Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các sản phẩm sữa chua lên men được bảo quản trong tủ lạnh trong 3 tuần để kiểm tra độ ổn định pH sau lên men, Sản phẩm sữa chua thương mại cần có độ ổn định trong thời gian bảo quản. Nghiên cứu sẽ lựa chọn những sản phẩm đảm bảo đạt tieu chuẩn sau 3 tuần

Các sản phẩm sữa chua lên men được bảo quản trong tủ lạnh trong 3 tuần để kiểm tra độ ổn định pH sau lên men, Sản phẩm sữa chua thương mại cần có độ ổn định trong thời gian bảo quản. Nghiên cứu sẽ lựa chọn những sản phẩm đảm bảo đạt tieu chuẩn sau 3 tuần

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các sản phẩm sữa chua lên men được bảo quản trong tủ lạnh trong 3 tuần để kiểm tra độ ổn định pH sau lên men, Sản phẩm sữa chua thương mại cần có độ ổn định trong thời gian bảo quản. Nghiên cứu sẽ lựa chọn những sản phẩm đảm bảo đạt tieu chuẩn sau 3 tuần

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×