Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đối với chính quyền địa phương: Với vai trò quản lý trực tiếp, chính quyền địa phương cần thực hiện triệt để các chính sách của Nhà nước trong việc phát triển nguồn nhân lực cũng như hỗ trợ cho các DN hoạt động trên địa bàn. Ngoài ra, chính quyền địa phươ

Đối với chính quyền địa phương: Với vai trò quản lý trực tiếp, chính quyền địa phương cần thực hiện triệt để các chính sách của Nhà nước trong việc phát triển nguồn nhân lực cũng như hỗ trợ cho các DN hoạt động trên địa bàn. Ngoài ra, chính quyền địa phươ

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN

Cùng với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ, môi trường kinh

doanh và yêu cầu phát triển của các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập sâu rộng

như hiện nay đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì hoạt động quản lý và

sử dụng nhân lực cũng cần liên tục đổi mới, cập nhật và nâng cao hiệu quả sử dụng.

Nó đòi hỏi mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp phải quan tâm và xây dựng cho riêng

mình một hệ thống quản trị nhân lực với chuỗi các hoạt động liên quan mật thiêt.

Có thể khẳng đinh, quản trị nhân lực là yêu tố quan trọng hàng đầu giúp cho doanh

nghiệp có thể tồn tại và phát triển trên thương trường cạnh tranh đầy khốc liệt. Vì

vậy, để quản trị nhân lực phát huy hiệu quả vai trò của mình cần có sự gắn kêt giữa

các mắt xích, các hoạt động với nhau.

Trong luận văn, tác giả dựa trên những nghiên cứu và tài liệu khoa học về

quản trị nguồn nhân lực, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân

lực tại công ty Cổ phần phát triển ACT, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm khắc

phục những hạn chê trong quá trình quản trị nhân lực của công ty với mục đính

hoàn thiện hơn công tác này. Đánh giá đúng vai trò, năng lực của người lao động

đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển tổ chức, của các cá nhân từ đó sẽ có các

phương hướng quản trị nguồn nhân lực phù hợp, phát huy năng lực, trách nhiệm và

khuyên khích người lao động đóng góp cho Công ty. Tạo lòng tin của người lao

động để họ yên tâm và cống hiên trong công việc.

Tuy nhiên, vì đề tài viêt về công tác quản trị nguồn nhân lực có phạm vi và qui

mô rất rộng, mặt khác, do hạn chê về mặt thời gian, kinh nghiệm thực tê cũng như khả

năng phân tích, nghiên cứu tài liệu của tác giả do vậy trong nội dung luận văn sẽ không

tránh khỏi những thiêu sót, tác giả rất mong mong nhận được các ý kiên góp ý của Hội

đồng và của các bạn học viên để bài luận văn được hoàn thiện hơn.

Tác giả xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc công ty Cổ phần phát triển ACT,

lãnh đạo và các nhân viên trong phòng Tổ chức – Hành chính, đặc biệt là sự giúp đỡ

của giảng viên hướng dẫn đã nhiệt tình hướng dẫn để tác giả hoàn thành luận văn này!

Xin trân trọng cảm ơn!73DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1.PGS. TS Trần Xuân Cầu & PGS.TS. Mai Q́c Chánh (2014), Giáo trình kinh

tế nguồn nhân lực, Nhà Xuất Bản Đại học Kinh tê Quốc dân.2.PGS. TS Trần Kim Dung (2011), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, NXB

tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.3.Th.S Cảnh Chí Dũng (2012), Mơ hình tạo động lực trong các trường đại học

công lập. Địa chỉ: www.tapchicongsan.org.vn/home/Tri-thuc-viet-nam/Trithuc/2012/17378/Mo-hinh-tao-dong-luc-trong-cac-truong-daihoc-cong-lap.aspx4.TS. Trương Minh Đức (2017), Quản trị nguồn nhân lực, Bài giảng cho các

khoá đào tạo Thạc sĩ, Tiên sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tê, Hà Nợi.5.PGS.TS. Lê Thanh Hà (2009), Giáo trình Quản trị nhân lực tập I, II, Đại học

Lao động – Xã hội, NXB Lao động xã hội.6.PGS.TS. Hà Văn Hợi (2014), Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực, Trường Đại

học kinh tê – ĐHQGHN, NXB Bưu điện.7.PGS.TS. Hà Văn Hợi (10/2007), Quy trình thực hiện Kế hoạch hóa nguồn

nhân lực trong doanh nghiệp, Tạp chí Nhà quản lý.8.Lê Thị Mỹ Linh (2010), Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và

vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế, luận án tiên sĩ, Đại học kinh

tê quốc dân.9.Vũ Hồng Phong (2011), Nghiên cứu tiền lương, thu nhập trong các doanh

nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn Hà Nội, luận án tiên sĩ, Đại học kinh tê

quốc dân.10. PGS. TS Nguyễn Ngọc Quân & Ths. Nguyễn Vân Điềm (2014), Giáo trình

Quản trị nhân lực, Đại học kinh tê quốc dân.

11. Nguyễn Anh Tài (2009), Quản trị học, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Hà

nội.

12. Phòng tổ chức hành chính (2016), Quy chế trả lương năm 2015, Công ty Cổ

phần Phát triển ACT.

7413. Một số văn bản, báo cáo và tài liệu tham khảo tại Công ty Cổ phần Phát triển

ACT.

Tiếng Anh

14. Cuza Bogdan (2013), Means of Improving the Management of Human Resources

in Enterprises from the Textile Manufacture Industry”, BABES-BOLYAI ROMANIA University.

15. Lia Codrina CONŢIU (2010), the influence of organisational culture on

human resources management”, BABEŞ-BOLYAI - ROMANIA University.

16. Gary Dessler, Human resource Management, 2005, 10th Edition

17. Robert D. Gatewood, Hubert S. Field, Human Resource Selection, Fourth

Edition, The Dryen Press, 1998.

18. Don Hellrigel, John W. Slocum Jr., Organizational Behavior,2004, Tenth

Edition, South-Western,432p.

19. Robert L. Mathis, John H. Jackson, Human Resource Management, Ninth

Edition, Thomson Learning Publishing, 2000.75Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối với chính quyền địa phương: Với vai trò quản lý trực tiếp, chính quyền địa phương cần thực hiện triệt để các chính sách của Nhà nước trong việc phát triển nguồn nhân lực cũng như hỗ trợ cho các DN hoạt động trên địa bàn. Ngoài ra, chính quyền địa phươ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×