Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lực thẳng đứng phụ thêm do lực ngang sườn gây ra.

Lực thẳng đứng phụ thêm do lực ngang sườn gây ra.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguyễn Xuân MinhTrường ĐH GTVT PH HCMR: b¸n kÝnh cong của đờng ray (m).

Trong bài toán tính toán cụ thể và khi tính toán thì ta tính

với bán kính cong nhá nhÊt, theo thùc tÕ ta lÊy R= 100 (m).

V: vận tốc toa xe khi vào đờng cong (m/s).

Vận tốc toa xe khi vào đờng cong đợc tính theo công thøc

V= 3.5*= 3.5* =35100

R (km/h) = 9.72(m/s)(2.5)

g : gia tèc träng trêng (m/s2).

Th«ng thêng ta lÊy g= 9.81 (m/s2).

hr : độ siêu cao giữa hai ray

độ siêu cao đợc tính theo công thức:

hr= =2 2

= 6.24 6.6.*6 9*.v72100

R(mm)2s : khoảng cách giữa hai mặt lăn bánh xe

2s= 1070 (mm)

khi đó ta tính đợc lực ly tâm là

9.72 2

6.24

39 * ()

100 * 9.81 1070Hlt = *9.81 =

34.62 (KN).b- Lùc ngang sên do gió gây ra.

Hgi = w*h0*2L (KN)(2.6)Trong đó :

w : áp lực gió tác dụng trên một m2 thành xe thông thờng ngời

ta lấy 0.5 (KN/m2).

h0: chiều cao thành xe

2L: chiỊu dµi thµnh xe theo bµi ta lÊy:3.9:20(m).

(m).vËy ta tÝnh đợc áp lực gió tác dụng lên thành xe là:B mơn Đầu máy toa xe

Lớp Tàu Điện Metro37Khoa Cơ KhíNguyễn Xuân Minh

Hgi== 39Trường ĐH GTVT PH HCM

0.5 * 3.9 * 20(KN).

Lực ngang sờn tác dụng lên thành xe do lực gió và lực ly tâm

gây ra là:

Hth= Hlt+Hgi= 34.62 + 39 =73.62(KN).(2.7)

Tải trọng ngang sờn bao gồm lực gió và lực ly tâm khi

toa xe chạy vào đờng cong. Đối với giá chuyển hớng toa xe

khách, khi xác định lực thẳng đứng phụ thêm do tải trọng

ngang sờn gây ra ta phải xét tới ảnh hởng của dịch chuyển

của bộ quang treo và biến dạng của lò xo .

Theo điều kiện cân bằng thì khi toa xe chịu tác dụng của

lực ly tâm và lực ngang sờn, xuất hiện phản lực truyền từ cổ

trục thông qua lò xo bầu dầu lên giá chuyển hớng.

Ta có thể xác định theo công thức gần đúng nh sau:

P2=Hth* (KN)

Trong đó ta có :htt

2b * n(2.8)P2: Phản lực từ trục tác dụng lên khung giá chuyển hớng (KN).

Hth: Lực tổng hợp do lực ngang sờn và lực ly tâm gây ra.

htt: Khoảng cách từ trọng tâm thùng xe đến tâm trục bánh.

Ta lấy:h tt=1.6(m).2b: Khoảng cách hai tâm cổ trục bánh (m): 2b = 1.570 (m).

n: số trục bánh trong một toa xe thông thêng th× mét toa xe

cã 4 trơc.

VËy ta cã :Bộ mơn Đầu máy toa xe

Lớp Tàu Điện Metro38Khoa Cơ KhíNguyễn Xuân MinhTrường ĐH GTVT PH HCMP2 = 73.62* =

18.76(KN)1.6

1.570 * 4Sơ đồ phân bố lực nh hình vẽ:2P22P2P2 P2

2P2P2P2P22P2P2P2P2Hình 3.5 : Phân bố tải trọng thẳng đứng do lực ngang sờn

gây ra tác dụng lên giá chuyển hớng3. Lực tác dụng lên giá chuyển hớng do tác dụng của

lực ngang sờn và lực ray-bánh xe gây ra.

- Khi toa xe chạy trên đờng cong ,có thêm các lực sau

đây đặt lên giá chuyển hớng.

đặt lên cối chuyển hớng.

Lực ngang sờn

ngang của ray.

Phản lực nằm

Lực ma sát giữa ray và bánh xe.

B mụn u mỏy toa xe

Lp Tu Điện Metro39Khoa Cơ KhíNguyễn Xuân MinhTrường ĐH GTVT PH HCM- Khi to axe vào đờng cong ,ở một dảI vận tốc chạy tàu

bình thờng nhiều công trình nghiên cứu đã chỉ ra

rằng giá chuyển hầu nh ở vào vị trí trung gian.

- Chuyển động trên đờng con của giá chuyển hớng đợc

coi nh tổ hợp của hai chuyển động thành phần ,đó là:

Chuyển động song phẳng theo phơng đờng tim

trục của đờng sắt.

quay quanh tâm quay O nằm

Chuyển động

trên đờng tim trục.

- Giả thiết khi xác định lực tác dụng lên khung giá:

đứng từ các bánh xe đặt lên

TảI trọng thẳng

đờng ray là nh nhau.

Các lực nằm ngang nằm trên cùng một mặt

phẳng.

- Lực ma sát gia bánh xe và đờng ray:

Fms= *N(2.9)Trong đó :

Fms: lực ma sát giữa bánh xe và ray (KN).

: hệ số ma sát ta lấy = 0.25.

N: lực thẳng đứng do bánh xe tác dụng lên ray (KN).

N = g* =

Thay vào công thức 2.9 ta đ-Q0 9.81*39/8 = 47.8

8(KN).ợc:Fms= 0.25*47.8 = 11.95(KN).Lực ngang sờn đặt lên cối chuyển hớng tính theo công thức:

Hgc==

= 36.81(KN).34

H .lt62H39

gi

2- Ta xét trờng hợp bất lợi nhất của toa xe khi đi vào đờng

cong đó là khi lực li tâm và lực gió có cïng chiỊu t¸c

dơng.

Bộ mơn Đầu máy toa xe

Lớp Tàu Điện Metro40Khoa Cơ KhíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lực thẳng đứng phụ thêm do lực ngang sườn gây ra.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×