Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cài đặt hệ điều hành Centos 5.8

Cài đặt hệ điều hành Centos 5.8

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 5.24 Giao diện Centos 5.8

Cài đặt Asterisk

Trước hết, ta tải source về:

# mkdir cd /usr/lib/asterisk

# cd /usr/lib/asterisk

# wget http://svn.asterisk.org/svn/asterisk/branches/1.8

Cài đặt Asterisk:

# cd /usr/lib/asterisk/1.8

# ./configure

# make

# make install

# make config

Cấu hình ban đầuMAI Tấn Hà - Trang 59Đây là những cấu hình cơ bản để chúng ta có thể thực hiện một cuộc gọi

cơ bản. Điều đầu tiên là tạo ra thư mục /etc/asterisk để chứa các tập tin của

Asterisk:

# mkdir /etc/asterisk/

Có 4 tập tin quan trọng của Asterisk:

Indications.conf và asterisk.conf: Tập tin đầu tiên cần thiết là

indications.conf, một tập tin có chứa thơng tin về cách pháp hiện các âm điện

thoại khác nhau cho các quốc gia khác nhau. Có một tập tin mẫu hồn hảo mà

chúng ta sử dụng trong nguồn Asterisk, ta chỉ cần sao chép nó vào /etc/asterisk/:

#cp /usr/lib/asterisk/18/configs/indications.conf.sample

/etc/asterisk/indications.conf

Sau đó, ta cũng sao chép tập tin asterisk.conf mẫu từ source đến thư mục

/etc/asterisk/:# cp /usr/lib/asterisk/1.8/configs/asterisk.conf.sample

/etc/asterisk/indications.conf

Trong file asterisk.conf có 2 option ta cần quan tâm là runuser và

rungroup. Ta mởi file asterisk.conf bằng lệnh vi /etc/asterisk/asterisk.conf và bổ

sung giá trị asteriskpbx:

runuser=asteriskpbx

rungroup=asteriskpbx

Bây giờ ta đã có đủ file cấu hình để khởi động một tổng đài Asterisk cơ

bản.

Modules.conf: Hiện tại, chúng ta đã có thể chạy được Asterisk, nhưng nó

khơng thể làm bất cứ điều gì hữu ích cho ta. Để cho Asterisk có thể tải những

MAI Tấn Hà - Trang 60module cần thiết, chúng ta tạo một tập tin modules.conf trong thư mục

/etc/asterisk/:

# vi /etc/asterisk/modules.conf

Sau đó ta bổ sung nội dung sau vào tập tin vừa mới tạo:

; The modules.conf file, used to define which modules Asterisk should load

(or not

; not load).

;

[modules]

Autoload=yes

Autoload=yes

Sẽ cho Asterisk để tự động nạp tất cả các module nằm trong thư mục

/usr/lib/asterisk/modules/. Nếu muốn, ta có thể để lại các tập tin như thế này, và

Asterisk chỉ cần tải bất kỳ modules đã được tìm thấy trong thư mục module. Với

tập tin modules.conf mới, khi khởi động Asterisk sẽ tải toàn bộ module. Bạn có

thể kiểm tra điều này bằng cách khởi động Asterisk và chạy các lệnh modules

show:

# asterisk –r

*CLI> module show

ModuleDescriptionUse CountRes_speech.soGeneric Speech Recognition 0Re_monitor.soCall Monitoring Resource0MAI Tấn Hà - Trang 61

Func_math.soMathematical dialplan function0171 modules loaded

Tất cả các module đã được nạp.

Musiconhold.conf: Tập tin này định nghĩa các lớp âm nhạc ở trạng thái

nhạc chờ (call hold) trong hệ thống Asterisk của bạn. Bằng việc xác định các lớp

khác nhau bạn có thể chỉ định nhạc chờ khác nhau được sử dụng trong các tình

huống khác nhau, chẳng hạn như thơng báo khác nhau để được chơi trong khi

đang giữ trong một hàng đợi, hoặc giữ âm nhạc khác nhau nếu bạn có nhiều PBX

lưu trữ trên cùng một hệ thống. Ta chép tập tin có lời ghi âm chào mừng đến với

quán của chúng tôi ở trong tập tin cấu hình. Hiện tại, chúng ta tạo bản nhạc chờ

với nội dung lời chào đến với Cửa hàng Coffee :

# cd /etc/asterisk/

;create musiconhold.conf

# vi musiconhold.conf

[cua hang]

Mode=file

directory=moh

Sau đó nhấn “Esc” và chữ cái “x” và dấu “:” để có thể lưu lại thơng tin vừa

bổ xung.

Cấu hình kênh:

Khi có cuộc gọi đến Asterisk, định danh của các cuộc gọi đến khớp vớikênh trong tập tin cấu hình kênh giao thức được sử dụng (ví dụ sip.conf ). Các

kênh đặt cấu hình tập tin cũng xử lý xác thực xác định kênh đó sẽ vào dialplan.

MAI Tấn Hà - Trang 62Sau khi Asterisk làm thế nào để xử lý kênh, nó chuyển cuộc gọi tới ngữ cảnh

trong dialplan. Tham số ngữ cảnh trong tập tin cấu hình kênh cho biết nơi mà các

kênh sẽ nhập vào dialplan (trong đó có tất cả các thông tin về việc làm thế nào để

xử lý và tuyến đường các cuộc gọi). Việc cấu hình kênh này sẽ được thực hiện

trong tập tin sip.conf.

Trong thư mục chứa source của Asterisk, ta sao chép tập tin

sip.conf.sample và đổi tên thành sip.conf lưu trong /etc/asterisk/:

# cp /usr/lib/asterisk/1.8/configs/sip.conf.sample /etc/asterisk/sip.conf

Ở tập tin sip.conf ta cấu hình như sau:

[General]Context=default

Bindport=5060

Bindaddr=0.0.0.0

Disallow=all

Allow=ulaw

Allow=alaw

Maxexpirey=80

Defaultexpirey=80

Nat=yesMAI Tấn Hà - Trang 63[300]

Type=friend

Secret=123abc

Mailbox=300@localhost

Host=dynamic

Context=noibo

Canreinvite=no

Callerid=<300>[301]

Type=friend

Secret=123abc

Mailbox=301@localhost

Host=dynamic

Context=noibo

Canreinvite=no

Callerid=<301>MAI Tấn Hà - Trang 64[302]

Type=friend

Secret=123abc

Mailbox=302@localhost

Host=dynamic

Context=noibo

Canreinvite=no

Callerid=<302>[303]

Type=friend

Secret=123abc

Mailbox=303@localhost

Host=dynamic

Context=noibo

Canreinvite=no

Callerid=<303>MAI Tấn Hà - Trang 65[304]

Type=friend

Secret=123abc

Mailbox=304@localhost

Host=dynamic

Context=noibo

Canreinvite=no

Callerid=<304>

Cấu hình Dialplan:

Dialplan là trái tim của hệ thống Asterisk của bạn. Nó định nghĩa cuộc gọivào và ra khỏi hệ thống như thế nào. Một hình thức của ngôn ngũ kịch bản,

Dialplan chứa những chỉ dẫn mà Asterisk làm theo đáp ứng cuộc gọi. Ngược lại

với điện điện thoại truyền thống Asterisk dialplan là hoàn toàn tùy chọn.

Đây là tập tin quan trọng nhất đầu tiên ta tạo tập tin extensions.conf ở

/etc/asterisk/:

# vi /etc/asterisk/extensions.conf

Sau đó thêm vào các dòng sau:MAI Tấn Hà - Trang 66[noibo]Exten=>_3XX,1,Dial(SIP/${EXTEN},20)

Exten=>_3XX,2, SetMusicOnHold(cuahang)

Exten=>_3XX,3,WaitMusicOnHold(15)

Exten=>_3XX,n,Hungup()

5.2.4.

Ứng dụng SIP trên SmartphoneSession Initation Protocol (SIP)

Android cung cấp chương trình giao tiếp ứng dụng (API-ApplicationProgramming Interface). API hỗ trợ giao thức SIP, Android cung cấp một cách

đầy đủ các phần của giao thức SIP và tích hợp dịch vụ quản lý cuộc gọi giúp bạn

thiết lập cuộc gọi đi hay nhận cuộc gọi đến mà không cần đến lớp quản lý, mức

chuyển tiếp truyền thông hay thu âm phát lại audio.

Đây là bảng tổng hợp các lớp và giao diện bên trong Android SIP API:

Class/Interface

SipAudioCallSipAudioCall ListenerSipErrorCode

SipManagerMô tả

Thực hiện một cuộc gọi Internet audio

thông qua SIP

Lắng nghe sự kiện của cuộc gọi SIP như là

nhận cuộc gọi hoặc đang gọi.

Xác định mã lỗi trả về thông qua hoạt động

của SIP.

Cung cấp APIs SIP tasks, như kết nối SIP,

cho phép truy nhập có liên quan tới dịch vụMAI Tấn Hà - Trang 67SIP.

Xác định một SIP profile, gồm có một SIPSipProfileaccount, domain và thông tin server.SipProfile.BuilderĐại diện cho lớp SIP với sự giao tiếp cácSipSessionlớp.SipSession.ListenerSipSession.State

SipRegistrationListenerLớp trợ giúp để tạo SipProfileNghe sự kiện của lớp SIP như đang đăng

ký hoặc gọi đi.

Định nghĩa trạng thái SIP, như

“registering”, “outgoing call”, “in call”

Kiểm tra sự kiện đăng ký SIP.Khởi tạo SIP Manifest

Để sử dụng SIP, chúng ta cần thêm những quyền (permissions) vào trongapplication’s manifest:

-Android.permission.USE_SIP: ứng dụng sẽ cho phép hỗ trợ SIP-Android.permission.INTERNET: ứng dụng sẽ được cho phép ra

ngoài Internet.-. Điều này ứng dụng

chạy từ phiên bản Android 2.3 trở lên hoặc cao hơn nữa.-.Dưới đây là file SIP Manifest:
package="android.sip">MAI Tấn Hà - Trang 68……………Tạo SipManager

Để sử dụng SIP API ứng dụng cần tạo đối tượng SipManager. SipManagercho phép ứng dụng thực hiện:

- Khởi tạo SIP

- Khởi tạo và nhận cuộc gọi

- Đang ký hoặc hủy đăng ký với người cung cấp.

- Kiểm tra kết nối.

Khởi tạo SipManager như sau:

Đăng ký lên Server

publicvoid initializeManager() {

if(manager == null) {

manager = SipManager.newInstance(this);

}MAI Tấn Hà - Trang 69Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cài đặt hệ điều hành Centos 5.8

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×