Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số kiến nghị

Một số kiến nghị

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tậpNgân hàng Công thương Việt Nam là cơ quan quản lí trực tiếp Sở giao

dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam. Để tạo điều kiện thuận lợi trong

hoạt động kinh doanh đặc biệt là công tác huy động vốn của Sở, theo em cần

có những kiến nghị đối với Ngân hàng Cơng thương Việt Nam đó là:

 Ngân hàng Cơng thương cần xây dựng hồn chỉnh các chức năng, cơ

chế huy động vốn, điều hòa nguồn vốn mang tính tương đối ổn định,

nhằm thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển. Trên cơ sở đó

xây dựng nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại để hướng dẫn các Sở giao dịch

và chi nhánh chủ động thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh từng

thời kì.

 Cần triển khai công tác dự báo dài hạn, vĩ mô giúp các Sở giao dịch và

chi nhánh nắm bắt được xu hướng phát triển của thị trường để có biện

pháp nghiệp vụ phù hợp.

 Ngân hàng Công thương cần tăng cường sự chỉ đạo tích cực, hỗ trợ

mạnh mẽ cho các Sở giao dịch và Chi nhánh trên địa bàn. Liên kết với

các phương tiện truyền thông của Thành phố xây dựng một vài chương

trình định kỳ, giới thiệu dưới nhiều hình thức khác nhau, những đổi

mới của hệ thống Ngân hàng giúp cơng chúng tiếp cận, hiểu, củng cố

lòng tin và giao dịch với Ngân hàng.

 Ngân hàng Công thương Việt Nam nên cho phép các chi nhánh, Sở

giao dịch trên địa bàn thực hiện một số sản phẩm mà Ngân hàng tổng

đã làm ví dụ dịch vụ đầu tư tự động với những khách hàng có số dư tiền

gửi giao dịch lớn, tạo điều kiện cho các Sở giao dịch và chi nhánh đa

dạng hoá sản phẩm của mình.Ngân hàng Cơng thương cần thường

xun theo dõi, kiểm tra cơng tác hạch tốn và chứng từ hạch tốn, hoạt

động huy động vốn của các quĩ tiết kiệm, Chi nhánh và Sở giao dịch.

Định kỳ hàng tháng có thống kê sai sót cần chỉnh sửa đối với các hoạtSV: Nguyễn Thị Trang Nhung78Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpđộng nghiệp vụ, báo cáo Lãnh đạo để kịp thời chỉnh sửa.Ngân hàng

Công thương Việt Nam quy định kỳ phiếu mục đích có ghi tên, mua tại

nơi nào lĩnh tại nơi đó. Điều này làm giảm tính linh hoạt, tính cạnh

tranh của kỳ phiếu NHCT so với kỳ phiếu của các Ngân hàng khác. Do

vậy nên có sự điều chỉnh để giống với kỳ phiếu mục đích khơng ghi

tên, người mua có thể lĩnh tại bất kỳ quỹ tiết kiệm nào của Ngân hàng

Công thương Việt Nam.

 Ngân hàng Công thương nên hỗ trợ Sở giao dịch I về kinh phí trong việc

đào tạo các nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn cho cán bộ công nhân viên.

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn theo từng chuyên đề như: Nghiệp

vụ huy động vốn, thẩm định tín dụng... Thực hiện đào tạo kỹ năng nghiệp

vụ tạo ra đội ngũ cán bộ có trình độ chun mơn hố cao.

 Nâng cao kỹ thuật cơng nghệ cả về trang thiết bị và các chương trình

tiện ích, các chương trình phần mềm ứng dụng, nhất là các chương

trình cung cấp thơng tin phục vụ cơng tác quản trị điều hành và công

tác huy động vốn đối với các Sở giao dịch, Chi nhánh lớn trên những

địa bàn có sức ép cạnh tranh lớn.

 Thường xuyên tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các

chi nhánh, Sở giao dịch thu thập ý kiến đóng góp và những kiến nghị. Từ

đó lập ra và điều chỉnh các văn bản phù hợp với nền kinh tế hiện nay, đặc

biệt các quy trình nghiệp vụ thực hiện trong thực tế nếu không được xây

dựng sát thực và phù hợp sẽ làm cho các chi nhánh, Sở giao dịch hoạt động

hết sức khó khăn vì khơng đáp ứng được yêu cầu theo quy định.

 Ban hành cơ chế tổ chức hoạt động, cơ chế điều hành nguồn vốn, cơ

chế lãi suất phù hợp với quy mô và đặc điểm của Sở giao dịch. Được

xây dựng theo hướng tạo khuôn khổ pháp lí, nâng cao quyền tự chủ,

linh hoạt, phân rõ trách nhiệm trong hoạt động nhằm phát huy tối đa vai

trò và vị thế của Sở là đầu tàu trong hệ thống. Các văn bản phải được

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung79Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpđưa ra kịp thời, cụ thể và tránh chồng chéo với nhau.SV: Nguyễn Thị Trang Nhung80Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpBên cạnh đó, Sở giao dịch I muốn đạt được hiệu quả kinh doanh và mục tiêu

đề ra, ngoài sự hỗ trợ của Ngân hàng Cơng thương Viêt Nam theo em cần có

những kiến nghị đối với Sở đó là:

 Sở giao dịch I phải hoạch định một chiến lược huy động vốn khả thi và

phù hợp với nhu cầu đầu tư của nền kinh tế Thành phố, trong đó đặc

biệt chú trọng đến nguồn vốn trung dài hạn bằng các giải pháp tích cực.

 Sở giao dịch I tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm huy động, nâng cao hơn

nữa tính tiện ích và chất lượng của sản phẩm. Sở phải đạt được mục

tiêu: bất kỳ cá nhân tổ chức nào có nguồn tiền chưa sử dụng, đều có thể

tìm kiếm ở Sở một loại hình huy động phù hợp với mong muốn của họ.

Đối với hình thức huy động tiết kiệm kỳ hạn truyền thống, cần có những

sửa đổi theo hướng linh hoạt đó là cho phép khách hàng rút tiền trước hạn

từng phần, trả lãi định kỳ với những món gửi lớn, khách hàng được quyền

lựa chọn kỳ hạn bất kỳ trong giới hạn kỳ hạn tối đa của Sở v.v.

 Bộ phận makerting của Sở cần có những chính sách cụ thể đối với

khách hàng tiền gửi, tiến hành những điều kiện cần thiết đối với bộ

phận thị trường này; nắm bắt đặc điểm thu nhập, chi tiêu và mong

muốn của từng nhóm khách hàng để có các hình thức và biện pháp tiếp

cận phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

 Sở giao dịch I tiếp tục quá trình đổi mới công nghệ, phát huy tối đa

những ưu thế mà cơng nghệ mới mang lại. Trong q trình chuyển đổi,

tuyệt đối khơng để sai sót nhầm lẫn nảy sinh ảnh hưởng đến lợi ích hợp

pháp của người gửi tiền, gây mất lòng tin, tạo dư luận khơng tốt về Sở.

Muốn làm được điều này trước hết nhân viên Ngân hàng cần phải được

đào tạo và tiếp xúc với công nghệ Ngân hàng hiện đại.

 Sở giao dịch I cần quan tâm hơn nữa đến bộ phận cán bộ kế toán huy

động vốn, đây là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với khách hàng. Vì vậy, thái

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung81Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpđộ phục vụ cũng như trình độ nghiệp vụ của bộ phận này có tính chất

quyết định quan trọng trong việc thu hút khách hàng. Cần có kế hoạch

đào tạo về nghiệp vụ kế tốn, tin học cũng như quản trị.

4.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước

Trong công tác huy động vốn cũng như hoạt động kinh doanh của Sở

giao dịch I - Ngân hàng Cơng thương Việt nam cần có sự hướng dẫn chỉ đạo,

hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho Sở huy động vốn

và sử dụng vốn có hiệu quả.

Trước những tín hiệu khả quan về kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát

của nước ta từ tháng 7/2008 đến nay, Ngân hàng Nhà nước cần từng bước nới

lỏng chính sách tiền tệ bằng các giải pháp linh hoạt để thúc đẩy phát triển sản

xuất kinh doanh và chủ động ngăn ngừa nguy cơ suy giảm kinh tế. Cụ thể:

Kịp thời điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nâng lãi suất

trả cho tiền gửi dự trữ bắt buộc để tạo điều kiện cho các Ngân hàng thương

mại giảm lãi suất cho vay, giúp tiếp cận được nguồn vốn Ngân hàng với mức

lãi suất có thể duy trì và mở rộng sản xuất; nới rộng biên độ tỷ giá mua, bán

đồng đơla Mỹ của các tổ chức tín dụng lên 3% so với tỷ giá bình quân liên

Ngân hàng; đồng thời, điều hành tỷ giá bình quân liên ngân hàng theo hướng

tăng dần phù hợp với cung cầu ngoại tệ trên thị trường và mục tiêu hỗ trợ xuất

khẩu, hạn chế nhập siêu. Thực tế, sau những động thái chính sách của Ngân

hàng Nhà nước, các Ngân hàng thương mại đã hạ thấp lãi suất cho vay. Mức

lãi suất cho vay ngắn hạn nền kinh tế của các NHTM trong tháng 12/2008 phổ

biến ở mức 12-13%/năm. Đối với một số dự án, lĩnh vực sản xuất ưu tiên như

đối tượng xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, nông dân, một số NHTM chỉ

cho vay ở mức 10-11%/năm.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cần chỉ đạo các NHTM điều chỉnh kế

hoạch kinh doanh, cơ cấu tín dụng, nguồn vốn phù hợp với chủ trương, chính

sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, của ngành đi đôi với kiểm soát

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung82Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpchặt chẽ chất lượng tín dụng; ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất, xuất

khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, nông nghiệp nông thôn, doanh

nghiệp vừa và nhỏ, các dự án đầu tư có hiệu quả… Đảm bảo đáp ứng có hiệu

quả các nhu cầu vốn phục vụ mục tiêu tăng trưởng hợp lý, ngăn chặn suy

giảm kinh tế.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hoàn thiện các thể chế về tiền tệ, hoạt

động ngân hàng; kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội sửa đổi, bổ sung những

qui định chưa đồng bộ giữa các bộ luật để tạo môi trường thuận lợi cho hệ

thống ngân hàng phát triển ổn định, bền vững; chỉ đạo các NHTM đẩy mạnh

chương trình tái cơ cấu, nâng cao năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh,

đẩy mạnh hiện đại hóa cơng nghệ ngân hàng, phát triển thanh tốn khơng

dùng tiền mặt để tận dụng tối đa nguồn vốn nhàn rỗi của xã hội cho đầu tư,

mở rộng sản xuất.

Ngân hàng Nhà nước cần tập trung xây dựng và hoàn thiện thể chế

pháp luật về ngân hàng phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển ngành

Ngân hàng và lộ trình thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực tiền tệ

ngân hàng, cụ thể là tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Ngân hàng

Nhà nước, Luật Bảo hiểm tiền gửi và Luật Giám sát an toàn hoạt động ngân

hàng; tập trung nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện các qui định về ngoại hối,

về đảm bảo an toàn, về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các NHTM.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát

Ngân hàng. Hồn thiện khn khổ pháp luật về thanh tra, giám sát Ngân hàng và

các quy định về đảm bảo an toàn hoạt động Ngân hàng, đi đôi với việc củng cố bộ

máy tổ chức, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ thanh tra Ngân hàng.

NHNN phối hợp với NHTM theo dõi chặt chẽ diễn biến trên thị trường

tài chính, tiền tệ thế giới, đánh giá, nhận định về các khả năng có thể xảy ra

đối với nền kinh tế và thị trường tiền tệ Việt Nam để dự báo, có phương án và

thực hiện các biện pháp để xử lý các tình huống rủi ro có thể xảy ra.

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung83Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpXây dựng môi trường pháp lý vững chắc nhằm tạo được lòng tin của

người dân vào hệ thống Ngân hàng và nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của

khách hàng. NHNN cần mở rộng bảo hiểm tiền gửi để củng cố lòng tin của

khách hàng trong quá trình mở tài khoản tiền gửi tại NHTM. Đồng thời, cần

bổ sung và hồn thiện các chính sách, cơ chế thúc đẩy phát triển nghiệp vụ

mở và sử dụng tài khoản tiền gửi.

4.3. Kiến nghị đối với Nhà nước

Sở giao dịch I – Ngân hàng Công thương Việt Nam muốn đạt được hiệu

quả kinh doanh nói chung và cơng tác huy động vốn nói riêng cần sự hỗ trợ,

tạo điều kiện của Nhà nước. Chính vì vậy vai trò của Nhà nước, của Chính

phủ rất quan trọng trong việc ổn định môi trường kinh tế vĩ mô, môi trường

pháp lý và môi trường xã hội phù hợp với quy luật của nền kinh tế thị trường.

Theo em Nhà nước cần quan tâm đến những vấn đề đó là:

 Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô

Môi trường kinh tế vĩ mơ bao gồm nhiều yếu tố có tính chất bao trùm lên

toàn bộ hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh tế như: Tăng trưởng kinh tế,

lạm phát, thâm hụt cán cân thanh toán, ngân sách, tỉ giá đồng bộ. Điều này

không những không đảm bảo được quyền lợi cho người gửi tiền mà còn gây

khó khăn cho Ngân hàng trong việc thực thi các điều khoản của pháp luật.

Những yếu tố trên có ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh Ngân hàng

và tác động rất lớn đến công tác huy động vốn.

 Tạo lập môi trường pháp lý ổn định, đồng bộ

Hoạt động của các NHTM nằm trong môi trường pháp lý do Nhà nước

quy định, chịu sự tác động của hệ thống pháp luật về kinh doanh Ngân hàng. Vì

vậy, tạo lập mơi trường pháp lý ổn định, đồng bộ là điều kiện thuận lợi để các

NHTM hoạt động kinh doanh có hiệu quả theo đúng quy định của luật pháp.

Hiện nay, hệ thống luật kinh tế nước ta đã có những điều chỉnh, sửa đổiSV: Nguyễn Thị Trang Nhung84Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpphù hợp với tình hình kinh tế chung trên đất nước song chưa thực sự thống

nhất và đồng bộ. Các Ngân hàng vẫn còn tình trạng thực hiện theo những qui

định riêng của mình. Điều này khơng những khơng đảm bảo được quyền lợi

của người gửi tiền mà còn gây khó khăn cho Ngân hàng trong việc thực thi

các điều khoản của pháp luật. Vì vậy, để dảm bảo quyền chính đáng của

người đầu tư và người sử dụng vốn đầu tư cần có một hệ thống pháp luật

đồng bộ như luật bảo vệ quyền tài sản cá nhân, luật chứng khoán và thị

trường chứng khoán, luật kế toán và kiểm soát độc lập.

Đồng thời việc ban hành hệ thống pháp lý đồng bộ rõ ràng sẽ tạo niềm

tin cho công chúng. Cùng với những qui định khuyến khích của Nhà nước sẽ

tác động trực tiếp tới việc điều chỉnh quan hệ giữa người tiêu dùng và tiết

kiệm, chuyển một phần tiêu dùng sang đầu tư, chuyển dần cất trữ tài sản dưới

dạng vàng, ngoại tệ, bất động sản sang đầu tư vào sản xuất kinh doanh hay

gửi vốn vào Ngân hàng.

 Môi trường xã hội

Hiện nay, việc huy động vốn của các NHTM bị ảnh hưởng lớn bởi yếu

tố tâm lý của người dân. Đó là thói quen giữ tiền tiết kiệm ở nhà và họ cho

rằng vẫn đảm bảo an toàn hơn, có thể sử dụng tiền mặt bất cứ khi nào. Chính

vì vậy, tầm hiểu biết về các cơng cụ thanh tốn hiện đại vẫn còn rất hạn chế ở

mỗi người dân. Để tác động vào tâm lý, thói quen của người dân thì Chính

phủ và Nhà nước cần có những biện pháp tích cực phối hợp với các NHTM

để thu hút được mọi nguồn vốn nhàn rỗi đang được người dân để dành trong

nhà. Làm cho họ hiểu hơn về tầm quan trọng của nguồn vốn “nội lực” đối với

công cuộc CNH - HĐH đất nước.

Nhà nước cần tăng cường các giải pháp giải quyết công ăn việc làm cho

người dân để họ có thu nhập ổn định, sớm tiếp cận với nền kinh tế phát triển.

Khi đời sống của người dân được nâng cao thì họ sẽ tiếp cận với các thể thức

thanh toán qua Ngân hàng, thay đổi tâm lý tiêu dùng tiết kiệm cũ. Từ đó tạo

điều kiện cho NHTM dễ dàng thu hút được nguồn vốn từ mọi tầng lớp dân cư

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung85Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpvà các tổ chức kinh tế.

Ngồi những vấn dề trên, về lâu dài Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và

Uỷ ban chứng khoán quốc gia cần có định hướng và giải pháp cho q trình

hình thành và phát triển thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho dịch vụ đại

lý chứng khoán của các Ngân hàng trên địa bàn phát triển mạnh. Qua đó sẽ

hình thành một kênh huy động vốn mới nhiều tiềm năng cho các Ngân hàng.

Bộ tài chính cần tổ chức việc thực hiện tốt công tác kiểm tra buộc các

doanh nghiệp tiến hành hạch toán kế toán và thống kê, đảm bảo số liệu chính

xác, trung thực và kịp thời, nhằm giúp các Ngân hàng có những thơng tin tài

chính đầy đủ, đúng đắn, giúp cho công tác huy động vốn có hiệu quả.

Nhà nước yêu cầu thành lập quĩ bù đắp rủi ro và qũy này phải được hỗ

trợ từ ngân sách Nhà nước. Bởi vì, trong hoạt động tín dụng của mình, Sở

giao dịch I đã thành lập quĩ dự phòng bù đắp rủi ro (theo qui định hiện nay

của chính phủ thì tỷ lệ trích dự phòng từ 10 100% lợi nhuận ròng của Sở),

song nếu trích ít thì khơng đủ bù đắp rủi ro, còn trích nhiều thì sẽ hết cả lợi

nhuận của Ngân hàng. Do vậy, việc chính phủ hỗ trợ cho quĩ bù đắp rủi ro từ

ngân sách Nhà nước là cần thiết vì trong bối cảnh kinh tế thị trường với xu

hướng hội nhập ngày càng tăng, hiện nay thì khả năng xảy ra rủi ro tín dụng

trong hoạt động tín dụng là rất lớn. Khả năng này cũng tăng lên khi sử dụng

vốn mở rộng.SV: Nguyễn Thị Trang Nhung86Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpKẾT LUẬN

Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Sở giao dịch I đã vượt qua

nhiều khó khăn, thử thách, phục vụ và góp phần tích cực thực hiện đường lối

chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước. Khơng ngừng phấn đấu vươn lên

khẳng định vị trí là chi nhánh hoạt động có quy mơ lớn nhất của Ngân hàng

Cơng thương Việt Nam, có bước phát triển nhanh và đạt được nhiều thành tựu

to lớn trên mặt hoạt động kinh doanh, dịch vụ Ngân hàng, nổi bật là công tác

huy động vốn. Trong nhiều năm liền, Sở luôn là đơn vị dẫn đầu hệ thống

Ngân hàng công thương Việt Nam, đóng góp trên 50% vào lợi nhuận hợp nhất

của hệ thống. Phát triển đồng đều giữa kinh doanh đối nội và kinh doanh đối

ngoại, công nghệ Ngân hàng tiên tiến, có uy tín với khách hàng trong nước và

quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những hạn chế và bất cập

trong hoạt động của Sở. Trong những năm tới, để đáp ứng nhu cầu phát

triển kinh tế đất nước cùng với sự hỗ trợ từ phía Ngân hàng Nhà nước và

Hội sở Ngân hàng Công thương Việt Nam, Sở giao dịch I đang xây dựng

cho mình chiến lược phát triển phù hợp xu hướng hội nhập hiện nay, không

ngừng phát triển mạnh mẽ để thực hiện phương châm hoạt động ”Hội nhập

và phát triển vững chắc”.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn

Tuấn và các nhân viên phòng Tổng hợp đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian

thực tập vừa qua. Giúp em có thêm những kiến thức bổ ích phục vụ đắc lực

cho em thực hiện tốt bài chuyên đề thực tập.SV: Nguyễn Thị Trang Nhung87Lớp: TMQT 47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số kiến nghị

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×