Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nội dung Mô hình CAPM

Nội dung Mô hình CAPM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ví dụ

Tình trạng Nền kinh tế

1

2

3

4Tỷ suất sinh

lợi thị trường

Tăng trưởng

15%

Tăng trưởng

15%

Suy thối

-5%

Suy thối

-5%Tình trạng nền

kinh tế

Tăng trưởng

Suy thốiTỷ suất sinh lợi

thị trường

15%

-5%Tỷ suất sinh lợi

của cổ phiếu C

25%

15%

-5%

-15%Tỷ suất sinh lợi

của cổ phiếu C

?

?Ví dụ

• Hệ

  số cổ phiếu C = (20-(-10))/(15-(-5)) = 1,5

• Tỷ suất sinh lợi của cổ phiếu C biến động gấp

1,5 lần tỷ suất sinh lợi thị trường trong cả điều

kiện nền kinh tế tốt hay xấu.

• Tỷ suất sinh lợi đồng nghĩa với rủi ro.

• Nhà đầu tư xem cổ phiếu C đóng góp thêm

làm gia tăng rủi ro của danh mục được đa

dạng hố so với thị trường.3. Mơ hình CAPM

• Phương

trình (1):

 

-)

• Hay: - )

Phần bù rủi ro chứng khoán = Beta x Phần bù rủi ro thị trường.• Trong đó,

– : tỷ suất sinh lợi mong đợi của chứng khoán j

– tỷ suất sinh lợi phi rủi ro

– : tỷ suất sinh lợi mong đợi của thị trường

– hệ số beta của chứng khốn j3. Mơ hình CAPM

Đường thị trường chứng

khốn (phương trình 1)Khoản gia tăng bù đắp

rủi roTỷ suất sinh lợi

phi rủi ro3. Mơ hình CAPM

Cổ phiếuBetaA

B

C

D

E0,5

0,7

1

1,2

-0,5Tỷ trọng trong danh

mục đầu tư

20%

25%

10%

30%

15%a. Tìm Beta của danh mục.

b.Tìm tỷ suất sinh lợi mong đợi của danh mục

đầu tư.4. Lý thuyết thị trường vốn

• Được xây dựng trên lý thuyết danh mục của Markowitz

• Gồm các giả định:

– Nhà đầu tư mong muốn tối đa hoá tỷ suất sinh lợi từ việc đầu tư với một mức

độ rủi ro cho phép.

– Nhà đầu tư luôn từ chối rủi ro.

– Tất cả nhà đầu tư là các nhà đầu tư hiệu quả, họ mong muốn nắm giữ danh

mục nằm trên đường biên hiệu quả.

– Các nhà đầu tư có thể đi vay và cho vay ở lãi suất phi rủi ro.

– Tất cả các nhà đầu tư đều có các mong đợi thuần nhất.

– Tất cả các nhà đầu tư có 1 phạm vi thời gian trong một kỳ như nhau.

– Tất cả nhà đầu tư có thể phân chia tuỳ ý.

– Khơng có thuế và chi phí giao dịch liên quan tới việc mua bán tài sản.

– Khơng có lạm phát hoặc lạm phát được phản ánh một cách đầy đủ.

– Các thị trường vốn ở trạng thái cân bằng.4. Lý thuyết thị trường vốn

• Ý tưởng về một tài sản phi rủi ro.

• Tài sản phi rủi ro là tài sản có tỷ suất sinh lợi chắc chắn

nên độ lệch chuẩn tỷ suất sinh lợi mong đợi của tài

sản này bằng khơng.

• Hiệp phương sai của tài sản phi rủi ro với bất kỳ tài sản

rủi ro hay danh mục tài sản nào sẽ ln bằng khơng,

hay khơng có mối tương quan về tỷ suất sinh lợi.

• Khi đưa tài sản phi rủi ro vào danh mục đầu tư hiệu

quả thì?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nội dung Mô hình CAPM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×