Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề án môn họcMục lụcTrangLờimởđầu.....................................................................................................

......1

Phầnnộidung.....................................................................................................

2

Chơng I: Tổng quan về Báo cáo lu chuyển tiền tệ theo chế

độ hiện hành

tại Việt

Nam......................................................................................2

I. Cơ sở lý luận và cơ sở thực

tiễn.......................................................................2

1. Cơ sở lý

luận.....................................................................................

......2

2. Cơ sở thực

tiễn.....................................................................................

...235Đề án môn học

II. Bản chất và ý nghĩa của báo cáo lu chuyển tiền

tệ...................................3

1. Khái

niệm...................................................................................

.............3

2. Mục

đích ..................................................................................

..............3

3. ý

nghĩa .................................................................................

..................4

4. Vị trí của báo cáo lu chuyển tiỊn tƯ trong hƯ thèng

b¸o c¸o kÕ to¸n....4

III. Néi dung cđa b¸o c¸o lu chun tiỊn

tƯ....................................................4

1. B¸o c¸o lu chun tiền tệ từ hoạt động kinh

doanh..............................5

2. Báo cáo lu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu t......................................5

3. Báo cáo lu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài

chính..................................5

4. Các chỉ tiêu bổ

sung................................................................................5

IV. Cơ sở và phơng pháp lập báo cáo lu chuyển tiền tệ

..............................6

1. Cơ sở

lập .....................................................................................

............6

2. Nguyên tắc

lập .....................................................................................

..636Đề án môn học

3. Phơng pháp

lập .....................................................................................

6

4. Ưu, nhợc điểm của từng phơng

pháp ...............................................11

Chơng II: Thực trạng việc thực hiện chế độ b¸o c¸o lu chun tiỊn

tƯ ë ViƯt

Nam.....................................................................................

......13

I. KÕ to¸n ViƯt Nam và những đòi hỏi mới

....................................................13

II. Báo cáo lu chuyển tiỊn tƯ trong c¸c doanh nghiƯp ë ViƯt

Nam ...........14

1. TÝnh bắt

buộc ...................................................................................

....14

2. Thái độ nhận thức về Báo cáo lu chuyển tiền tệ

trong các doanh

nghiệp ........................................................................

...............................14

III. Quan điểm của quốc tế về báo cáo lu chuyển tiền

tệ đợc áp dụng ë ViƯt Nam

...........................................................................................................1

5

1. Chn mùc kÕ to¸n qc tÕ sè 7( IAS

7) ..............................................15

2. Một số vấn đề cần quan tâm khi xây dựng và hớng

dẫn thực hiện Báo cáo lu chun tiỊn tƯ ë ViƯt

Nam ...........................................................15

IV.So s¸nh hƯ thèng kÕ toán Việt Nam (VAS) và các

chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) trong trờng hợp báo cáo lu

chuyển tiền tệ .........................1837Đề án môn học

Chơng III: Điều kiện vận hành báo cáo lu chuyển tiền tệ

trong quản lý hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp .......................................................20

I. Đánh giá chung về báo cáo lu chuyển tiền tệ

...........................................20

1. Đánh giá về cấu trúc của báo cáo lu chuyển tiền

tệ ...........................20

2. Đánh giá về nội dung báo cáo lu chuyển tiền

tệ ................................20

3. Đánh giá về phơng pháp lập báo cáo lu chuyển tiền

tệ ....................20

II. Điều kiện vận hành báo cáo lu chuyển tiền

tệ ........................................21

1. Ban hành chế độ bắt buộc chung cho tất cả các

doanh nghiệp212. Cần có chế độ hớng dẫn, khuyến khích cụ

thể ...................................21

3. Thay đổi thái độ của doanh

nghiệp ......................................................22

III. Phơng hớng và giải pháp hoàn thiện báo cáo lu

chuyển tiền tệ ......22

1. Những hạn

chế .............................................................................

........22

2. Quan điểm và phơng hớng hoàn

thiện .............................................23

3. Những kiến

nghị ...........................................................................

.......24

Phần kết luận

.................................................................................................2638Đề án môn học39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×