Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VIII. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH.

VIII. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH.

Tải bản đầy đủ - 0trang

ST

T

1

2

3

4

5

10

11

12

13

14

15Chức vụĐơn vịChi phíKế tốn

Triệu đồng/năm

Quản lí

Triệu đồng/năm

Nhân viên bán hàng

Triệu đồng/năm

Thợ Makeup

Triệu đồng/năm

Nhân viên bảo vệ

Triệu đồng/năm

Tiền điện- nước

Triệu đồng/năm

Tiền internet

Triệu đồng/năm

Tiền điện thoại

Triệu đồng/năm

Chi phí quảng cáo

Triệu đồng/năm

Chi phí bảo dưỡng máy Triệu đồng/năm

móc, dụng cụ

Hoa hồng sản phẩm

Triệu đồng/năm4

4

15

7

5

1,4

0,3

0,2

1

1

5% doanh thuTổng tiền trả hàng tháng: 40.845triệu. Tổng tiền trả cả năm 490,14 triệu

Bảng 8.2 Chi phí đầu tư ban đầu

Vốn đầu tư ban

đầuSố tiềnThời gian khấu hao114.97Xây sửa lại cửa hàng3007Máy tính, Thiêt bị

văn phòng23.93Vố lưu động450Trang thiết bịGhi chú

Chi vào tháng

1

Chi vào tháng

1

Chi vào tháng

1

Chi vào tháng

1Bảng8.3 Dự trù lượngkhách hàng sử dụng dịch vụ và sản phẩm các tháng

( Đơn vị giá bán :X* Triệu đồng/sp)

Chỉ Tiêu

1.Khối

lượng

tiêu thụ

2.Giá bán

tb 1 spT1T2T3T4T5 T6 T7

Sữa rửa mặtT8T9T10T11T1232041

038042

041

546

645

042

038

53904154100.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2Kem chống năng

1.Khối

lượng

tiêu thụ12517

022031

027

034

533

033

030

02302101802.Giá bán

tb 1 sp0.250.2

50.250.2

50.2

50.2

50.2

50.2

50.2

50.250.250.25Nguyễn Minh Trang – QKD56DDH1 - 6523731Trang điểm mặt

1.Khối

lượng

tiêu thụ

2.Giá bán

tb 1 sp62565

061559

059

060

060

062

167

56806856850.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3Trang điểm mắt

1.Khối

lượng

tiêu thụ

2. Giá

bán tb 1

sp29530

031031

028

025

025

027

028

52903103200.180.1

80.180.1

80.1

80.1

80.1

80.1

80.1

80.180.180.18Trang điểm môi

1.Khối

lượng

tiêu thụ

2. Giá

bán tb 1

sp49050

055058

058

060

063

065

065

06706506500.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.30.3MAKEUP

1.Khối

lượng

tiêu thụ

2. Giá

bán tb 1

sp3030354045353040455050450.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2Nguyễn Minh Trang – QKD56DDH1 - 6523732KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

BẢNG 8.5 BẢNG DỰ TRÙ LÃI LỖ

Chỉ tiêuT1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T111. Doanh thu thuần488,9529,5543,3576,3560,9591,5592,5604,4609,8602,7601,8 594,12. Giá vốn

3. Lãi gộp394,6

94,3426,5

103,0437,8

105,5463,8

112,5451,9

109,0476,7

114,8478,0

114,5487,9

116,6492,8

117,0487,2

115,5485,8 479,6

116,0 114,574,780,482,387,084,889,189,391,091,790,790,689,5CP bán hàng69,174,876,781,479,283,583,785,486,185,185,083,9CP Khấu hao5,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,600000000000019,622,623,225,524,225,725,225,625,324,825,425,03,94,54,65,14,85,15,05,15,15,05,15,015,718,118,520,419,320,520,220,520,219,820,320,04. Tổng chi phí hoạt độngLãi vay

5. Lợi nhuận trước thuế

6. Thuế TNDN

7. Lợi nhuận sau thuếNguyễn Minh Trang – QKD56DDH1 - 6523733T12KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

BẢNG 8.6 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Chỉ tiêu

Số dư tiền mặt đầu kỳ

TỔNG THU

Thu nhập từ hoạt động KD

Thu nhập từ hoạt động tài chính

Thu khác

TỔNG CHI

Chi từ hoạt động

SXKDGiá vốn

CP quản lý

CP bán

hàngTrả tiền vay (gốc và lãi)

Thuế phải nộp

Các dòng chi cho HĐ đầu tư

Mua sắm TSCĐ

Sửa chữa

Chủ sở hữu rút vốn

Số dư tiền mặt cuối kỳT1

800,

0

488,

9

488,

9

0

0

890,

7

394,

6

0,7T2

398,

1

529,

5

529,

5

0

0

488,

8

426,

5

0,7T3

438,

8

543,

3

543,

3

0

0

501,

7

437,

8

0,7T4

480,

4

576,

3

576,

3

0

0

531,

8

463,

8

0,7T5

524,

9

560,

9

560,

9

0

0

517,

9

451,

9

0,7T6

567,

9

591,

5

591,

5

0

0

546,

3

476,

7

0,7T7

613,

0

592,

5

592,

5

0

0

547,

6

478,

0

0,7T8

657,

9

604,

4

604,

4

0

0

558,

9

487,

9

0,7T9

703,

4

609,

8

609,

8

0

0

564,

3

492,

8

0,7T10

748,

9

602,

7

602,

7

0

0

557,

9

487,

2

0,7T11

793,

7

601,

8

601,

8

0

0

556,

5

485,

8

0,7T12

839,

1

594,

1

594,

1

0

0

549,

4

479,

6

0,752,857,158,662,260,563,863,965,265,865,064,964,13,9

438,

84,54,65,14,85,15,05,15,15,05,15,000000000000398,

1438,

8480,

4524,

9567,

9613,

0657,

9703,

4748,

9793,

7839,

1883,

8Nguyễn Minh Trang – QKD56DDH1 - 6523734KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

BẢNG 8.7 CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tài sảnNguồn VốnTài sản ngắn hạn

Tiền mặt: 237

Tiền gửi ngân hàng: 150

Nguyên vật liệu: 200

Công cụ dụng cụ: 80

Tài sản dài hạn

Nguyên giá tài sản cố định: 440

Hao mòn tài sản cố định: 24Nợ

Vay dài hạn:200

Thuế và các khoản phải nộp: 131Tổng Tài Sản: 1.131 tỷ đồngTổng Nguồn Vốn: 1.131tỷ đồngNguyễn Minh Trang – QKD56DDH1 - 65237Vốn chủ sở hữu

Vốn ban đầu :80035KHỞI SỰ DOANH NGHIỆPIX. NGUY CƠ RỦI RO

9.1 Nguy cơ

Trong thị trường cạnh tranh, DN còn chịu nguy cơ "cá lớn nuốt cá bé", dễ

bị các doanh nghiệp lớn hơn thơn tính, sáp nhập

9.2 Rủi ro

- Rủi ro về mặt tài chính:

Rủi ro tín dụng: Với quy mơ vốn nhỏ, dưới 10 tỷ đồng, trong hoạt động

đầu tư, DNNVV khơng thể huy động vốn trên thị trường chứng khốn như các

doanh nghiệp quy mơ lớn, mà chỉ có thể vay vốn từ các tổ chức tín dụng, hoặc

thậm chí phải vay từ các cá nhân. Các khoản vay này thường chịu lãi suất cao,

đòi hỏi phải có tài sản thế chấp. Chủ doanh nghiệp khi vay vốn phải sử dụng

chính nhà ở của mình làm tài sản thế chấp. Với những rủi ro biến động lãi suất

hiện nay (chủ yếu biến động tăng), nguy cơ doanh nghiệp bị lỗ vốn, không trả

được nợ, dẫn đến bị siết nợ, mất nhà cửa... là mối quan ngại sâu sắc của nhiều

chủ doanh nghiệp, cũng như của toàn xã hội.

Rủi ro về tỉ giá: Với đặc điểm quy mô nhỏ, nên doanh nghiệp thường chỉ

tập trung kinh doanh một vài loại mỹ phẩm cao cấp. Điều này tạo nên rủi ro khá

lớn khi giá cả mặt hàng đó biến động, nhất là trong tình hình lạm phát hiện nay.

Nhiều khi giá cả biến động tăng, tiền thu về khơng còn đủ để mua lại số hàng

tương tự vừa bán.

- Rủi ro liên quan đên chính sách pháp luật:

Cũng do đặc điểm quy mô nhỏ, DN thường không tổ chức các bộ phận

chuyên trách để nghiên cứu cập nhật thơng tin, tìm hiểu về chính sách, pháp luật

và khơng có chun gia giỏi giúp việc. Do vậy khi chính sách pháp luật có sự

điều chỉnh, DN thường không nắm bắt kịp thời. Nhất là trong điều kiện nước ta

hiện nay, hệ thống pháp luật đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên thường xuyên

Nguyễn Minh Trang – QKD56DDH1 - 6523736KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

thay đổi cũng tạo nên những rủi ro cho DN. Trong đó rủi ro thường gặp nhất là

những thay đổi về chính sách thuế, các chuẩn mực về kế toán... Dẫn đến nguy

cơ bị phạt thuế, truy thu thuế, ... dẫn đến đang từ lãi chuyển thành thua lỗ, phá

sản.

- Ruỉ ro từ nội bộ doanh nghiệp:

DN có bộ máy quản lý rất đơn giản, phương thức quản trị chủ yếu theo

nguyên tắc thuận tiện. Điều này tạo ra nhiều nguy cơ rủi ro: Các quyết định

thường mang tính chủ quan, chủ yếu dựa vào ý chí, kinh nghiệm của cá nhân

chủ doanh nghiệp, dễ mắc sai lầm; các hoạt động phân tích, đánh giá, kiểm tra,

giám sát... ít được chú ý, nên không phát hiện kịp thời các sai lầm, do vậy hậu

quả của quyết định sai lầm thường rất nặng nề và khó sửa chữa.

X. XÂY DỰNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH

Xây dựng cửa hàngXin giấy phép đăng kí

kinh doanhTìm nguồn cung

ứng uy tín,đảm bảo

chất lượngTiến hành marketing cho

doanh nghiệpTuyển nhân viên vào các

bộ phận thích hợpMua sắm máy móc

trang thiết bị, nvl đầu

vàoThu hút khách hầng

tiềm năng tiến hành đi

vào hoạt độngNguyễn Minh Trang – QKD56DDH1 - 6523737Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VIII. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x