Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhHay Báo cáo thu nhập: là báo cáo tổng kết doanh thu và chi phí của cơng ty trong

một kỳ kế tốn.

Trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong một khoản thời gian.

Hai cơng ty có hoạt động tương tự nhưng cấu trúc tài chính, tình hình về thuế,

tài sản khơng hoạt động khác nhau thì báo cáo thu nhập khác nhau.Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhBáo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Allied FoodĐVT: triệu đô

Khoản mục20052004$3.000$2.8502.616,22.497383,835310090283,82638860EBT195,8203Thuế TNDN78,381,2$117,5$121,857,553Lợi nhuận giữ lại tăng thêm6068,8Giá mỗi cổ phần$23$26Doanh thu thuần

Chi phí hoạt động

(chưa gồm khấu hao)

EBITDA

Khấu hao

EBIT

Lãi vayLãi ròng

Cổ tứcBáo cáo kết quả kinh doanh•Doanh thu

–Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ

–Doanh thu từ hoạt động tài chính

–Doanh thu khác•Trừ Chi phí

–Chi phí sản phẩm(COGS): liên quan đến sản phẩm tiêu thụ

–Chi phí thời kỳ•Lợi nhuậnBáo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cho thấy tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm của cơng ty.

Cụ thể là tình hình thu chi tiền mặt trong các hoạt động sau trong 1 năm hoạt

động :– Hoạt động sản xuất kinh doanh

– Hoạt động đầu tư

– Hoạt động tài chínhBáo cáo lưu chuyển tiền tệĐVT: triệu đơBáo cáo lưu chuyển tiền tệ Allied FoodKhoản mục

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Thu nhập thuần chưa trả cổ tứcKhấu hao tài sản hữu hình100

30Tăng khoản phải trả10

 Tăng khoản phải thu

Tăng hàng tồn khoDòng tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Hoạt động đầu tư

Tiền dùng để mua tài sản cố định

3. Hoạt động tài trợ

Tăng các giấy nợ trả lãi

$117,5Tăng khoản phải trả nhà cung cấpTrừ

  Cộng2005Tăng trái phiếu

Chi trả cổ tứcDòng tiền thuần từ hoạt động tài trợ(60)

(200)

(2,5)

 

(230)

 

50

170

(57,5)

162,5Giảm tài khoản tiền mặt và tương đương tiền(70)Tiền và tương đương tiền đầu kỳ$804. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ$10Bảng cân đối kế tốnBảng báo cáo về tình hình tài chính của cơng ty tại một thời điểm cụ thể.

Cột bên trái thể hiện các tài sản của công ty.

Cột bên phải thể hiện các nghĩa vụ nợ và vốn chủ sở hữu của công ty, hay các

nghĩa vụ đối với tài sản.Bảng cân đối kế toán

cuối năm

SốSốcuối

nămĐVT: triệu đơBảng cân đối kế tốn Allied FoodKhoản mục20052004  1080Khoản phải thu của KH375315Hàng tồn kho615415Tổng tài sản lưu động1.000810Giá trị nhà xưởng và thiết bị thuần1.000870Tổng tài sản2.0001.680  6030Vay nợ ngắn hạn11060Khoản phải trả khác140130Tổng nợ ngắn hạn310220Trái phiếu dài hạn7505801.060800Cổ phiếu thường130130Lợi nhuận giữ lại810750Tổng vốn chủ sở hữu940880Tài sản

Tiền và tương đương tiềnNguồn vốn

Khoản phải trả nhà cung cấpTổng nợĐẳng thức kế tốn•Tài sản = Nợ + Vốn chủ sở hữu (VCSH)

•VCSH gồm:

–Vốn cổ phiếu thường

–Thặng dư vốn

–Lợi nhuận giữ lạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các báo cáo tài chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×