Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. QUAN ĐIỂM , GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

II. QUAN ĐIỂM , GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sơn; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn

2011 – 2015…

Từ đó, đã huy động được nhiều nguồn lực của các tổ chức, cá nhân cho

việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số cá

3.2. Giải pháp

3.2.1.giải pháp chung

T hu nhat, tang cuong su lanh dao cua dang va su tham gia cua Mat tran to quoc

va cac to chuc chinh tri xa hoi.

Thu hai, Nang cao vai tro cua bo may nha nuoc thong qua viec phan cong, phan

cap, xac dinh nhiem vu va trach nhiem cu the cua tung ca nhan, to chua co tham

quyen

Thu ba, hoan thien he thong van ban quy pham phap luat ve bao ton va phat huy

gia tri van hoa phi vat the cua cac dan toc thieu so

Thu tu, day manh cong tac tuyen truyen van dong, giao duc quan chung . Neu cao

tinh than tu giac cua cac luc luong trong xa hoi dac biet la vai tro cua dong bao cac

dan toc thieu so doi voi cong tac bao ton,phat huy cac gia tri van hoa phi vat the

cua dan doc minh

Thu nam, Chu trong dau tu, phat trien cac loai hinh van hoa phi vat the cua dong

bao cac dan toc thieu so dang co nguy co mai mot hoac mat di.

Thusau, Tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra va xu ly vi pham phap luat trong

cac hoat dong nham bao ton, phat huy giai tri van hoa phi vat the cua cac dan toc

thieu so.3.2.2.giải pháp cụ thể

Trước tình hình và thực trạng n êu ở ch ư ơng II, để khắc phục

những tồn tại nêu trên nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào

các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa trong thời gian tới cần thực hiện tốt một

số giải pháp sau:

Một là, thực hiện tốt công tác kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn

hóa phi vật thể tại địa phương một cách khoa học và có hệ thống thơng qua

việc tư liệu hóa, vật thể hóa hệ thống di sản văn hóa nhằm nhận diện và xác

định mức độ tồn tại, giá trị và sức sống của từng loại di sản văn hóa trong

cộng đồng trên cơ sở đó đề xuất phương án bảo tồn, phát huy một cách hiệu

quả.

Hai là, nâng cao vai trò quản lý, định hướng của nhà nước, đẩy

mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ di sản văn hóa,

gắn hoạt động văn hóa dân tộc trong cơng tác, xây dựng đời sống văn hóa.

Trong đó cần chú trọng đến nguyên tắc “bảo tồn sống” tức là bảo tồn các loại

hình văn hóa phi vật thể ngay chính trong đời sống cộng đồng. Có chính sách,

chế độ thích đáng cho các nghệ nhân tài giỏi, những cá nhân và gia đình có

cơng sức giữ gìn tài sản văn hóa dân tộc.

Ba là, tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, phục hội nâng cao các làn

điệu dân ca, dân vũ của đồng bào các dân tộc để đáp ứng nhu cầu thực tế; xây

dựng các tổ, đội văn nghệ truyền thống, nhân rộng các mơ hình điểm và tiến

tới hướng dẫn con em người dân tộc biết sử dụng các nhạc cụ cổ truyền dân

tộc. Phát động việc sáng tác các bài hát, điệu múa cho đồng bào sử dụng trong

các buổi lễ, ngày hội, mừng được mùa nhằm từng bước thay thế những phong

tục tập quán lạc hậu.

Bốn là, tiếp tục tổ chức các hoạt động lớn như ngày hội văn hóa thể

thao các dân tộc, liên hoan ca múa nhạc dân gian, triển lãm văn hóa dân tộc,hội thi giọng hát của người dân tộc thiểu số. Cần có biện pháp giúp đồng bào

bảo tồn các di sản văn hóa, bảo tồn phát huy nghề và làng nghề truyền thống,

các loại hình ngữ văn dân gian và văn học nghệ thuật truyền thống giữ gìn sắc

phục của dân tộc, khuyến khích mặc trang phục dân tộc mình vào các ngày lễ,

tết...

Năm là, có định hướng trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các

lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian, hạn chế, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín

dị đoan. Nghiên cứu phát huy các giá trị tiến bộ của luật tục trong cơng tác xây

dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Phục hồi và nâng cao một số lễ hội tiêu

biểu để có thể tổ chức định kỳ hàng năm.

Sáu là, tăng cường, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán

bộ ở địa phương, có kế hoạch sử dụng các học sinh, sinh viên dân tộc được đào

tạo cơ bản ở các trường chuyên nghiệp đã tốt nghiệp ra trường để họ được về

phục địa phương và dân tộc mình.

Bẩy là, tăng cường, đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học

kỹ thuật, giao lưu, hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước trong hoạt

động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

KET LUANTieu luan ““Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc

thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn hiện nay” la su tong ket ca ve ly

luan va thuc tien cong tac Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc

thiểu số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn noi rieng va ca nuoc noi chung thong qua ba

chuong lon.Neu nhu Chuong I di lam ro cac van de thuoc ve ly luan thi chuong II

di sau phan tich thuc trang( Nhung thanh tuu, han che va nguyen nhan) de tu do di

den nghien cuu, lam noi bat cac quan diem va giai phap trinh bay trong chuong III

cua tieu luan.Tu do co the thay rang, Van hoa phi vat the la mot bo phan cua nen van

hoa.Bao ton va phat huy gia tri van hoa phi vat the cac dan toc thieu so tren dia ban

tinh Lang son dong vai tro quan trong trong viec giu gin ban sac van hoa 54 dan

toc anh em cung sinh song tren lanh tho Viet Nam, dong thoi gop phan thuc hien

thang loi Nghị quyết Trung 5 (khóa VIII) ve “xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên

tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Voi su co gang va cau thi, em rat hi vong nhan duoc su quan tam gop y kien cua

thay co va cac ban de bai tieu luan cua em them hoan thien.

Em xin chan thanh cam on!TAI LIEU THAM KHAO

1)Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1996). Văn kiện Đại

hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII,NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội;2)Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). Văn kiện Đại

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. NXBChính trị quốc gia, Hà Nội;3)

4)

5)

6)http://vi.wikipedia.org/wiki/LangSon

Nghị quyết số 13 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Lang Son

PGS.TS.Ngo Van Gia, de cuong bai giang QLXH ve tuong- van hoa

Tập thể tác giả khoa Van hoa phat trien, HV BC và TT, năm 2009, Co so7)van hoa viet nam, NXB giáo dục, Hà Nội

Tập thể tác giả khoa Nhà Nước và pháp luật, HV BC và TT, năm 2007,8)9)QLXH về d ân tộc và tôn giáo, NXB giáo dục, Hà Nội

Thu tuong chinh phu,Quyết định số 124/2003/QĐ – TTg, ngày 17/6/2003

của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển văn

hóa các dân tộc thiểu số

www.langson.gov.vn/vhtt/node/5579Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. QUAN ĐIỂM , GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×