Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực tế, những năm qua, Nhà nước chi cho KHCN vẫn đảm bảo ở mức chi tối thiểu 2% trong tổng chi NSNN (tương đương khoảng 0,5% GDP). Xét cả giai đoạn 2011 - 2015, tổng chi NSNN cho KHCN cao gấp 5,6 lần so với giai đoạn 2001 - 2005 và gấp 2,2 lần so với gia

Thực tế, những năm qua, Nhà nước chi cho KHCN vẫn đảm bảo ở mức chi tối thiểu 2% trong tổng chi NSNN (tương đương khoảng 0,5% GDP). Xét cả giai đoạn 2011 - 2015, tổng chi NSNN cho KHCN cao gấp 5,6 lần so với giai đoạn 2001 - 2005 và gấp 2,2 lần so với gia

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương II: Các phương pháp đánh giá vật liệuSVTH: Vũ Quốc Trung[4] "This Month in Physics History: October 22, 2004: Discovery of Graphene". APS News.

Series II. 18 (9): 2. 2009.

[5] "The Story of Graphene". www.graphene.manchester.ac.uk. The University of Manchester. 10

September 2014. Retrieved 9 October 2014.

[6] "The Nobel Prize in Physics 2010". The Nobel Foundation. Retrieved 3 December 2013.

[7] "Nhu cầu Graphene toàn cầu sau khi sản xuất thương mại trở nên to lớn, báo cáo" .

AZONANO.com

[8] Sungjin Park & Rodney S. Ruoff, “Chemical methods for the production of graphenes”, Nature

Nanotechnology , vol.4, pp.217–224 ,2009.

[9] Alexander A. Balandin, Suchismita Ghosh, Wenzhong Bao,Irene Calizo, Desalegne

Teweldebrhan, Feng Miao and Chun Ning Lau, “Superior Thermal Conductivity of Single-Layer

Graphene”, Nano letters, vol.8, no.3, pp.902-907,2008.

[10] Xuan Wang et.at, “Transparent, Conductive Graphene Electrodes for Dye-Sensitized Solar

Cells”, Nano letters, vol.8, pp. 323-327, 2008.

[11] Md. Sajibul Alam Bhuyan, Md. Nizam Uddin, Md. Maksudul Islam, Ferdaushi Alam

Bipasha, Sayed Shafayat Hossain, “Synthesis of grapheme”, International Nano Letters, June

2016, Volume 6, Issue 2, pp 65–83.

[12] O'Donoghue, M. (1983). Hướng dẫn viên đá quý nhân tạo . Vương quốc Anh: Van Nostrand

Reinhold Company. trang 40-44

[13] Lide, David R. biên tập (1994), “Molybdenum”, CRC Handbook of Chemistry and Physics

4, Chemical Rubber Publishing Company, tr. 18, 0-8493-0474-144Chương II: Các phương pháp đánh giá vật liệuSVTH: Vũ Quốc Trung[14] Emsley, John (2001). Nature's Building Blocks. Oxford: Nhà in Đại học Oxford. tr. 262–266.

0-19-850341-5.

[15] Van der Krogt, Peter (ngày 10 tháng 1 năm 2006). “Molybdenum”. Elementymology &

Elements Multidict. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2007.

[16] Gagnon, Steve. “Molybdenum”. Jefferson Science Associates, LLC. Truy cập ngày 6 tháng 5

năm 2007.

[16] Keng-Ku Liu, Wenjing Zhang, Yi-Hsien Lee, Yu-Chuan Lin, Mu-Tung Chang, Ching-Yuan

Su, Chia-Seng Chang, Hai Li∥, Yumeng Shi, Hua Zhang, Chao-Sung Lai, and Lain-Jong Li,

Growth of Large-Area and Highly Crystalline MoS2 Thin Layers on Insulating Substrates, 2012,

12 (3), pp 1538–1544

[17] C. W. K. Scheele (1779). “Versuche mit Wasserbley;Molybdaena”. svenska vetensk. Academ.

Handlingar 40: 238.

[18] P. J. Hjelm (1788). “Versuche mit Molybdäna, und Reduction der selben Erde”. svenska

vetensk. Academ. Handlingar 49: 268.

[18’] Phạm Thị Mỹ Linh, “Nghiên cứu chế tạo vật liệu SnO2 cấu trúc nano bằng

phương pháp thuỷ nhiệt”[19] "Jordesite trên Mindat.org" .

[20] Murphy, Donald W; Interrante, Leonard V.; Kaner; Mansuktto (1995). "Tuyến tiền định

metathetical đến Molypden disulfit". Syntheses vô cơ . Syntheses vô cơ. 30 : 33-37.

[21] Gmelin Handbook of Inorganic and Organometallic Chemistry - 8th edition ( in German)44Chương II: Các phương pháp đánh giá vật liệuSVTH: Vũ Quốc Trung[22] Ketlin Cristine Batista Mancinelli , Fabio da Silva Lisboa , Jaisa Fernandes Soares , Sonia

Faria Zawadzki , Fernando Wypych, Poly(vinyl alcohol) nanocomposite films containing

chemically exfoliated molybdenum disulfide.

[23] Xiao Li, Hongwei, Two-dimensional MoS2: Properties, preparation, and applications, Volume

1, Issue 1, March 2015, Pages 33–44

[24] B. Radisavljevic, A. Radenovic, J. Brivio, V. Giacometti & A. Kis, Single-layer MoS2

transistors, Nature Nanotechnology 6, 147–150 (2011)

[25] Andres Castellanos-Gomez, Maria Barkelid, Stijn M. Goossens, Victor E. Calado, Herre S. J.

van der Zant, Gary A. Steele, Laser-thinning of MoS2: on demand generation of a single-layer

semiconductor, Nano Letters. 2012, 12 (6), pp 3187-3192.

[26] A.SanthoshKumar, K.K.Nagaraja, N.M.Huang, H.S.Nagaraj, Preparation, characterization

and photoelectrochemical properties of hydrophilic Sn doped TiO2 nanostructures, Volume 123,

15 May 2014, Pages 149-152.

[27] Yi-Hsien Lee, Xin-Quan Zhang, Wenjing Zhang, Mu-Tung Chang, Cheng-Te Lin, Kai-Di

Chang, Ya-Chu Yu, Jacob Tse-Wei Wang, Chia-Seng Chang, Lain-Jong Li, Tsung-Wu Lin,

Synthesis of Large-Area MoS2 Atomic Layers with Chemical Vapor Deposition, 30 March 2012.

[28] Yongjie Zhan, Zheng Liu, Sina Najmaei, Pulickel M. Ajayan, Jun Lou, Large Area Vapor

Phase Growth and Characterization of MoS2 Atomic Layers on SiO2 Substrate, small 8, 2012,

966-971.

[30] Kun Chang and Weixiang Chen, L-Cysteine-Assisted Synthesis of Layered MoS2/Graphene

Composites with Excellent Electrochemical Performances for Lithium Ion Batteries, ACS Nano,

2011, 5 (6), pp 4720–4728.

44Chương II: Các phương pháp đánh giá vật liệuSVTH: Vũ Quốc Trung[31] Yoshio Waseda, Eiichiro Matsubara, Koro Shinoda, X – ray diffraction Crytallography (2011)

[32] Yaqin Jiang, Lili Miao, Guobao Jiang, Yu Chen, Xiang Qi, Xiao-fang Jiang, Han Zhang &

Shuangchun Wen, Broadband and enhanced nonlinear optical response of MoS2/graphene

nanocomposites for ultrafast photonics applications, Scientific Reports 5, Article number: 16372,

09 November 2015.

[33] Hui Liu,z Xianjin Chen, Xing Su, Congyue Duan, Kai Guo, and Zhenfeng Zhu, Flower-like

MoS2 Modified Reduced Graphene Oxide Nanocomposite: Synthesis and Application for LithiumIon Batteries and Mediator-Free Biosensor, Published August 28, 2015.[34] Luận văn thạc sĩ, Tổng hợp vật liệu nano molybdenum disulfide ( MoS 2) bằng phương pháp

hóa học, 2015.

[35] N.O. Weiss et al., "Graphene: An Emerging Electronic Material," Adv. Mater.,

vol. 24, no. 43, pp. 5782–5825, 2012.

[36] Duck Hyun Youn et al., "Fabrication of graphene-based electrode in less than a

minute through hybrid microwave annealing," Scientific Reports, vol. 4, no. 5492,

2014.44Chương II: Các phương pháp đánh giá vật liệuSVTH: Vũ Quốc Trung44Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực tế, những năm qua, Nhà nước chi cho KHCN vẫn đảm bảo ở mức chi tối thiểu 2% trong tổng chi NSNN (tương đương khoảng 0,5% GDP). Xét cả giai đoạn 2011 - 2015, tổng chi NSNN cho KHCN cao gấp 5,6 lần so với giai đoạn 2001 - 2005 và gấp 2,2 lần so với gia

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×