Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO TỒN,PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHI VẬT THỂ C ÁC D ÂN TỘC THI ỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN HIỆN NAY

II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO TỒN,PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHI VẬT THỂ C ÁC D ÂN TỘC THI ỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN HIỆN NAY

Tải bản đầy đủ - 0trang

một “ bảo tàng sống” hiện hữu và tiềm ẩn các giá trị văn hóa hết sức phong

phú và đa dạng về cả giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Các giá trị văn hóa

ấy ln được bảo lưu trao truyền, bổ sung, sáng tạo qua các thế hệ theo chiều

hướng tích cực trong, hòa chung trong “dòng chảy” của cộng đồng văn hóa của

2.1.các dân tộc Việt Nam

Thành tựu

Hiện nay, song song với hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh tỉnh LạngSơn có khoảng hơn 340 lễ hội lớn nhỏ khác nhau cùng những làn điệu dân ca, dân vũ,

trò vui đặc sắc diễn ra trong các lễ hội, ngày vui như: hát then đàn tính; hát SLi, hát Cò

Lẩu (dân tộc Nùng); hát Lượn, hát Quan Làng (dân tộc Tày); hát Xắng Cọ( dân tộc Sán

Chỉ); múa sư tử, múa võ dân tộc, trò sĩ - nông - công - thương trong lễ hội Lồng Tồng,

thi nấu món ăn dân tộc; nghề nhuộm chàm, thêu, dệt thổ cẩm... và nhiều loại hình di

sản văn hóa phi vật thể khác. Khơng chỉ có giá trị trong cơng tác giáo dục tri thức, hình

thành nhân cách con người nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của tỉnh đã và

đang phát huy vai trò, tiềm năng, thế mạnh của mình trong việc quảng bá hình ảnh quê

hương Xứ Lạng, phát triển kinh tế du lịch, thu hút du khách, các nhà đầu tư đến Lạng

Sơn tìm hiểu khám phá và lựa chọn cơ hội đầu tư.

Nhận thức rõ những lợi ích, tiềm năng to lớn của nền văn

hoá dân tộc Xứ Lạng trong phát triển kinh tế, văn hóa, giao lưu, đối ngoại.

Trong thời gian qua thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương V khóa VIII

của Đảng về “xây dựng văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”; Quyết

định số 124/2003/QĐ – TTg, ngày 17/6/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc

phê duyệt Đề án bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số; Nghị quyết số

13 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015…Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều hoạt động,

giải pháp tích cực để khơi dậy, bảo tồn và phát huy vốn di sản văn hóa đặc sắc

của dân tộc và đã đạt được một số thành tựu cụ thể như: Công tác bảo tồn, phát

huy tinh hoa văn hóa truyền thống các dân tộc được quan tâm, chú trọng.

Từ năm 1998 đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai thực hiện 14 dự án

nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn và phát huy các loại hình lễ hội, dân ca, dân vũ

cùng nhiều phong tục tập quán truyền thống của đồng bào nhân dân các dân

tộc trên địa bàn. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao,

các thiết chế văn hóa thơng tin từng bước được cải thiện.

Đội ngũ cán bộ làm cơng tác văn hóa từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm

đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực chun mơn, các phong trào

văn hóa, văn nghệ ở cơ sở phát triển mạnh, việc khai thác sử dụng các làn điệu

dân ca, dân vũ để dàn dựng, cải biên, đặt lời viết thành các tiết mục biểu diễn

nghệ thuật được quan tâm, chú trọng…Qua đó, bước đầu xây dựng được một

diện mạo về đời sống văn hóa phong phú, góp phần thu hẹp khoảng cách đời

sống văn hóa giữa nơng thơn và thành thị, giữa các tầng lớp dân cư, khơi dậy

tinh thần bảo tồn, làm giàu và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc trong

đơng đảo tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hóa ở khu dân cư.H ạn chế và nguyên nhân

Tuy nhiên, do đặc thù của di sản văn hóa phi vật thể là tồn tại trong

2.2.trí nhớ, được lưu truyền chủ yếu bằng con đường truyền miệng và đặc biệt là

trong q trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa với tốc độ đơ thị hóa diễn ra

mạnh mẽ; cùng với sự giao lưu, hội nhập toàn diện đã tác động một cách sâu

rộng đến đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào nhân dân các dân tộc

Lạng Sơn nói riêng và cả nước nói chung.Do vậy, cũng như ở các địa phương khác trên cả nước, vấn đề bảo tồn

và phát huy di sản văn hóa phi vật thể ở Lạng Sơn được đặt ra còn muộn, chưa

được như mong muốn, việc sưu tầm, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa

phi vật thể chưa, tương xứng với tiềm năng hiện có; cơng tác nghiên cứu sưu

tầm còn mang tính dàn trải, chưa sâu và còn mang tính phiến diện, nhiều di sản

văn hóa phi vật thể đã được sưu tầm nhưng chưa được đưa vào khai thác, sử

dụng trong đời sống, nhiều nếp sống sinh hoạt văn hóa khơng còn phù hợp với

đời sống hiện tại, các tệ nạn mê tín dị đoan ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

vẫn còn tồn tại; các loại hình ngũ văn dân gian, văn học nghệ thuật truyền

thống như: truyện cổ tích, thần tích, thần phả, sắc phong, ca dao, tục ngữ, văn

học dân gian… đã được nghiên cứu, sưu tầm tuy nhiên chưa được tổng hợp,

biên tập một cách khoa học và có hệ thống; trang phục, tiếng nói chữ viết của

đồng bào các dân tộc đang có nguy cơ mai một…Nếu tình trạng trên tiếp tục

diễn ra thì trong tương lai khơng xa những đặc trưng văn hóa truyền thống

tiêu biểu của các dân tộc sẽ bị “hòa tan” dưới ảnh hưởng của nền kinh tế thị

trường cùng sự du nhập của những “nền văn hóa ngoại lai”. Đặc trưng văn

hóa truyền thống của dân tộc sẽ dần mai một và biến mất, thay vào đó là sự

pha tạp, lai căng của nhiều nền văn hóa khác nhau và mỗi dân tộc sẽ tự đánh

mất hình ảnh của tổ tiên, đánh mất bản sắc văn hóa, dân tộc mình và sự tồn

tại của chính mình.

Ngun nhân chủ yếu của những tồn tại

Thu nhat, Là do đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân

tộc ở nhiều nơi còn nghèo nàn, khó khăn, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế

mới.

Thu hai, Sự xâm nhập của nền văn hóa bên ngồi từ nhiều luồng đã tấn

cơng vào nền văn hóa dân tộc vốn đã yếu sức đề kháng. Lứa tuổi thanh niên chưa ý

thức đầy đủ về nền văn hóa dân tộc của mình nên dễ tiếp thu văn hóa bên ngồikhơng có sự chọn lọc, có biểu hiện xu hướng vọng ngoại, quay lưng lại với những

sinh hoạt văn hóa dân tộc.Việc kế thừa, phát huy nền văn hóa của các dân tộc thiểu

số trong tỉnh mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như

mong muốn.

Thu ba, Cơng tác quản lý còn bộc lộ nhiều yếu kém, thiếu những giải

pháp khả thi, chưa có được những mơ hình, những phương thức tổ chức sinh hoạt

văn hóa thực sự hiệu quả ở cơ sở. Các sinh hoạt lễ hội, văn nghệ dân gian nhiều lúc

còn mang tính hình thức và việc biến nó thành những sinh hoạt bổ ích, lành mạnh

có tính thường xun và tính xã hội còn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong khâu

tổ chức.

Thu tu, Thiếu những cơng trình nghiên cứu khoa học mang tính thực

tiễn cho các mục tiêu giữ gìn và phát huy vốn văn hóa, văn nghệ dân gian vào đời

sống xã hội; nguồn kinh phí, ngân sách, phương tiện, con người cần đầu tư, bố trí

cho lĩnh vực này còn ít ỏi và khó khăn, đặc biệt là sự thiếu hụt lực lượng cán bộ

làm cơng tác văn hóa là người các dân tộc thiểu số ở địa phương.

Thu nam, Những sáng tác, những tác phẩm, những cơng trình nghệ thuật,

những tài năng lớn thừa kế và nâng cao được các giá trị văn hóa truyền thống dân

tộc để có thể tạo được sức lơi cuốn hấp dẫn công chúng vào các sinh hoạt văn hóa

truyền thống còn hạn chế. Tiếng nói, chữ viết của các dân tộc dù đã có nhiều tiến

triển trong việc giảng dạy, học tập, phổ biến nhưng vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại,

chưa đủ mạnh để hỗ trợ đắc lực cho yêu cầu phục hưng nền văn hóa dân tộc.

Thu sau, Việc xã hội hóa những chương trình văn hóa nghệ thuật mang

đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, dù đã đạt được những kết quả khích lệ nhưng vẫn

chưa thu hút được đông đảo công chúng quan tâm thực sự.Thu bay, trong thời gian dài một số cấp uỷ Đảng, chính quyền địa

phương chưa nhận thức đầy đủ vai trò của cơng tác bảo tồn văn hóa dân tộc,

chưa chú trọng và có biện pháp chỉ đạo tích cực, hữu hiệu cho việc bảo tồn,

phát huy nền văn hóa truyền thống.

Thu tam, Việc tuyên truyền, giáo dục và vận động quần chúng tham gia

giữ gìn văn hóa dân tộc chưa được tiến hành thường xuyên và sâu rộng đến các

tầng lớp dân cư trên toàn tỉnh.

Thu chin, Nguyên nhân quan trọng hơn cả là chiến lược đầu tư cho văn

hóa, nghệ thuật truyền thống... vẫn còn là một khoảng cách nhất định giữa lý

luận và thực tiễn.

II.QUAN ĐIỂM , GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

CÔNG TÁC BẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHI

VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN3.1.Quan điểm

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng,ngành Văn

hóa, Thể thao và Du lịch luôn xác định tăng cường công tác bảo tồn, phát huy

giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số trên địa bàn cả nước

nói chung, đối với tỉnh Lạng Sơn nói riêng là nhiệm vụ quan trọng. Các lễ hội

truyền thống, liên hoan dân ca dân vũ, trò chơi dân gian, phong tục, nếp sống

đẹp... đã được phục hồi và phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hóa”, tồn dân bảo vệ và phát triển văn hóa đã tạo môi trường

lành mạnh, thuận lợi cho công tác giữ gìn, bảo tồn, phát huy giá trị của di sản

văn hóa. Những thành tựu đạt được đã khẳng định vai trò to lớn của Đảng, Nhà

nước, Chính phủ quản tâm, chỉ đạo công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn

hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung 5 (khóa VIII) “xây dựng nền văn hóa Việt

Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết số 13 của Ban thường vụ

Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh LạngSơn; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh Lạng Sơn giai đoạn

2011 – 2015…

Từ đó, đã huy động được nhiều nguồn lực của các tổ chức, cá nhân cho

việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số cá

3.2. Giải pháp

3.2.1.giải pháp chung

T hu nhat, tang cuong su lanh dao cua dang va su tham gia cua Mat tran to quoc

va cac to chuc chinh tri xa hoi.

Thu hai, Nang cao vai tro cua bo may nha nuoc thong qua viec phan cong, phan

cap, xac dinh nhiem vu va trach nhiem cu the cua tung ca nhan, to chua co tham

quyen

Thu ba, hoan thien he thong van ban quy pham phap luat ve bao ton va phat huy

gia tri van hoa phi vat the cua cac dan toc thieu so

Thu tu, day manh cong tac tuyen truyen van dong, giao duc quan chung . Neu cao

tinh than tu giac cua cac luc luong trong xa hoi dac biet la vai tro cua dong bao cac

dan toc thieu so doi voi cong tac bao ton,phat huy cac gia tri van hoa phi vat the

cua dan doc minh

Thu nam, Chu trong dau tu, phat trien cac loai hinh van hoa phi vat the cua dong

bao cac dan toc thieu so dang co nguy co mai mot hoac mat di.

Thusau, Tang cuong cong tac thanh tra, kiem tra va xu ly vi pham phap luat trong

cac hoat dong nham bao ton, phat huy giai tri van hoa phi vat the cua cac dan toc

thieu so.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO TỒN,PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA PHI VẬT THỂ C ÁC D ÂN TỘC THI ỂU SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN HIỆN NAY

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×