Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

năm vẫn duy trì được diện tích hiện có nhưng đang giảm dần diện tích cây lúa, tăng

diện tích một số cây hàng năm có giá trị cao như ngơ, đậu xanh, đậu nành…

Chăn nuôi ở xã trước đây chỉ mang tính phong trào, ni cho vui nhà vui cửa,

chỉ có những năm gần đây chăn ni mới được chú trọng thật sự. Tuy nhiên chăn

ni vẫn còn nhỏ lẻ và manh mún cộng với dịch bệnh xảy ra thường xun nên đã

khơng kích thích đươc người dân tham gia vào nghề chăn ni. Trong cơ cấu ngành

chăn ni thì đàn gia súc chiếm tỷ trọng lớn nhất, ngược lại so với đàn gia cầm thì

những năm gần đây tỷ trọng đàn gia súc có xu hướng phát triển. Đứng đầu là đàn dê

với tốc độ phát triển bình quân 3 năm là 118,32%, tiếp sau đó là đàn heo với

108,01% và đàn trâu bò với 103,51%. Trong đó số lượng đàn heo là nhiều nhất,

năm 2013 đàn heo có số lượng là 1200 con và năm 2015 là 1400 con. Số lượng heo

ở xã nhiều hơn cả là có nhiều lý do, một phần do và thói quen sản xuất, do điều kiện

địa bàn thuận lợi cho việc chăn ni gia súc nói chung và heo nói riêng, một phần

do nhu cầu thị trường, phần nữa là do nông dân ở xã đang dần thực hiện việc thay

đổi cơ cấu vật nuôi theo xu hướng chuyên dịch trong ngành chăn ni là tăng tỷ

trọng của nhóm vật ni lấy thịt, giảm tỷ trọng của nhóm vật ni lấy sức kéo. Điều

này cho thấy việc chăn nuôi gia súc đang đi đúng hướng và cần phát huy để đẩy giá

trị sản xuất lên cao, chăn nuôi gia cầm cần xem lại các vấn đề về khoa học kỹ thuật,

giống mới và thức ăn để đem lại hiệu quả cao hơn.

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2013 là 59345.2 triệu đồng, chiếm tỷ

trọng 95.24% và ngành chăn nuôi là 296.3 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 4.76%. Đến

năm 2015, giá trị sản xuất ngành trồng trọt là 63980.8 triệu đồng, chiếm tỷ trọng

95.19% và ngành chăn nuôi là 3235.9 triệu đồng, tỷ trọng chiếm 4.81%. Như vậy tỷ

trọng ngành chăn nuôi tăng 0.05% trong giai đoạn 2013 – 2015, tuy nhiên tốc độ

tăng trưởng diễn ra rất chậm.

Cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp ở xã EaKao chịu ảnh hưởng của nhiều nhân

tố. Nhóm nhân tố điều kiện tự nhiên bao gồm đất đai, khí hậu và tài ngun nước.

Nhóm nhân tố kinh tế xã hội gồm có chính sách, dân cư và lao động, cơ sơ hạ tầng,

thì trường và khoa học kỹ thuật. Các nhóm nhân tố này có quan hệ mật thiết với

nhau. Tuy nhiên trong các nhân tố trên thì nhân tố chính sách, khí hậu và khoa học

kỹ thuật là quan trọng nhất, các nhân tố này có ảnh hưởng cơ bản đến q trình xây

dựng cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại xã EaKao.

40Để thúc đẩy việc xây dựng cơ cấu sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn

xã EaKao cần thực hiện các giải pháp cần thiết để tháo gỡ các khó khăn và đẩy

nhanh tốc độ chuyển dịch, nhất là các giải pháp về hồn thiện chính sách, tạo cơ chế

hỗ trợ cho người nông dân, dựa vào điều kiện tự nhiên chọn lọc các cây con phù

hợp và áp dụng khoa học kỹ thuật hợp lý, áp dụng các mơ hình sản xuất nơng

nghiệp có hiệu quả kinh tế cao phù hợp với điều kiện của địa phương. Chuyển đổi

cơ cấu kinh tế trong sản xuất nông nghiệp nhằm xây dựng một ngành nơng nghiệp

có cơ cấu kinh tế hợp lý, qua đó phát huy mọi tiềm năng sản xuất, giải quyết việc

làm nâng cao thu nhập và cải thiện mức sống cho người nông dân. Mặt khác xây

dựng cơ cấu nông nghiệp hiệu quả nhằm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dung của thị

trường về các mặt hàng nơng sản, góp phần tích cực phát triển kinh tế, cải thiện đời

sống nhân dân và ổn định chính trị xã hội.

5.2. Kiến nghị

Ðể thực hiện được các giải pháp giúp nông dân phát triển bền vững, tận dùng

tối đa mọi nguồn vốn sẵn có đảm bảo nhu cầu tại chỗ cho nhân dân xã thì nhà nước

cần phải có các biện pháp đồng bộ để định hướng phát triển kinh tế nhà nước. Trên

cơ sở đánh giá và phân tích nguồn tài nguyên của xã và thưc trạng phát triển kinh

tế nhà nước của xã em có một số kiến nghị như sau:

5.2.1 Đối với chính phủ

Cần xây dựng cơ chế chính sách đặc thù về thu hút đầu tư để tạo điều kiện cho

xã có những đột phá phát triển; tổ chức kiểm kê thực trạng hạ tầng nơng thơn, đánh

giá tình hình sử dụng đất, sản xuất, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ

và dân di cư tự do, kiến nghị những vấn đề cần tháo gỡ; đánh giá công tác đào tạo,

chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cấp xã, bn làng, đề xuất các giải pháp quy hoạch, đào

tạo, sử dụng cán bộ cơ sở, cán bộ người dân tộc thiểu số; công tác phát triển Đảng

và xây dựng cơ sở Đảng; các giải pháp giữ vững ổn định chính trị, xã hội.

Kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo

Tây Nguyên nói chung và xã EaKao nói riêng, nâng cao năng lực hoạt động của cơ

quan này nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nắm vững tình hình thực tiễn,

đơn đốc, kiểm tra, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp, góp phần thực hiện tốt

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác dân

tộc, tôn giáo, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.

41Tổ chức nghiên cứu một cách cơ bản, tồn diện trên địa bàn nhằm tìm ra

những giải pháp phát triển theo hướng toàn diện, bền vững. Để làm được việc này,

đòi hỏi phải có những chương trình nghiên cứu nghiêm túc, khách quan, khoa học

và toàn diện, để làm cơ sở cho những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

đối với xã trong tương lai.

Nghiên cứu, ban hành một số cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù để tăng cường

thu hút đầu tư vào xã, nhất là các lĩnh vực có nhiều tiềm năng. Cần có nhận thức

đầy đủ và có giải pháp phù hợp trong việc hỗ trợ sản xuất và đời sống cho các hộ

dân tộc thiểu số nghèo. Thực hiện các giải pháp có hiệu quả để giải quyết việc làm,

nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các hộ nghèo.

5.2.2. Đối với chính quyền địa phương

Nghiên cứu, ban hành một số cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù để tăng cường

thu hút đầu tư vào xã, nhất là các lĩnh vực có nhiều tiềm năng. Cần có nhận thức

đầy đủ và có giải pháp phù hợp trong việc hỗ trợ sản xuất và đời sống cho các hộ

dân tộc thiểu số nghèo. Thực hiện các giải pháp có hiệu quả để giải quyết việc làm,

nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các hộ nghèo.

Nghiên cứu tăng ngân sách cho xã để giải quyết một số vấn đề xã hội cấp

bách: hồn thành dứt điểm chương trình định canh định cư cho nhân dân; hỗ trợ

trực tiếp hộ nghèo đặc biệt khó khăn; cho vay tín dụng xóa đói nghèo, giải quyết

việc làm, đào tạo nghề cho thanh niên. Có đề án đào tạo bắt buộc về chuyển giao kỹ

thuật cho người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, gắn với chính sách hỗ trợ trực tiếp

của Nhà nước để sớm tự giải quyết việc làm, cải thiện đời sống của bản thân và gia

đình, giúp thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Cần có chính sách hỗ trợ, ưu tiên đăch biệt về vốn, giống cây trồng vật nuôi,

khoa học kỹ thuật cho người dân. Hỗ trợ thoả đáng nông dân khi chuyển giao đất.

Xác định phương hướng phát triển các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với lợi thế

đất đai, khí hậu của tỉnh và có khả năng tiêu thụ.

Có chính sách phù hợp để nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực của xã,

chú trọng nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn

hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.

Chính sách vốn: Đây là vấn đề bức xúc hiện nay của nông dân do thiếu vốn

nghiêm trọng trong sản xuất. Do vậy cần phải đáp ứng nguồn vốn để nơng dân có42thể vay và đầu tư vào sản xuất, đặc biệt là những hộ nghèo. Cần phát huy hơn nữa

chính sách cho vay vốn đến từng hộ nơng dân dưới nhiều hình thức khác nhau với

lãi xuất ưu đãi. Cần phải đơn giản hóa các hình thức vay vốn.

Cần phải cử cán bộ khun nơng đi sát với thực tế, tư vấn trực tiếp cho người

dân toàn địa bàn.43TÀI LIỆU THAM KHẢO

BỔ SUNG NGÀY TRUY CẬP CỦA CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO TRÊN

MẠNG

1. Kinh tế nông nghiệp Tây Nguyên

https://kinhtetrunguong.vn/nong-nghiep-nong-dan-nongthon/-/view_content/content/153572/kinh-te-nong-nghiep-tay-nguyen-chuyenbien-manh

2. Tổng quan xã EaKao

http://thongtinkhcndaklak.vn/eakao/Trangch%E1%BB%A7/T%E1%BB

%95ngquan/tabid/1138/language/vi-VN/Default.aspx

3. Nông nghiệp Việt Nam thực trạng và giải pháp

http://vukehoach.mard.gov.vn/Default.aspx?id=1426

4. Kinh tế Việt Nam 5 năm nhìn lại

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/kinh-te-viet-nam-5-nam-nhin-lai20160215092354042.chn

5. Nơng nghiệp Đắk Lắk, một năm vượt bão

http://www.tintaynguyen.com/dak-lak-nong-nghiep-mot-nam-vuot-bao/118957/

6. Hệ thống chỉ tiêu trong Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản

https://gso.gov.vn/danhmuc/HTCT_tinh.aspx?ma_nhom=T080108

7. Nông nghiệp Việt Nam trong hội nhập quốc tế: Nắm cơ hội, phá thách thức

http://www.tgvn.com.vn/Item/VN/KinhTe/2014/4/08F76045A378DF01/

8. Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng – an

ninh năm 2012 - 2014 của Uỷ ban nhân dân xã EaKao.KẾ HOẠCH THỰC HIỆN44Thời gian thực hiện

Cơng việcTuần1.

2.

3.

4.

Hồn chỉnh……., ngày…, tháng …., năm 20…

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNSINH VIÊN THỰC HIỆN

(Kí và ghi rõ họ tên)XÁC NHẬN CỦA BỘ MÔN45Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×