Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. BCLCTT trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

II. BCLCTT trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề án môn học

doanh nghiệp khác việc lập báo cáo lu chuyển tiền tệ chỉ là tự

nguyện.

Nh vậy báo cáo lu chuyển tiền tệ không có tính bắt buộc

trong hệ thống báo cáo tài chính nên hiệu lực thực hiện, phạm

vi sử dụng báo cáo lu chuyển tiền tệ nhỏ.

2. NhËn thøc vỊ b¸o c¸o lu chun tiỊn tƯ trong c¸c

doanh nghiƯp

HiƯn nay cã thĨ nãi rÊt nhiỊu doanh nghiƯp cha quan

tâm đến báo cáo lu chuyển tiền tệ. Điều này có nhiều lý do,

nhng vấn đề chủ yếu là các doanh nghiệp cha nhận thức đợc

tầm quan trong của báo cáo này trong việc cung cấp thông tin,

đặc biệt quan tâm đến phơng thức quản lý doanh nghiệp.

Hiện nay cã nhiỊu ý kiÕn cho r»ng nÕu thiÕu b¸o c¸o lu

chuyển tiền tệ thì hệ thống kế toán và báo cáo kết quả kinh

doanh vẫn có thể cung cấp đợc các thông tin trung thực, hợp lý.

Tuy nhiên ngời ta cha thể đánh giá một cách đầy đủ và toàn

diện thực trạng về khả năng sinh ra tiền của doanh nghiệp

cũng nh một số vấn đề khác về tài chính cđa doanh nghiƯp.

NhiỊu doanh nghiƯp quan niƯm, b¸o c¸o lu chuyển tiền

tệ cũng là báo cáo thu, chi vốn bằng tiền nên cho rằng lập báo

cáo lu chuyển tiền tệ có thể dựa trên cơ sở thu, chi tiền mặt

và tiền gửi ngân hàng.

Các doanh nghiệp cha đa báo cáo lu chuyển tiền tệ vào

hệ thống báo cáo định kỳ.

III. Quan điểm quốc tế về báo cáo lu chuyển tiền tệ đợc

áp dụng ở Việt Nam

1. Chuẩn mực kế toán quốc tế số 7 (IAS 7)

Vấn đề đặt ra trong chuẩn mực này là các thông tin về

những thay đổi từ trớc tới nay.18Đề án môn học

Về tiền mặt và những tài sản tơng đơng tiền mặt của

một doanh nghiệp cần phải đợc thể hiện dới hình thức báo cáo

lu chuyển tiền tệ, phân loại luồng lu chuyển tiền tệ trong kỳ

báo cáo từ các hoạt động kinh doanh, đầu t và tài trợ.

Ngời sử dụng đòi hỏi có những thông tin này để đa ra đánh

giá về:

- Thay đổi trong tài sản ròng.

- Cơ cấu tài chính của doanh nghiệp.

- Khả năng thanh toán và thanh khoản của doanh nghiệp.

- Khả năng ảnh hởng của doanh nghiệp tới lợng tiền và thời

gian lu chuyển.

- Khả năng tạo nguồn tiền mặt.

- Giá trị hiện tại của các dòng tiền, tiền tệ tơng lai của

các doanh nghiệp khác nhau chuẩn mực này đợc áp dụng đối

với tất cả các doanh nghiệp.

Tất cả các doanh nghiệp đều phải trình bày báo cáo lu

chuyển tiền tệ để báo cáo về dòng tiền lu chuyển trong kỳ

báo cáo theo cách phân loại nh sau:

+ Hoạt động sản xuất kinh doanh.

+ Hoạt động đầu t.

+ Hoạt động tài chính.

2. Một số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng và hoạt

động tổng hợp báo cáo lu chuyển tiền tệ ở Việt Nam

2.1. Về nguyên tắc phân loại luồng tiền

Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh là các luồng tiền chủ

yếu có liên quan đến các hoạt động tạo ra doanh thu cơ bản

của đơn vị (tiền nhận và chi trả cho việc mua, bán hàng, cung

cấp dịch vụ, trả cho ngời lao động...); lãi vay, cổ tức đã trả;

thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp hoặc đợc hoàn trả; các19Đề án môn học

khoản tiền thu, chi từ các hoạt động bất thờng (trừ thanh lý, nhợng bán TSCĐ).

Luồng tiền từ hoạt động đầu t: là các luồng tiền có liên

quan đến việc mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhợng bán TSCĐ

và tài sản khác không phải tơng đơng tiền nh: tiền thu, chi về

mua, xây dựng, thanh lý, nhợng bán TSCĐ; thu, chi về mua, bán

cổ phiếu, công nợ, góp vốn liên doanh, đầu t kh¸c; thu l·i tiỊn

cho vay, l·i tiỊn gưi, cỉ tøc...

Lng tiền từ hoạt động tài chính: là các luồng tiền có liên

quan đến sự thay đổi vốn chủ sở hữu và vốn vay của đơn vị

nh: nhận, trả vốn góp của các chủ sở hữu; tiền gốc vay ngắn

hạn; trả nợ thuê tài chính...

2.2. Về các khoản tơng đơng tiền

Về các khoản tơng đơng tiền là các khoản đầu t ngắn

hạn có khả năng chuyển đổi nhanh thành tiền, không có rủi ro

nhiều trong chuyển đổi thành tiền. Không phải tất cả các

khoản đầu t ngắn hạn đều đợc coi là tơng đơng tiền mà chỉ

những khoản có thời hạn từ 3 tháng trở xuống (tính từ khi đầu

t) và không đợc lấy số liệu trên các tài khoản tổng hợp về đầu

t ngắn hạn để lập.

2.3. Về phơng pháp lập báo cáo lu chuyển tiền tệ

Đối với các luồng tiền từ hoạt động tài chính và hoạt động

đầu t thì có một phơng pháp lập: Phơng pháp trực tiếp. Còn

luồng tiền từ hoạt động kinh doanh có 2 phơng pháp lập: Phơng pháp trực tiếp và phơng pháp gián tiếp.

Theo phơng pháp trực tiếp có 2 cách lập:

Lập theo cách dựa vào các ghi chép chi tiết kế toán thu,

chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Cách này thực tế rất khó

thực hiện.20Đề án môn học

Lập bằng cách điều chỉnh doanh thu, sự biến động của

các khoản phải thu, giá vốn hàng bán, sự biến động của các

khoản phải trả, hàng tồn kho và các khoản không phải trả là

tiền... để xác định luồng tiền vào và luồng tiền ra.

Để lập báo cáo lu chuyển tiền tệ không chỉ dựa vào các báo

cáo tài chính và các sổ kế toán tổng hợp mà cần phải dựa vào

các sổ chi tiết các tài khoản. Những tài khoản này liên quan

đến nhiều luồng tiền thì phải mở chi tiết theo nhiều luồng

tiền, các tài khoản đầu t phải mở chi tiết theo thời hạn đầu t...

Theo phơng pháp gián tiếp: Xuất phát từ lợi nhuận trớc

thuế, điều chỉnh các khoản: Dự phòng, khấu hao TSCĐ, các

khoản lãi (lỗ) do đầu t, do thanh lý, nhợng bán TSCĐ, do chuyển

đổi ngoại tệ, lãi tiền vay phải trả...

Điều chỉnh các thay đổi vốn lu động nh: Tăng, giảm hàng tồn

kho, tăng giảm các khoản phải thu, phải trả từ hoạt động kinh

doanh (trừ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp). Sau đó trừ

đi các khoản tiền đã chi trả cho các khoản: l·i vay, cỉ tøc,

th thu nhËp doanh nghiƯp. Ci cïng cộng hoặc trừ các

khoản tiền thu hoặc chi từ các khoản bất thờng, vì nó đợc

tính vào luồng tiền từ hoạt động kinh doanh.

2.4.Các giao dịch nội bộ tiền và các khoản giao dịch

không bằng tiền

Các giao dịch nội bộ giữa các khoản mục chi tiết của tiền

nh: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, Tiền đang chuyển, tiền

tạm ứng...không phát sinh lng tiỊn trong b¸o c¸o lu chun

tiỊn tƯ. C¸c nghiệp vụ về đầu t vầ tài chính không trực tiếp

sử dụng tiền nh: Mua tài sản bằng nhận nợ hoặc thông qua thuê

tài chính, mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu,

chuyển nợ thành vốn... không phát sinh luồng tiền, nên phải loại

ra khổi báo cáo lu chuyển tiền tệ.

21Đề án môn học

2.5.Các luồng tiền liên quan đến ngoại tệ

Các luồng tiền liên quan đến ngoại tệ phải quy đổi theo

tỷ giá tại thời điểm phát sinh giao dịch đó. Lãi (lỗ) phát sinh từ

việc quy đổi ngoại tệ không phải là các luồng tiền nhng chúng

lại ảnh hởng đến tiền và tơng đơng tiềnđơn vị đang nắm

giữ trên báo cáo lu chuyển tiền tệ. Vì vậy, chúng đợc trình

bày riêng một khoản mục không thuộc luồng tiền nào. Mục

đích là để đối chiếu tiền và tơng đơng tiền đầu kỳ và cuối

kỳ.

2.6. Lập BCLCTT trong trờng hợp đầu t vào công ty con,

công ty liên kết liên doanh, mua và thanh lý công ty con

và các đơn vị khác

Đây là một vấn đề rất mới cha phổ biến ở Việt Nam, nhất

là việc hợp nhất báo cáo tài chính. Theo sự gợi ý của các chuyên

gia Châu Âu, ở Việt Nam tạm thời cha đa vấn đề này vào

chuẩn mực BCLCTT. Quy định trong chuẩn mực kế toán quốc

tế trờng hợp đầu t vào công ty liên doanh liên kết hạch toán

theo phơng pháp vốn chủ hay phơng pháp chi phí. Còn các trờng hợp khác tạm thời cha đa vào chuẩn mực này. Do đây là

vấn đề mới nên chúng ta không thể cầu toàn đòi hỏi triệt để

đồng bộ ngay đợc mà phải qua nhiều lần hoàn thiện mới có

thể đáp ứng đợc những yêu cầu đó.

IV. So sánh hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) và các

chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) trong tổng hợp báo cáo

lu chuyển tiền tệ

Thực tế ở Việt Nam cho thấy hệ thống các chuẩn mực kế

toán toàn diện là rất cần thiết để hoàn thành việc cải cách hệ

thống kế toán Việt Nam. Những chuẩn mực kế toán này vừa

phải thống nhất với các chuẩn mực kế toán quốc tế vừa phải

đáp ứng những yêu cầu của Việt Nam.

22Đề án môn học

Trong một số trờng hợp VAS bao gồm những điều khoản tơng tự hoặc ít nhất cũng rất gắn với những yêu cầu của IAS. ở

đây một trờng hợp đợc đề cập đến là báo cáo lu chun tiỊn

tƯ.

Theo IAS sè 7, b¸o c¸o lu chun tiền tệ là một phần

không thể tách rời trong báo cáo tài chính. Theo VAS, nội bộ các

mẫu báo cáo tài chính quy định trong quyết định số 1141

TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 (trớc đây) và đến nay trong

quyết định số 167/2000/QĐ-BTC (25/10/2000) của Bộ Tài

chính cũng bao gồm việc lập báo cáo lu chuyển tiền tệ tuy

nhiên điều đó cha phải là bắt buộc mà chỉ là khuyến khích

sử dụng.

Một báo c¸o lu chun tiỊn tƯ cho phÐp ngêi sư dơng các

báo cáo tài chính đánh giá khả năng của doanh nghiệp tạo ra

các luồng tiền tệ và nghiên cứu của doanh nghiệp về việc sử

dụng luồng tiền tệ này.

Báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh do khả năng kinh

doanh và các kết quả hoạt động kinh doanh trên phơng diện

thu nhập và chi phí có mức độ chủ quan đáng kể trong việc

xác định các khoản thu và chi (nh dự phòng các khoản dồn

tích lại...).

Báo cáo lu chuyển tiền tệ loại trừ mọi khả năng sử dụng

những đánh giá chủ quan bằng cách thay các khoản thu chi

bằng các luồng tiền tệ. Thu, chi là những khả năng kế toán rất

dễ chịu ảnh hởng của các cách hiểu khác nhau, còn tiền và các

luồng tiền tệ lại là những yếu tố khách quan có thể định lợng

đợc.

Các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay đang phải đối

mặt với những khó khăn nghiêm trọng khi lập báo cáo lu chuyển

tiền tệ. Có thể nói không thể lập một báo cáo lu chuyển tiền

23Đề án môn học

tệ theo quy định của VAS điều này giải thích tại sao Bộ Tài

chính không quy định việc lập báo cáo lu chuyển tiền tệ là

những nội dung bắt buộc trong VAS.

Qua nghiên cứu cho thấy, có thể lập đợc một báo cáo lu

chuyển tiền tệ theo VAS với điều kiện phải có thay đổi nhỏ

trong các quyết định.

- Vấn đề quản lý đóng thuế thu nhập doanh

nghiệp

Trong phơng pháp gián tiếp thu nhập thuần trớc thuế đợc

chuyển thành lu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh

doanh. Do quy trình cân đối bắt đầu từ thu nhập thuần trớc

thuế thu nhập thì có nghĩa thuế phải đợc hạch toán ở đâu

đó trong báo cáo lu chuyển tiền tệ, song trong mẫu lại không

quy định việc hạch toán nộp thuế. Do đó phải thay đổi một

chút về báo cáo lu chuyển tiền tệ.

Thuế đã trả phải đợc hạch toán nh là một yếu tố riêng của

báo cáo lu chuyển tiền tệ ngay sau mục những thay đổi trong

vốn lu động trong sản xuất kinh doanh (đây là cách hạch toán

thuế trong IAS 7).

- Phần lãi (lỗ) do đánh giá lại tài sản và chuyển đổi

ngoại tệ

Trong VAS và IAS 7 đợc đánh giá bằng cách ghi tăng giá trị

của chúng trong bảng cân đối kế toán và ghi có khoản dự

phòng đánh giá lại trong phần tài sản của bảng cân đối kế

toán. Việc đánh giá lại không đợc hạch toán trong kết quả hoạt

động sản xuất kinh doanh do vậy không làm ảnh hởng đến lợi

tức trớc thuế. Điều này dẫn tới việc đánh giá lại không thể là một

điều chỉnh để làm cân đối lợi tức trớc thuế trong lu chuyển

tiền tệ từ hoạt động sản xuất kinh doanh.24Đề án môn học

Nh vậy với những thay đổi nhỏ có thể làm cho quy định

của Việt Nam phù hợp với quy định của chuẩn mực kế toán quốc

tế (có thể làm cho VAS và IAS trùng khớp với nhau).

Yêu cầu đòi hỏi cấp bách hiện nay là việc quy định bắt

buộc lập báo cáo lu chuyển tiền tệ trong các doanh nghiệp.

Điều này sẽ góp phần tăng tính xác đáng và tính hữu ích của

báo cáo tài chính. Đây là điều mà những ngời sử dụng báo cáo

tài chính đang mong đợi.Chơng III: Điều kiện vận hành báo cáo lu chuyển

tiền tệ

I. §¸nh gi¸ chung vỊ b¸o c¸o lu chun tiỊn tƯ

1. §¸nh gi¸ cÊu tróc cđa BCLCTT

CÊu tróc BCLCTT theo hƯ thống kế toán Việt Nam cũng có

các phần giống với quy định của chuẩn mực quốc tế về kế

toán nh phân chia quá trình lu chuyển tiền theo các hoạt

động, xác định tổng lu chuyển tiền thuần trong kỳ của

doanh nghiệp và chỉ tiêu tiền tồn đầu kỳ, cuối kỳ. Nhng mỗi

phần của các hoạt động cha đợc hiểu một cách rõ ràng, do đó

có một số nghiệp vụ ngời lập sẽ bị nhầm lẫn hoặc không biết

xếp các dòng tiền vào hoạt động nào.

2. Đánh giá về nội dung báo cáo

Nội dung cơ bản của một BCLCTT theo quy định của chế

độ kế toán Việt Nam phù hợp với IAS: Phản ánh dòng tiền thu

vào, chi ra theo từng hoạt động phát sinh trong doanh nghiệp.

Có 3 hoạt động cơ bản: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu

t, hoạt động tài chính.

Đảm bảo tính cân đối về thu, chi tiền của một báo cáo tài

chính.25Đề án môn học

Có một số khái niệm, quan điểm khác với IAS7, nhiều nội

dung phản ánh cha phù hợp:

- Quan niệm về tiền trong BCLCTT cha đầy đủ tổng

quát.

- Cách dùng từ cha phù hợp với nội dung phản ánh.

- Các chỉ tiêu phản ¸nh trong tõng néi dung cßn thiÕu,

chång chÐo víi nhau giữa các hoạt động, các khoản thu, chi hộ,

các khoản chênh lệch ngoại tệ...

3. Đánh giá về phơng pháp lập

-Lập BCLCTT theo phơng pháp trực tiếp: Chỉ cần căn

cứ Sổ chi tiết tài khoản 111 "Tiền mặt", tài khoản 112 "Tiền

gửi ngân hàng", Tài khoản 113 "Tiền đang chuyển", kết hợp

với các Sổ chi tiết khác nh: nợ phải thu, nợ phải trả... có liên quan

để phản ánh số tiền thực thu, thực chi theo từng hoạt động.

Theo phơng pháp này thì vấn đề quyết định tính chính xác

của các chỉ tiêu cũng nh đảm bảo việc lập báo cáo kịp thời sẽ

tuỳ thuộc vào doanh nghiệp trong việc tổ chức một cách khoa

học hợp lý kế toán chi tiết các khoản vốn bằng tiền

Cách lập các chỉ tiêu báo cáo theo phơng pháp này đơn giản

có thể hiểu đợc ngay nội dung phơng pháp và định hớng

những công việc cần thiết trong việc lập báo cáo. Với việc ứng

dụng các phần mềm tin học trong công tác kế toán thì việc

tập hợp, phân loại dữ kiện và tổng hợp số liệu trong việc lập

báo cáo theo phơng pháp này sẽ thực hiện đợc một cách nhanh

chóng, không phức tạp trong việc xử lý và tổng hợp. Tuy nhiên,

phơng pháp này không chỉ rõ đợc lý do tại sao lợng tiền thuần

từ hoạt động doanh nghiệp khác với lãi ròng. Trong công tác kế

toán thủ công nếu doanh nghiệp có quy mô lớn nghiệp vụ

nhiều, khâu xử lý phức tạp, không đáp ứng tính chính xác của

báo cáo, không kịp thời trong việc lập và cung cấp thông tin.

26Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. BCLCTT trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×