Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG IV KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

CHƯƠNG IV KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Kính hiển vi điện tử quét (SEM):Ảnh SEM của mẫu 3 với điều kiện 180oC, 24hCHƯƠNG IV: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Kính hiển vi điện tử quét (SEM):Ảnh SEM của mẫu 5 với điều kiện 240oC, 16hCHƯƠNG IV: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Kính hiển vi điện tử quét (SEM):Ảnh SEM của mẫu 6 với điều kiện 240oC, 24hCHƯƠNG IV: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Phân tích thành phần hóa trong mẫu(EDX):Thành phần Khối lượngKết luận:

Khối lượngphân tử %nguyên tử %CK13.4838.95OK3.106.73PK0.260.29SK33.7536.54Mo L47.4117.15Pb M2.000.33Ảnh EDX mẫu 6 ở 2400C-24hDựa vào hàm lượng các chất trong mẫu ta suy ra được tỷ lệ Mo : S là 1: 2.12. Kết

quả thu được so với kết quả bài báo khoa học tham khảo (1:2) là không quá chênh lệchCHƯƠNG IV: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM):Ảnh TEM của mẫu 2 với điều kiện 180oC, 16hCHƯƠNG IV: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM):Ảnh TEM của mẫu 3 với điều kiện 180oC, 24hCHƯƠNG IV: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM):Ảnh TEM của mẫu 4 với điều kiện 240oC, 8hCHƯƠNG IV: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM):

Lớp rGOLớp MoS2Ảnh TEM của mẫu 6 với điều kiện 240oC, 24hCHƯƠNG IV: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Nhiễu xạ tia X(XRD):

abGraphite ôxítGrapheneCường độCường độGraphiteDẫn xuất của Graphene10203040506070801020302θ, ºMẫu phổ chuẩn XRD của GO (Hình a) và MoS2/GR(Hình b)[36]5040

2θ, º6070CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Nhiễu xạ tia X(XRD):

Cường độ

(cnt) 80Cường độ

(cnt) 90XRD Graphene oxit7080

70606050(100)5040(103)4030(110)30202010

0XRD Mẫu 6(002)10

10203040502-Theta (độ)Ảnh XRD của GO6070809001020304050602-Theta (độ)Ảnh XRD của mẫu 6 ở 2400C-24h7080CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Nhiễu xạ tia X(XRD):

Dựa vào bảng phổ chuẩn này có thể thấy được

sự tương đồng giữa phổ XRD của mẫu 6 với

phổ chuẩn (đường cam), cả 2 hình đều thể hiện

rõ các đỉnh nhiễu xạ tại các vị trí giống nhau

nên q trình tổng hợp mẫu đã thành cơng.600Cường độ

(cnt)500

400

300

200

100

010203040502-Theta (độ)

Ảnh XRD của các mẫu60708090Đặc biệt tại mặt (002) có đỉnh nhọn với cường

độ nhiễu xạ cao chứng tỏ có sự tồn tại của pha

MoS2 trong mẫu thí nghiệm. Tuy nhiên vẫn còn

một vài đỉnh với cường độ yếu cho thấy trong

mẫu vẫn tồn tại tạp chất lẫn trong mẫu trong

quá trình thí nghiệm, điều này dẫn đến những

sai số trong các phép đo.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG IV KẾT QUẢ PHÂN TÍCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×