Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lực tác dụng lên giá chuyển hướng do tác dụng của lực ngang sườn và lực ray-bánh xe gây ra.

Lực tác dụng lên giá chuyển hướng do tác dụng của lực ngang sườn và lực ray-bánh xe gây ra.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyễn Xuân MinhTrường ĐH GTVT PH HCM- Khi to axe vào đờng cong ,ở một dảI vận tốc chạy tàu

bình thờng nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra

rằng giá chuyển hầu nh ở vào vị trí trung gian.

- Chuyển động trên đờng con của giá chuyển hớng đợc

coi nh tổ hợp của hai chuyển động thành phần ,đó là:

Chuyển động song phẳng theo phơng đờng tim

trục của đờng sắt.

quay quanh tâm quay O nằm

Chuyển động

trên đờng tim trục.

- Giả thiết khi xác định lực tác dụng lên khung giá:

đứng từ các bánh xe đặt lên

TảI trọng thẳng

đờng ray là nh nhau.

Các lực nằm ngang nằm trên cùng một mặt

phẳng.

- Lực ma sát gia bánh xe và đờng ray:

Fms= *N(2.9)Trong đó :

Fms: lực ma sát giữa bánh xe và ray (KN).

: hệ số ma sát ta lấy = 0.25.

N: lực thẳng đứng do bánh xe tác dụng lên ray (KN).

N = g* =

Thay vào công thức 2.9 ta đ-Q0 9.81*39/8 = 47.8

8(KN).ợc:Fms= 0.25*47.8 = 11.95(KN).Lực ngang sờn đặt lên cối chuyển hớng tính theo công thøc:

Hgc==

= 36.81(KN).34

H .lt62



H39

gi

2- Ta xÐt trêng hỵp bÊt lỵi nhÊt của toa xe khi đi vào đờng

cong đó là khi lực li tâm và lực gió có cùng chiều tác

dụng.

B mơn Đầu máy toa xe

Lớp Tàu Điện Metro40Khoa Cơ KhíNguyễn Xuõn MinhTrng H GTVT PH HCM- Sơ đồ tính lực tác dụng lên giá chuyển hớng của toa xe

khi vào đờng cong ở vị trí trung gian.Hình 3.6 : Lực

đặt lên giá

chuyển khi toa

xe vào đờng

cong.- Tính bán kính quay của giá chuyển hớng.

Ta có :

H gc

4.Fms*

36.81

0.77

Dựa vào đ4 * 11 .95

êng cong

cã:quan hƯ gi÷a a = f víi

ta

a = 0,635

(m)2l gc 1980(mm) H2gc

(m)





4

.

F

ms 

TÝnh to¸n lùc dÉn híng Y:

Dùa vào công thức sau ta tính toán lực dẫn hớng:

(2.10)

thay sèa  l gc

a  l gc

H gc

Y

1

1**2

2

4 Fms

2

2

4 Fms

s 2   a  l gc 

s 2  a l gcvào ta đợc:

Y

0.635 0,99

1

0.635  0,99

1**

2

2

4 Fms

2

2

0.535 2   0.635  0,99

0.535 2 0.635 0,99+0,77.

= 0.96

Vậy ta tính đợc lực dÉn híngY

4 Fmslµ :Y= 4*Fms*0.96 = 4*11.95*0.96 = 45.89

Bộ mơn Đầu máy toa xe

Lớp Tàu Điện Metro41(KN).

Khoa Cơ KhíNguyễn Xuân MinhTrng H GTVT PH HCM- Theo sơ đồ tính ta cã:

ssin  1 s 2  ( a  l gc ) 20,5350.3110,535 2  (0,635  0,99) 2

1 

0,1311 2cos== 0.95sin  2 cos

= = 0.56.s

s 2  (a  l gc ) 20,5350,535 2  (0,635  0,99) 2(1 02.83 2 )0,83- Thành phần lực ma sát vuông góc và tiếp tuyến với đờng trục của ray:

Fx1  Fms . sin  1 11 .95 * 0,311 3.72(kN ).

Fx 2  Fms . sin  2 11 .95 * 0,83 9.92(kN ).

Fy1  Fms . cos  1 11 .95 * 0.95 11 .35( kN ). - Theo ®iỊu

Fy 2  Fms . cos  2 11 .95 * 0.56 6.69(kN ). kiện cân bằngcủa các bộ trụcbánh .Ta có lực tác dụng lên khung giá :

H 1 Y  2 Fy1 45.89  2 * 11 .35 23.19(kN )

H 2 2.Fy 2 2 * 6.69 13.38(kN ).T1  Fx1 .s

0,535

3,72 *

2.86(kN ).

b2

0,696T2  Fx 2 .s

0,535

9,92 *

7.63(kN ).

b2

0,696Theo điều kiện cân bằng ta tính đợc

P3H * Z0

2 * 2 * b2(2.15)Trong đó:

P3 : Lực thẳng đứng do thanh treo xà liên kết tác dụng lên

khung gi¸.

Bộ mơn Đầu máy toa xe

Lớp Tàu Điện Metro42Khoa Cơ KhớNguyn Xuõn MinhTrng H GTVT PH HCMZ0 : Khoảng cách từ tâm trục bánh đến mặt phẳng khung

giá .

Dới tải träng tÝnh nh trªn ta lÊy Z0 = 240 (mm)

H = H1 + H2 : tải trọng ngang sờn tác dụng lên 1 khung giá

chuyên hớng.

H= 23.19 + 13.38 = 36.57(KN)2b2 : khoảng cách giữa hai mặt lăn bánh xe.

Thay số ta tính đợc: 36,57 * 0,24

P3 = = 4.1(KN)2 * 2 * 0.535(ngoài)

p3p31H

41H

41H

1H

2

2

4

4

1

1T

T2

2

2

2p3p31T

2

21H

2

4

1T

2

21H

2

41H

41H

1H

1

1

4 1

4

1T

T1

1

2

2(trong)1H

41T

1

21H

2

4

1T

1

21H

2

4Hình 3.7 : Lực tác dụng lên giá chuyển hớng do tác dụng

của lực ngang sờn và lực ray-bánh xe gây ra.4. Lực sinh ra khi hãm đặt lên giá chuyển hớng.

Xác định lực quán tính hãm tác dụng lên thùng xe.

43

B mụn u mỏy toa xe

Khoa Cơ Khí

Lớp Tàu Điện MetroNguyễn Xuân MinhTrường ĐH GTVT PH HCMKhi hãm thì phát sinh lực quán tính tác dụng lên thùng xe là

Tth xác dịnh theo công thức

Tth =

Trong đó :Qth * T0 (2.16)

Q0Qth - trọng lợng riêng thïng xe :

(KN).

Qth = Q0 – 2*Qgc = 39 – 2*4.3 = 30.4 (tÊn) = 30.4*9.81 =

298.22(KN)Q0 - träng lỵng toàn thể của toa xe:

(KN).

T0 - lực quán tính toa xe tính theo công thức

T0 = 4Nr .

Ta tính toán Nr theo c«ng thøc:

1

*

4Nr =Q0 1  Qth  htt  r   2Q gc * r 2Q gc  htt  h1   htt  r  h1 

1  2 * 



 (KN)

Q

2

l

2

l

2

l

 0 



gc

gc

Trong®ã:

 - hệ số bám := 0,25.Qgc- trọng lợng giá chuyển(tấn).htt- chiều cao từ tâm trục bánh đến tâm thùng xe.

h1-chiều cao từ cối chuyển lên trọng tâm thùng xe.

h1 = 1.2 (m)

2l- khoảng cách hai tâm cối chuyển

Thay các thông số vào ta đợc:

Nr =

1

*

439

1 30,4 * (1,6  0,390)  2 * 4,3 * 0,390 2 * 4,3 * (1,6  1,2)  1,6  0,390  1,2 

1  2 * 0,25 *  



14

1,98

1,98 39 

Bộ môn Đầu máy toa xe

Lớp Tàu Điện Metro44Khoa Cơ KhíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lực tác dụng lên giá chuyển hướng do tác dụng của lực ngang sườn và lực ray-bánh xe gây ra.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×