: Ts.Trần Thị NhungKhoa Cơng nghệ TPĐồ án CNCBTPΔT2’’’ = 160 – 100 = 600C

Vậy:

Q2’’’ = G2’’’ * C2’’’* ΔT2’’’

= 55.572 * 1.715* 60

= 5718.36 (kJ)

Vậy: Tổng nhiệt lượng để nâng nhiệt của snack từ 100 lên 1600C

Q2 = Q2’’ + Q2’’’ = 17957.618 + 5718.36 = 23675.98 (kJ)

5.1.3. Tính Q3

Nhiệt lượng cần thiết để nâng nhiệt độ của băng tải từ 90 oC lên 160oC xét trong chu

trình chiên là 180s

Q3’= G3 * C3 * ΔT3

G3 tổng khối lượng băng tải khuôn và nắp, (kg/m)

G3 = khối lượng 1m băng tải * chiều dài băng tải khuôn nắp

= 10 * 15

= 150 (kg/ lần)

C3 = 0.46 kJ/kg : nhiệt dung riêng của thép

ΔT3 = 160 – 90 = 700C

Q3’= G3 * C3 * ΔT3

= 150 * 0.46 * 70

= 4830 kJ/lần

Với thời gian chiên 180 giây thì tiệu tốn đốt nóng băng tải khn là 4830 kJ

Với thời gian trên nhiệt lượng cần là

Q3 = (4830 *8*60*60*1000)/150000 = 5152 kj5.1.4. Tính Q4

Lượng nhiệt tổn thất ra ngồi mơi trường là 30% so với tổng lượng nhiệt dùng cho

chiên.Nhóm 07 – Tổ 0240GVHD: Ts.Trần Thị NhungKhoa Công nghệ TPĐồ án CNCBTPLượng nhiệt tổn thất chiên là:

Q4 = 0,3 * (Q1 + Q2 + Q3)

= 0,3 * (14532 + 23675.98 + 5152)

= 43359.98 kJ/1000 gói

Tổng nhiệt lượng cung cấp cho quá trình chiên:

Qchiên = Q1 + Q2 + Q3 + Q4

= 14532 + 23675.98 + 5152 + 43359.98

= 86719.96 (kJ)

5.2. Quá trình làm nguội và tách dầu

 Snack sau khi chiên có nhiệt độ cao được làm nguội xuống nhiệt độ thườngbằng hệ thống quạt

 Băng tải làm nguội có kích thước : dài*rộng= 2.15*0.6Vận tốc 5m/p

 Lượng snack thu được trên 1 giờ: G= 462kg/hChọn hệ số sử dụng băng tải là 0.8

 Năng suất của băng tải: Q= 462/0.8= 577.5 (kg/h)

 Công suất động cơ là 0.75kW

 Lượng nhiệt tỏa ra khi làm nguội snackQtỏa=G*Cvật liệu*Δt

= 462 * 1.5 * (160-25)= 93.555 (kJ/h)

 Tác nhân làm nguội là khơng khí+ Trước khi trao đổi nhiệt: t1=27oC

I1=73.093 (kJ/kg khơng khí)

d1=0.018 (kg ẩm/kg khơng khí khơ)

+ Sau khi trao đổi nhiệt: t2=70oC

I2=117.6 (kJ/kg khơng khí)

d2=d1

t, I, d lần lượt là nhiệt độ, enthalpy và độ chứa ẩm của khơng khíNhóm 07 – Tổ 0241GVHD: Ts.Trần Thị NhungKhoa Cơng nghệ TPĐồ án CNCBTP Lượng khơng khí khơ cần cho q trình trao đổi nhiệtQtỏa=Qthu=L*(I2-I1)

L=93.555/(117.6-73.093)=2102.029 (kg/h)

 Lượng khơng khí cần thiếtG = L+L*d1 = (1+d1)*L = (1+0.018)*2102.029 = 2139.87 (kg/h)

 Lưu lượng thể tích khíV= G/l = 2139.87/1.164 = 1838.37 (m3/h) ~ 2000 m3/h

CHƯƠNG VI: TÍNH TỐN CHI PHÍ

6.1. Tính nhân lực

6.1.1. Cán bộ làm việc hành chính

Phân bố số cán bộ nhân viên làm việc hành chính như sau :

Bảng 6.1: Số cán bộ, nhân viên làm việc hành chính

Vị tríSố lượngGiám đốc1Nhân viên kinh doanh2Kế tốn1Nhân viên nhân sự1Nhân viên nghiên cứu và phát triển sản 2

phẩm

Tổng7

Tổng số cán bộ, nhân viên làm việc hành chính: 7 người6.1.2. Số công nhân

6.1.2.1. Số công nhân lao động trực tiếp

Phân bố công nhân trực tiếp làm việc trong 1 ca :

Bảng 6.2: Số công nhân làm việc trong 1 ca sản xuất.

TTNhóm 07 – Tổ 02Bộ phận42Số cơng nhânGVHD: Ts.Trần Thị NhungKhoa Công nghệ TPĐồ án CNCBTP1Ngâm rửa khoai12Gọt vỏ13Thái lát và rửa khoai lát14Chiên khoai kiểm tra khoai chiên25Chuẩn bị gia vị26Phổi trộn17Vận chuyển đóng thùng sản phẩm38Xử lí nước thải19Nhân viên lái xe110Nhân viên vệ sinh111Nhân viên bảo vệ112Nhân viên kỹ thuật113Kỹ sư điện114Nhân viên KCS2TổngNhóm 07 – Tổ 021943GVHD: Ts.Trần Thị NhungTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG V: CÂN BĂNG NĂNG LƯỢNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×