Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giải thích đại lượng

Giải thích đại lượng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vận dụng1.Định giá trái phiếu Allied Foods biết trái phiếu trả lãi coupon 1 năm 1 lần trong

suốt 15 năm, lãi suất coupon là 10%, mệnh giá $ 1000, lãi suất thị trường trái

phiếu là 10%.

Nếu lãi suất thị trường là 5%?Vận dụng

2. Một trái phiếu sẽ đáo hạn trong 8 năm nữa, mệnh giá trái phiếu là $1.000, lãi

coupon hàng năm là $70, lãi suất trên thị trường đang ở mức 9%. Giá trái phiếu

bằng bao nhiêu?$889,3Vận dụng

3. Một trái phiếu sẽ đáo hạn trong 12 năm nữa, mệnh giá trái phiếu là $1.000, lãi

suất trái phiếu hàng năm là 10%, và lãi suất trên thị trường đang ở mức 8%. Giá trái

phiếu bằng bao nhiêu?$1.150,72Vận dụng

4. Định giá trái phiếu Allied Foods biết trái phiếu trả lãi coupon 1 năm 2 lần trong

suốt 15 năm, lãi suất coupon là 10%, mệnh giá $ 1000, lãi suất thị trường trái phiếu

là 5%.$1.523,26Vận dụng

5. Trái phiếu cơng ty Harwell có thời hạn 20 năm, mệnh giá $1.000, lãi suất trái

phiếu 8% được thanh toán định kỳ 6 tháng. Lãi suất thị trường hiện tại là 7%. Giá

trái phiếu là bao nhiêu?$1.106,783. Định giá cổ phiếu thườngMơ hình DCF:– Tổng qt:– Giữ 1 số năm rồi bán3. Giải thích đại lượng

V: giá trị hiện tại của cổ phiếu

Dt: cổ tức nhận được năm t (t = 0,1,2,…n)

ke: tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư đòi hỏi hay lãi suất thị trường

Pn: giá dự kiến bán ở cuối năm nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải thích đại lượng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×