Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giám sát và truy vấn các cảnh báo (Alarm) của mạng

Giám sát và truy vấn các cảnh báo (Alarm) của mạng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hướng dẫn sử dụng iManager U2000 cho mạng truy nhập vô tuyến RANCửa số Select Alarm xuất hiện.

-Gõ tên Alarm cần chọn (1)

Chọn Alarm cần chọn (2)

Chọn icon > để chọn alarm (3)

Các alrm sau khi được chọn sẽ hiện ở khung kế bên (4)

Click OK để kết thục việc chọn alarm (5)Trang 9Hướng dẫn sử dụng iManager U2000 cho mạng truy nhập vô tuyến RAN

Tại Tab Alarm Source: Sẽ chọn ra các BSC cần giám sát các cảnh báo

-Chọn custom để bắt đầu thiết lập (1)

Chọn Add  NE…  Chọn các NE cần giám sátChọn “OK” sau khi kết thúc việc chọn các NETrang 10Hướng dẫn sử dụng iManager U2000 cho mạng truy nhập vô tuyến RANTối đa được chọn 10000 NE

Tại cửa sổ filter  Save Template để lưu templateTrang 11Hướng dẫn sử dụng iManager U2000 cho mạng truy nhập vô tuyến RAN3.1.2. Bảng cảnh báo (Alarm Panel)

Bằng việc thiết lập bảng cảnh báo, bạn có thể cho phép bảng cảnh báo để tự

động hiển thị hoặc có thể cho phép báo nhấp nháy khi một cảnh báo được tạo ra. Bảng

cảnh báo có thể cũng hiển thị thông tin cảnh báo trong mẫu cảnh báo hiện tại được

liên kết

Để hiển thị bảng cảnh báo, từ menu bar  Monitor  Dispalay Alarm Panel…Ngồi ra ta có thể hiển thị bảng cảnh báo bằng click chọn icontrong toolbar.Trang 12Hướng dẫn sử dụng iManager U2000 cho mạng truy nhập vô tuyến RAN-Bằng việc double click chọn vào từng cảnh báo sẽ hiển thị thông tin chi tiết cho

từng cảnh báo

Có thể tùy chọn các hiển thị bằng việc tick vào các mục trong “Options”

Có thể thêm các cảnh báo vào Alarm panel bằng cách click chọn “Add”  chọn

cảnh báo cần thêm vào từ template3.1.3. Giám sát các cảnh bảo đang tồn tại.

Để giám sát các cảnh báo có tính khẩn cấp ta có thể bật Alarm panel lên vào bật các

template của các alarm có tính khẩn cấp đã tạo và add vào alarm panel trước đấyTrang 13Hướng dẫn sử dụng iManager U2000 cho mạng truy nhập vô tuyến RAN3.2.Truy vấn lịch sử các cảnh báoTừ Menu bar Monitor  Query Historical AlarmsTrong cửa số Filter

-Tick vào “Alarm name” (1)  chọn(2) trong tab Basic SettingsTrang 14Hướng dẫn sử dụng iManager U2000 cho mạng truy nhập vô tuyến RANCửa số Select Alarm xuất hiện.

-Gõ tên Alarm cần chọn (1)

Chọn Alarm cần chọn (2)

Chọn icon > để chọn alarm (3)

Các alrm sau khi được chọn sẽ hiện ở khung kế bên (4)

Click OK để kết thục việc chọn alarm (5)Trang 15Hướng dẫn sử dụng iManager U2000 cho mạng truy nhập vơ tuyến RAN

Nếu bỏ qua bước này thì sẽ mặc định truy vấn tất cả các cảnh báo

Ngoài ra ta có thể chọn các alarm bằng các template đã có sắn bằng cách

chọn “Copy from Template…”  Chọn templateTại Tab Alarm Source: Sẽ chọn ra các BSC cần giám sát các cảnh báo

-Chọn custom để bắt đầu thiết lập (1)

Chọn Add  NE…  Chọn các NE cần giám sátTrang 16Hướng dẫn sử dụng iManager U2000 cho mạng truy nhập vô tuyến RANChọn “OK” sau khi kết thúc việc chọn các NETrang 17Hướng dẫn sử dụng iManager U2000 cho mạng truy nhập vô tuyến RAN

Tại cửa sổ Filter  Tab Basic Settings  Chọn khoảng thời gian cần truy vấn các cảnh

báo

-Tick chọn “Start time” và “Stop time” và chọn các thời điểm bắt đầu và kết

thúc của thời gian cần truy vấn alarm

Hoặc có thể tick chọn “Previous” hoặc “Duration” để chọn các mốc thời gian

trước thời điểm bắt đầu truy vấn theo các mốc thời gian Ngày, Giờ hoặc Phút.Để lưu các dữ liệu truy vấn. Click chuột phải chọn Save  Save All Records…Trang 18Hướng dẫn sử dụng iManager U2000 cho mạng truy nhập vô tuyến RAN4. Export dữ liệu RAN từ các RNC/BSCTừ Menu bar  Configuration  Report  RAN Report  mở cử sổ RAN Report

WizardTại cửa sổ RAN Report Wizard –Step 1 of 2

-RAT: Chọn công nghệ truy nhập vô tuyến

RAN Report Type: Tick chọn các dạng report cần export của RAN

Bấm chọn Next để sang bước tiếp theoTrang 19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giám sát và truy vấn các cảnh báo (Alarm) của mạng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×