Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ

PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

Thò trường quốc tế: bao gồm tất cả

những dạng thò trường trên, nhưng người

mua ở nước ngoài.

Trên thực tế, khái niệm thò trường

thường được hiểu và dùng theo nghóa

rộng hơn, thí dụ như thò trường nhu cầu

(bao gồm những người ăn kiêng), thò

trường sản phẩm (như bia uống), thò

trường người bán (những người cần việc

làm, những nhà cung cấp vật tư cho doanh

nghiệp) thò trường đòa lý (như thò trường

miền Bắc dùng để chỉ những người mua

và người bán trong một khu vực đòa lý).THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ PHÂN

KHÚC THỊ TRƯỜNG

Phân khúc thò trường là hành

động phân chia thò trường thành

các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có

những đặc điểm riêng về nhu cầu,

còn các thành viên trong cùng

một nhóm thò trường có những nhu

cầu và mong muốn tương tự nhau.

Thò trường mục tiêu bao gồm những

khách hàng mà nhà marketing

muốn tập trung nỗ lực của mình

vào đó.PHÂN TÍCH ĐỐI THỦ CẠNH

TRANH1. Nhận dạng chiến lược cạnh

tranh của các đối thủ

2. Xác đònh các mục tiêu của

các đối thủ

3. Đánh giá điểm mạnh và điểm

yếu của các đối thủ

4. Ước đoán hình mẫu phản ứng

của các đối thủNHẬN DẠNG ĐỐI THỦ CẠNH

TRANH

1. QUAN ĐIỂM NGÀNH VỀ CẠNH TRANH

a. Số lượng người bán và tính khác biệt

của sản phẩm

b. Các rào cản nhập ngành và xuất ngành

c. Kết cấu chi phí

d. Mức độ tích hợp dọc2. QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG VỀ CẠNH

TRANH

- Cạnh tranh về thương hiệu (cạnh tranh trực

tiếp)

- Cạnh tranh về dạng sản phẩm (cạnh tranh

trong cùng ngành).

- Cạnh tranh về loại sản phẩm cùng thoả

mãn một nhu cầu.

- Cạnh tranh về nhu caàu.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỊ TRƯỜNG MỤC TIÊU VÀ PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×