Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các CP sử dụng vốn thành phần

Các CP sử dụng vốn thành phần

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1. Chi phí vốn vay dài hạn

• Cơng ty đi vay nợ dài hạn mới:

– Công ty ABC không vay nợ, thuế suất thuế TNDN

là 50%.

– Sau đó cơng ty vay 100 triệu đồng với lãi suất 6%.

– Chi phí sử dụng nợ vay là?3.1. Chi phí vốn vay dài hạn

• Cơng ty phát hành trái phiếu mới: kd

– Cơng ty MN huy động vốn bằng việc phát hành

trái phiếu A với mệnh giá là 100.000 đồng và bán

theo mệnh giá, lãi suất gốc khi phát hành là 12%,

thời hạn của trái phiếu là 3 năm. Chi phí phát

hành là 10.000 đồng.

– Vậy chi phí vốn của trái phiếu là bao nhiêu? Cơng

ty có mức thuế suất TNDN là 35%.3.2. Chi phí cổ phần ưu đãi mới

•  3.2. Chi phí cổ phần ưu đãi mới

Một công ty phát hành cổ phần ưu đãi với

giá bán mệnh giá là 100.000 đồng và cổ tức

phải trả hàng năm là 6.000 đồng, chi phí

phát hành là 5.000 đồng một cổ phiếu. Chi

phí vốn cổ phần ưu đãi là bao nhiêu?3.3. Chi phí vốn cổ phần thường

Là Tỷ suất lợi nhuận tối thiểu phải thu được trên

các đầu tư được tài trợ bởi vốn của cổ đông

thường để giữ không thay đổi trị giá của vốn

hiện hữu thuộc cổ đơng thường.

Vốn tự cóLợi nhuận

giữ lại.Cổ phần

thường mới

phát hành3.3. Chi phí vốn cổ phần thường

• Cơng thức chung chi phí vốn cổ phần thường

đang lưu hành:

• Chi phí lợi nhuận giữ lại:• Chi phí vốn cổ phần thường mớiChi phí sử dụng vốn cổ phần

thường

•  3.3. Chi phí vốn cổ phần thường

• Cơng ty ABT trả cổ tức năm vừa qua là 20 ngàn

đồng. Giá bán 1 cổ phiếu là 240 ngàn đồng. Tỷ

suất tăng trưởng vĩnh viễn của cổ tức kỳ vọng

là 6%. Nếu cơng ty phát hành cổ phần thường

mới, thì phải chịu chi phí phát hành là 5% trên

tổng vốn huy động.

• Hãy tính chi phí lợi nhuận để lại

• Hãy tính chi phí vốn cổ phần mới.Giải

• P0: giá cổ phiếu năm 0 (là V)

• C0: chi phí phát hành

• D1= 20*(1+6%)

• V=240

• Kr = D1/V + g = (20*(1+6%)/240) + 6%

• C0 = 240*5%

• Kc = D1/(V-C0) + g =

(20*(1+6%)/(240- 240*5%) + 6%3.3. Chi phí vốn cổ phần thường

• Nhận xét về chi phí cổ phần thường mới phát

hành và chi phí lợi nhuận giữ lại?

• Giả sử cần huy động lượng vốn mới, doanh

nghiệp sẽ sử dụng nguồn nào trước?4. WACC và MCC

• Doanh nghiệp muốn tăng vốn thêm 10 tỷ đồng trong

năm tới và muốn giữ cơ cấu vốn như hiện tại.

• Giả sử lãi suất nợ vay mới là 5%, chi phí vốn tự có

ước lượng là 10%, thuế suất thu nhập là 50%.

Vốn

dài hạn

(1)

Nợ vay

CP ưu đãi

Vốn tự cóTỷ

trọngVốn

huy độngChi phí

vốn(2)X(5)(2)

30%

5%

65%(3)

3

0,5

6,5

10(4)

3%

7%

10%

WACC(6)

0,9%

0,35%

6,5%

7,75%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các CP sử dụng vốn thành phần

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×