Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Thực hiện chiến lược cạnh tranh huy động vốn năng động và hiệu quả

4 Thực hiện chiến lược cạnh tranh huy động vốn năng động và hiệu quả

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề thực tậpI muốn tồn tại, phát triển, khẳng định vị thế, đồng thời nâng cao công tác huy

động vốn thì cần phải nâng cao sức cạnh tranh của mình, bằng cách thiết lập

một chiến lược cạnh tranh năng động và hiệu quả. Nội dung của chiến lược

này bao gồm:

 Tổ chức nghiên cứu đối thủ cạnh tranh: Đây là công việc quan trọng để

thực hiện chiến lược cạnh tranh có hiệu quả của các NHTM. Việc

nghiên cứu phải thường xuyên, trên cơ sở so sánh sản phẩm, giá cả (lãi

suất), các hoạt động quảng cáo, mạng lưới Ngân hàng... với các đối thủ

gần gũi (các Ngân hàng cùng địa bàn). Với cách làm này có thể xác

định được các lĩnh vực cạnh tranh thuận lợi và bất lợi. Nhằm tạo thuận

lợi cho SGD giành thắng lợi trong cạnh tranh, việc nghiên cứu các đối

thủ là một nội dung quan trọng của marketing Ngân hàng.

 Phải tạo được lòng tin cao độ đối với khách hàng: Lòng tin được tạo

bởi hình ảnh bên trong của SGD I, đó là: số lượng, chất lượng của sản

phẩm dịch vụ cung ứng, trình độ và khả năng giao tiếp của đội ngũ

nhân viên, trang bị kỹ thuật cơng nghệ, vốn tự có và khả năng tài

chính, đặc biệt là hiệu quả và an tồn tiền gửi, tiền vay... và hình ảnh

bên ngồi của Sở, đó là địa điểm, trụ sở, biểu tượng... đã trở thành tài

sản vơ hình của SGD I.

 Phải tạo được sự khác biệt của SGD I: Phải có những đặc điểm phân

biệt giữa Sở giao dịch I với các Ngân hàng khác. Hoạt động của Sở

cũng phải tạo ra những đặc điểm - hình ảnh của mình, cái Sở có mà

Ngân hàng khác khơng có. Như vậy, marketing của SGD I phải tạo ra

sự khác biệt về hình ảnh của mình. Đó là sự khác biệt về sản phẩm,

dịch vụ cung ứng ra thị trường; lãi suất; kênh phân phối; hoạt động

quảng cáo khuếch trương - giao tiếp.

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung70Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tập Đổi mới phong cách giao dịch: Đổi mới tác phong giao tiếp, đề cao

văn hóa kinh doanh là yêu cầu cần thiết đối với cán bộ, nhân viên của

Sở giao dịch I hiện nay, có như vậy mới tiến kịp với tiến trình hội nhập

tồn cầu. Đặc biệt là với phong cách thân thiện, tận tình, chu đáo, cởi

mở,… tạo lòng tin cho khách hàng gửi tiền. Thực hiện đoàn kết nội bộ,

kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực trong hoạt động kinh doanh,

xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm đạo đức nghề nghiệp,

gây ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của ngành. Bằng nhiều chính

sách động viên, khuyến khích cán bộ cơng nhân viên và chính sách

khách hàng để thu hút thêm nhiều khách hàng mới và tăng nguồn vốn

huy động cho Sở giao dịch I.

3.5. Gắn liền tăng cường huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả

Trong hoạt động Ngân hàng, giữa huy động vốn và sử dụng vốn có

mối quan hệ qua lại, chặt chẽ, chi phối và hỗ trợ lẫn nhau. Nguồn vốn là cơ

sở để Ngân hàng thực hiện tốt công tác sử dụng vốn. Mặt khác, Ngân hàng

tiến hành cho vay quay vòng vốn thì nguồn vốn mới sinh lời. Do đó, sử

dụng vốn là tiền đề quan trọng để Ngân hàng quyết định quy mô và cơ cấu

vốn huy động.

Việt Nam đang trong giai đoạn cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước

nên hoạt động đầu tư tín dụng có xu hướng tăng trưởng mạnh. Nhưng việc mở

rộng tín dụng phải đi đơi với việc nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn vốn

và tăng trưởng. Theo em, Sở giao dịch I cần đưa ra các giải pháp phù hợp cho

việc huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả đó là:

 Thường xuyên bám sát chủ trương, đường lối phát triển kinh tế xã hội

của thành phố, bám sát mục tiêu, biện pháp của ngành. Nắm chắc thị

trường, cả thị trường hiện tại và thị trường dự báo để xây dựng chiến

lược tổng thể về bề rộng của thị trường.

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung71Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tập Thực hiện phương châm cho vay an tồn - hiệu quả. Kế tốn cho vay

phải tn thủ nghiêm ngặt các tỷ lệ giới hạn an toàn vốn trong kinh

doanh được qui định trong Luật NHNN và Luật Các TCTD bao gồm:

- Tỷ lệ đảm bảo an toàn về khả năng chi trả gồm tỷ lệ dự trữ bắt buộc,

tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh toán theo qui định của NHNN.

- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu.

- Tỷ lệ tối đa dư nợ cho vay trên vốn huy động.

- Tỷ lệ cho vay tối đa trên vốn tự có.

- Tỷ lệ chuyển hố vốn.

- Tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ...

 Sở giao dịch I cần làm tốt vai trò trung gian tài chính, một mặt tăng

cường tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư của các thành phần kinh

tế, mặt khác cần nâng cao chất lượng tín dụng, tăng thị phần vào các

Tổng cơng ty đã có tín nhiệm trong thị trường vay vốn với Sở, chú

trọng cho vay tiêu dùng trong cán bộ công nhân viên... Việc cho vay

phải đảm bảo cân đối giữa tiền gửi và tiền vay. Tính tốn được lợi ích

nhiều mặt nhưng cho vay phải bù đắp chi phí, trích lập quĩ rủi ro và có

lợi nhuận. Cán bộ tín dụng phải thường xuyên kiểm tra, phân tích chất

lượng những khoản cho vay, kịp thời xử lý những phát sinh ảnh hưởng

không tốt đến kết quả kinh doanh của SGD.

 Sở giao dịch I cần cân đối giữa huy động vốn và sử dụng vốn, đảm bảo

sự tương ứng về thời hạn và lãi suất cho nguồn vốn nào thì cho vay loại

hình đó. Tuy nhiên, trong điều kiện có chênh lệch giữa nguồn vốn huy

động và cho vay, ngân hàng có thể cân đối vốn cho vay bằng cách: nếu

có nguồn vốn ngắn hạn có tính ổn định cao hoặc nguồn vốn thường

xuyên luân chuyển ngân hàng có thể sử dụng để cho vay trung dài hạn.

Việc sử dụng tất nhiên phải chú ý đến một tỷ lệ nhất định.SV: Nguyễn Thị Trang Nhung72Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tập Bên cạnh đó, Sở giao dịch I cũng phải nâng cao chất lượng cán bộ thẩm

định dự án. Sở sẽ chủ động đi tìm nguồn để cho vay chứ không phải thụ

động ngồi chờ khách hàng đến với mình. Các khoản cho vay phải có tài

sản đảm bảo chắc chắn. SGD I có các mức lãi suất linh hoạt tuỳ theo kỳ

hạn (ngắn, trung, dài hạn), tuỳ theo loại tiền và tuỳ theo loại khách

hàng. Việc cho vay của SGD I phải rất coi trọng tiêu chí an tồn. Có

một vấn đề nảy sinh: nhu cầu cho vay trung và dài hạn lớn hơn nguồn

vốn huy động trung và dài hạn. Để đáp ứng SGD I có thể lấy nguồn

vốn ngắn hạn sang cho vay trung và dài hạn. Nhưng sẽ có nhiều bất lợi

vì việc chuyển hoán kỳ hạn nguồn sẽ tiềm ẩn rủi ro thanh khoản và rủi

ro lãi suất bởi vì nó tạo ra khe hở lãi suất. Do đó, Sở giao dịch I phải

xác định tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn có thể chuyển sang cho vay trung và

dài hạn. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng, vừa đảm bảo an toàn vừa

làm tăng lợi nhuận cho sở.

3.6. Đẩy mạnh hoạt động Marketing, khuyến mại thu hút khách

hàng tiền gửi

Nhiệm vụ hoạt động của Sở giao dịch I là thu hút được một khối lượng

khách hàng lớn thuộc mỗi tầng lớp dân cư với thu nhập, tâm lý và sở thích

khác nhau, nên việc ứng dụng các nguyên tắc của marketing trong quản lý

quan hệ khách hàng có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là một chiến lược kinh

doanh để liên kết, phối hợp những người có kỹ năng giao tiếp với quy trình

tối ưu và cơng nghệ hiện đại, nhằm cân bằng được 2 lợi ích: lợi nhuận thu

được của Sở giao dịch và sự hài lòng tối đa của khách hàng. Để làm tốt công

tác marketing, Sở giao dịch I cần thực hiện các biện pháp sau:

 Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng cáo rộng rãi về các dịch vụ, các hình

thức và chính sách huy động vốn, thu hút tiền gửi của Sở để đông đảo

dân chúng biết về các dịch vụ ấy. Quan sát tại các điểm giao dịch, nhiềuSV: Nguyễn Thị Trang Nhung73Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpkhách hàng đang sử dụng các sản phẩm thu hút tiền gửi, sản phẩm huy

động vốn của các NHTM nhưng cũng chưa biết hết tiện ích của sản phẩm

đó. Vì vậy, nên phát các loại tờ rơi, sách giới thiệu hoặc để sẵn phía ngồi

quầy giao dịch để khách hàng có thể đọc khi đến giao dịch.

 Tổ chức bộ phận chăm sóc khách hàng, tạo cho các khách hàng cảm

giác được tôn trọng mỗi khi đến Sở giao dịch I. Bộ phận này có chức

năng hướng dẫn khách hàng lần đầu giao dịch khai báo thông tin, trả lời

các thắc mắc của khách hàng, tư vấn, giới thiệu về các sản phẩm của Sở

cho khách hàng, xây dựng văn hóa giao dịch. Nét văn hóa đó thể hiện

qua phong cách, thái độ văn minh, lịch sự của đội ngũ nhân viên bán lẻ,

cách trang phục riêng, mang nét đặc trưng của Sở giao dịch I.

 Sở giao dịch I cần tiến hành phân khúc thị trường và khách hàng để xác

định một cách hợp lý thị trường và khách hàng mục tiêu, có chiến lược

kinh doanh phù hợp. Trong đó, Sở phải chú trọng mở rộng các dịch vụ

ngân hàng đến tất cả đối tượng khách hàng thuộc mọi thành phần kinh

tế, tập trung vào các ngành kinh tế mũi nhọn, các vùng phát triển kinh

tế trọng điểm.

 Ngoài ra Sở giao dịch I cần xây dựng được những chiến lược marketing

phù hợp, bao gồm các hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu

sản phẩm dịch vụ ngân hàng đến đông đảo khách hàng để tạo điều kiện

cho khách hàng làm quen với các dịch vụ ngân hàng và nhận thức được

tiện ích của những sản phẩm dịch vụ này.

 Sở giao dịch I cần công bố các thông tin tài chính để người dân tiếp

cận, nắm bắt nhằm thu hút người dân quan hệ với Sở và hạn chế được

những rủi ro về thơng tin.

3.7. Chuẩn hóa quy trình thủ tục huy động vốn

Quy trình thủ tục là yếu tố rất quan trọng để thu hút khách hàng gửi

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung74Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậptiền, mua các loại giấy tờ có giá do Sở giao dịch I phát hành. Bởi vì nó liên

quan đến thời gian giao dịch và cảm nhận của khách hàng về chất lượng phục

vụ của ngân hàng. Sở cần nghiên cứu để cải tiến quy trình, đưa ra dịch vụ

giao dịch một cửa, đơn giản hóa thủ tục gửi tiền tiết kiệm, phát hành giấy tờ

có giá. Tiến hành gửi một nơi nhưng rút ở nhiều nơi, hình thức này có ý nghĩa

quan trọng trong việc từng bước nâng cao khả năng phục vụ khách hàng với

chất lượng cao hơn, đối tượng rộng rãi hơn, lựa chọn địa điểm linh hoạt hơn

đồng thời là bước tiếp theo trong việc hiện đại hoá dịch vụ thanh toán.

Hiện nay, Sở giao dịch I phải đưa ra những biện pháp để thiết kế quy

trình theo sự tiện lợi của khách hàng, đồng thời tạo sự chuyên nghiệp trong

phong cách làm việc của các cán bộ cơng nhân viên và các phòng ban. Phát

huy tối đa ứng dụng, sự hỗ trợ của công nghệ cho phép rút ngắn, giảm thiểu

những thủ tục không cần thiết nhưng phải phù hợp với các quy định của Ngân

hàng Công thương Việt Nam.

3.8. Phát huy tối đa yếu tố con người

Con người là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công, đây không

chỉ là giải pháp trước mắt mà còn về lâu dài nhằm phát triển vững chắc hoạt

động kinh doanh nói chung và cơng tác huy động vốn nói riêng của Sở giao

dịch I. Vì vậy, Sở phải khơng ngừng nâng cao đào tạo về trình độ nghiệp vụ,

phẩm chất đạo đức và thái độ làm việc, có đủ năng lực để hoàn thành nhiệm

vụ cho các cán bộ nhân viên. Hơn nữa, một cán bộ Ngân hàng hiện đại không

chỉ cần thành thạo về nghiệp vụ mà còn phải hiểu biết về nhiều lĩnh vực, là

chuyên gia tư vấn,…

Các nhân viên ngân hàng là những người trực tiếp tiếp xúc với khách

hàng. Bởi vậy, văn minh Ngân hàng sẽ được thể hiện qua phong cách, thái độ

phục vụ, làm việc của cán bộ công nhân viên với khách hàng. Sở giao dịch I

cần đầu tư mở các lớp huấn luyện, xây dựng và đổi mới tác phong giao dịch

nhằm tạo ra những nét riêng có của Sở. Đồng thời, tìm hiểu sở trường riêng,

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung75Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpphát huy tối đa năng lực của mỗi cán bộ, nhân viên để từ đó có sự phân cơng

cơng việc hợp lý, đạt hiệu quả cao trong cơng việc. Có chính sách tiền lương,

thưởng phạt rõ ràng theo chất lượng cơng việc, mức đóng góp vào kết quả

hoạt động chung, khơng phân phối bình qn chủ nghĩa nhằm động viên

khuyến khích mọi người cùng cố gắng.

Sở giao dịch I cần sắp xếp đội ngũ cán bộ một cách hợp lý, mạnh dạn

đề bạt, sử dụng những cán bộ có năng lực, nhiệt tình gắn bó với sự nghiệp của

ngành. Công tác tổ chức cán bộ phải coi việc phát triển nguồn lực là nhân tố

quyết định mọi thắng lợi trong hoạt động kinh doanh.

Trong điều kiện hiện nay công nghệ khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển,

hoạt động ngành Ngân hàng phải thường xuyên hơn nữa đào tạo bồi dưỡng về

trình độ nghiệp vụ, trang bị thêm kiến thức nội ngành và ngoại ngành cho đội ngũ

cán bộ, khảo sát các Ngân Hàng bạn, tổ chức hội thảo theo chuyên đề, để họ

nắm bắt được xu hướng phát triển của Ngân Hàng trong thời gian tới.

3.9. Đẩy mạnh đầu tư và hiện đại hóa công nghệ Ngân hàng một

cách đồng bộ

Để chất lượng dịch vụ huy động vốn của Sở giao dịch I có thể đáp ứng

được các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế, đòi hỏi cơng nghệ phải khơng ngừng

được cải tiến, hiện đại và nâng cấp để thực sự trở thành một công cụ hỗ trợ

đắc lực cho các nhân viên Ngân hàng.

Lựa chọn đúng công nghệ để ứng dụng trong hoạt động quản lý, hoạt

động kinh doanh của Sở có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển các hoạt động

dịch vụ, tăng quy mô vốn huy động một cách vững chắc, quyết định hiệu quả

vốn đầu tư.

Trong lĩnh vực thẻ, hầu hết các NHTM vẫn sử dụng công nghệ thẻ từ

có tính bảo mật yếu, trong khi trên thế giới đã chuyển sang sử dụng cơng nghệ

thẻ chíp. Theo tiêu chuẩn EMV của các tổ chức thẻ quốc tế, từ năm 2006, nếu

các Ngân hàng thành viên trong khu vực Châu á - Thái Bình Dương khơng

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung76Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpchuyển sang dùng công nghệ thẻ chíp sẽ phải chịu một khoản phạt hàng năm

là 50.000 USD. Do vậy, Sở giao dịch I cần sớm nâng cấp cơng nghệ thẻ hiện

có, đưa thẻ chíp vào sử dụng.

Trong việc mở rộng mạng lưới ATM, Sở cần nghiên cứu để có thể đầu

tư lắp đặt những máy ATM thế hệ mới, mở rộng nhiều hơn các hộp thẻ để

khách hàng có thể thấy được sự tiện ích của ATM, đáp ứng được nhu cầu

ngày càng cao của khách hàng.

3.10. Mở rộng mạng lưới và phòng giao dịch toàn quốc

Hiện nay với nền kinh tế ngày càng phát triển, đời sống dân cư ngày

càng cao do đó Sở giao dịch I nên mở rộng mạng lưới giao dịch bằng việc

thành lập thêm các quỹ tiết kiệm, thêm các phòng giao dịch trên tồn quốc.

Trên địa bàn Hà Nội cho thấy hoạt động của Sở khá mạnh, tuy nhiên vẫn chưa

đáp ứng được nhu cầu cần thiết và ngày càng cao của khách hàng. Do lượng

khách rất đông, nhiều khi người gửi tiền và người rút tiền phải chờ đợi lâu,

hơn nữa Sở giao dịch chỉ làm việc theo quy định giờ hành chính. Chính vì

vậy các quỹ khơng thể đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng, điều này sẽ hạn

chế đến công tác huy động vốn. Sở cần đầu tư mở thêm quỹ tiết kiệm ở nơi

đông dân cư và các trung tâm lớn, ngoài ra nên tăng thêm thời gian giao dịch

ngồi giờ hành chính như từ 17h đến 20h, giao dịch thêm vào những ngày

nghỉ, những ngày lễ. Như thế sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn cho những khách

hàng khơng có thời gian đến giao dịch vào các ngày trong tuần và trong giờ

hành chính.

Bên cạnh đó, Sở giao dịch I nên áp dụng hình thức quỹ tiết kiệm lưu

động mà trước hết là đến tổ chức đoàn thể và Ủy ban nhân dân cấp phường,

xã, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, quảng cáo, hướng dẫn

khách hàng hiểu và làm thủ tục nhận tiền gửi với chi trả.

4. Một số kiến nghị

4.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công thương Việt Nam

SV: Nguyễn Thị Trang Nhung77Lớp: TMQT 47Chuyên đề thực tậpNgân hàng Cơng thương Việt Nam là cơ quan quản lí trực tiếp Sở giao

dịch I Ngân hàng Công thương Việt Nam. Để tạo điều kiện thuận lợi trong

hoạt động kinh doanh đặc biệt là công tác huy động vốn của Sở, theo em cần

có những kiến nghị đối với Ngân hàng Cơng thương Việt Nam đó là:

 Ngân hàng Cơng thương cần xây dựng hoàn chỉnh các chức năng, cơ

chế huy động vốn, điều hòa nguồn vốn mang tính tương đối ổn định,

nhằm thực hiện các mục tiêu của chiến lược phát triển. Trên cơ sở đó

xây dựng nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại để hướng dẫn các Sở giao dịch

và chi nhánh chủ động thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh từng

thời kì.

 Cần triển khai cơng tác dự báo dài hạn, vĩ mô giúp các Sở giao dịch và

chi nhánh nắm bắt được xu hướng phát triển của thị trường để có biện

pháp nghiệp vụ phù hợp.

 Ngân hàng Công thương cần tăng cường sự chỉ đạo tích cực, hỗ trợ

mạnh mẽ cho các Sở giao dịch và Chi nhánh trên địa bàn. Liên kết với

các phương tiện truyền thông của Thành phố xây dựng một vài chương

trình định kỳ, giới thiệu dưới nhiều hình thức khác nhau, những đổi

mới của hệ thống Ngân hàng giúp công chúng tiếp cận, hiểu, củng cố

lòng tin và giao dịch với Ngân hàng.

 Ngân hàng Công thương Việt Nam nên cho phép các chi nhánh, Sở

giao dịch trên địa bàn thực hiện một số sản phẩm mà Ngân hàng tổng

đã làm ví dụ dịch vụ đầu tư tự động với những khách hàng có số dư tiền

gửi giao dịch lớn, tạo điều kiện cho các Sở giao dịch và chi nhánh đa

dạng hố sản phẩm của mình.Ngân hàng Cơng thương cần thường

xun theo dõi, kiểm tra cơng tác hạch tốn và chứng từ hạch toán, hoạt

động huy động vốn của các quĩ tiết kiệm, Chi nhánh và Sở giao dịch.

Định kỳ hàng tháng có thống kê sai sót cần chỉnh sửa đối với các hoạtSV: Nguyễn Thị Trang Nhung78Lớp: TMQT 47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Thực hiện chiến lược cạnh tranh huy động vốn năng động và hiệu quả

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×