Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.1: Phổ XRD của vật liệu composite SnO2/Graphene tham khảo

Hình 4.1: Phổ XRD của vật liệu composite SnO2/Graphene tham khảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mẫu 1: 12h-120oCMẫu 2: 15h-120oC55Mẫu 3: 18h-120oC56XRD Graphene oxit

80

70

60

50

40

30

20

10

0102030405060Hình 4.2: Phổ XRD của graphene oxit để làm thí nghiệm57708090So sánh phổ XRD của MnO2/Graphene trong điều kiện thời gian không thay đổi, đánh sự

sự thay đổi theo thời gian-Đánh giá kết quả thu được:

Các điểm nhiễu xạ của MnO2/Graphene trong XRD: (110) góc 2θ ~26, (101) góc 2θ~34,(211) góc 2θ~53, (110) góc 2θ~66

Các điểm nhiễu xạ của Graphene oxit: đối với graphene bột, các đỉnh nhiễu xạ của mặt (002)

không còn mạnh và rõ nữa. Đỉnh nhiễu xạ điển hình của mặt (002) của graphene oxit ở góc 2θ ~ 24ºDựa vào kết quả ảnh XRD của mẫu Graphene oxit ta thấy rằng các peak của

Graphene oxit khá tương đồng với mẫu chuẩn ở 2θ ~ 24º. Do đó, ta có thể khẳng định

rằng các peak nhiễu xạ của mẫu MnO2/Graphene oxit là của MnO2, chứ không phải của

Graphene oxit. Kết quả XRD của các mẫu MnO2/GO có sự khác biệt qua các khoảng

nhiệt độ và thời gian khác nhau, nhưng các mẫu đều nhảy lên rõ ở các peak như (110),

(101), (211), (112) nhưng thật sự nhảy chưa cao. Tuy nhiên, so với mẫu chuẩn thì mẫu

12h-120ºC là có sự tương đồng nhất, cho ra kết quả gần giống như bài báo tham khảo

theo như các tiêu chí, điều kiện thí nghiệm. Đặc biệt tại mặt nhiễu xạ (110), (101), (211)

góc 2θ~24, 2θ~36, 2θ~36 có các đỉnh nhiễu xạ với cường độ khá rõ, chứng tỏ có sự tồn58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.1: Phổ XRD của vật liệu composite SnO2/Graphene tham khảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×