Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mẫu 1: 12h-120oCMẫu 2: 15h-120oC55Mẫu 3: 18h-120oC56XRD Graphene oxit

80

70

60

50

40

30

20

10

0102030405060Hình 4.2: Phổ XRD của graphene oxit để làm thí nghiệm57708090So sánh phổ XRD của MnO2/Graphene trong điều kiện thời gian không thay đổi, đánh sự

sự thay đổi theo thời gian-Đánh giá kết quả thu được:

Các điểm nhiễu xạ của MnO2/Graphene trong XRD: (110) góc 2θ ~26, (101) góc 2θ~34,(211) góc 2θ~53, (110) góc 2θ~66

Các điểm nhiễu xạ của Graphene oxit: đối với graphene bột, các đỉnh nhiễu xạ của mặt (002)

không còn mạnh và rõ nữa. Đỉnh nhiễu xạ điển hình của mặt (002) của graphene oxit ở góc 2θ ~ 24ºDựa vào kết quả ảnh XRD của mẫu Graphene oxit ta thấy rằng các peak của

Graphene oxit khá tương đồng với mẫu chuẩn ở 2θ ~ 24º. Do đó, ta có thể khẳng định

rằng các peak nhiễu xạ của mẫu MnO2/Graphene oxit là của MnO2, chứ không phải của

Graphene oxit. Kết quả XRD của các mẫu MnO2/GO có sự khác biệt qua các khoảng

nhiệt độ và thời gian khác nhau, nhưng các mẫu đều nhảy lên rõ ở các peak như (110),

(101), (211), (112) nhưng thật sự nhảy chưa cao. Tuy nhiên, so với mẫu chuẩn thì mẫu

12h-120ºC là có sự tương đồng nhất, cho ra kết quả gần giống như bài báo tham khảo

theo như các tiêu chí, điều kiện thí nghiệm. Đặc biệt tại mặt nhiễu xạ (110), (101), (211)

góc 2θ~24, 2θ~36, 2θ~36 có các đỉnh nhiễu xạ với cường độ khá rõ, chứng tỏ có sự tồn58tại của MnO2 trong mẫu. Trong đó có vẫn có những peak với cường độ yếu và nhiều chỗ

khác có những peak nhảy lộn xộn, khơng đồng đều có thể là do: còn tạp chất trong mẫu,

do ảnh hưởng của yếu tố thời gian và nhiệt độ, do các thiết bị khi thí nghiệm và các thao

tác thí nghiệm, hoặc do sự sai số của các thiết bị đo. Dưới đây là bản đánh giá cụ thể:Thí nghiệm

1Mẫu

120oC-12h2120oC-15h3120oC-18hĐánh giá

Với nhiệt độ 120oC và thời gian nung là 12h. XRD

của mẫu thu được cho thấy khá giống với mẫu

chuẩn, có sự hình thành và hấp thụ SnO2 đang diễn

ra, và ở khoảng thời gian và nhiệt độ này thì quá

trình tổng hợp diễn ra hồn tồn, có thể gọi là tốt

nhất. Tại các peak, các điểm nhiễu xạ nhô lên khá rõ

nhưng vẫn chưa cao bằng mẫu chuẩn. Tại các điểm

nhiễu (110) (101) (211) (112) thì peak nhảy lên đầy

đủ. Tuy nhiên vẫn còn nhưng peak nhảy lên lộn xộn

nhưng khơng đáng kể.

Với nhiệt độ 120oC và thời gian nung là 15h thì

XRD của mẫu thu được cho cũng cho thấy cơ chế

hình thành và hấp thụ SnO2 đã diễn ra, tuy nhiên ở

khoảng thời gian này thì quá trình tổng hợp diễn ra

khá là yếu. Tại peak (211), điểm nhiễu xạ có nhơ lên

nhưng chưa cao. Tại các điểm nhiễu xạ có peak

(110) (101) (112) có nhảy lên nhưng rất yếu nên có

thể coi như hầu như khơng nhảy.

Với nhiệt độ 120oC và thời gian nung là 18h. XRD

của mẫu thu được chưa cho thấy cơ chế hình thành

và hấp thụ SnO2 diễn ra, XRD này khá giống với

XRD của graphene nên chưa thể hiện được sự có

mặt của SnO2 trong composite. Các peak ở những

điểm khảo sát chưa có rõ, cực kí yếu có thể trong

mẫu còn nhiều tạp chất do quá trình rữa chưa hết,

hay do thời gian thuỷ nhiệt cao nên chưa tạo ra phản

ứng tốt nhất.59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×