Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC

CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Tải bản đầy đủ - 0trang

HÀNH VI MUA CỦA KHÁCH HÀNG TỔ

CHỨC4. CÁC HOÀN CẢNH MUAMua lặp lại không thay

đổi

Mua cho nhiệm vụ mới

Mua lặp lại có thay

đổiChương 4PHÂN KHÚC, LỰA CHỌN THỊ

TRƯỜNG

MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH VỊ4.1. PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

4.2. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC

TIÊU

4.3. ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM4.1. PHÂN KHÚC THỊ

TRƯỜNG

4.1.1. Tính cần thiết của việc

phân khúc

thò trường

4.1.2. Quá trình phân khúc thò

trường

4.1.3. Những cơ sở phân khúc thò

trường

người tiêu dùng

4.1.4. Những cơ sở phân khúc thò

trường tổ

chức

4.1.5. Những lưu ý khi phân khúc

thò

trường4.2. LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG MỤC

TIÊU4.2.1. Đánh giá các khúc thò

trường

4.2.2. Các chiến lược chiếm lónh

thò trường4.3. ĐỊNH VỊ SẢN

PHẨM

4.3.1. Tạo sự khác biệt

4.3.2. Xây dựng chiến lược

đònh vòCƠ SỞ PHÂN KHÚC

THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNGĐặc điểm đòa lý

Đặc điểm nhân khẩu

Đặc điểm tâm lý

Đặc điểm hành vi mua sắmCƠ SỞ PHÂN KHÚC

THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

Đặc điểm đòa lý:Khí hậu

Đòa hình

Mật độ dân số

Vùng, miềnCƠ SỞ PHÂN KHÚC

THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG

Đặc điểm nhân khẩu:Độ tuổi

Giới tính

Số thành viên trong giađình

Thu nhập

Nghề nghiệp

Trình độ học vấn

Dân tộc

Tôn giáo

Tầng lớp xã hội4.2.1. ĐÁNH GIÁ CÁC KHÚC THỊ

TRƯỜNG1. Quy mô và sự phát triển của

các khúc

thò trường:

-Quy mô: số lượng người mua, chitiêu bình

quân cho sản phẩm

-Tốc độ tăng trưởng: về số lượng

người mua, về chi tiêu cho sản phẩm2. Khả năng sinh lời và rủi ro :

phụ thuộc vào số lượng và đặc

điểm của các đối thủ cạnh tranh

hiện tại, các sản phẩm thay thế

tiềm năng và những người nhập

ngành tiềm

năng.4.2.1. ĐÁNH GIÁ CÁC KHÚC THỊ

TRƯỜNG3. Tính phù hợp với mục tiêu và

nguồn lực của doanh nghiệpPhục vụ khúc thò trường đó có xa

rời mục tiêu kinh doanh ban đầu

của doanh nghiệp?.Phụcvụ khúc thò trường đó có

đòi hỏi những kỹ năng và nguồn

lực đặc biệt vượt quá khả năng

của doanh nghiệp?.4.3.1 . TẠO SỰ KHÁC BIỆT

Có bốn nguồn tạo nên sự khác biệt, đó

là:

Sản phẩm hữu hình: tính chất, công dụng,

mức độ phù hợp, độ bền, độ tin cậy, tính

dễ sửa chữa, kết cấu và kiểu dáng.Dòch vụ: giao hàng, lắp đặt, huấn luyện

khách

hàng, tư vấn, bảo hành, sửa chữa

v.v

viên: năng lực, lòch sự, tín nhiệm,

tinNhân

cậy, nhiệt tình, khả năng giao tiếp

Hình ảnh: biểu tượng, phương tiện truyền

thông,

bầu không khí, sự kiện.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ NHU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG TỔ CHỨC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×