Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lực sinh ra khi hãm đặt lên giá chuyển hướng.

Lực sinh ra khi hãm đặt lên giá chuyển hướng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyn Xuõn MinhTrng H GTVT PH HCMKhi hãm thì phát sinh lực quán tính tác dụng lên thùng xe là

Tth xác dịnh theo công thức

Tth =

Trong đó :Qth * T0 (2.16)

Q0Qth - trọng lợng riêng thùng xe :

(KN).

Qth = Q0 – 2*Qgc = 39 – 2*4.3 = 30.4 (tÊn) = 30.4*9.81 =

298.22(KN)Q0 - trọng lợng toàn thể của toa xe:

(KN).

T0 - lực quán tính toa xe tính theo công thức

T0 = 4Nr .

Ta tính toán Nr theo công thức:

1

*

4Nr =Q01  Qth  htt  r   2Q gc * r 2Q gc  htt  h1   htt  r  h1 

1  2 *(KN)

Q

2

l

2

l

2

l

0gc

gc

Trongđó:

- hệ số bám := 0,25.Qgc- trọng lợng giá chuyển(tấn).htt- chiều cao từ tâm trục bánh đến tâm thùng xe.

h1-chiều cao từ cối chuyển lên trọng tâm thùng xe.

h1 = 1.2 (m)

2l- khoảng cách hai tâm cối chuyển

Thay các thông số vào ta đợc:

Nr =

1

*

439

1  30,4 * (1,6  0,390)  2 * 4,3 * 0,390 2 * 4,3 * (1,6  1,2)  1,6  0,390  1,2 

1  2 * 0,25 *  



14

1,98

1,98 39 

Bộ môn Đầu máy toa xe

Lớp Tàu Điện Metro44Khoa Cơ KhíNguyễn Xuân MinhTrường ĐH GTVT PH HCM(tÊn).

Nr = 9.71(tÊn)T0 = 4Nr (tÊn) = 4*0.25*9.71 = 9.71 (tấn)

9.71*9.81= 95.26 (KN).

Vậy ta tính đợc :

Tth=30,4 * 9,71

39= 7.57 (tấn) =74,26(KN).a) Lực thẳng đứng phụ thêm đặt lên khung gi¸ chun

híng do lùc qu¸n tÝnh h·m sinh ra.

Khi hãm giá chuyển hớng phía trớc tăng tải một lợng là P4.

Theo điều kiện cân bằng của thùng xe ,ta xác định đợc.

P4 =Tth * h1

4 * 2lTrong đó :h1 - Khoảng cách theo phơng thẳng đứng từ mặt cối

chuyển hớng đến trọng tâm của thùng:

2l - khoảng cách hai cối chuyển hớng :

P4 =

1.59=(KN);74,26 *1,2

4 * 14Điểm đặt của P4 nh h×nh vÏ:

P4P41P

4

2

P41P

4

21P

4

2Bộ mơn Đầu máy toa xe

Lớp Tàu Điện Metro1P

4

21P

4

21P

4

2P4451P

4

21P

4

2Khoa Cơ KhíNguyễn Xn MinhTrường ĐH GTVT PH HCMH×nh 3.8: Lực thẳng đứng phụ thêm đặt lên khung giá

chuyển híng do lùc qu¸n tÝnh h·m sinh ra.b) Lùc qu¸n tính hãm đặt lên khung giá chuyển hớng.

Lực quán tính hãm của tổ hợp thùng xe xà nhún Tth đợc

tính theo công thức:

Tth =

Trong đó:T0Qth'

Q0Qth Trọng lợng thùng xe céng víi 2 xµ nhón.

Q’th = 30.4 + 2*0.3 = 31

VËy ta cã:

= 75.72T’th =

(KN).95,26(TÊn)31

39Lùc qu¸n tÝnh T’th coi nh đợc chia đều cho 2 giá chuyển

hớng , thông qua xà nhún truyền cho xà ngang khung giá ,rồi

truyền tới bầu dầu bằng lò xo bầu dầu.

Vì bầu dầu và khung giá không nằm trong cùng một

mặt phẳng ngang,

lò xo bầu dầu chịu thêm lực thẳng đứng.

Sơ đồ chịu lực nh hình bên:B mụn u mỏy toa xe

Lp Tu Điện Metro46Khoa Cơ KhíNguyễn Xn MinhTrường ĐH GTVT PH HCM

1T'

th

41T'

th

161T'

th

161T'

th

16

1P'

4

21P'

4

21P'

4

21T'

th

161P'

4

21T'

th

161T'

th

41T'

th

16

1P'

4

21P'

4

21T'

th

16

1P'

4

21T'

th

161P'

4

2H×nh 3.9 : Lực quán tính hãm đặt lên khung giáTrong hình:

- Lực quán tính 1 T ' hãm từ xà nhún đặt lên xà

th

4

ngang khung giá.

- Phản lực

lò xo bầu dầu đặt1 ' theo phơng nằm ngang của

Tth

16lên khung giá.

- Phản lực

xo bầu dầu đặt lên1 ' thẳng đứng phụ thêm của lò

P4

2khung giá.

1 '

1

Tth * Z 0

* 75,72 * 0,24

1 ' 2

2

P4 = 1.14

2

4 * 2l gc

4 * 1,98Bộ mơn Đầu máy toa xe

Lớp Tàu Điện Metro47(KN)Khoa Cơ KhíNguyễn Xuõn MinhTrng H GTVT PH HCM5. Lực thẳng đứng đối xứng chéo tác dụng lên khung

giá chuyển hớng.

Lực thẳng đứng đối xứng chéo là một hệ lực tự cân

bằng , đặt tại các điểm tỳ của khung giá lên lò xo bầu dầu .

Dới tác dụng của lực thẳng đứng đối xứng chéo ,khung giá

chịu biến dạng xoắn vênh .1P

ch

21P

ch

21P

ch

21P

ch

2Hình

3.10 :

Lực

1P

ch

21P

ch

21P

ch

21P

ch

2thẳngđứng đối xứng chéo tác dụng lên khung giá chuyển hớng.

Lực thẳng đứng đối xứng chéo đợc xác định theo

công thøc:

Pch 5cb* cch

c  c chCb - §é cøngcđa tỉ hợp lò xo ở một bầu dầu.

Cb = 1200(KN/m)Cch - Độ cứng đối xứng chéo

Tìm độ cứng đối xứng chéo của khung giá bằng phơng

pháp lực.

cho : Pch =1 đơn vị.

21

ch 1

cP

ch

ch

ch

2

2

thẳng đứng tại D do gây

Trong đó :là chun vÞ

raBộ mơn Đầu máy toa xe

Lớp Tàu Điện Metro48Khoa Cơ KhíNguyễn Xn MinhTrường ĐH GTVT PH HCMV× kÕt cÊu là đối xứng ,và lực đối xứng nên ta chỉ xét 1/4

kết cấu.

Sơ đồ tính nh sau:

990696Hình 3.11 :

Sơ đồ tínhD

AtoánB

3705003141

2Nh vậy ta

phải giải3701

2phóng liên kết tìm đợc bậc siêu tĩnh S = 3 và ta có kết cấu

cơ bản nh sau:

X3X2X11

1

2

2

Hình 3.12 : Kết cấu cơ bản

- Biểu đồ mô men do X1 gây ra là :

X 1 =11,1840,6962,23

2,92Hình 3.13 : Biểu đồ mô men do tải trọng đơn vị X1 gây ra

B mụn u mỏy toa xe

Lp Tu Điện Metro49Khoa Cơ KhíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lực sinh ra khi hãm đặt lên giá chuyển hướng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×