Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phụ lục 9. Dữ liệu nồng độ l-THP trong huyết tương thỏ (ng/ml) sau khi sử dụng các dạng bào chế

Phụ lục 9. Dữ liệu nồng độ l-THP trong huyết tương thỏ (ng/ml) sau khi sử dụng các dạng bào chế

Tải bản đầy đủ - 0trang

l-THP-SR

T

(phút)M1M2M3M4M5TBSD00.000.000.000.000.000.000.0059.7017.8415.3611.5211.6513.213.301511.3610.4913.149.4117.0012.282.97307.906.279.846.1812.668.572.73456.424.667.864.3810.196.702.41605.053.484.363.036.844.551.501202.022.523.160.666.232.922.072400.480.968.400.301.802.393.413600.201.770.720.161.080.780.674800.100.190.610.300.970.440.3614400.540.320.800.000.620.460.31Dung dịch tiêm (IV)

T (phút)M1M2M3TBSD00.000.000.000.000.0054611.503095.505422.374376.46964.37151472.511092.98914.691160.06232.6230666.38459.11534.22553.2485.6845566.90342.54372.75427.3999.4160520.69263.60354.39379.56106.46120420.00224.65358.97334.5481.602400.000.000.000.000.0057Dung dịch uống (SOL)

T (phút)M1M2M3TBSD00.000.000.000.000.005318.15193.95217.80243.3053.8115131.35104.79113.68116.6111.043079.3267.9072.4473.224.704564.1854.6542.0053.619.096041.1540.9033.7038.583.4512024.9620.6418.6121.402.6510.7110.710.004.958.098.633.252.505.654.081.57240

360

48012.8458Phụ lục 10. Mơ hình hóa nồng độ l-THP trong huyết tương của dạng thuốc tiêm

(IV)

Trọng số

Uniform

WeightingAIC

76.431/y56.911/y241.921/y255.971/𝑦̂ 28.13Phụ lục 11. Mơ hình hóa nồng độ l-THP trong huyết tương của dạng dung dịch

uống (SOL)

Trọng số

Uniform

WeightingAIC

59.084391/y46.82761/y224.157111/y229.970381/𝑦̂ 2x59Phụ lục 12. Kết quả giải chập với chế phẩm tiêm tĩnh mạch- đường cong hấp thu in vivoHPTR-FRPEL-MRl-THP-SRPhụ lục 13. Kết quả giải chập với chế phẩm dung dịch uống - đường cong hòa tan in vivoHPTR-FRPEL-MRl-THP-SR

60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phụ lục 9. Dữ liệu nồng độ l-THP trong huyết tương thỏ (ng/ml) sau khi sử dụng các dạng bào chế

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×