Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện BCLCTT

III. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện BCLCTT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề án môn học

yếu là các doanh nghiệp cha nhận thức đợc tầm quan trọng

của báo cáo này trong việc cung cấp thông tin cũng nh nhu cầu

sử dụng thông tin từ báo cáo này cho quản lý của mình.

Bộ Tài chính cha có hớng dẫn cụ thể về các chỉ tiêu trên

báo cáo lu chuyển tiền tệ: Khi đa báo cáo lu chuyển tiền tệ

vào sử dụng mặc dù Bộ Tài chính có ban hành những chỉ tiêu

hớng dẫn và cách lập nhng chỉ ở mức độ đơn giản, cha có lời

giải thích tại sao cần có chỉ tiêu đó,chế độ cũng không đa ra

các chỉ tiêu phân tích báo cáo lu chuyển tiền tệ. Chính sự

đơn giản và thiếu sót đó đã che lấp đi nội dung và bản chất

thực sự của báo cáo, làm cho việc tìm hiểu vận dụng càng khó

khăn, tốn nhiều thời gian, công sức để trao đổi, bàn luận

trong việc sử dụng báo cáo này. Bên cạnh đó việc kiểm tra

thông tin trên báo cáo này còn gặp nhiều khó khăn.

Vị trí vai trò của báo cáo lu chuyển tiền tệ cha tơng xứng

với các báo cáo tài chính khác.

Doanh nghiệp cha thấy nhu cầu cần thiết phải lập và sử

dụng báo cáo nh một nguồn thông tin cần thiết cho quản lí. Báo

cáo lu chuyển tiền tệ cha trở thành công cụ đắc lực trong việc

cung cấp thông tin.

Cha hình thành một chế độ hớng dẫn hoàn chỉnh để có

thể đảm bảo thực hiện, dễ sử dụng.

Bản thân nội dung cấu thành báo cáo có nhiều điểm

thiếu sót, sai lệch, cha phù hợp với hoạt động của các doanh

nghiệp Việt Nam.

Ví dụ: Chỉ tiêu "Tăng giảm các khoản phải thu" sẽ không

thích hợp nếu phát sinh các khoản phải thu về thanh lý, nhợng

bán TSCĐ, về bất động sản, về tiền cho thuê TSCĐ. Chỉ tiêu

"Tăng, giảm hàng tồn kho" sẽ không hợp lý nếu phát sinh các

nghiệp vụ kinh tế nh: Nhận quà biếu, nhận viện trợ vì đây là

29Đề án môn học

hoạt động tài chính không tiền mặt, hay nhận lại khoản vốn

liên doanh bằng hàng tồn kho vì đây là hoạt động đầu t

không bằng tiền...

2. Quan điểm và phơng hớng hoàn thiện

Mục đích của báo cáo tài chính nhằm cung cấp thông tin

tài chính cho nhiều đối tợng sử dụng với nhiều mục đích khác

nhau,từ đó đã hình thành một số quan điểm về soạn thảo và

trình bày báo cáo tài chính. Từ việc nghiên cứu kĩ nội dung,

cách lập của báo cáo lu chuyển tiền tệ, tôi xin đa ra một số

quan điển và phơng hớng để hoàn thiện nh sau:

*Tuân thủ pháp luật: Nhà nớc luôn luôn quan tâm đến các

hoạt động kinh tế và kế toán thông qua việc ban hành các văn

bản pháp quy về tài chính -kế toán phù hợp với từng giai đoạn

phát triển của đất nớc. Việc xây dựng hệ thống báo cáo tài

chính cần phải dựa trên quan điểm tuân thủ pháp luật nhng

vẫn đảm bảo tính trung thực và hợp lý của các thông tin.

*Phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ kế toán quốc tế và

đặc điểm nền kinh tế Việt Nam: Trong bối cảnh toàn cầu hoá

nền kinh tế thế giới đã, đang và sẽ có những thay đổi lớn lao

với xu hớng tự do thơng mại. Việt Nam đang trong quá trình hội

nhập với nền kinh tế khu vực và trên thế giới.Kế toán công cụ

quản lý nền kinh tế cũng phải đổi mới, hoà nhập nhằm tạo tiền

đề cho sự hoà nhập của nền kinh tÕ ViƯt Nam víi nỊn kinh tÕ

thÕ giíi. ViƯc xây dựng hệ thống các báo cáo tài chính với các

chỉ tiêu phù hợp với chuẩn mực và thông lệ kế toán quốc tế là

cần thiết. Dựa trên các chuẩn mực, thông lệ quốc tế và tiếp

thu kinh nghiệm của các nớc phát triển để xây dựng các chỉ

tiêu trong báo cáo tài chính sẽ loại trừ đợc tính bất hợp lý về nội

dung của báo cáo.30Đề án môn học

*Phù hợp với tính đa dạng của các loại hình doanh nghiệp:

Chủ trơng phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa dạng hoá

các hình thức sở hữu đòi hỏi hệ thống kinh tế phải xây dựng

thật linh hoạt, phù hợp, đáp ứng yêu cầu thông tin hữu ích của

những ngời bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

3.Những kiến nghị

3.1. Tầm vĩ mô

Trong điều kiện nớc ta đang trong thời kỳ mở cưa hoµ

nhËp víi nỊn kinh tÕ thÕ giíi, khun khÝch đầu t nớc ngoài

việc đổi mới hệ thống báo cáo tài chính cho phù hợp với thông

lệ, chuẩn mực kế toán quốc tế có tính đến dặc điểm của

nền kinh tế Việt Nam, là điều không thể thiếu.

Để đáp ứng yêu cầu trên Nhà nớc ta cần quan tâm và sớm

thiết lập môi trơng pháp lý cho hoạt động kế toán kiểm toán

trong điều kiện kinh tế thị trờng ở Việt Nam: ban hành chuẩn

mực quốc gia về kế toán, kiểm toán phù hợp với chuẩn mực quốc

tế và đặc điểm trình độ quản lý ở Việt Nam. Nâng cao

năng lực và vai trò chỉ đạo quản lý của Nhà nớc đối với hoạt

động kế toán kiểm toán.

Thiết kế, hoàn thiện và ban hành mới các quy định

nghiệp vụ về kế toán bao gồm quy định về chứng từ, tài

khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính Đảm bảo hệ

thống báo cáo tài chính lành mạnh với những thị trờng hữu ích

cho các quyết định kinh tế.

Xây dựng đội ngũ chuyên gia kế toán, kiểm toán có trình

độ phù hợp với yêu cầu của cơ chế kinh tế mới, qua đào tạo

huấn luyện và kiểm tra chất lợng theo chơng trình và quy chế

chuẩn của Quốc tế đối với chuyên gia kế toán đợc cấp chứng

chỉ hành nghề (CPA).31Đề án môn học

Ban hành văn bản hớng dẫn cách lập báo cáo LCTT, hớng

dẫn phân tích và sử dụng các thông tin do báo cáo này cung

cấp một cách cụ thể, chi tiết để doanh nghiệp thấy đợc lợi ích

khi lập và sử dụng báo cáo này.

Nhà nớc cần ban hành chính sách bắt buộc lập và gửi báo

cáo lu chuyển tiền tệ đối với tất cả các doanh nghiệp.

3.2. Tầm vi mô

Hiện nay trong các doanh nghiệp báo cáo lu chuyển tiền

tệ vẫn còn ít đợc sử dụng. Mỗi doanh nghiệp cần tự giác nâng

cao trình độ nghiệp vụ của các nhân viên kế toán. Tăng cờng

kiểm tra, giám sát việc lập và công bố thông tin trên báo cáo tài

chính của mình.

Thực hiện công khai báo cáo tài chính đồng thời phổ

biến rõ ràng về vai trò quan trọng của báo cáo lu chuyển tiền

tệ trong hệ thống báo cáo tài chính cho các nhần viên trong

công ty đặc biệt là đội ngũ kế toán.

Các ban lãnh đạo công ty cũng cần nâng cao trình độ

nhận thức của mình về tầm quan trọng của việc cung cấp

thông tin cho giới quan tâm để từ đó có quyết định đúng

đắn khi ban hành các chính sách trong nội bộ công ty32Đề án môn học

Phần kết luận

Trong nền kinh tế thị trờng tiền của doanh nghiệp là một

yếu tố rất quan trọng. ở một thời điểm nhất định tiền chỉ

phản ánh và có ý nghĩa nh một hình thái biểu hiện của tài sản

lu động, nhng trong quá trình kinh doanh sự vận động của

tiền đợc xem là hình ảnh trung tâm của hoạt động kinh

doanh - phản ánh năng lực tài chính của doanh nghiệp. Mặt

khác thông tin vỊ lng tiỊn cđa doanh nghiƯp trong viƯc cung

cÊp cho ngời sử dụng một cơ sở để đánh giá khả năng của

doanh nghiệp trong việc tạo ra tiền và các nhu cầu của doanh

nghiệp trong việc sử dụng luồng tiền đó. Chính vì lẽ đó hệ

thống báo cáo tài chính doanh nghiệp cần có bản báo cáo bắt

buộc để công khai về sự vận động của tiền cụ thể là cần thể

hiện đợc lợng tiền tệ doanh nghiệp đã thực thu, thực chi trong

kỳ kế toán.

Trong cơ chế quản lý kinh tế mới, tài chính luôn là tổng

hoà các mèi quan hƯ kinh tÕ, tỉng thĨ c¸c néi dung và giải

pháp tài chính, tiền tệ, không chỉ có nhiệm vụ khai thác các

nguồn lực tài chính, tăng thu nhập, tăng trởng kinh tế mà còn

phải quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Điều đó

đòi hỏi các hoạt động tài chính cần đợc quản lý bằng pháp

luật, bằng các công cụ và biện pháp quản lý có hiệu lực, tăng cờng pháp chế.

Nh vậy việc xây dựng và phát triển công tác kế toán

nhằm đạt đợc thông tin tài chính lành mạnh cho nền kinh tế là

việc làm cần thiết cho mỗi quốc gia. Việt Nam ®ang trong con

®êng ®ỉi míi nỊn kinh tÕ ®a ®Êt nớc tiến lên theo sự phát

33Đề án môn học

triển chung của các nớc trong khu vực và của thế giới thì công

việc xây dựng hệ thống chuẩn mực kế toán Quốc gia, phát

triển và nâng cao chất lợng công tác kế toán là những nhiệm

vụ to lớn cần đợc thực hiện ngay trong giai đoạn hiện nay.Danh mục tài liệu tham khảo

1. Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

2.Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp.

3. Quyết định số 167/2000/QĐ-BTC về chế độ báo cáo tài

chính doanh nghiệp (ngày 25/10/2000).

4. Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT về chế độ báo cáo tài

chính doanh nghiệp (ngày 1/11/1995).

5. Đọc và phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

6. Kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính doanh nghiệp.

7. Tạp chí kế toán số 18 (Tháng 6/1999).

8. Tạp chí kế toán số 19 (Tháng 8/1999).

9. Tạp chí kế toán số 20 (Tháng 10/1999).

10. Tạp chí kế toán số 24 (Tháng 6/2000).

11. Tạp chí kế toán số 29 (Tháng 4/2001).

12. Tạp chí kế toán số 30 (Tháng 6/2001).34Đề án môn họcMục lụcTrangLờimởđầu.....................................................................................................

......1

Phầnnộidung.....................................................................................................

2

Chơng I: Tổng quan về Báo cáo lu chuyển tiền tệ theo chế

độ hiện hành

tại Việt

Nam......................................................................................2

I. Cơ sở lý luận và cơ sở thực

tiễn.......................................................................2

1. Cơ sở lý

luận.....................................................................................

......2

2. Cơ sở thực

tiễn.....................................................................................

...235Đề án môn học

II. Bản chất và ý nghĩa của báo cáo lu chuyển tiền

tệ...................................3

1. Khái

niệm...................................................................................

.............3

2. Mục

đích ..................................................................................

..............3

3. ý

nghĩa .................................................................................

..................4

4. Vị trÝ cđa b¸o c¸o lu chun tiỊn tƯ trong hƯ thèng

b¸o c¸o kÕ to¸n....4

III. Néi dung cđa b¸o c¸o lu chuyển tiền

tệ....................................................4

1. Báo cáo lu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh

doanh..............................5

2. Báo cáo lu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu t......................................5

3. Báo cáo lu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài

chính..................................5

4. Các chỉ tiêu bổ

sung................................................................................5

IV. Cơ sở và phơng pháp lập báo cáo lu chuyển tiền tệ

..............................6

1. Cơ sở

lập .....................................................................................

............6

2. Nguyên tắc

lập .....................................................................................

..636Đề án môn học

3. Phơng pháp

lập .....................................................................................

6

4. Ưu, nhợc điểm của từng phơng

pháp ...............................................11

Chơng II: Thực trạng việc thực hiện chế độ báo cáo lu chuyển tiền

tệ ở Việt

Nam.....................................................................................

......13

I. Kế toán Việt Nam và những đòi hái míi

....................................................13

II. B¸o c¸o lu chun tiỊn tƯ trong c¸c doanh nghiệp ở Việt

Nam ...........14

1. Tính bắt

buộc ...................................................................................

....14

2. Thái độ nhËn thøc vỊ B¸o c¸o lu chun tiỊn tƯ

trong c¸c doanh

nghiệp ........................................................................

...............................14

III. Quan điểm của quốc tế về báo cáo lu chuyển tiền

tệ đợc áp dụng ở Việt Nam

...........................................................................................................1

5

1. Chuẩn mùc kÕ to¸n quèc tÕ sè 7( IAS

7) ..............................................15

2. Mét số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng và híng

dÉn thùc hiƯn B¸o c¸o lu chun tiỊn tƯ ë ViƯt

Nam ...........................................................15

IV.So s¸nh hƯ thèng kÕ to¸n ViƯt Nam (VAS) và các

chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) trong trờng hợp báo cáo lu

chuyển tiền tệ .........................1837Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện BCLCTT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×