Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN SẢN XUẤT

CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN SẢN XUẤT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đại học Bách Khoa HNĐồ án tốt nghiệpSNF: Hàm lượng chất khô không mỡ % (SNF = 9% )

W: Hàm lượng nước % ( W = 100 – 13 = 87 % )

d = 1,032 (g/ml)Bảng 3.1: Chỉ tiêu sữa nguyên liệuSữa nguyên

liệuHàm lượng

Hàm lượng

chất khô (%) chất béo (%)SNF(%)Tỷ trọng

(g/ml)1391,0324Sữa tươi nguyên liệu nhập về nhà máy có hàm lượng chất béo là 4 %. Mỗi

ca đem đi sản xuất 1 lượng sữa là 300 000 /3 = 100 000(kg/ca ) .

Để sản xuất ba sản phẩm là:

Sữa tiệt trùng với năng suất là:66 666,67 kg/caSữa chua yoghurt với năng suất là: 33 333,33 kg/ca

Bơ.

3.2 Chỉ tiêu sản phẩm.

Bảng 3.2: Bảng chỉ tiêu sản phẩm

Hàm lượng

đường (%)Hàm lượng chất

khô ( % )Sữa tươi tiệt trùng 3,27,219,5Sữa chua1123,6Sản phẩmHàm lượng chất

béo (%)3Sản phẩmHàm lượng chất

béo (%)Độ ẩm (%)Chất khô không mỡ

(muối) (%)82,5161,5GVHD: PGS. TS Lâm Xuân Thanh37SVTH: Bùi Xuân TrườngĐại học Bách Khoa HNĐồ án tốt nghiệp3.3 Tính sản xuất

3.3.1 Tính sản xuất sữa tiệt trùng UHT có đường

Năng suất sản xuất sữa tiệt trùng là 66 666,67 kg/ca

Bảng 3.3: Công thức phối chế

Thành phầnHàm lượng (%)Sữa tươi92,7Đường7,2Chất ổn định0,1Hàm lượng chất béo trong sữa thành phẩm là 3,2 %. Để đảm bảo hàm

lượng này thì sữa tươi (trước khi phối trộn thêm đường và chất ổn định) phải có

hàm lượng chất béo là:

3.2 �100

 3, 45%

92, 7Với 66 666,67 kg/ca sữa tươi được đem đi li tâm tách béo.Sữa tươi nguyên liệu (4%)X (3,45%)Y (40 %)Trong đó:

- X là lượng sữa tươi sau khi ly tâm tách cream (kg/ca)

- Y là lượng cream sau khi ly tâm (kg/ca)

Ta có:4

Y

3,4566 666,67

GVHD: PGS. TS Lâm Xuân ThanhX

40

38SVTH: Bùi Xuân TrườngĐại học Bách Khoa HNĐồ án tốt nghiệp40  3, 45 40  4X → X = 65 663,48 (kg/ca)

 66666, 67Mặt khác: X + Y = 66 666,67 (kg/ca)

Y = 66 666,67 – 65 663,48 = 1 003,19 (kg/ca)

Lượng sữa tươi để sản xuất sữa tiệt trùng trong 1 ca là 65 663,48 kg/ca với

hàm lượng chất béo là 3,45 %. Sau khi phối trộn đường, chất ổn định thì hàm

lượng chất béo sẽ đạt 3,2 %.

Lượng sữa tươi sau khi phối trộn có hàm lượng 92,7 %. Vậy lượng sữa tươi

tiệt trùng thu được sau khi phối trộn là:

65663, 48 �10092, 7

70 834,39 (kg/ca).Lượng nguyên liệu cho 1 ca sản xuất là:

Lượng đường bổ sung vào là:

70834,39 �7, 2100

5 100,07 (kg/ca)Lượng chất ổn định bổ sung vào là:

70834,39 �0,1

100

= 70,83 (kg/ca)Do tất cả các nguyên liệu đều có độ ẩm nên ta phải tính lượng nguyên liệu

theo độ ẩm để độ khô được đảm bảo. Mặt khác độ ẩm của đường và chất ổn định

lần lượt là 0,05 % và 1 % từ đó suy ra:

Lượng đường cần là:

5100, 07 �100

99,95= 5 102,62 (kg/ca)Lượng chất ổn định cần là:

70,83 �100

99= 71,54 (kg/ca)GVHD: PGS. TS Lâm Xuân Thanh39SVTH: Bùi Xuân TrườngĐại học Bách Khoa HNĐồ án tốt nghiệpBảng 3.4: Bảng phân phối nguyên liệu trong sản xuất sữa tiệt trùng UHTNguyên liệuLượng sử dụng

(Kg/ca)Lượng sử dụng

(kg/ngày)Lượng sử dụng

(kg/năm)Sữa tươi65 663,48131 326,9639 398 088Đường5 102,6215 307,864 592 358Chất ổn định71,54214,6264 386Giả sử hao phí trong tất cả các cơng đoạn là 1%. Do đặc thù sản xuất sữa là

vơ trùng do đó việc vận chuyển cũng như sản xuất thường là khép kín. Do đó hao

phí là rất ít. Lượng sữa thu được thực tế là:

70 834,39 �99

100

= 70 126,05 (kg/ca).Lượng sữa tươi tiệt trùng thu được trong 1 ngày sản xuất là:

70 126,05 x 3 = 210 378,15 (kg/ngày )

Lượng sữa tươi tiệt trùng thu được trong 1 năm sản xuất là:

210 378,15 x 300 = 63 113 445 (kg/năm )

Tính toán phụ liệu:

Tỷ trọng của sữa tươi tiệt trùng là:

Áp dụng cơng thức tính tỷ trọng

Ta có: F = 3,2 %

SNF = 19,5 – 3,2 = 16,3 %

W = 100 – 19,4 = 80,5 %

 d = 1,063 (g/ml)

Thể tích sữa tươi tiệt trùng thu được trong 1 ca là:

70126, 05 �1000

1, 063= 65 969 943,56 ml/caRót vào hộp 180 ml.

Vậy số hộp cần sử dụng là:

GVHD: PGS. TS Lâm Xuân Thanh40SVTH: Bùi Xuân TrườngĐại học Bách Khoa HN65969943,56

180Đồ án tốt nghiệp= 366 500 (hộp/ca)Số hộp sử dụng trong 1 ngày là:

366 500 x 3 = 1 099 500 (hộp/ngày )

Số hộp sử dụng trong 1 năm là:

1 099 500 x 300 = 329 850 000 (hộp/năm )

Đóng thùng 48 hộp /thùng.

Số thùng carton sử dụng trong 1 ca:

366 500 / 48 = 7 636 (thùng/ca)

Số thùng sử dụng trong 1 ngày là:

7 636 x 3 = 22 908 (thùng/ngày )

Số thùng sử dụng trong 1 năm là:

22 908 x 300 = 6 872 400 (thùng/năm )

3.3.2 Tính sản xuất sữa chua ăn

Năng suất sản xuất là: 33 333,33 kg/ca

Bảng 3.5: Công thức phối chế

Thành phầnHàm lượng (%)Sữa tươi88,4Đường11Men vi sinh0,0003Chất ổn định0,6Hàm lượng chất béo trong sữa thành phẩm là 3 %. Để đảm bảo hàm lượng

này thì sữa tươi ( trước khi phối trộn thêm đường và chất ổn định) phải có hàm

lượng chất béo là:

3, 0 �100

 3,39

88, 4GVHD: PGS. TS Lâm Xuân Thanh41SVTH: Bùi Xuân TrườngĐại học Bách Khoa HNĐồ án tốt nghiệpVới 33 333,33 kg/ca sữa tươi được đem đi li tâm tách béo.Sữa tươi nguyên liệu (4%)X ( 3,39 % )Y ( 40 % )Trong đó

X là lượng sữa tươi sau khi ly tâm tách cream (kg/ca)

Y là lượng cream sau khi ly tâm (kg/ca)

Ta có :

4

YX3,3940

33 333,3340  3,39 40  433333,33

XX = 32 777,93 (kg/ca)Mặt khác: X + Y = 33 333,33 Y = 33 333,33 – 32 777,93 = 555,4 (kg/ca)

Tính sản xuất:

Với 32 777,93 kg/ca sữa tươi nguyên liệu đem đi sản xuất có hàm lượng

chất béo là 3,39 % . Sau khi phối trộn đường, chất ổn định thì hàm lượng chất

béo trong sữa là 3%. Đó cũng chính là hàm lượng chất béo trong sản phẩm sữa

chua .

Lượng sữa chua thu được trong 1 ca sản xuất là:

32777,93 �10088, 4

37 079,11 (kg/ca)Tính lượng nguyên liệu cho 1 ca sản xuất là:

GVHD: PGS. TS Lâm Xuân Thanh42SVTH: Bùi Xuân TrườngĐại học Bách Khoa HNĐồ án tốt nghiệpLượng đường bổ sung vào là:

37079,11�11100

4 078,7 (kg/ca)Lượng chất ổn định bổ sung là:

37079,11�0, 6100

222,47 (kg/ca)Lượng men bổ sung là

37079,11�0, 0003100

0,11 (kg/ca)Do tất cả các nguyên liệu đều có độ ẩm nên ta phải tính lượng ngun liệu

theo độ ẩm để độ khơ được đảm bảo. Mặt khác độ ẩm của đường và chất ổn định

lần lượt là 0,05 % và 1 % từ đó suy ra:

Lượng đường cần là:

4078, 7 �10099,95

4 080,74 (kg/ca)Lượng chất ổn định cần là:

222, 47 �10099

224,72 (kg/ca)Bảng 3.6: Bảng phân phối nguyên liệu trong sản xuất sữa chua yoghurt

Nguyên liệuLượng sử dụng

(Kg/ca)Lượng sử dụng

(kg/ngày)Lượng sử dụng

(kg/năm)Sữa tươi32 777,9398 333,7929 500 137Đường4 080,7412 242,223 672 666Chất ổn định224,72674,16202 248Men0,110,3399Giả sử hao phí trong tất cả các cơng đoạn là 2,5%. Do đặc thù sản xuất sữa

là vô trùng do đó việc vận chuyển cũng như sản xuất thường là khép kín và sữa

chua ăn là dạng đặc. Lượng sữa thu được thực tế là:GVHD: PGS. TS Lâm Xuân Thanh43SVTH: Bùi Xuân TrườngĐại học Bách Khoa HNĐồ án tốt nghiệp37079,11�97,5100

36 152,13 (kg/ca)Lượng sữa chua thu được trong 1 ngày là:

36 152,13 × 3 = 108 456,39 (kg/ngày)

Lượng sữa chua thu được trong 1 năm là:

108 456,39 × 300 = 32 536 917 (kg/năm)

Tính tốn phụ liệu:

Tỷ trọng của sữa chua là:Ta có: F = 3 %

SNF = 23,6 – 3 = 20,6 %

W = 100 – 23,6 = 76,4 %

 d = 1,082 (g/ml)

Thể tích sữa chua trong 1 ca sản xuất là:

36152,13 �10001, 082

33 412 319,78 (ml/ca)Sữa chua được rót vào mỗi hộp là 110 ml sữa.

Vậy số hộp sử dụng trong 1 ca là:

33412319, 78110

303 749 (hộp/ca)Số hộp sử dụng trong 1 ngày là:

303 749 x 3 = 911 247 (hộp/ngày)

Số hộp sử dụng trong 1 năm là:

911 247 x 300 = 273 374 100 (hộp/năm )

Đóng thùng 48 hộp /thùng.

Số thùng carton sử dụng trong 1 ca:

303 749 / 48 = 6 329 (thùng/ca)

Số thùng sử dụng trong 1 ngày là:

GVHD: PGS. TS Lâm Xuân Thanh44SVTH: Bùi Xuân TrườngĐại học Bách Khoa HNĐồ án tốt nghiệp6 329 x 3 = 18 987 (thùng/ngày )

Số thùng sử dụng trong 1 năm là:

18 987 x 300 = 5 696 100 (thùng/năm )

3.3.3 Tính sản xuất bơ

Lượng cream dùng để sản xuất bơ chính là lượng cream thu được từ quá

trình ly tâm tách béo sữa tươi nguyên liệu dùng cho sản xuất sữa tươi tiệt trùng

UHT có đường và sữa chua yoghurt có đường. Do đó lượng cream dùng để sản

xuất bơ là:

(1 003,19 + 555,4) × 3 = 4 675,77 (kg /ngày).

Bảng 3.7: Công thức phối chế

Thành phầnHàm lượng (%)Bơ bán thành phẩm98,5Muối1,5Hàm lượng chất béo trong bơ thành phẩm là 82,5 %. Để đảm bảo hàm

lượng này thì bơ bán thành phẩm ( trước khi phối trộn thêm muối) phải có hàm

lượng chất béo là:

82,5 �10098,5

83.75%Với 4 675,77 (kg /ngày) cream đem đi sản xuất bơ:

Cream (40%)N ( 0,5 % )M ( 83,75 % )Trong đó:

N là lượng butter milk tách ra trong quá trình tạo hạt bơ (kg /ngày).

M là lượng bơ bán thành phẩm thu được (kg /ngày).GVHD: PGS. TS Lâm Xuân Thanh45SVTH: Bùi Xuân TrườngĐại học Bách Khoa HNĐồ án tốt nghiệpTa có :40

MN0,583,75

4 675,7783, 75  0,5 83, 75  404675, 77

N

N = 2 457,24 (kg /ngày)Mặt khác: M + N = 4 675,77 M = 4 675,77 – 2 457,24 = 2 218,53 (kg /ngày)

Tính sản xuất:

Với 2 218,53 (kg /ngày) lượng bơ bán thành phẩm có hàm lượng chất béo

là 83,75 % . Sau khi phối trộn muối thì hàm lượng chất béo trong bơ thành phẩm

là 82,5 % . Đó cũng chính là hàm lượng chất béo trong sản phẩm bơ.

Lượng bơ thành phẩm thu được trong 1 ngày sản xuất là:

2218,53 �10098,5

2 252,31 (kg /ngày)Tính lượng nguyên liệu cho 1 ngày sản xuất là:

Lượng muối bổ sung vào là:

2252,31�1,5

 33, 78

100

(kg /ngày)Do tất cả các nguyên liệu đều có độ ẩm nên ta phải tính lượng nguyên liệu

theo độ ẩm để độ khô được đảm bảo. Mặt khác độ ẩm của muối là 0,05 % suy ra:

Lượng muối cần là:

33, 78 �100

 33,8

99,95

(kg /ngày)GVHD: PGS. TS Lâm Xuân Thanh46SVTH: Bùi Xuân TrườngĐại học Bách Khoa HNĐồ án tốt nghiệpBảng 3.8: Bảng phân phối nguyên liệu trong sản xuất bơ.

Nguyên liệu

Cream 40% chất béoLượng sử dụng

4 675,77Lượng sử dụng

1 402 731Muối33,810 140Giả sử hao phí trong tất cả các cơng đoạn là 2%. Lượng bơ thu được thực tế là:

2252,31�98

 2207, 26

100

(kg /ngày)Lượng bơ thu được trong 1 năm là:

2 207,26 × 300 = 662 178 (kg /năm)

Tính tốn phụ liệu:

Bơ thường được tạo hình dạng khối chữ nhật với khối lượng 250g trong

hộp plastic.

Vậy số hộp sử dụng trong 1 ngày là:

2207, 26 �1000

 8830

250

(hộp /ngày)Số hộp sử dụng trong 1 năm là:

8 830 x 300 = 2 649 000 (hộp /năm )

Đóng thùng 48 hộp /thùng.

Số thùng carton sử dụng trong 1 ngày:

8 830 / 48 = 184 (thùng /ngày)

Số thùng sử dụng trong 1 năm là:

184 x 300 = 55 200 (thùng/năm)GVHD: PGS. TS Lâm Xuân Thanh47SVTH: Bùi Xuân TrườngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 : TÍNH TOÁN SẢN XUẤT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×