Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mối quan hệ giữa tái đầu tư và tăng trưởng cổ tức

Mối quan hệ giữa tái đầu tư và tăng trưởng cổ tức

Tải bản đầy đủ - 0trang

5. Mối quan hệ giữa tái đầu tư và tăng trưởng cổ tức

Giá cổ phiếu:

$75 = $41,67 + $33,33

Giữ lại 40%

lợi nhuậnPVGO: hiện giá

Chia cổ

tức hếtđầu tư tương lai5. Mối quan hệ giữa tái đầu tư và tăng trưởng cổ tức

Tốc độ tăng trưởng cổ tức năm sau:g = ROE x bROE: lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm trước

b: tỷ lệ lợi nhuận giữ lại năm trước

Điều kiện: ROE khơng đổi giữa 2 nămVận dụngCổ tức của cổ phiếu C năm nay được chia với tỷ lệ 50% và 50% lợi nhuận giữ lại

được sử dụng cho tái đầu tư. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 20%.Tốc độ tăng trưởng cổ tức của C năm sau sẽ là bao nhiêu nếu ROE năm sau dự

kiến không đổi?10%6. Định giá cổ phiếu ưu đãi

Phương trình định giá:Dp: cổ tức ưu đãi hàng năm

kp: tỷ lệ lợi nhuận nhà đầu tư đòi hỏi hay lãi suất thị trườngVận dụngCơng ty ABC phát hành cổ phiếu ưu đãi mệnh giá 100.000 đồng, trả cổ tức 9% và

nhà đầu tư muốn lãi suất đầu tư là 14%. Hãy định giá cổ phiếu trên.64.286 đồngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mối quan hệ giữa tái đầu tư và tăng trưởng cổ tức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×